Lingvističke aktuelnosti

„Рождественская образовательная чтения“ (Ružica Bajić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 16

У Москви су од 27. јануара до 2. фебруара одржана шеснаеста међународна «Рождественская образовательная чтения» (Божићна образовна предавања). Овогодишња тема била је: «Православнные ценности и современное образование» (Православне вредности и савремено образовање).

Pročitaj kompletan tekst »

„Лексикографията и лексикологията в съвремения свят“ (Mirjana Gočanin)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 16

У Софији је 21–22. октобра ове године одржана Четврта национална конференција са међународним учешћем под називом „Лексикографията и лексикологията в съвремения свят“. Овај скуп, посвећен деведесетогодишњици од рођења проф. Кристалине Чолакове, организовали су Бугарско лексикографско друштво и Секција за бугарску лексикологију и лексикографију Института за бугарски језик при Бугарској академији наука.

Pročitaj kompletan tekst »

„Srbistika: Utvrđivanje dnevnog reda“ (Danko Šipka)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 16

Konfererenciju su organizovali dr Biljana Golubović, sa Univerziteta u Tibingenu, i prof. dr Kristijan Fos (Christian Voß) sa Humboltovog univerziteta (oboje su izuzetno aktivni slavisti s nizom drugih značajnih projekata – kako konferencija, tako i monografija), a na njoj učestvovali srbisti iz Austrije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.

Pročitaj kompletan tekst »

Izveštaj sa internacionalne konferencije: „Evropsko u slovenskom i slovensko u Evropi: prilog kulturno- i jezičko-relativističke lingvistike“ (Christian Voss)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 15

Javni evropski diskurs se, imajući u vidu dinamična proširenja istoka i jugoistoka, sve intenzivnije vraća definicijama kulture. Uverenost u njihovu ispravnost zasnovana je na hijerarhizaciji evropskog istoka koja odvaja evropski kompatibilnu srednjoistočnu Evropu koja od 1.05.2004. pripada Evropskoj zajednici i - zaostali Balkan. Pri tom je, reklo bi se, najmarkantnija karakteristika rasprostranjenost latiničnog pisma čija se granica danas poklapa sa granicama istočne granice EZ.

Pročitaj kompletan tekst »

16. internacionalni skup „Bez jezika Evropa bi bila prazan pojam. Nemački jezik – most u ujedinjenoj Evropi“. 02.-05.02.2006, Vroclav, Poljska (Biljana Golubović)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 15

Internacionalno „Društvo za jezik i jezike“ (GeSuS e.V.) već šesnaest godina, uz saradnju svojih članova, organizuje jezičke skupove u raznim evropskim zemljama. Ove godine je u Vroclavu, u Poljskoj, održan 15. skup u zajedničkoj organizaciji Katedre za germanistiku Filološkog fakulteta Vroclavskog univerziteta i GeSuS-a, čija je tema bila „Bez jezika Evropa bi bila prazan pojam. Nemački jezik – most u ujedinjenoj Evropi“.

Pročitaj kompletan tekst »

Četvrta međunarodna konferencija kontrastivne lingvistike (Mirna Radin-Sabadoš)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 15

Međunarodne konferencije iz oblasti kontrastivne lingvistike održavaju se u organizaciji Univerziteta u Santjagu de Kompostela u Španiji svake dve godine od 1999. godine i predstavljaju jedan od najznačajnijih evropskih skupova kontrastivnih studija. U organizaciji konferencije učestvuju Filološki fakultet Univerziteta u Santjagu i istraživački timovi projekata SCIMITAR (Santiago-Centred International Milieu for International, Typological and Acquisitional Research) i GI – 195 ELHCI (USC) (Estudios de Lingua, Historia e Cultura Inglesa).

Pročitaj kompletan tekst »

Znanstveni sastanak u organizaciji Hrvatskog filološkog društva iz Rijeke (Alisa M. Rakovac)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 15

Hrvatsko filološko društvo je u Opatiji u hotelu „Opatija“ od 22. do 25.06.2007. organiziralo 12. međunarodni slavistički skup (znanstveni skup o jeziku i književnosti)

Pročitaj kompletan tekst »

II savetovanje nemačkih kroatista, 22-23.07.2006, Berlin, Nemačka (Biljana Golubović)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 15

U Berlinu je održano drugo Savetovanje nemačkih kroatista, od 22. do 23. jula 2006. godine. Skup je organizovalo Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa RH i Hrvatsko veleposlanstvo u Berlinu.

Pročitaj kompletan tekst »

Prvi naučni skup „Hrvatski kao drugi i strani jezik“ 14-15.10.2005. Zagreb, Hrvatska (Biljana Golubović)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 15

Odeljenje za kulturu hrvatskoga jezika Hrvatskog filološkog društva i Hrvatska matica iseljenika organizovali su prvi naučni skup „Hrvatski kao drugi i strani jezik – HIDIS“ koji je održan 14. i 15. oktobra 2005. godine u Zagrebu.

Pročitaj kompletan tekst »

VII međunarodna naučna konferencija „Riječ i rečenica u slavenskim jezicima. Opis – konfrontacija – prijevod” 25.-27. XI. 2004. godine, Vroclav, Poljska (Sybbila Daković)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 14

Sedma po redu Međunarodna naučna konferencija sa temom „Riječ i rečenica u slavenskim jezicima. Opis – konfrontacija – prijevod”, u organizaciji Instituta Slavenske Filologije Vroclavskog Sveučilišta, održana je 25.-27. studenog 2004 godine u Vroclavu u Poljskoj. Ovaj ciklični (organiziran svake druge godine) naučni slavistički skup smatran je jednim od najvažnijih naučnih skupova slavista u Poljskoj.

Pročitaj kompletan tekst »

Rad Lingvističke tribine Instituta za srpski jezik SANU u 2003. godini (Stana Ristić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 12-13

U 2003. godini održano je 11 sastanaka Tribine koji su uglavnom bili posvećeni temi Srpski jezik u dijahronoj lingvistici, iako je planom rada bilo predviđeno više tematskih oblasti. Naime, pokazalo se da je tema srpskog jezika u dijahronoj perspektivi veoma značajna ne samo po sebi, nego da je i aktuelna sa stanovišta nedovoljne izučenosti i određivanja prioriteta i planskog i racionalnog angažovanja raspoloživog kadra na popunjavanju najneophodnijih praznina u obradi istorijskog korpusa srpskog jezika (etimologija, pisani spomenici, usmeno narodno stvaralaštvo – folklor) kao i u izradi istorijskih rečnika srpskog jezika iz različitih perioda njegovog razvoja.

Pročitaj kompletan tekst »

Naučen sobir „Makedonskiot jazik – minato, segašnost, idnina” (Ubavka Gajdova)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 12-13

Vo oktomvri 2003 god. Institutot za makedonski jazik „Krste Misirkov” – Skopje ja proslavi i odbeleža 50-godišninata od osnovanjeto. Proslavata na 50-godišniot jubilej na Institutot beše nadopolneta i so odbeležuvanjeto na 100-godišninata od objavuvanjeto na knigata Za makedonckite raboti od patronot na Institutot.

Pročitaj kompletan tekst »

Naučna konferencija „Teorii i metodi vo arealnata lingvistika. Pridonesot na Božidar Vidoeski vo razvojot na makedonskata i slovenskata lingvistika” (Ubavka Gajdova)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 12-13

Vo periodot od 2–4 juni 2003 god. vo Makedonskata akademija na naukite i umetnostite se održa Međunarodna naučna konferencija naslovena kako Teorii i metodi vo arealnata lingvistika; Pridonesot na Božidar Vidoeski vo razvojot na makedonskata i slovenskata lingvistika.

Pročitaj kompletan tekst »

Rad Lingvističke tribine Instituta za srpski jezik SANU (Stana Ristić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 11

0.1. U 2003. godini rad Tribine odvijao se po planu, pa je održano 9 sastanaka, na kojima su gosti bili ne samo predavači iz Beograda, nego i iz inostranstva: iz Engleske, Poljske i Nemačke. Radom Tribine nisu obuhvaćeni sve planirane teme, pa će neke od njih biti realizovane u 2004. god. Tribina je radila u otežanim uslovima koji su pratili celokupni rad Instituta u ovoj godini, zbog nerešenog problema finansiranja i statusa Instituta kod nadležnog ministarstva.

Pročitaj kompletan tekst »

Deseta međunarodna konferencija rumunske grupe za primenjenu lingvistiku – GRLA (Dragica Brajović-Kentrić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 11

U Konstanci ― Eforiju, u Rumuniji održana je deseta međunarodna konferencija rumunske grupe za primenjenu lingvistiku od 29. 05 do 1.06. 2003. god., u izvanrednoj organizaciji prof. dr Tajane Slama-Kazaku koja je predsednik ovog društva, kao i prof. dr Olge Ducu.

Pročitaj kompletan tekst »

Novi Internet sajt „Balkanska rusistika” (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 11

24. juna 2003. godine na inicijativu mr Ale Gradimirove, mr Krasimire Petrove (Sofijski univerzitet) i dr Jovana Ajdukovića (Beograd), a uz nesebičnu podršku izdavačke kuće Eurasia Academic Publishers (Sofija), pojavio se internet sajt „Balkanska rusistika” i istoimeni časopis.

Pročitaj kompletan tekst »

Naučni skup „Srpski jezik u kontekstu aktuelne jezičke politike na Kosovu i Metohiji” (Sofija Miloradović)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 10

U Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu je 15. i 16. novembra 2002. godine, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, održan naučni skup sa temom Srpski jezik u kontekstu aktuelne jezičke politike na Kosovu i Metohiji. Organizacioni odbor Skupa predložio je sledeće tematske celine u okviru kojih je trebalo da se kreću pisci referata: 1. Jezici javne i službene komunikacije na Kosovu i Metohiji; 2. Maternji i nematernji jezici u nastavi i nastavnim planovima i programima na Kosovu i Metohiji; 3. Stanje i perspektiva srpskih govora na tlu Kosova i Metohije; 4. Jezici u kontaktu na tlu Kosova i Metohije (bilingvizam, multilingvizam, kalkiranje i jezičke pozajmljenice).

Pročitaj kompletan tekst »

Kongres slavista. Jezik u savremenim okolnostima (Julijana Milutinović)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 8-9

U organizaciji Saveza slavističkih društava Jugoslavije, Centra za naučna istraživanja SANU i Studijske grupe za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu, održan je Petnaesti kongres slavista Jugoslavije. Kongres je održan od 11–13. oktobra, u čast obeležavanja tridesetogodišnjice uspešnog rada Filozofskog fakulteta u Nišu. Radu Kongresa pristustvovalo je oko 250 učesnika.

Pročitaj kompletan tekst »

Međunarodni kongres EEG-a i kliničke neurofiziologije (Neda Subota i Maja Kostić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 8-9

Na 14 međunarodnom kongresu EEG-a i kliničke neurofiziologije u Firenci, (zemlja - Italija), uloga domaćina pripala je Međunarodnom udruženju kliničke neurofiziologije (IFCN). Na prethodnim kongresima u Vankuveru (Kanada) i Kjotu (Japan), doneta je zajednička odluka da se svetska zajednica kliničkih neurofiziologa okupi u Firenci, u Italiji.

Pročitaj kompletan tekst »

Međunarodna konferencija u Bukureštu (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 8-9

U okviru evropske godine jezika 26. i 27. oktobra u Bukureštu u organizaciji Bukureške ekonomske akademije (BEA), Univerziteta u Bukureštu, Državnog instituta za ruski jezik A. S. Puškin iz Moskve, Britanskog saveta, Rumunske asocijacije za kvalitet jezičkih usluga i Francuskog kulturnog centra održana je međunarodna konferencija pod nazivom Lingvistička i kulturna raznolikost kao faktor evropskog razvoja. U radu konferencije učestvovali su naučnici iz Rumunije, Rusije, Bugarske, Jugoslavije, Moldavije, Velike Britanije, Češke i Ukrajine.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna stranaSledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa