Lingvističke aktuelnosti

Српски језик у савременој лингвистичкој теорији : Зборник радова (Стефан Милосављевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Zbornici, Broj: 31

У издању Филозофског факултета Универзитета у Нишу године 2016. појавио се зборник радова Srpski jezik u savremenoj lingvističkoj teoriji, који су уредили Бобан Арсенијевић и Сабина Халупка-Решетар. Рецензенти зборника су Жељко Бошковић, Вејлс Браун (Wayles Browne) и Милорад Радовановић. Основни циљ зборника, како читамо у Речи уредника, јесте да се чинећи доступним резултате формално заснованих истраживања српског језика помогне истраживачима, студентима и струци у успостављању везе између домаће лингвистике и савремених светских лингвистичких токова.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Халас Поповић: Увод у лексичку полисемију (Вера Васић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije, Broj: 31

Увод у лексичку полисемију ауторке др Ане Халас Поповић добро је структурирана, врло информативна приручничко-уџбеничка монографија, што потврђују редослед поглавља, добра организација сваког поглавља и добро познавање литературе. Монографија садржи следећих пет поглавља, којима претходи кратка „Уводна реч” (стр. 5–6): 1. Општа дефиниција полисемије (7–15); 2. Типови полисемије (17–29); 3. Полисемија насупрот хомонимији (31–37); 4. Полисемија насупрот моносемији (39–45); 5. Теоријске интерпретације полисемије (47–102); Литература (103–111), Попис консултованих речника (113), Summary (115-118) и Српско-енглески регистар термина (119–121).

Pročitaj kompletan tekst »

Вељко Брборић: О српском правопису (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije, Broj: 31

Књига О српском правопису Вељка Брборића представља избор тематски сличних радова поменутог аутора, објављених током последњих неколико година у различитим публикацијама. У радовима су учињене мање измене, али суштинских промена није било. Поред уводне напомене, у садржају је наведено шеснаест поглавља и на крају обавезна литература.

Pročitaj kompletan tekst »

Др Светлана В. Терзић: Изражавање елативности и суперлативности у руском и српском језику (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije

Ова исцрпна монографија на тему која није до краја испитана у постојећој лингвистичкој литератури, показује се као веома корисна и актуелна на више поља: за конфротативну граматику руског и српског језика, за теорију и праксу превођења, за теорију уџбеника и за наставну праксу.
Др Терзић започиње књигу Уводом у ком даје преглед различитих дефиниција појмова елативности и суперлативности у постојећим руским и српским граматикама. Потом излаже предмет и задатке свог рада и наводи језичку грађу коју ће користити у раду; предочава и методе истраживања, као и структуру самог рада.

Pročitaj kompletan tekst »

Од двојбе до раздвојбе : Зборник радова у част професорици Бранки Тафри (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Zbornici, Broj: 31

Зборник је посвећен истакнутој хрватској лингвисткињи Бранки Тафри поводом њеног седамдесетог рођендана. У њему је објављено тридесет пет радова које је написало тридесет осам аутора. Поред хрватских лингвиста, који су најбројнији, своје радове су послали и аутори из Аустрије, Немачке, Норвешке, Сједињених Америчких Држава и Србије

Pročitaj kompletan tekst »

Сања Грковић: Научи кроз вежбања (Бојана Симић Туфегџић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 30

У широкој понуди школских приручника и уџбеника којима нас издавачке куће свакодневно обасипају, право освежење представљају Тестови и Електронска збирка задатака из српског језика, обједињени под називом Научи кроз вежбања. У питању је сасвим нов, модеран и квалитетан материјал, функционалан и ефикасан у процесу учења и провере знања, намењен ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Вујовић: Франкофонија у свету и код нас (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Већ у са­мом уво­ду, аутор­ка да­је пре­глед ба­зич­них чи­ње­ни­ца о фран­цу­ском је­зи­ку, о ње­го­вој рас­про­стра­ње­но­сти, хе­те­ро­ге­но­сти, раз­во­ју. Пре­ко је­зи­ка, упо­зна­је нас са са­мом фран­цу­ском кул­ту­ром и мен­та­ли­те­том.

Pročitaj kompletan tekst »

Неђо Јошић: Воћарска лексика и терминологија у српском језику (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Мо­но­гра­фи­ја Не­ђе Јо­ши­ћа Во­ћар­ска лек­си­ка и тер­ми­но­ло­ги­ја у срп­ском је­зи­ку пред­ста­вља пре­ра­ђе­ну и до­пу­ње­ну док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју, од­бра­ње­ну на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду 2013. го­ди­не.

Pročitaj kompletan tekst »

Анђелка Пејовић: Контрастивна фразеологија шпанског и српског језика (Сања Грковић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Кон­тра­стив­на фра­зе­о­ло­ги­ја шпан­ског и срп­ског је­зи­ка има за циљ да пру­жи до­при­нос кон­тра­стив­ним ис­тра­жи­ва­њи­ма шпан­ског и срп­ског је­зи­ка у обла­сти фра­зе­о­ло­ги­је, као и да под­стак­не на слич­на, али и но­ва ис­тра­жи­ва­ња у дру­гим је­зи­ци­ма у од­но­су на срп­ски.

Pročitaj kompletan tekst »

Александра Манчић: Ствари које нас превазилазе (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Ка­ко се на­во­ди у ре­цен­зи­ји, ова књи­га је­сте из­ван­ре­дан на­ста­вак аутор­ки­них ис­тра­жи­ва­ња ми­стич­ке књи­жев­но­сти, те­о­ло­ги­је и фи­ло­зо­фи­је. Ар­хе­о­ло­ги­ја ди­се­ми­на­ци­је спи­са и иде­ја, по­зна­тих као „Cor­pus Dionysi­a­cum“.

Pročitaj kompletan tekst »

Марко Буразор: Невербална комуникација на делу II (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

По­ла­зе­ћи од прет­по­став­ке да сви ми по­ти­че­мо из раз­ли­чи­тих сре­ди­на, а да се те на­ше раз­ли­чи­то­сти нај­ви­ше при­ме­ћу­ју упра­во у сфе­ри ко­му­ни­ка­ци­је, Бу­ра­зор ана­ли­зи­ра кул­тур­не раз­ли­ке и њи­хов ути­цај на сва­ко­днев­ни жи­вот. Већ на по­чет­ним стра­ни­ца­ма књи­ге он по­ста­вља пи­та­ње: шта је кул­ту­ра.

Pročitaj kompletan tekst »

L. Čolević, O. Nedelcu: Dicţionar de termeni juridici şi economici român-sârb : Rečnik pravnih i ekonomskih termina rumunsko-srpski (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 29

Ово је пр­ви ру­мун­ско-срп­ски реч­ник прав­них и еко­ном­ских тер­ми­на. Са­др­жи струч­не те­ми­не из прав­не и еко­ном­ске обла­сти, али и из обла­сти ад­мини­стра­ци­је, бан­кар­ства, бер­зе, тр­го­ви­не, ра­чу­но­вод­ства, фи­нан­си­ја, ме­наџ­мен­та и мар­ке­тин­га. Укљу­чу­је и дру­штве­но-по­ли­тич­ке из­ра­зе.

Pročitaj kompletan tekst »

Ljiljana Marković i dr.: Kanđi : udžbenik za japanski jezik i pismo (А. Теноди)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Уџ­бе­ник за ја­пан­ски је­зик и пи­смо кан­ђи је де­ло срп­ских ауто­ра што му да­је по­себ­ну вред­ност. До ма­те­ри­ја­ла за уче­ње ја­пан­ског је­зи­ка ни­је ла­ко до­ћи, а и ка­да се у то­ме успе, они су го­то­во увек на ен­гле­ском је­зи­ку.

Pročitaj kompletan tekst »

Lana Hudaček, Milica Mihaljević: Hrvatski terminološki priručnik (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Овај је при­руч­ник на­стао, ка­ко се на­во­ди у Пред­го­во­ру (стр. 9–10), у скло­пу про­јек­та Хр­ват­ско стру­ков­но на­зи­вље – про­јект ко­ор­ди­на­ци­је (СТРУ­НА), ко­ји се ре­а­ли­зу­је у Ин­сти­ту­ту за хр­ват­ски је­зик и је­зи­ко­сло­вље.

Pročitaj kompletan tekst »

Радомир Дабетић: Који људи говоре кога када треба који : Новинарска огрешења о језик (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Ова, ка­ко је у ре­цен­зи­ји на­зва­на „је­зич­ка сли­ков­ни­ца но­ви­нар­ске пи­сме­но­сти“, ука­зу­је на је­зич­ке гре­шке но­ви­на­ра, увек илу­стро­ва­не жи­во­пи­сним при­ме­ри­ма из штам­пе или елек­трон­ских ме­ди­ја.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Popović i dr.: Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala :Englesko-hrvatski hrvatsko-engleski (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 28

Реч­ник са­др­жи че­ти­ри де­ла: Пред­го­вор (стр. 7–20), Ен­гле­ско-хр­ват­ски при­је­вод­но-об­ја­снид­бе­ни рјеч­н­ик­ (­ст­р. 23–177), Хр­ват­ско-ен­гле­ски при­је­вод­ни рјеч­ник (стр. 179–241) и Животописе ауто­ра (стр. 242–243).

Pročitaj kompletan tekst »

Anna Wierzbicka: Imprisoned in Еnglish – The Hazards of Еnglish as a Default Language (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 27

На са­мом по­чет­ку, аутор­ка на­гла­ша­ва да јој је циљ да у овој књи­зи из­ра­зи соп­стве­но ми­шље­ње о од­ре­ђе­ним про­бле­ми­ма на по­љу дру­штве­них на­у­ка. Са јед­не стра­не при­хва­ћен као исто­риј­ски дар (стр. 1), ен­гле­ски је­зик, по ње­ном ми­шље­њу, мо­же да пред­ста­вља и вр­сту кон­цеп­ту­ал­ног ка­ве­за, осо­би­то ка­да го­во­ри­мо о шко­лар­ци­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Драгиша Трошић: Речник говора трстеничког краја (Ђорђе Р. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Дра­ги­ша То­шић, ка­ко је на­ве­де­но у ре­цен­зи­ји Мом­чи­ла Зла­та­но­ви­ћа (стр. 5–6), ре­чи за овај реч­ник за­пи­си­вао је де­се­так го­ди­на, углав­ном од ста­ри­јих осо­ба. Ту су и ре­чи ко­је је чуо у де­тињ­ству и упам­тио. Мно­ге се од њих го­то­во ви­ше и не чу­ју. Нај­ви­ше их је из Ма­ле Дре­но­ве, ње­го­вог род­ног се­ла. Ве­ли­ки број при­ја­те­ља и ко­ле­га му је пру­жио по­моћ.

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Јевремовић: Речник статистичких термина (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

На срп­ском го­вор­ном под­руч­ју ма­ло је пу­бли­ка­ци­ја об­ја­вље­них на те­му ма­те­ма­тич­ких тер­ми­на, а још ма­ње на те­му ста­ти­стич­ке тер­ми­но­ло­ги­је, па је упра­во из по­тре­бе за ова­квим пу­бли­ка­ци­ја­ма на­стао и Реч­ник ста­ти­стич­ких тер­ми­на Ве­сне Је­вре­мо­вић. Реч­ник ста­ти­стич­ких тер­ми­на од­раз је и ауто­ро­ве љу­ба­ви пре­ма стра­ним је­зи­ци­ма, у ко­је мо­же­мо убро­ја­ти и ма­те­ма­ти­ку и ње­ну ва­жну област – ста­ти­сти­ку.

Pročitaj kompletan tekst »

Dorna Ardeljan: Srpsko-rumunski rečnik matematičkih pojmova (Ђорђе Р. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Аутор реч­ни­ка, Дој­на Ар­де­љан, већ ви­ше од три де­це­ни­је пре­да­је ма­те­ма­ти­ку у гим­на­зи­ји у Вр­шцу. У ви­ше на­вра­та је пре­во­ди­ла уџ­бени­ке ма­те­ма­ти­ке са срп­ског на ру­мун­ски за по­тре­бе Ми­ни­стар­ства про­све­те. Са­ра­ђу­је са шко­ла­ма у Те­ми­шва­ру.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa