Lingvističke aktuelnosti

Н. Богдановић и др.: Распутице језика око нас I (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 27

Ка­ко се у пред­го­во­ру Реч на по­чет­ку ка­же – ова књи­га на­ста­ла је од освр­та об­ја­вље­них у нишким На­род­ним но­ви­на­ма, а ко­ји се ти­чу раз­ја­шња­ва­ња је­зич­ких не­до­у­ми­ца. Осо­би­та па­жња обра­ћа се на оне гре­шке ко­је се по­на­вља­ју из ге­не­ра­ци­је у ге­не­ра­ци­ју. Аутор­ство по­је­ди­них тек­сто­ва озна­че­но је ини­ци­ја­ли­ма на кра­ју тек­ста.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (10)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 27

Dabo-Denegri Ljuba: „Semantic Adaptation of Anglicisms in French“. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1998), str. 27–40.

Pročitaj kompletan tekst »

Павле Ивић: Српски дијалекти и њихова класификација (С. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Па­вле Ивић (1924–1999), лин­гви­ста, сла­ви­ста, уни­вер­зи­тет­ски про­фе­сор у Но­вом Са­ду и Бе­о­гра­ду. Је­дан од нај­у­глед­ни­јих сла­ви­ста сво­га до­ба. Члан СА­НУ и мно­гих ино­стра­них ака­де­ми­ја на­у­ка и на­уч­них дру­шта­ва. Глав­ни уред­ник ча­со­пи­са Збор­ник Ма­ти­це срп­ске за фи­ло­ло­ги­ју и лин­гви­сти­ку, Срп­ски ди­ја­лек­то­ло­шки збор­ник и Оно­ма­то­ло­шки при­ло­зи.

Pročitaj kompletan tekst »

Милан Стакић: Морфо(но)лошке теме (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Ова мор­фо­фо­но­ло­шка је­зич­ка сту­ди­ја за­по­чи­ње про­у­ча­ва­њем ди­ја­хро­них и син­хро­них аспе­ка­та гла­сов­них зна­ко­ва, као и гла­сов­них про­це­са и ана­ло­шких уоп­шта­ва­ња.

Pročitaj kompletan tekst »

Ма­­ри­­на­ ­Ни­ко­л­и­ћ: Катег­ори­ј­а с­тепена­ у ­срп­ск­ом ј­е­зику: Сложена реченица (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Мо­гра­фи­ја Ма­ри­не Ни­ко­лић Ка­те­го­ри­ја сте­пе­на у срп­ском је­зи­ку: сло­же­на ре­че­ни­ца на­ста­ла је као из­ме­ње­но и до­пу­ње­но из­да­ње док­тор­ске ди­сер­та­ци­је под на­зи­вом Ка­те­го­ри­ја сте­пе­на у си­сте­му сло­же­них ре­че­ни­ца са­вре­ме­ног срп­ског књи­жев­ног је­зи­ка, од­бра­ње­не ју­на 2012. го­ди­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Ма­ри­на­ Сп­ас­ојевић: Глаголи ­на ­-(­ј)ети, ­-им у ­ко­релациј­и ­са ­гл­аг­олим­а ­на­ -­­и­ти­, ­-им у сав­рем­еном српск­ом јез­ику (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Ова мо­но­гра­фи­ја про­ис­те­кла је из ру­ко­пи­са ма­ги­стар­ског ра­да Гла­го­ли на -(ј)ети, -им у са­вре­ме­ном срп­ском је­зи­ку, од­бра­ње­ног 30. апри­ла 2009. го­ди­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду пред ко­ми­си­јом ко­ју су са­чи­ња­ва­ли: проф. др Ми­ро­слав Ни­ко­лић (мен­тор), проф. др Дра­га­на Мр­ше­вић Ра­до­вић и проф. др Ми­ли­ца Ра­до­вић Те­шић.

Pročitaj kompletan tekst »

Новица Петровић: Муке са речима (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Ова књи­га за­пра­во је збир ра­до­ва ко­ји су (осим пр­вог од њих) плод раз­ми­шља­ња ауто­ра о пре­во­ди­лач­ком ра­ду, осо­би­то ка­да су у пи­та­њу те­шки и зах­тев­ни тек­сто­ви – нај­че­шће књи­жев­ни. При­ме­ри ко­ји су на­ве­де­ни у књи­зи ма­хом су узе­ти из по­е­зи­је, оне ко­ја је свр­ста­на у Ан­то­ло­ги­ју мо­дер­не срп­ске ли­ри­ке – ен­гле­ско из­да­ње (ко­ју је пре­вео упра­во Пе­тро­вић).

Pročitaj kompletan tekst »

Речн­ик српс­ко­хрв­атског к­њ­­ижевног ­и народ­но­г ­јез­ик­­а­­, Књ­и­га 1­9 (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 26

19. том Реч­ни­ка СА­НУ иза­шао је из штам­пе у сеп­тем­бру 2014. го­ди­не. Ру­ко­пис књи­ге усво­јен је на сед­ни­ци Оде­ље­ња је­зи­ка и књи­жев­но­сти СА­НУ одр­жа­ној у де­цем­бру 2009. го­ди­не. У овом то­му је са­др­жа­но 11.511 од­ред­ни­ца на осам­сто стра­на дво­сту­бач­ног тек­ста, што је ви­ше не­го у прет­ход­них пет то­мо­ва.

Pročitaj kompletan tekst »

Рада Стијовић: Језички саветник (Марина Николић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 25

Стал­на је по­тре­ба срп­ског је­зи­ка за ком­пе­тент­ним ауто­ри­ма на по­љу је­зич­ке кул­ту­ре као и по­тре­ба за но­вом и пре све­га ак­ту­ел­ном ли­те­ра­ту­ром. Је­дан од та­квих ауто­ра упра­во је Ра­да Сти­јо­вић, ду­го­го­ди­шњи са­рад­ник Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ, а ње­на књи­га Је­зич­ки са­вет­ник упра­во је јед­на од оних пре­ко по­треб­них раз­во­ју и кул­ту­ри срп­ског је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Kanji Text Resaearch Group, University of Tokyo: 250 Essential Japanese Kanji Characters (Александар Теноди)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 25

Ја­пан­ски иде­о­гра­ми су да­ле­ко нај­те­жи еле­мент ја­пан­ског је­зи­ка. Сту­ден­ти ја­пан­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти их чак на­зи­ва­ју и ноћ­ном мо­ром. Ово ни у ком слу­ча­ју ни­је пре­те­ри­ва­ње.

Pročitaj kompletan tekst »

Јелена Јовановић: Лингвистички и стилистички аспекти проучавања реченице (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Ова књи­га је на­ста­ла то­ком ра­да ауто­ра на док­тор­ским сту­ди­ја­ма на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту, и мо­ти­ви­са­на је пр­вен­стве­но по­тре­ба­ма ра­да са сту­ден­ти­ма тих сту­ди­ја. Ипак је ва­жно на­гла­си­ти да текст ни­је уџ­бе­нич­ки по ти­пу, ни­ти је кон­ци­пи­ран као ди­дак­тич­ки ма­те­ри­јал или сл. – већ пред­ста­вља ре­зул­тат ис­тра­жи­ва­ња ауто­ра у обла­сти је­зич­ке и стил­ске при­ро­де ре­че­ни­це.

Pročitaj kompletan tekst »

Јелена Јовановић: Језичке студије (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Књи­га Је­зич­ке сту­ди­је Је­ле­не Јо­ва­но­вић са­др­жи тек­сто­ве ко­ји су ре­зул­тат ис­тра­жи­ва­ња ауто­ра у по­след­њих де­се­так го­ди­на[1]. Са­сто­ји се из три по­гла­вља.

Pročitaj kompletan tekst »

Јежи Бартмињски: Језик – слика – свет (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Pročitaj kompletan tekst »

Јелица Јокановић-Михајлов: Акценат и интонација говора на радију и телевизији (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Књи­га Ак­це­нат и ин­то­на­ци­ја го­во­ра на ра­ди­ју и те­ле­ви­зи­ји пред­ста­вља ре­зул­тат ви­ше­го­ди­шњих ис­тра­жи­ва­ња про­зо­диј­ског си­сте­ма срп­ског је­зи­ка. Ње­ну осно­ву чи­ни де­ли­мич­но из­ме­ње­ни текст док­тор­ске ди­сер­та­ци­је[1] ауто­ра и до­дат­на, ка­сни­ја ана­ли­за је­зи­ка ме­ди­ја, на осно­ву ко­је су из­у­ча­ва­не тен­ден­ци­је раз­во­ја ак­цен­та и ин­то­на­ци­је у го­во­ру ра­ди­ја и те­ле­ви­зи­је.

Pročitaj kompletan tekst »

Александар Милановић: Језик весма полезан (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Књи­га Је­зик ве­сма по­ле­зан Алек­сан­дра Ми­ла­но­ви­ћа ба­ви се ва­жним пи­та­њи­ма ве­за­ним за срп­ски је­зик на сме­ни 18. и 19. ве­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Mato Kapović: Čiji je jezik? (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Књи­га на јед­но­ста­ван на­чин го­во­ри о је­зич­ким пи­та­њи­ма ко­ја се у јав­но­сти че­сто по­ста­вља­ју, а ко­ја су, ка­ко аутор на­во­ди у Пред­го­во­ру, че­сто не­до­вољ­но ја­сна и они­ма ко­ји се је­зи­ком и лин­гви­сти­ком про­фе­си­о­нал­но ба­ве (стр. 7). Те­ме чи­не за­о­кру­же­ну це­ли­ну и ме­ђу­соб­но се до­пу­њу­ју иако се по­је­ди­на по­гла­вља мо­гу чи­та­ти и за­себ­но.

Pročitaj kompletan tekst »

Džudi Eps: Snaga glasa – utičite na druge govorom (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Сма­тра­ју­ћи да је још од ста­рих вре­ме­на ве­ли­ких грч­ких го­вор­ни­ка на тр­го­ви­ма, до са­вре­ме­них во­ђа и по­ли­ти­ча­ра, го­вор имао ви­ше ути­ца­ја од пи­са­не ре­чи, аутор су­ге­ри­ше да, уко­ли­ко же­ли­мо да ути­че­мо на дру­ге сво­јим вер­бал­ним из­ра­жа­ва­њем, мо­ра­мо по­се­до­ва­ти из­ве­сне спо­соб­но­сти. У том сми­слу, по­треб­но је да се из­ра­жа­ва­мо од­луч­но и са по­ле­том; мо­ра­мо зна­ти ка­ко да ко­ри­сти­мо соп­стве­ни глас на нај­бо­љи мо­гу­ћи на­чин.

Pročitaj kompletan tekst »

Борислав А. Џоџо Седобради: Мркаљ-Караџићева реформа српског језика и писма (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Пре­ма ре­чи­ма ауто­ра, ова књи­га спа­да ме­ђу пр­ве срп­ске ауто­ри­зо­ва­не књи­ге на ћи­ри­ли­ци (а мо­жда је баш и пр­ва, то тре­ба тек из­ви­де­ти) ко­ја је у це­ли­ни об­ја­вље­на на ин­тер­не­ту. Ујед­но, она је екс­пе­ри­мен­тал­на уто­ли­ко што је пр­ва књи­га пу­бли­ко­ва­на на јед­но­пи­су – је­дин­стве­ном пи­сму за екав­це и ије­кав­це, тј. на пот­пу­но срп­ском пи­сму. Са­сто­ји се из се­дам по­гла­вља.

Pročitaj kompletan tekst »

Stipo Benak Šemenjata: Baranjski rječnik šokačkog narječja (Јован Недић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 24

У Бе­лом Ма­на­сти­ру је, у из­да­њу За­во­да за ба­рањ­ску по­вје­сни­цу, об­ја­вље­на књи­га чи­ји је аутор Сти­по Бе­нак Ше­ме­ња­та, ко­ји је ро­ђен 1963. го­ди­не у ба­рањ­ском се­лу Дра­жу (на­род­ски Да­раж, мађ. Darázs), а ко­ји да­нас жи­ви у бе­ло­ма­на­стир­ском при­град­ском на­се­љу Бра­њи­ном Вр­ху (на­род­ски Бр­ње­вар, мађ. Ba­ranyavár). По за­ни­ма­њу је гра­фи­чар, ин­же­њер К.А.И.К. (књи­го­ве­штва, ам­ба­ла­жер­ства и кар­то­на­же).

Pročitaj kompletan tekst »

Тimothy G. Stout: Japanese Katakana for Beginners : First Steps to Mastering the Japanese Writing System (Александар Теноди)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

У кон­ку­рен­ци­ји три ја­пан­ска пи­сма ко­ја се у том је­зи­ку ко­ри­сте си­мул­та­но, ка­та­ка­на се ран­ги­ра као дру­га по те­жи­ни. Иде­о­гра­ми, или кан­ђи, сва­ка­ко су ап­со­лут­ни шам­пи­о­ни ка­да је у пи­та­њу те­жи­на овла­да­ва­ња јед­ним пи­смом. Њи­хо­ва ком­плек­сност их чи­ни не­ве­ро­ват­но те­шким за пам­ће­ње, а ве­о­ма ла­ко се за­бо­ра­вља­ју.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna stranaSledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa