Lingvističke aktuelnosti

Радионица из корпусне лингвистике на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 31

Од 27. фебруара до 2. марта 2018. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу одржана је радионица из корпусне лингвистике посвећена изради говорног корпуса. Радионицу је водио професор др Филип Васершајд са Института за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину и гостујући професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу

Pročitaj kompletan tekst »

Округли сто посвећен ономастици Знаковни карактер личног имена (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 30

У оквиру Међународне научне конференције Пајсијева читања 2017 (9. и 10. новембар 2017) одржан је округли сто посвећен ономастици под називом Знаковни карактер личних имена. Наслов, који подвлачи семиотичку вредност онима, у скла-ду је са тиме што је овогодишња конференција била посвећена Цветану Тодорову, француском семиотичару и књижевном критичару бугарског порекла.

Pročitaj kompletan tekst »

LIV скуп слависта Србије (Стефан Милошевић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 28

На Ка­те­дри за сла­ви­сти­ку Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та од 12. до 14. фе­бру­а­ра 2016. го­ди­не одр­жан је тра­ди­ци­о­нал­ни, пе­де­сет че­твр­ти по ре­ду, Скуп сла­ви­ста Ср­би­је. Те­ма ску­па би­ла је Фун­да­мен­тал­на и апли­ка­тив­на ис­тра­жи­ва­ња у сла­ви­сти­ци – исто­риј­ска и са­вре­ме­на пер­спек­ти­ва.

Pročitaj kompletan tekst »

­На­учни ск­уп­ „Опсцена лексика у српском језику“ (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 27

На­кон на­уч­ног ску­па „Алек­сан­дар Бе­лић – 100 го­ди­на од по­ја­ве Срп­ског ди­ја­лек­то­ло­шког збор­ни­ка“ одр­жа­ног 17. и 18. апри­ла 2015. го­ди­не, Де­парт­ман за срп­ски је­зик Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Ни­шу ор­га­ни­зо­вао је још је­дан те­мат­ски скуп. У пи­та­њу је скуп „Оп­сце­на лек­си­ка у срп­ском је­зи­ку“ одр­жан 13. ју­на 2015. на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ни­шу.

Pročitaj kompletan tekst »

Конференција Словенска етнолингвистика: методи, резултати, перспективе у Бечу (2015) (Дејан Ајдачић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 27

Ин­сти­тут сла­ви­сти­ке Уни­вер­зи­те­та у Бе­чу је ор­га­ни­зо­вао кон­фе­рен­ци­ју Сло­вен­ска ет­но­лин­гви­сти­ка: ме­то­ди, ре­зул­та­ти, пер­спек­ти­ве 17–19. де­цем­бра 2015. го­ди­не. Кон­фе­рен­ци­ју су отво­ри­ли де­кан Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та, проф. Ма­ти­ас Ма­јер и ор­га­ни­за­то­ри Ана Креч­мер и Фјо­дор По­ља­ков. На кон­фе­рен­ци­ји је пред­ста­вље­но 26 сла­ви­стич­ких ре­фе­ра­та из пет не­сло­вен­ских зе­ма­ља – Аустри­је, Есто­ни­је, Ли­тва­ни­је, Не­мач­ке и Фран­цу­ске, и се­дам сло­вен­ских др­жа­ва – Бе­ло­ру­си­је, Пољ­ске, Ру­си­је, Ср­би­је, Сло­вач­ке, Укра­ји­не и Хр­ват­ске

Pročitaj kompletan tekst »

­На­учни ск­уп­ „А­лексан­дар­ Белић – 110 година од појаве Српс­ко­г дија­лектол­ош­ког­ з­бо­рн­ика“ (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 26

За­че­ци срп­ске ди­ја­лек­то­ло­ги­је и по­кре­та­ње Срп­ског ди­ја­лек­то­ло­шког збор­ни­ка, јед­ног од нај­по­зна­ти­јих ча­со­пи­са из ове обла­сти у сла­ви­стич­ком све­ту, ве­зу­ју се за име Алек­сан­дра Бе­ли­ћа и ње­го­во про­у­ча­ва­ње при­зрен­ско-ти­моч­ких го­во­ра. Ове го­ди­не на­вр­ша­ва се 110 го­ди­на од из­ла­ска пр­вог бро­ја Срп­ског ди­ја­лек­то­ло­шког збор­ни­ка, чи­ји је по­кре­тач Алек­сан­дар Бе­лић и у ко­ме је штам­па­но ње­го­во чу­ве­но де­ло Ди­ја­лек­ти ис­точ­не и ју­жне Ср­би­је.

Pročitaj kompletan tekst »

Одјеци научног скупа „Српски језик и актуелна питања језичке политике“ (Јован Вуксановић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 24

Во­де­ће на­ци­о­нал­не је­зич­ке ин­сти­ту­ци­је, ко­је де­лу­ју у окви­ру СА­НУ, Оде­ље­ње је­зи­ка и књи­жев­но­сти, Ин­сти­тут за срп­ски је­зик САНУ и Од­бор за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка, 28. ок­то­бра 2013. го­ди­не, ор­га­ни­зо­ва­ле су на­уч­ни скуп „Срп­ски је­зик и ак­ту­ел­на пи­та­ња је­зич­ке кул­ту­ре“. Ор­га­ни­за­ци­ји ску­па су се при­дру­жи­ли и: Ма­ти­ца срп­ска, Срп­ска књи­жев­на за­дру­га и Фонд „Ђор­ђе Зе­че­вић“ за за­шти­ту и уна­пре­ђе­ње ћи­ри­ли­це.

Pročitaj kompletan tekst »

Међународна научна конференција „Махтумкули Фраги и хумане културне вредности“ (Марија Ђинђић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 24

У Аш­га­ба­ту, пре­сто­ни­ци Турк­ме­ни­ста­на од 14. до 16. ма­ја 2014. го­ди­не одр­жа­на је ме­ђу­на­род­на на­уч­на кон­фе­рен­ци­ја „Мах­тум­ку­ли Фра­ги и људ­ске кул­тур­не вред­но­сти”, на ко­јој је уче­ство­ва­ло око 340 на­уч­них, струч­них, кул­тур­них и дру­гих рад­ни­ка из раз­ли­чи­тих зе­ма­ља.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање књиге Владимира Павловича Гуткова у Москви (Срето Танасић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 23

Пре­да­ју­ћи чи­та­о­ци­ма књи­гу Гра­ма­тич­ки огле­ди Вла­ди­ми­ра Па­вло­ви­ча Гут­ко­ва, ду­жни смо не­што ре­ћи о ње­ном ауто­ру, што ће ма­ње оба­ве­ште­ним чи­та­о­ци­ма по­мо­ћи да стек­ну из­ве­стан увид у то о ка­квом за­слу­жном фи­ло­ло­гу је реч.

Pročitaj kompletan tekst »

Славянская духовная культура (Биљана Сикимић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 23

То­ком це­ле 2013. го­ди­не у Ру­си­ји, Ср­би­ји и Аустри­ји ни­зом на­уч­них и при­год­них ску­по­ва обе­ле­же­на је де­ве­де­се­та го­ди­шњи­ца ро­ђе­ња Ни­ки­те Иљи­ча Тол­сто­ја (1923–1996).

Pročitaj kompletan tekst »

Утисци са семинара „Српски језик као нематерњи у терији и пракси“ (Ивана Митић, Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 23

То­ком основ­них и ма­стер сту­ди­ја на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ни­шу при­пре­ма­ни смо за про­фе­со­ре срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти као ма­тер­њег. Ни­смо уче­ни ка­ко да свој пред­мет пре­да­је­мо као не­ма­тер­њи, те је по­ну­да ко­ју смо до­би­ли од ор­га­ни­за­ци­је Ми­си­ја ОЕБС у Ср­би­ји пред­ста­вља­ла пра­ви иза­зов, при­хва­ћен без ика­квог дво­у­мље­ња.

Pročitaj kompletan tekst »

Професор Павол Жиго – јубиларни портрет словачког лингвисте (Марија Добрикова)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 22

Проф. др Па­вол Жи­го (25. 4. 1953) сту­ди­рао је сло­ва­ки­сти­ку и ру­си­сти­ку (1972–1977) на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та Ј. А. Ко­мен­ског у Бра­ти­сла­ви, а вре­ме од 1975. до 1976. го­ди­не про­вео је на Др­жав­ном уни­вер­зи­те­ту у Тби­ли­си­ју, где је сту­ди­рао сло­вач­ки, ру­ски и гру­зиј­ски је­зик.

Pročitaj kompletan tekst »

Дан језичких технологија (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 21

У ор­га­ни­за­ци­ји Ма­те­ма­тич­ког фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду и Ин­сти­ту­та Ми­хај­ло Пу­пин, а под по­кро­ви­тељ­ством Тех­но­ло­шког са­ве­за за ви­ше­је­зич­ну Евро­пу (ME­TA-NET), 29. ок­то­бра 2012. го­ди­не у бе­о­град­ском хо­те­лу Ха­јат одр­жа­на је ме­ђу­на­род­на кон­фе­рен­ци­ја Дан је­зич­ких тех­но­ло­ги­ја.

Pročitaj kompletan tekst »

Прва међународна конференција православних научника (Р. Левушкина)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 21

У но­вем­бру 2012. го­ди­не, на Во­ро­ње­шком др­жав­ном уни­вер­зи­те­ту у глав­ном гра­ду Во­ро­ње­шке обла­сти у Ру­ској Фе­де­ра­ци­ји ко­ји има пре­ко ми­ли­он ста­нов­ни­ка (Во­ро­ње­жу), одр­жа­на је тро­днев­на кон­фе­рен­ци­ја под на­зи­вом „Пра­во­слав­ни на­уч­ник у са­вре­ме­ном све­ту ― про­бле­ми и пу­те­ви њи­хо­вог ре­ша­ва­ња“.

Pročitaj kompletan tekst »

Русский язык и культура в зеркале перевода (Мирјана Адамовић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 20

III Ме­ђу­на­род­на на­уч­но-прак­тич­на кон­фе­рен­ци­ја ко­ју фа­кул­тет „Выс­шая шко­ла пе­ре­во­да“ Мо­сков­ског др­жав­ног уни­вер­зи­те­та Ло­мо­но­сов ор­га­ни­зу­је у са­рад­њи са Ру­ским цен­тром за на­у­ку и кул­ту­ру РФ у Ати­ни, Ру­ским цен­тром у Со­лу­ну, Цен­тром за кул­ту­ру Цен­трал­не Ма­ке­до­ни­је и Ге­не­рал­ним кон­зул­ством РФ у Со­лу­ну одр­жа­на је у апри­лу ове го­ди­не у Со­лу­ну.

Pročitaj kompletan tekst »

Druga međunarodna konferencija Jezici i kulture u vremenu i prostoru

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 20

Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet Uni­ver­zi­te­ta u No­vom Sa­du sa za­do­volj­stvom oba­ve­šta­va da će Dru­ga me­đu­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja Je­zi­ci i kul­tu­re u vre­me­nu i pro­sto­ru bi­ti odr­ža­na u su­bo­tu, 24. no­vem­bra 2012. go­di­ne, na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u No­vom Sa­du, Dr Zo­ra­na Đin­đi­ća 2.

 

Mo­li­mo Vas da se oda­zo­ve­te ovom po­zi­vu i po­ša­lje­te […]

Pročitaj kompletan tekst »

41. skup slavista, Seminar srpskog jezika, književnosti i kulture (Olga Sabo)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 19

У Међународном славистичком центру на Филолошком факултету у Београду одржан је од 1. до 20. септембра 2011. године 41. скуп слависта. На скупу су учествовали студенти и професори из Немачке, Мађарске, Бугарске, Румуније, Македоније, Француске, Грчке Украјине, Русије и других европских земаља.

Pročitaj kompletan tekst »

Međunarodni naučni simpozijum Gramatika i leksika u slovenskim jezicima (Marina Nikolić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 18

Матица српска и Институт за српски језик САНУ организовали су међународни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, који је трајао oд 14. IХ до 16. IХ 2010 (Матица српска 14. IХ, САНУ 15. и 16. IХ). Почасни председник Организационог одбора симпозијума била је академик Милка Ивић.

Pročitaj kompletan tekst »

VI seminar „Vaspitač u 21. veku“ (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 18

У организацији Високе школе за васпитаче струковних студија из Алексинца одржан је у Сокобањи VІ семинар „Васпитач у 21. веку“. Иако је, што је и разумљиво, највише реферата било из области педагогије, ни број радова који су се у потпуности или делимично тицали језика није био занемарљив

Pročitaj kompletan tekst »

Proslava povodom šezdeset godina postojanja Instituta za srpski jezik SANU. 17. i 18. decembar 2007. godine. Srpska akademija nauka i umetnosti (Vladan Jovanović i Marina Spasojević)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 17

Na primeren način, međunarodnim naučnim skupom i okruglim stolom Stanje i perspektive nauke o srpskom jeziku, Institut za srpski jezik SANU je 17. i 18. decembra obeležio šezdeset godina svoga postojanja. Tom prilikom je naučnoj i široj javnosti predstavljena dosadašnja delatnost Instituta – njegovi projekti i njegove publikacije, ali i dalji planovi i zadaci Instituta, kao i situacija u nauci o srpskom jeziku uopšte.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa