Lingvističke aktuelnosti

Рајна Драгићевић (ур.): Путевима речи: зборник радова у част Даринки Гортан Премк (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 30

Зборник је посвећен професорки Даринки Гортан Премк, уваженом српском лексикографу и лексикологу, оснивачу Лексикологије као универзитетског предмета на Универзитету у Београду у част њеног осамдесетог рођендана. Зборник садржи радове колега, сарадника и пријатеља др Даринке Гортан Премк из свих већих лингвистичких центара у Србији, али и из Македоније, Хрватске, Аустрије, Русије и Америке.

Pročitaj kompletan tekst »

Ранко Бугарски: Језици у поткровљу (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 30

Књига Језици у поткровљу Р. Бугарског доноси радове написане, или само за ову прилику допуњене, током последње две године (једини изузетак је некролог, старијег датума, који чини XI поглавље). Књига се састоји се из четири дела.

Pročitaj kompletan tekst »

Мирјана Илић: Боје у оку, свести и језику (Срето Танасић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

Књи­га „Бо­је у оку, све­сти и је­зи­ку“ ауто­ра Мир­ја­не Илић по­ди­је­ље­на је на сље­де­ћа по­гла­вља: I. Увод (стр. 9); II. Бо­ја (стр. 24); III. При­дев бео, бе­ла, бе­ло (стр. 37); IV. При­дев црн, цр­на, цр­но (стр. 77); V. При­дев сив, си­ва си­во (стр. 107); VI. При­дев плав, пла­ва, пла­во (стр. 126); VII. При­дев цр­вен, цр­ве­на, цр­ве­но (стр. 147); VI­II. При­дев зе­лен, зе­ле­на, зе­ле­но (стр. 170); IX. При­дев жут, жу­та жу­то (стр. 188); (X) Мо­де­ли си­сте­ма мен­тал­них про­сто­ра у зна­чењ­ским ре­а­ли­за­ци­ја­ма при­де­ва за бо­је (стр. 207), За­кљу­чак (стр. 212). На кра­ју су скра­ће­ни­це (стр. 214) и Ли­те­ра­ту­ра (стр. 216).

Pročitaj kompletan tekst »

Владан Јовановић: Српска војна лексика и терминологија (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

Мо­но­гра­фи­ја Срп­ска вој­на лек­си­ка и тер­ми­но­ло­ги­ја на­ста­ла је на осно­ву ауто­ро­ве док­тор­ске ди­сер­та­ци­је, од­бра­ње­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду 2012. го­ди­не.

Срп­ска вој­на лек­си­ка до са­да ни­је би­ла пред­мет це­ло­ви­тог про­у­ча­ва­ња. Чак је и број ра­до­ва ко­ји се ба­ве по­је­ди­ним аспек­ти­ма срп­ске вој­не лек­си­ке и тер­ми­но­ло­ги­је вр­ло скро­ман. Због то­га је ова мо­но­гра­фи­ја ве­о­ма ко­ри­сна и зна­чај­на.

Pročitaj kompletan tekst »

Језикофил (Марина Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

У ок­то­бру ове го­ди­не иза­шла је књи­га Је­зи­ко­фил ко­ја је на­ста­ла као ре­зул­тат ра­да тро­је лин­гви­ста, др Све­тла­не Сли­јеп­че­вић, др Сло­бо­да­на Но­вок­ме­та и др Ма­ри­не Ни­ко­лић. Књи­га је по­сле­ди­ца ак­тив­но­сти ауто­ра на ин­тер­не­ту, тач­ни­је она об­у­хва­та иза­бра­не и при­ла­го­ђе­не тек­сто­ве об­ја­вљи­ва­не у по­след­ње три го­ди­не на исто­и­ме­ној ин­тер­нет стра­ни­ци.

Pročitaj kompletan tekst »

Срето Танасић: Синтакса пасива у савременом српском језику (А. Ђорђевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

При­ка­зи књи­га се обич­но пи­шу од­мах на­кон об­ја­вљи­ва­ња књи­ге, та­ко да ис­тра­жи­ва­чи мо­гу да бу­ду у то­ку са но­вим до­стиг­ну­ћи­ма у сво­јој обла­сти. Иако је књи­га Син­так­са па­си­ва у са­вре­ме­ном срп­ском је­зи­ку, ис­так­ну­тог син­так­си­ча­ра про­фе­со­ра др Сре­те Та­на­си­ћа у из­да­њу „Бе­о­град­ске књи­ге“ об­ја­вље­на још 2014. го­ди­не, свр­ха овог при­ка­за је дво­стру­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Надежда Силашки: Српски језик у транзицији : О англицизмима у економском регистру (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Ова мо­но­гра­фи­ја на­ста­ла је као ре­зул­тат ис­тра­жи­ва­ња у окви­ру про­ј­ек­та „Је­зи­ци и кул­ту­ре у вре­ме­ну и про­сто­ру“ (Ми­ни­стар­ство обра­зо­ва­ња на­у­ке и тех­нич­ког раз­во­ја РС). Сту­ди­ја се ба­ви ан­гли­ци­зми­ма у је­зи­ку еко­ном­ске на­у­ке, тј. обла­сти кон­такт­не лин­гви­сти­ке о ко­јој по­сто­ји ма­њак де­таљ­них ана­ли­за.

Pročitaj kompletan tekst »

Јелена Филиповић, Оливера Дурбаба (ур.): Језици у образовању и језичке образовне политике (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Kњига Је­зи­ци у обра­зо­ва­њу и је­зич­ке ­обра­зов­не по­ли­ти­ке ба­ви се де­фи­ни­са­њем, уло­гом и зна­ча­јем обра­зов­них је­зич­ких по­ли­ти­­ка и њи­хо­вом ко­ре­ла­ци­јом са по­зи­ци­јом и ста­ту­сом је­зи­ка у обра­зов­ним си­сте­ми­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Крајишник (ур.): Српски као страни језик у теорији и пракси III (Биљана Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Ме­ђу­на­род­ни на­уч­ни скуп по­све­ћен из­у­ча­ва­њу срп­ског је­зи­ка као стра­ног одр­жан је на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду 24. и 25. ок­то­бра 2014. го­ди­не. Те­ма ску­па је би­ла „Срп­ски као стра­ни је­зик у те­о­ри­ји и прак­си“, а сво­је ра­до­ве из­ло­жи­ло је укуп­но че­тр­де­сет пет уче­сни­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: Од наших Руса до комшијине краве (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Иза нео­ба­ве­зног на­сло­ва, с при­де­вом нео­ба­ве­зан у са­мом на­зи­ву књи­ге, на­ла­зи се озбиљ­но лек­си­ко­граф­ско и лин­гви­стич­ко де­ло.

Pročitaj kompletan tekst »

Предраг Пипер, Иван Клајн: Нормативна граматика српског језика (И. Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Нор­ма­тив­на гра­ма­ти­ка срп­ског је­зи­ка је­сте пр­ва срп­ска гра­ма­ти­ка чи­ја је нор­ма­тив­на на­ме­на ста­вље­на у ње­ну осно­ву, кон­цеп­ци­ју и струк­ту­ру. И овa гра­ма­ти­ка са­др­жи опис гра­ма­тич­ких струк­ту­ра и функ­ци­ја са­вре­ме­ног срп­ског је­зи­ка, и об­ја­шње­ње тог опи­са, али да­је, пре све­га, екс­пли­цит­не нор­ма­тив­не оце­не гра­ма­тич­ких по­ја­ва та­мо где је нор­ма­тив­на оце­на по­себ­но ва­жна и где по­сто­је ко­ле­ба­ња и гре­шке у упо­тре­би гра­ма­тич­ких об­ли­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

David Crystal: Language and the Internet (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Ка­ко и сам на­слов су­ге­ри­ше, Деј­вид Кри­стал, је­дан од во­де­ћих ауто­ри­те­та на по­љу лин­гви­сти­ке, у овој књи­зи ана­ли­зи­ра ути­цај ко­ји Ин­тер­нет има на је­зик у да­на­шњој „тех­но­ло­шкој ери“. Већ у пред­го­во­ру, сам аутор на­во­ди ка­ко је глав­ни раз­лог за ства­ра­ње јед­не ова­кве сту­ди­је чи­ње­ни­ца да, ка­да же­ли­мо да се до­дат­но ин­фор­ми­ше­мо на ову те­му, јед­но­став­но не по­сто­ји од­го­ва­ра­ју­ћа ли­те­ра­ту­ра.

Pročitaj kompletan tekst »

Јасмина Грковић-Мејџор: Историјска лингвистика (Бојана Герун)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Књи­га ко­ју пред­ста­вља­мо об­у­хва­та аутор­ки­на ду­го­го­ди­шња ис­пи­ти­ва­ња, од­но­сно ра­до­ве из обла­сти исто­риј­ске син­так­се, се­ман­ти­ке и лек­си­ко­ло­ги­је, а ко­ји су за­сно­ва­ни на бо­га­тој гра­ђи. Реч је о осам­на­ест ра­до­ва ко­ји су на­ста­ја­ли у прет­ход­них се­дам го­ди­на.

Pročitaj kompletan tekst »

Тијана Ашић: Наука о језику (Ана Барбатесковић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Ви­ше од две де­це­ни­је се у Ср­би­ји као (при­мар­ни) уџ­бе­ник за увод­не кур­се­ве из лин­гви­сти­ке у гим­на­зи­ја­ма и на фа­кул­те­ти­ма фи­ло­ло­шког усме­ре­ња ко­ри­сти Увод у оп­шту лин­гви­сти­ку Ран­ка Бу­гар­ског. На­у­ка о је­зи­ку је за то вре­ме на­пре­до­ва­ла – не са­мо да су сте­че­на но­ва зна­ња већ су се и из­ро­ди­ли дру­га­чи­ји при­сту­пи је­зи­ку и уте­ме­ље­не ра­ни­је не­по­зна­те лин­гви­стич­ке ди­сци­пли­не.

Pročitaj kompletan tekst »

Максим Кронгауз: Русский язык на грани нервного срыва (Стефан Милошевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Мак­сим Ани­си­мо­вич Крон­га­уз (1958) је­дан је од нај­по­зна­ти­јих са­вре­ме­них ру­ских лин­гви­ста. Управ­ник је Kатедре за ру­ски је­зик Ру­ског др­жав­ног уни­вер­зи­те­та ху­ма­ни­стич­ких на­у­ка у Мо­скви и ди­рек­тор Ин­сти­ту­та за лин­гви­сти­ку на истом уни­вер­зи­те­ту.

Pročitaj kompletan tekst »

Љубиша Рајић: Умеће читања – Огледи о (књижевном) тексту (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Књи­жев­ни текст по­чи­ње да по­сто­ји као зна­че­ње тек у ру­ка­ма чи­та­ла­ца. Кроз ове ре­чи мо­же­мо до­ку­чи­ти ко­ли­ки зна­чај за ауто­ра ове књи­ге има чи­та­ње тек­ста, од­но­сно, ка­ко он ка­же – уме­ће чи­та­ња, као и сам чи­та­лац као ре­ци­пи­јент оног на­пи­са­ног.

Pročitaj kompletan tekst »

Ратомир Цвијетић: Речник ужичког говора (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

При­ку­пља­ње гра­ђе за овај реч­ник проф. Ра­то­мир Цви­је­тић за­по­чео је сре­ди­ном осам­де­се­тих го­ди­на два­де­се­тог ве­ка, ка­да је жи­вео и ра­дио у При­бо­ју и пет­на­ест го­ди­на (1981–1996) сва­ко­днев­но пу­то­вао у Ужи­це, где је ра­дио као про­фе­сор срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти у Гим­на­зи­ји, по­том као про­фе­сор ме­то­ди­ке срп­ског је­зи­ка и две го­ди­не ди­рек­тор у Пе­да­го­шкој ака­де­ми­ји, и нај­зад као про­фе­сор на Учи­тељ­ском фа­кул­те­ту

Pročitaj kompletan tekst »

Дејана Д. Јовановић, Ђорђе Оташевић: Мали речник феминистичких термина (Весна Ђорђевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

По­след­њих пар де­це­ни­ја, упо­ре­до са раз­ви­ја­њем кон­цеп­та фе­ми­ни­зма, по­ја­вљу­ју се и при­руч­ни­ци, мо­но­гра­фи­је, струч­ни ра­до­ви и реч­ни­ци, чи­ји је циљ да до­при­не­су раз­у­ме­ва­њу фе­ми­ни­зма, при­сту­пе раз­ли­чи­тим по­ја­ва­ма из угла фе­ми­ни­стич­ке те­о­ри­је, раз­мр­се тер­ми­но­ло­шке не­спо­ра­зу­ме. До­при­нос раз­ви­ја­њу фе­ми­ни­стич­ке тер­ми­но­ло­ги­је сва­ка­ко је и Ма­ли реч­ник фе­ми­ни­стич­ких тер­ми­на Де­ја­не Д. Јо­ва­но­вић и Ђор­ђа Ота­ше­ви­ћа

Pročitaj kompletan tekst »

Милош Ковачевић: Лингвистика као србистика (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Књи­га Лин­гви­сти­ка као ср­би­сти­ка пра­вље­на је с ци­љем да отво­ри еди­ци­ју на­уч­них мо­но­гра­фи­ја и мо­но­граф­ских сту­ди­ја на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту на Па­ла­ма. Она би тре­ба­ло да на сво­је­вр­стан на­чин ре­пре­зен­ту­је фи­ло­ло­шке на­у­ке из лин­гви­стич­ког угла.

Pročitaj kompletan tekst »

Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

На­кон увод­не на­по­ме­не, уред­ник ко­лек­тив­не мо­но­гра­фи­је, Рај­на М. Дра­ги­ће­вић, у члан­ку Раз­вој прак­тич­не и те­о­риј­ске лек­си­ко­гра­фи­је об­ја­шња­ва да је циљ овог ра­да осве­тли­ти за­чет­ке свет­ске и срп­ске прак­тич­не и те­о­риј­ске лек­си­ко­гра­фи­је и на­зна­чи­ти глав­не то­ко­ве ко­ји­ма су се прак­тич­на и те­о­риј­ска лек­си­ко­гра­фи­ја да­ље раз­ви­ја­ле.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa