Lingvističke aktuelnosti

Мирјана Илић: Боје у оку, свести и језику (Срето Танасић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

Књи­га „Бо­је у оку, све­сти и је­зи­ку“ ауто­ра Мир­ја­не Илић по­ди­је­ље­на је на сље­де­ћа по­гла­вља: I. Увод (стр. 9); II. Бо­ја (стр. 24); III. При­дев бео, бе­ла, бе­ло (стр. 37); IV. При­дев црн, цр­на, цр­но (стр. 77); V. При­дев сив, си­ва си­во (стр. 107); VI. При­дев плав, пла­ва, пла­во (стр. 126); VII. При­дев цр­вен, цр­ве­на, цр­ве­но (стр. 147); VI­II. При­дев зе­лен, зе­ле­на, зе­ле­но (стр. 170); IX. При­дев жут, жу­та жу­то (стр. 188); (X) Мо­де­ли си­сте­ма мен­тал­них про­сто­ра у зна­чењ­ским ре­а­ли­за­ци­ја­ма при­де­ва за бо­је (стр. 207), За­кљу­чак (стр. 212). На кра­ју су скра­ће­ни­це (стр. 214) и Ли­те­ра­ту­ра (стр. 216).

Pročitaj kompletan tekst »

Владан Јовановић: Српска војна лексика и терминологија (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

Мо­но­гра­фи­ја Срп­ска вој­на лек­си­ка и тер­ми­но­ло­ги­ја на­ста­ла је на осно­ву ауто­ро­ве док­тор­ске ди­сер­та­ци­је, од­бра­ње­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду 2012. го­ди­не.

Срп­ска вој­на лек­си­ка до са­да ни­је би­ла пред­мет це­ло­ви­тог про­у­ча­ва­ња. Чак је и број ра­до­ва ко­ји се ба­ве по­је­ди­ним аспек­ти­ма срп­ске вој­не лек­си­ке и тер­ми­но­ло­ги­је вр­ло скро­ман. Због то­га је ова мо­но­гра­фи­ја ве­о­ма ко­ри­сна и зна­чај­на.

Pročitaj kompletan tekst »

Језикофил (Марина Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

У ок­то­бру ове го­ди­не иза­шла је књи­га Је­зи­ко­фил ко­ја је на­ста­ла као ре­зул­тат ра­да тро­је лин­гви­ста, др Све­тла­не Сли­јеп­че­вић, др Сло­бо­да­на Но­вок­ме­та и др Ма­ри­не Ни­ко­лић. Књи­га је по­сле­ди­ца ак­тив­но­сти ауто­ра на ин­тер­не­ту, тач­ни­је она об­у­хва­та иза­бра­не и при­ла­го­ђе­не тек­сто­ве об­ја­вљи­ва­не у по­след­ње три го­ди­не на исто­и­ме­ној ин­тер­нет стра­ни­ци.

Pročitaj kompletan tekst »

Срето Танасић: Синтакса пасива у савременом српском језику (А. Ђорђевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

При­ка­зи књи­га се обич­но пи­шу од­мах на­кон об­ја­вљи­ва­ња књи­ге, та­ко да ис­тра­жи­ва­чи мо­гу да бу­ду у то­ку са но­вим до­стиг­ну­ћи­ма у сво­јој обла­сти. Иако је књи­га Син­так­са па­си­ва у са­вре­ме­ном срп­ском је­зи­ку, ис­так­ну­тог син­так­си­ча­ра про­фе­со­ра др Сре­те Та­на­си­ћа у из­да­њу „Бе­о­град­ске књи­ге“ об­ја­вље­на још 2014. го­ди­не, свр­ха овог при­ка­за је дво­стру­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Надежда Силашки: Српски језик у транзицији : О англицизмима у економском регистру (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Ова мо­но­гра­фи­ја на­ста­ла је као ре­зул­тат ис­тра­жи­ва­ња у окви­ру про­ј­ек­та „Је­зи­ци и кул­ту­ре у вре­ме­ну и про­сто­ру“ (Ми­ни­стар­ство обра­зо­ва­ња на­у­ке и тех­нич­ког раз­во­ја РС). Сту­ди­ја се ба­ви ан­гли­ци­зми­ма у је­зи­ку еко­ном­ске на­у­ке, тј. обла­сти кон­такт­не лин­гви­сти­ке о ко­јој по­сто­ји ма­њак де­таљ­них ана­ли­за.

Pročitaj kompletan tekst »

Јелена Филиповић, Оливера Дурбаба (ур.): Језици у образовању и језичке образовне политике (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Kњига Је­зи­ци у обра­зо­ва­њу и је­зич­ке ­обра­зов­не по­ли­ти­ке ба­ви се де­фи­ни­са­њем, уло­гом и зна­ча­јем обра­зов­них је­зич­ких по­ли­ти­­ка и њи­хо­вом ко­ре­ла­ци­јом са по­зи­ци­јом и ста­ту­сом је­зи­ка у обра­зов­ним си­сте­ми­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Крајишник (ур.): Српски као страни језик у теорији и пракси III (Биљана Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Ме­ђу­на­род­ни на­уч­ни скуп по­све­ћен из­у­ча­ва­њу срп­ског је­зи­ка као стра­ног одр­жан је на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду 24. и 25. ок­то­бра 2014. го­ди­не. Те­ма ску­па је би­ла „Срп­ски као стра­ни је­зик у те­о­ри­ји и прак­си“, а сво­је ра­до­ве из­ло­жи­ло је укуп­но че­тр­де­сет пет уче­сни­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: Од наших Руса до комшијине краве (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Иза нео­ба­ве­зног на­сло­ва, с при­де­вом нео­ба­ве­зан у са­мом на­зи­ву књи­ге, на­ла­зи се озбиљ­но лек­си­ко­граф­ско и лин­гви­стич­ко де­ло.

Pročitaj kompletan tekst »

Предраг Пипер, Иван Клајн: Нормативна граматика српског језика (И. Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Нор­ма­тив­на гра­ма­ти­ка срп­ског је­зи­ка је­сте пр­ва срп­ска гра­ма­ти­ка чи­ја је нор­ма­тив­на на­ме­на ста­вље­на у ње­ну осно­ву, кон­цеп­ци­ју и струк­ту­ру. И овa гра­ма­ти­ка са­др­жи опис гра­ма­тич­ких струк­ту­ра и функ­ци­ја са­вре­ме­ног срп­ског је­зи­ка, и об­ја­шње­ње тог опи­са, али да­је, пре све­га, екс­пли­цит­не нор­ма­тив­не оце­не гра­ма­тич­ких по­ја­ва та­мо где је нор­ма­тив­на оце­на по­себ­но ва­жна и где по­сто­је ко­ле­ба­ња и гре­шке у упо­тре­би гра­ма­тич­ких об­ли­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

David Crystal: Language and the Internet (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Ка­ко и сам на­слов су­ге­ри­ше, Деј­вид Кри­стал, је­дан од во­де­ћих ауто­ри­те­та на по­љу лин­гви­сти­ке, у овој књи­зи ана­ли­зи­ра ути­цај ко­ји Ин­тер­нет има на је­зик у да­на­шњој „тех­но­ло­шкој ери“. Већ у пред­го­во­ру, сам аутор на­во­ди ка­ко је глав­ни раз­лог за ства­ра­ње јед­не ова­кве сту­ди­је чи­ње­ни­ца да, ка­да же­ли­мо да се до­дат­но ин­фор­ми­ше­мо на ову те­му, јед­но­став­но не по­сто­ји од­го­ва­ра­ју­ћа ли­те­ра­ту­ра.

Pročitaj kompletan tekst »

Јасмина Грковић-Мејџор: Историјска лингвистика (Бојана Герун)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Књи­га ко­ју пред­ста­вља­мо об­у­хва­та аутор­ки­на ду­го­го­ди­шња ис­пи­ти­ва­ња, од­но­сно ра­до­ве из обла­сти исто­риј­ске син­так­се, се­ман­ти­ке и лек­си­ко­ло­ги­је, а ко­ји су за­сно­ва­ни на бо­га­тој гра­ђи. Реч је о осам­на­ест ра­до­ва ко­ји су на­ста­ја­ли у прет­ход­них се­дам го­ди­на.

Pročitaj kompletan tekst »

Тијана Ашић: Наука о језику (Ана Барбатесковић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Ви­ше од две де­це­ни­је се у Ср­би­ји као (при­мар­ни) уџ­бе­ник за увод­не кур­се­ве из лин­гви­сти­ке у гим­на­зи­ја­ма и на фа­кул­те­ти­ма фи­ло­ло­шког усме­ре­ња ко­ри­сти Увод у оп­шту лин­гви­сти­ку Ран­ка Бу­гар­ског. На­у­ка о је­зи­ку је за то вре­ме на­пре­до­ва­ла – не са­мо да су сте­че­на но­ва зна­ња већ су се и из­ро­ди­ли дру­га­чи­ји при­сту­пи је­зи­ку и уте­ме­ље­не ра­ни­је не­по­зна­те лин­гви­стич­ке ди­сци­пли­не.

Pročitaj kompletan tekst »

Максим Кронгауз: Русский язык на грани нервного срыва (Стефан Милошевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Мак­сим Ани­си­мо­вич Крон­га­уз (1958) је­дан је од нај­по­зна­ти­јих са­вре­ме­них ру­ских лин­гви­ста. Управ­ник је Kатедре за ру­ски је­зик Ру­ског др­жав­ног уни­вер­зи­те­та ху­ма­ни­стич­ких на­у­ка у Мо­скви и ди­рек­тор Ин­сти­ту­та за лин­гви­сти­ку на истом уни­вер­зи­те­ту.

Pročitaj kompletan tekst »

Љубиша Рајић: Умеће читања – Огледи о (књижевном) тексту (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Књи­жев­ни текст по­чи­ње да по­сто­ји као зна­че­ње тек у ру­ка­ма чи­та­ла­ца. Кроз ове ре­чи мо­же­мо до­ку­чи­ти ко­ли­ки зна­чај за ауто­ра ове књи­ге има чи­та­ње тек­ста, од­но­сно, ка­ко он ка­же – уме­ће чи­та­ња, као и сам чи­та­лац као ре­ци­пи­јент оног на­пи­са­ног.

Pročitaj kompletan tekst »

Ратомир Цвијетић: Речник ужичког говора (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

При­ку­пља­ње гра­ђе за овај реч­ник проф. Ра­то­мир Цви­је­тић за­по­чео је сре­ди­ном осам­де­се­тих го­ди­на два­де­се­тог ве­ка, ка­да је жи­вео и ра­дио у При­бо­ју и пет­на­ест го­ди­на (1981–1996) сва­ко­днев­но пу­то­вао у Ужи­це, где је ра­дио као про­фе­сор срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти у Гим­на­зи­ји, по­том као про­фе­сор ме­то­ди­ке срп­ског је­зи­ка и две го­ди­не ди­рек­тор у Пе­да­го­шкој ака­де­ми­ји, и нај­зад као про­фе­сор на Учи­тељ­ском фа­кул­те­ту

Pročitaj kompletan tekst »

Дејана Д. Јовановић, Ђорђе Оташевић: Мали речник феминистичких термина (Весна Ђорђевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

По­след­њих пар де­це­ни­ја, упо­ре­до са раз­ви­ја­њем кон­цеп­та фе­ми­ни­зма, по­ја­вљу­ју се и при­руч­ни­ци, мо­но­гра­фи­је, струч­ни ра­до­ви и реч­ни­ци, чи­ји је циљ да до­при­не­су раз­у­ме­ва­њу фе­ми­ни­зма, при­сту­пе раз­ли­чи­тим по­ја­ва­ма из угла фе­ми­ни­стич­ке те­о­ри­је, раз­мр­се тер­ми­но­ло­шке не­спо­ра­зу­ме. До­при­нос раз­ви­ја­њу фе­ми­ни­стич­ке тер­ми­но­ло­ги­је сва­ка­ко је и Ма­ли реч­ник фе­ми­ни­стич­ких тер­ми­на Де­ја­не Д. Јо­ва­но­вић и Ђор­ђа Ота­ше­ви­ћа

Pročitaj kompletan tekst »

Милош Ковачевић: Лингвистика као србистика (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Књи­га Лин­гви­сти­ка као ср­би­сти­ка пра­вље­на је с ци­љем да отво­ри еди­ци­ју на­уч­них мо­но­гра­фи­ја и мо­но­граф­ских сту­ди­ја на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту на Па­ла­ма. Она би тре­ба­ло да на сво­је­вр­стан на­чин ре­пре­зен­ту­је фи­ло­ло­шке на­у­ке из лин­гви­стич­ког угла.

Pročitaj kompletan tekst »

Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

На­кон увод­не на­по­ме­не, уред­ник ко­лек­тив­не мо­но­гра­фи­је, Рај­на М. Дра­ги­ће­вић, у члан­ку Раз­вој прак­тич­не и те­о­риј­ске лек­си­ко­гра­фи­је об­ја­шња­ва да је циљ овог ра­да осве­тли­ти за­чет­ке свет­ске и срп­ске прак­тич­не и те­о­риј­ске лек­си­ко­гра­фи­је и на­зна­чи­ти глав­не то­ко­ве ко­ји­ма су се прак­тич­на и те­о­риј­ска лек­си­ко­гра­фи­ја да­ље раз­ви­ја­ле.

Pročitaj kompletan tekst »

Дејан Ајдачић, Лидија Непоп Ајдачић: Поредбена српско-украјнска фразеологија (Даринка Гортан Премк)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Књи­га По­ред­бе­на срп­ско-укра­јин­ска фра­зе­ло­ги­ја Де­ја­на Ај­да­чи­ћа и Ли­ди­је Не­поп Ај­да­чић у исто је вре­ме и при­руч­ник за пред­мет Упо­ред­на сло­вен­ска (срп­ско-укра­јин­ска) фра­зе­о­ло­ги­ја на­ме­њен сту­ден­ти­ма Ки­јев­ског на­ци­о­нал­ног уни­вер­зи­те­та „Та­рас Шев­чен­ко“,

Pročitaj kompletan tekst »

Júlia Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska (Душан-Владислав Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Про­шле го­ди­не се по­ја­ви­ла кон­цеп­циј­ски ин­те­ре­сент­на кон­фрон­та­тив­на ана­ли­за фо­не­ти­ке сло­вен­ских је­зи­ка (сло­вач­ког, че­шког, гор­њо- и до­њо­лу­жич­ког, пољ­ског, ка­шуп­ског, ру­ског, бе­ро­ру­ског, укра­јин­ског, ру­син­ског – аутор­ка ра­ди у Ин­сти­ту­ту за ру­син­ски је­зик и кул­ту­ру Пре­шов­ског уни­вер­зи­те­та у Пре­шо­ву – срп­ског и хр­ват­ског, сло­ве­нач­ког, бу­гар­ског, ма­ке­дон­ског и ста­ро­сло­вен­ског).

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa