Lingvističke aktuelnosti

Дејан Ајдачић, Лидија Непоп Ајдачић: Поредбена српско-украјнска фразеологија (Даринка Гортан Премк)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Књи­га По­ред­бе­на срп­ско-укра­јин­ска фра­зе­ло­ги­ја Де­ја­на Ај­да­чи­ћа и Ли­ди­је Не­поп Ај­да­чић у исто је вре­ме и при­руч­ник за пред­мет Упо­ред­на сло­вен­ска (срп­ско-укра­јин­ска) фра­зе­о­ло­ги­ја на­ме­њен сту­ден­ти­ма Ки­јев­ског на­ци­о­нал­ног уни­вер­зи­те­та „Та­рас Шев­чен­ко“,

Pročitaj kompletan tekst »

Júlia Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska (Душан-Владислав Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Про­шле го­ди­не се по­ја­ви­ла кон­цеп­циј­ски ин­те­ре­сент­на кон­фрон­та­тив­на ана­ли­за фо­не­ти­ке сло­вен­ских је­зи­ка (сло­вач­ког, че­шког, гор­њо- и до­њо­лу­жич­ког, пољ­ског, ка­шуп­ског, ру­ског, бе­ро­ру­ског, укра­јин­ског, ру­син­ског – аутор­ка ра­ди у Ин­сти­ту­ту за ру­син­ски је­зик и кул­ту­ру Пре­шов­ског уни­вер­зи­те­та у Пре­шо­ву – срп­ског и хр­ват­ског, сло­ве­нач­ког, бу­гар­ског, ма­ке­дон­ског и ста­ро­сло­вен­ског).

Pročitaj kompletan tekst »

Страхиња Степанов Асертивност, релевантност и жанр (докторска дисертација) (Марина Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

У сеп­тем­бру 2014. го­ди­не на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Но­вом Са­ду, пред ко­ми­си­јом у са­ста­ву проф. др Ве­ра Ва­сић, проф. др Ве­сна По­ло­ви­на, доц. др Ми­ли­вој Ала­но­вић и проф. др Ја­го­да Гра­нић, мр Стра­хи­ња Сте­па­нов од­бра­нио је док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју под на­сло­вом Асер­тив­ност, ре­ле­вант­ност и жа­нр.

Pročitaj kompletan tekst »

Милорад Телебак: Шта се крије иза етимологије (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Ово је пр­во екав­ско из­да­ње Те­ле­ба­ко­ве књи­ге.

У Увод­ној ре­чи, аутор нам пре­до­ча­ва ко­ли­ко за­пра­во ма­ло зна­мо о ети­мо­ло­ги­ји ре­чи ко­је сва­ко­днев­но упо­тре­бља­ва­мо и ко­ли­ко се рет­ко за­пи­та­мо ода­кле од­ре­ђе­ним пој­мо­ви­ма њи­хо­ва да­на­шња име­на, ко­ја су ушла у ко­ло­кви­јал­ни го­вор.

Pročitaj kompletan tekst »

„Билтен Савета за кашупски језик” као нормативно и кашубистичко гласило (Душан-Владислав Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

У 22. бро­ју „Лин­гви­стич­ких ак­ту­ел­но­сти” (стр. 44–46) при­ка­зао сам „Бил­тен Са­ве­та за ка­шуп­ски је­зик“ за 2012. го­ди­ну. Од тог вре­ме­на, струк­ту­ра ча­со­пи­са се ни­је у ве­ли­кој ме­ри про­ме­ни­ла, ма­да се мо­же ре­ћи да у бро­ју за 2013. го­ди­ну, у де­лу по­све­ће­ном ка­шу­би­стич­ким ра­до­ви­ма (про­чи­та­них на ре­дов­ном, дво­днев­ном са­ве­то­ва­њу, ко­је Са­вет сва­ког ле­та ор­га­ни­зу­је), углав­ном до­ми­ни­ра­ју ра­до­ви ве­за­ни за ши­ре схва­ће­ну ка­шуп­ску кул­ту­ру, док је оних лин­гви­стич­ких не­што ма­ње.

Pročitaj kompletan tekst »

Срето Танасић: Из синтаксе српске реченице (Александра Ђорђевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Оби­ман кор­пус на­уч­ног ра­да Сре­те Та­на­си­ћа, ре­дов­ног про­фе­со­ра на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ни­шу и на­уч­ног са­вет­ни­ка у Ин­сти­ту­ту за срп­ски је­зик СА­НУ, до­био је још јед­но де­ло вред­но па­жње јав­но­сти, не са­мо на­уч­не не­го и кул­тур­не у нај­ши­рем сми­слу те ре­чи.

Pročitaj kompletan tekst »

Јежи Бартмињски: Језик – слика – свет (Тамара Лутовац)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Књи­га Је­зик – сли­ка – свет : Етнолингвистичке студије пред­ста­вља збор­ник иза­бра­них ра­до­ва Је­жи­ја Барт­мињ­ског. Ра­до­ве је иза­брао Де­јан Ај­да­чић, а на срп­ски је­зик их је пре­ве­ла Мар­та Бје­ле­тић.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Ивковић: Ткачка терминологија села Скадра код Ваљева (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

У увод­ном де­лу аутор ис­ти­че да је пред­мет овог ра­да при­ку­пља­ње и ту­ма­че­ње зна­че­ња ткач­ке тер­ми­но­ло­ги­је се­ла Ска­дра, као и то да ће се ба­ви­ти и твор­бе­ном ана­ли­зом лек­се­ма и на­зна­чи­ти основ­не раз­ли­ке из­ме­ђу ткач­ке тер­ми­но­ло­ги­је се­ла Ска­дра и Дра­га­че­ва, опи­са­не у књи­зи Гро­зда­не Ко­ма­ди­нић Ткач­ка лек­си­ка Дра­га­че­ва (На­уч­на књи­га, Бе­о­град, 1992).

Pročitaj kompletan tekst »

Зборник радова са међународног научног скупа „Путеви и домети дијалекатске лексикографије“ (Татјана Г. Трајковић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

У из­да­њу Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Ни­шу иза­шао је збор­ник ра­до­ва ко­ји но­си на­зив ме­ђу­на­род­ног на­уч­ног ску­па одр­жа­ног 12–13. апри­ла 2013. го­ди­не на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ни­шу. Скуп је ор­га­ни­зо­вао Де­парт­ман за срп­ски је­зик Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Ни­шу, а по­др­жан је од стра­не Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ.

Pročitaj kompletan tekst »

Martin J. Ball (Ed.): The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World (Марија Недељковић-Правдић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Со­ци­о­лин­гви­сти­ка об­у­хва­та не са­мо мно­штво кон­це­па­та ко­ји се ти­чу од­но­са је­зи­ка и дру­штва, већ и огро­ман спек­тар при­сту­па да­том од­но­су. У скла­ду са тим, по­не­кад из­гле­да као да се ма­ло то­га де­си­ло у по­је­ди­ним „угло­ви­ма“ со­ци­о­лин­гви­сти­ке, док нам се чи­ни да је у не­ким дру­гим за­бе­ле­жен из­у­зе­тан на­пре­дак.

Pročitaj kompletan tekst »

Јасна Влајић Поповић: Речите речи: од земље до неба (Тијана Танасић Лазић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Ме­ђу мно­гим на­сло­ви­ма ко­ји у по­сљед­ње ври­је­ме на­ја­вљу­ју но­ве књи­ге из­два­ја се је­дан: он са­др­жи ри­јеч реч. У пи­та­њу је нео­бич­на књи­га др Ја­сне Вла­јић По­по­вић, јед­ног од во­де­ћих срп­ских ети­мо­ло­га. Ово дје­ло мо­гло би се по­сма­тра­ти с раз­ли­чи­тих ста­но­ви­шта – као на­уч­но дје­ло по­пу­лар­но на­пи­са­но, као за­ни­мљи­ва лек­си­ко­ло­шка ли­те­ра­ту­ра за ђа­ке, па и сту­ден­те и про­фе­со­ре, на кра­ју и за ши­ру кул­тур­ну јав­ност.

Pročitaj kompletan tekst »

Јужнословенски филолог LXIX (Јелена М. Павловић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Пред на­ма се на­ла­зи ју­би­лар­ни број Ју­жно­сло­вен­ског фи­ло­ло­га, јед­ног од нај­зна­чај­ни­јих срп­ских ча­со­пи­са по­све­ће­них на­у­ци о је­зи­ку. Пр­ви број је по­кре­нут 1913. го­ди­не, го­ди­ну да­на пре из­би­ја­ња Пр­вог свет­ског ра­та. Са да­на­шње тач­ке гле­ди­шта за­ди­вљу­је чи­ње­ни­ца ка­ко је је­дан та­ко ва­жан ча­со­пис мо­гао би­ти по­кре­нут у та­ко не­по­вољ­ном тре­нут­ку у зе­мљи ис­цр­пље­ној ра­то­ви­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Радомир Животић: Небрига о језику и политичко општење (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Ова сту­ди­ја по­све­ће­на је за­шти­ти, очу­ва­њу и раз­ви­ја­њу срп­ског књи­жев­ног је­зи­ка и пи­сма ћи­ри­ли­це. Њо­ме се кри­тич­ким је­зич­ко-стил­ским ана­ли­за­ма по­ка­зу­је и до­ка­зу­је не­за­вид­но ста­ње на­шег је­зи­ка и пи­сма као по­сле­ди­це спољ­них чи­ни­ла­ца (ге­о­по­ли­ти­ка, гло­ба­ли­зам, ду­хов­ни им­пе­ри­ја­ли­зам…) и уну­тра­шњих узро­ка (не­бри­га, по­мо­дар­ство, иде­а­ли­за­ци­ја ту­ђег, псе­у­до­на­уч­ност, ро­бо­ва­ње ан­гли­ци­зми­ма…).

Pročitaj kompletan tekst »

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska – Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

­

Ни­је чест слу­чај да не­ка ком­па­ни­ја об­ја­ви је­зич­ки при­руч­ник, а још је ре­ђе да та­ква пу­бли­ка­ци­ја бу­де на­гра­ђе­на. Је­зич­ки при­руч­ник Ко­ка-ко­ле до са­да је до­био три на­гра­де – 2012. го­ди­не При­руч­ник и ње­го­ви ауто­ри до­би­ли су при­зна­ње ча­со­пи­са Је­зик и фон­да­ци­је „Др Иван Шре­тер“, у апри­лу 2013.

Pročitaj kompletan tekst »

Rita C. Richey (Ed.): Еncyclopedia of Тerminology for Еducational Communications and Technology (Марија Недељковић-Правдић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Нео­п­ход­ност и зна­чај об­ја­вљи­ва­ња Ен­ци­кло­пе­ди­је тер­ми­но­ло­ги­је обра­зов­не ко­му­ни­ка­ци­је и тех­но­ло­ги­је (у да­љем тек­сту са­мо Ен­ци­кло­пе­ди­ја, енгл. Encyclo­pe­dia of Ter­mi­no­logy for Edu­ca­ti­o­nal Com­mu­ni­ca­ti­ons and Tec­hno­logy) про­из­и­ла­зи из са­ме ра­зно­вр­сно­сти, нео­д­ре­ђе­но­сти и не­у­са­гла­ше­но­сти око ту­ма­че­ња кон­цеп­та „обра­зов­не тех­но­ло­ги­је“, као и из раз­у­ђе­но­сти на­уч­ног и про­фе­си­о­нал­ног под­руч­ја де­ло­ва­ња да­тог кон­цеп­та.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Грађа за лексиколошку и металексикографску библиографију (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Би­бли­о­гра­фи­ја са­др­жи ра­до­ве об­ја­вље­не до 2000. го­ди­не. Пре­у­зе­та је (и дру­га­чи­је пред­ста­вље­на) це­ло­куп­на гра­ђа Дан­ка Шип­ке, ко­ја об­у­хва­та ра­до­ве пу­бли­ко­ва­не до 1988. го­ди­не (ова би­бли­о­гра­фи­ја об­ја­вље­на је 2007. го­ди­не под на­зи­вом При­ло­зи за гра­ђу лек­си­ко­ло­шке и ме­та­лек­си­ко­граф­ске би­бли­о­гра­фи­је и са­др­жи 760 би­бли­о­граф­ских је­ди­ни­ца). Би­бли­о­гра­фи­ја се са­сто­ји из два де­ла: Азбуч­не би­бли­о­гра­фи­је (стр. 7–167) и Ре­ги­стра (стр. 169–215).

Pročitaj kompletan tekst »

Ingo Plag: Word-formation in Еnglish (Милан Тодоровић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

Књи­гу Word-for­ma­tion in En­glish (Твор­ба ре­чи у ен­гле­ском је­зи­ку)[1] про­фе­сор Ин­го Плаг[2] на­ме­нио је, пр­вен­стве­но, сво­јим, али и дру­гим сту­ден­ти­ма ан­гли­сти­ке ши­ром све­та ко­ји же­ле да стек­ну увид у твор­бе­не про­це­се у ен­гле­ском је­зи­ку. Ка­ко књи­га ни­је пи­са­на са ста­но­ви­шта не­ког од­ре­ђе­ног те­о­риј­ског окви­ра, чак и чи­та­о­ци са ве­о­ма оскуд­ним пред­зна­њем из ове обла­сти мо­ћи ће јед­на­ко да у њој ужи­ва­ју, јер Плаг ве­о­ма струч­но и по­сте­пе­но при­ла­зи ма­те­ри­ји.

Pročitaj kompletan tekst »

Anne O’Keeffe, Michael McCarthy, Ronald Carter: From Corpus to Classroom : Language Use and Language Teaching (Љиљана Раданов)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

Књи­га Од кор­пу­са до учи­о­ни­це (From Cor­pus to Clas­sro­om) при­ка­зу­је од­нос кор­пу­сне лин­гви­сти­ке и на­ста­ве је­зи­ка. Она не да­је го­то­ва ре­ше­ња ни је­зич­ки ма­те­ри­јал за рад у учи­о­ни­ци, не­го оба­ве­шта­ва чи­та­о­ца о ак­ту­ел­ним ис­тра­жи­ва­њи­ма на по­љу кор­пу­сне лин­гви­сти­ке и под­сти­че на­став­ни­ке је­зи­ка да се упо­зна­ју са мо­гућ­но­сти­ма ко­је им кор­пу­сна лин­гви­сти­ка пру­жа. Ауто­ри по­себ­но на­гла­ша­ва­ју ути­цај ра­да Џ. Син­кле­ра на њи­хов рад и на ову књи­гу, као и ути­цај Л. Про­дро­мо­уа.

Pročitaj kompletan tekst »

Зорица Кнежевић: Човек у жаргону : Семантичко-деривациона анализа жаргонизама са архисемом човек (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

У увод­ном де­лу аутор се ба­ви де­фи­ни­са­њем и обе­леж­ји­ма жар­го­на, а за­тим и на­чи­ни­ма њи­хо­вог из­два­ја­ња из оп­шет лек­сич­ког фон­да пу­тем се­ман­тич­ке мо­ди­фи­ка­ци­је (ме­та­фо­ри­за­ци­је, ме­то­ни­ми­је, си­нег­до­хе), али и пре­фик­сал­но-су­фик­сал­не и ком­по­зит­не де­ри­ва­ци­је, као и спе­ци­фич­ним об­ли­ци­ма твор­бе као што су кон­фла­ци­ја и пре­ме­та­ње сло­го­ва.

Pročitaj kompletan tekst »

Ranko Matasović: Јezična raznolikost svijeta : Podrijetlo, razvitak, izgledi (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

Под­сти­цај за пи­са­ње ове књи­ге Ран­ко Ма­та­со­вић, ка­ко у пред­го­во­ру на­во­ди, до­био је од свог, та­да ше­сто­го­ди­шњег, си­на ко­ји га је пи­тао за­што љу­ди го­во­ре раз­ли­чи­тим је­зи­ци­ма (стр. 9).

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna stranaSledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa