Lingvističke aktuelnosti

Mária Dobríková: Zdrawy y sstesti, k tomu pozehnany boskeho wynssowaty neprestawam

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

30. јула 2017. године у добром здрављу и процвату стваралачких сила прославио је 80. рођендан значајни лингвиста, оснивач словачке фразеолошке школе проф. др Јозеф Млацек, који на словачком универзитетском и академском простору ради више од пола века. За преко 50 година педагошког рада одгајио је стотине словакиста, дипломиране тумаче, преводиоце, журналисте и више докторанада.

Pročitaj kompletan tekst »

Валентина Федоровна Новодранова: Роль Е.С. Кубряковой в становлении когнитивного терминоведения

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

Доклад посвящен роли Е.С. Кубряковой в формировании нового когнитивного напра-вления в терминоведении, развивающегося в разработке диссертационных тем, сформулиро-ванных Еленой Самойловной, открывающих перспективы реализации ее идей становления ког-нитивистики как новой парадигмы знания.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: У сјени Вукових реформи (О Емануилу Коларовићу и његовим предлозима)

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

Аутор разматра предлог реформе писма који је почетком 19. вијека изнио Емануил Ко-ларовић у Летопису Матице српске. Показане су сличности са Вуковим пројектом реформе, али и виши ниво лингвистичке и педагошке анализе. Све ово упућује на потребу комплексни-јег поимања стандардизације српскохрватског језика, за шта се још шездесетих година двадесе-тог вијека залагао Меша Селимовић.

Pročitaj kompletan tekst »

Mária Dobríková : Нове могућности за (етно)фразеолошка истраживања из перспективе словачког фразеолошко-музиколошког пројекта

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 27

У ра­ду се нај­пре украт­ко опи­су­ју по­је­ди­не ета­пе фра­зе­о­ло­шких ис­тра­жи­ва­ња у Сло­вач­кој кроз пре­глед основ­них ин­фор­ма­ци­ја о кључ­ним пу­бли­ка­ци­ја­ма с фра­зе­о­ло­шком про­бле­ма­ти­ком. У дру­гом де­лу ра­да пред­ста­вља се ак­ту­ел­ни сло­вач­ки ис­тра­жи­вач­ки про­је­кат Ме­та­фо­рич­ке во­кал­но-ин­стру­мен­тал­не је­ди­ни­це у сло­вач­ком је­зи­ку и сло­вен­ским је­зи­ци­ма (Me­ta­fo­rické vokálno-in­štru­mentálne prvky v slo­ven­či­ne a slo­vanských jazykoch), ко­ји је по­све­ћен упо­ред­ној ана­ли­зи му­зич­ког фра­зе­о­ло­шког кон­цеп­та у сло­вен­ским је­зи­ци­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Александра Ђорђевић: Проучавање деадјективних именица као кондензатора на корпусу српског језичког подручја у различитим функционалним стиловима

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 27

У овом ра­ду да­је се исто­ри­јат про­у­ча­ва­ња де­а­дјек­тив­них име­ни­ца као сред­ства кон­ден­за­ци­је у слу­жби но­ми­на­ли­за­ци­је на го­вор­ном под­руч­ју срп­ског је­зи­ка. Та­ко­ђе, дат је осврт на трет­ман, за­сту­пље­ност и функ­ци­ју де­а­дјек­тив­них име­ни­ца у ра­зним функ­ци­о­нал­ним сти­ло­ви­ма, на­ста­лим као по­сле­ди­ца је­зич­ког ра­сло­ја­ва­ња. Циљ ра­да је да се ука­же на нај­ре­ле­вант­ни­ја де­ла ко­ја се ба­ве овом те­мом, ка­ко се де­а­дјек­тив­на име­ни­ца тре­ти­ра у ср­би­сти­ци, у ко­јим функ­ци­о­нал­ним сти­ло­ви­ма је об­ра­ђе­на, као и да се из­не­су ре­зул­та­ти до­са­да­шњих про­у­ча­ва­ња у ви­ду пу­то­ка­за за не­ко бу­ду­ће ба­вље­ње овом је­зич­ком по­ја­вом.

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Филиповић: Девербативне именице са значењем пропратне околности у језику књижевности

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 26

У ра­ду се го­во­ри о па­де­жним кон­струк­ци­ја­ма за ис­ка­зи­ва­ње се­ман­тич­ке ка­те­го­ри­је про­прат­не окол­но­сти у књи­жев­но­у­мет­нич­ком сти­лу срп­ског је­зи­ка. Циљ ра­да је да се утвр­ди упо­тре­ба тих кон­струк­ци­ја, њи­хо­ва фре­квен­ци­ја и ди­стри­бу­ци­ја у том функ­ци­о­нал­ном сти­лу.

Pročitaj kompletan tekst »

Драгана Василијевић: Србистика на украјинским универзитетима

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 26

УДК 821.163.41.09+811.163.41](477)

Прегледни рад

Примљено: 27.3.2015.

Прихваћено: 6.4.2015.

 

 

Драгана Василијевић  (Београд)

 

 

СРБИСТИКА НА УКРАЈИНСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

 

 

Рад пред­ста­вља пре­глед исто­ри­је про­у­ча­ва­ња срп­ског је­зи­ка, књи­жев­но­сти и кул­ту­ре на укра­јин­ским уни­вер­зи­те­ти­ма: од пр­вих тра­го­ва на­уч­ног ин­те­ре­со­ва­ња за срп­ски […]

Pročitaj kompletan tekst »

Бојана Герун: Косовско-ресавски говори у светлу језичке интерференције

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 25

Језици у контакту, односно суживот народа условљава и зајед-ничке, како језичке, тако и културне особености. Сегментирање, однос-но категоризација стварности постаје неопходан предуслов за живот појединца, али и за коегзистенцију са другим народима. Наиме, лин-гвистичке сличности или чак и исто­вет­но­сти, ка­ко у је­зи­ку, та­ко и у ње­го­вим ди­ја­лектима, можемо посматрати на фонетском, фонолошком, морфолошком, синтаксичком, семантичком, а можда најпре на лексичком плану.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Приручници за наставу српског језика као страног

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 25

У ра­ду се да­је кра­так пре­глед уџ­бе­ни­ка и при­руч­ни­ка за срп­ски као стра­ни је­зик. До да­нас је об­ја­вље­но мно­го уџ­бе­ни­ка, при­руч­ни­ка и реч­ни­ка, али мно­го то­га још увек не­до­ста­је. На при­мер: раз­ли­чи­те збир­ке но­вин­ских тек­сто­ва, збир­ке књи­жев­них тек­сто­ва, раз­ли­чи­те збир­ке струч­них тек­сто­ва, при­руч­ник го­вор­не ети­ке­ци­је, раз­ли­чи­ти реч­ни­ци (илу­стро­ва­ни, школ­ски, ак­це­нат­ски, ко­ло­ка­циј­ски итд.), збир­ке „аутор­ских” за­го­не­та­ка (укр­ште­не ре­чи, осмо­смер­ке, ис­пу­њаљ­ке, ре­бу­си итд.), збир­ка анег­до­та, ви­це­ва, афо­ри­за­ма и ка­ри­ка­ту­ра итд.

Кључне речи: српски језик као страни, уџбеници, приручници, речници

Pročitaj kompletan tekst »

Марија Недељковић-Правдић: О важности интердисциплинарних и трансдисциплинарних истраживања

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 24

У раду се говори о значају интердисциплинарних и трансдисципли-нарних истраживања за развој савремене науке о језику, имајући у виду разноликост и сложеност разматране проблематике. Аутор у раду указује на најновија достигнућа у овим областима, признајући да је значај интердисци-плинарних истраживања одавно признат у научној пракси, док је дебата о значају трансдисциплинарних истраживања још увек у фази развоја.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: „Политичка коректност“ и пародија

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 24

У ра­ду се на­во­де при­ме­ри па­ро­ди­ра­ња тзв. по­ли­тич­ке ко­рект­но­сти. Че­сто је ве­о­ма те­шко, по­не­кад и не­мо­гу­ће, са си­гур­но­шћу од­ре­ди­ти да ли је не­ки „по­ли­тич­ки ко­рек­тан“ из­раз упо­тре­бљен не­у­трал­но или па­ро­диј­ски.

­

Кључ­не р­ечи: полит­ичка ко­ре­­ктнос­т­, паро­диј­а­,­ ­ирониј­а,­ ф­­еминиза­м

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Термин „политичка коректност“ у лексикографији

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 23

У раду се наводе дефиниције термина „политичка коректност“ забележене у новијим дескриптивним речницима енглеског језика. Иако је тзв. политичка коректност типична идеологема, с веома поларизованим значењем, речници енглеског језика овај термин одређују крајње једнострано. У описним речни-цима српског језика овај термин још увек није забележен.

Pročitaj kompletan tekst »

Марина Николић: Језичка култура у науци о српском језику II

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 21

2. Језички приручници и саветници

Реч­ник је­зич­ких не­до­у­ми­ца Ива­на Клај­на, пред­ста­вља при­руч­ник у фор­ми реч­ни­ка на­ме­њен прак­тич­ној упо­тре­би. Због сво­је ве­ли­ке по­пу­лар­но­сти ко­ја про­ис­ти­че из ко­ри­сно­сти и прак­тич­но­сти, до­жи­вео је ве­ли­ки број из­да­ња.

Pročitaj kompletan tekst »

Марина Николић: Језичка култура у науци о српском језику I

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 20

У овом ра­ду би­ће ре­чи о ли­те­ра­ту­ри ко­ја је на­пи­са­на на срп­ском је­зи­ку и ко­ја се им­пли­цит­но или екс­пли­цит­но, ин­ди­рект­но или ди­рект­но ба­ви срп­ском је­зич­ком кул­ту­ром. Про­у­ча­ва­њем је об­у­хва­ћен ве­ли­ки број ра­до­ва (мо­но­гра­фи­ја, при­руч­ни­ка и је­зич­ких са­вет­ни­ка), а пр­вен­стве­ни циљ је то да се да пре­глед оно­га што је на те­му је­зич­ке кул­ту­ре ура­ђе­но у срп­ској лин­гви­сти­ци. Би­ће по­ме­ну­ти број­ни ра­до­ви, али ће нај­ви­ше про­сто­ра за­у­зе­ти они ко­је сма­тра­мо нај­зна­чај­ни­ји­ма за по­ље срп­ске је­зич­ке кул­ту­ре.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Термин „политичка коректност“

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 20

У ра­ду се на­во­де пре­те­че тзв. „по­ли­тич­ке ко­рект­но­сти“, де­фи­ни­ци­је овог тер­ми­на у но­ви­јим реч­ни­ци­ма и ен­ци­кло­пе­ди­ја­ма, као и у лин­гви­стич­кој ли­те­ра­ту­ри, при­ме­ри „по­ли­тич­ки ко­рект­не“ лек­си­ке, те де­ли­мич­ни спи­сак кри­ти­ка ко­је се упу­ћу­ју тзв. „по­ли­тич­кој ко­рект­но­сти“.

Pročitaj kompletan tekst »

Branimir Stanković: Veza Humbolta i neohumboltovaca

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 18

Рад се бави лингвистичким везама између филозофије језика Вилхелма фон Хумболта и активности немачке школе „граматике која се тиче садржине“ („Die inhaltbezogene Grammatik“), узимајући у обзир литературу на српско-хрватском (српском, хрватском и бошњачком) језику.

Pročitaj kompletan tekst »

Biljana Radić Bojanić: Internet u lingvističkoj literaturi

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 14

Diskurs interneta podrazumeva nekoliko različitih vidova komunikacije: veb-stranice, elektronsku poštu, elektronske ćaskaonice, virtuelne igraonice i diskusione grupe. To su dinamične i interaktivne pojave koje na potpuno nov i dosad nezabeležen način menjaju ono što se znalo o govorenom i pisanom jeziku. U ovim promenama jezik elektronskih ćaskaonica otišao je najdalje, jer pokazuje najviše inovacija u odnosu na tradicionalnu komunikaciju, ali i druge jezičke situacije na internetu, u različitim stepenima, odstupaju od neelektronskih (veb-stranice u odnosu na knjige i novine, elektronska pošta u odnosu na pisma, itd.). Redefinisanje pojava uvek zahteva dobra obrazloženja zasnovana na detaljnim naučnim istraživanjima, pa se tako u ovom radu kratko prikazuje nekoliko knjiga i studija pojedinih aspekata jezika interneta u nadi da će se budućim istraživačima u ovom polju ponuditi smernice i olakšati put kroz literaturu.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: Imam tri sina i dijete

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 14

Rečenicu iz naslova mogli bismo očekivati od nekog kršnog brkajlije iz Dinarskog masiva. „Dijete“ je kćerka, a upotreba opšteg umesto specifičnog termina jasno upućuje na to kakva je polna distribucija vrednosti u umu rečenog brkajlije. Ovde se susrećemo s mogućnošću da upotrebnom nadređenog pojma obezvredimo ono o čemu govorimo. Slično bi bilo i ako bismo vlasniku psa rekli „Obuzdajte svoju životinju.“ umesto „Obuzdajte svog psa.“. U jednoj široj optici, imamo posla s odnosom jezika i kulture odnosno, na nivou individue, jezika i mišljenja. Jedan primer izraza polne (ili kako se negde govori „genderne“ – preciznije ali rogobatno) neravnopravnosti u jeziku ne mora ništa da znači – može se raditi o čistoj slučajnosti. Zanimljivo je stoga pogledati i druga mesta gde se ovaj vid neravnopravnosti može ispoljavati. Tek one jezičke pojave koje imaju obrazac ponavljanja zavređuju pažnju jezikoslovaca.

Pročitaj kompletan tekst »

Slavistika u Tibingenu (Biljana Golubović i Slavica Stevanović)

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 11

Značaj Nemaca i nemačkih univerziteta za razvoj i širenje pismenosti i književnosti među južnoslovenskim narodima je već više puta bio predmet raznih istraživanja i naučnih razmatranja. Viševekovno interesovanje nemačkih naučnika za slovenske jezike, književnost i kulturu u XX veku je rezultiralo osnivanjem brojnih katedri za slavistiku koje svoje zlatno doba doživljavaju sredinom veka.

Pročitaj kompletan tekst »

Rusistički lingvistički mrežni resursi (Danko Šipka)

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 11

Pažljiv posmatrač ruskih mrežnih resursa mogao je tokom poslednjih nekoliko godina primetiti izrazit, kako kvantitativni, tako i kvalitativni, napredak, pogotovo u oblasti leksikografije. Ovde ćemo predstaviti neke ruske lingvističke mrežne resurse koji bi mogli biti od koristi lingvistima i studentima ruskog jezika. Posebna pažnja posvećena je leksikografskim resursima, koji, dati u elektronskoj formi, pružaju neuporedivo šire mogućnosti u poređenju sa štampanim izdanjima.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa