Lingvističke aktuelnosti

Представљање књиге Дијалекатска лексика у „Страорима“ Ратка Поповића

Upisano u kategoriju: Svi članci, Broj: 25, Vesti

Мо­но­гра­фи­ја Ди­ја­ле­кат­ска лек­си­ка у ,,Стра­о­ри­ма” Рат­ка По­по­ви­ћа др Го­лу­ба Ја­шо­ви­ћа пред­ста­вље­на је 26. ок­то­бра на штан­ду Канцеларије за Ко­со­во и Ме­то­хи­ју на 59. Ме­ђу­на­род­ном бе­о­град­ском сај­му књи­га.

Pročitaj kompletan tekst »

Русский язык и культура в зеркале перевода (Мирјана Адамовић)

Upisano u kategoriju: Svi članci, Hronika, Broj: 20

III Ме­ђу­на­род­на на­уч­но-прак­тич­на кон­фе­рен­ци­ја ко­ју фа­кул­тет „Выс­шая шко­ла пе­ре­во­да“ Мо­сков­ског др­жав­ног уни­вер­зи­те­та Ло­мо­но­сов ор­га­ни­зу­је у са­рад­њи са Ру­ским цен­тром за на­у­ку и кул­ту­ру РФ у Ати­ни, Ру­ским цен­тром у Со­лу­ну, Цен­тром за кул­ту­ру Цен­трал­не Ма­ке­до­ни­је и Ге­не­рал­ним кон­зул­ством РФ у Со­лу­ну одр­жа­на је у апри­лу ове го­ди­не у Со­лу­ну.

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa