Lingvističke aktuelnosti

Ана Халас Поповић: Увод у лексичку полисемију (Вера Васић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije, Broj: 31

Увод у лексичку полисемију ауторке др Ане Халас Поповић добро је структурирана, врло информативна приручничко-уџбеничка монографија, што потврђују редослед поглавља, добра организација сваког поглавља и добро познавање литературе. Монографија садржи следећих пет поглавља, којима претходи кратка „Уводна реч” (стр. 5–6): 1. Општа дефиниција полисемије (7–15); 2. Типови полисемије (17–29); 3. Полисемија насупрот хомонимији (31–37); 4. Полисемија насупрот моносемији (39–45); 5. Теоријске интерпретације полисемије (47–102); Литература (103–111), Попис консултованих речника (113), Summary (115-118) и Српско-енглески регистар термина (119–121).

Pročitaj kompletan tekst »

Вељко Брборић: О српском правопису (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije, Broj: 31

Књига О српском правопису Вељка Брборића представља избор тематски сличних радова поменутог аутора, објављених током последњих неколико година у различитим публикацијама. У радовима су учињене мање измене, али суштинских промена није било. Поред уводне напомене, у садржају је наведено шеснаест поглавља и на крају обавезна литература.

Pročitaj kompletan tekst »

Др Светлана В. Терзић: Изражавање елативности и суперлативности у руском и српском језику (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije

Ова исцрпна монографија на тему која није до краја испитана у постојећој лингвистичкој литератури, показује се као веома корисна и актуелна на више поља: за конфротативну граматику руског и српског језика, за теорију и праксу превођења, за теорију уџбеника и за наставну праксу.
Др Терзић започиње књигу Уводом у ком даје преглед различитих дефиниција појмова елативности и суперлативности у постојећим руским и српским граматикама. Потом излаже предмет и задатке свог рада и наводи језичку грађу коју ће користити у раду; предочава и методе истраживања, као и структуру самог рада.

Pročitaj kompletan tekst »

Сања Грковић: Научи кроз вежбања (Бојана Симић Туфегџић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 30

У широкој понуди школских приручника и уџбеника којима нас издавачке куће свакодневно обасипају, право освежење представљају Тестови и Електронска збирка задатака из српског језика, обједињени под називом Научи кроз вежбања. У питању је сасвим нов, модеран и квалитетан материјал, функционалан и ефикасан у процесу учења и провере знања, намењен ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Вујовић: Франкофонија у свету и код нас (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Већ у са­мом уво­ду, аутор­ка да­је пре­глед ба­зич­них чи­ње­ни­ца о фран­цу­ском је­зи­ку, о ње­го­вој рас­про­стра­ње­но­сти, хе­те­ро­ге­но­сти, раз­во­ју. Пре­ко је­зи­ка, упо­зна­је нас са са­мом фран­цу­ском кул­ту­ром и мен­та­ли­те­том.

Pročitaj kompletan tekst »

Неђо Јошић: Воћарска лексика и терминологија у српском језику (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Мо­но­гра­фи­ја Не­ђе Јо­ши­ћа Во­ћар­ска лек­си­ка и тер­ми­но­ло­ги­ја у срп­ском је­зи­ку пред­ста­вља пре­ра­ђе­ну и до­пу­ње­ну док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју, од­бра­ње­ну на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду 2013. го­ди­не.

Pročitaj kompletan tekst »

Анђелка Пејовић: Контрастивна фразеологија шпанског и српског језика (Сања Грковић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Кон­тра­стив­на фра­зе­о­ло­ги­ја шпан­ског и срп­ског је­зи­ка има за циљ да пру­жи до­при­нос кон­тра­стив­ним ис­тра­жи­ва­њи­ма шпан­ског и срп­ског је­зи­ка у обла­сти фра­зе­о­ло­ги­је, као и да под­стак­не на слич­на, али и но­ва ис­тра­жи­ва­ња у дру­гим је­зи­ци­ма у од­но­су на срп­ски.

Pročitaj kompletan tekst »

Александра Манчић: Ствари које нас превазилазе (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Ка­ко се на­во­ди у ре­цен­зи­ји, ова књи­га је­сте из­ван­ре­дан на­ста­вак аутор­ки­них ис­тра­жи­ва­ња ми­стич­ке књи­жев­но­сти, те­о­ло­ги­је и фи­ло­зо­фи­је. Ар­хе­о­ло­ги­ја ди­се­ми­на­ци­је спи­са и иде­ја, по­зна­тих као „Cor­pus Dionysi­a­cum“.

Pročitaj kompletan tekst »

Марко Буразор: Невербална комуникација на делу II (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

По­ла­зе­ћи од прет­по­став­ке да сви ми по­ти­че­мо из раз­ли­чи­тих сре­ди­на, а да се те на­ше раз­ли­чи­то­сти нај­ви­ше при­ме­ћу­ју упра­во у сфе­ри ко­му­ни­ка­ци­је, Бу­ра­зор ана­ли­зи­ра кул­тур­не раз­ли­ке и њи­хов ути­цај на сва­ко­днев­ни жи­вот. Већ на по­чет­ним стра­ни­ца­ма књи­ге он по­ста­вља пи­та­ње: шта је кул­ту­ра.

Pročitaj kompletan tekst »

Ljiljana Marković i dr.: Kanđi : udžbenik za japanski jezik i pismo (А. Теноди)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Уџ­бе­ник за ја­пан­ски је­зик и пи­смо кан­ђи је де­ло срп­ских ауто­ра што му да­је по­себ­ну вред­ност. До ма­те­ри­ја­ла за уче­ње ја­пан­ског је­зи­ка ни­је ла­ко до­ћи, а и ка­да се у то­ме успе, они су го­то­во увек на ен­гле­ском је­зи­ку.

Pročitaj kompletan tekst »

Lana Hudaček, Milica Mihaljević: Hrvatski terminološki priručnik (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Овај је при­руч­ник на­стао, ка­ко се на­во­ди у Пред­го­во­ру (стр. 9–10), у скло­пу про­јек­та Хр­ват­ско стру­ков­но на­зи­вље – про­јект ко­ор­ди­на­ци­је (СТРУ­НА), ко­ји се ре­а­ли­зу­је у Ин­сти­ту­ту за хр­ват­ски је­зик и је­зи­ко­сло­вље.

Pročitaj kompletan tekst »

Радомир Дабетић: Који људи говоре кога када треба који : Новинарска огрешења о језик (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Ова, ка­ко је у ре­цен­зи­ји на­зва­на „је­зич­ка сли­ков­ни­ца но­ви­нар­ске пи­сме­но­сти“, ука­зу­је на је­зич­ке гре­шке но­ви­на­ра, увек илу­стро­ва­не жи­во­пи­сним при­ме­ри­ма из штам­пе или елек­трон­ских ме­ди­ја.

Pročitaj kompletan tekst »

Anna Wierzbicka: Imprisoned in Еnglish – The Hazards of Еnglish as a Default Language (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 27

На са­мом по­чет­ку, аутор­ка на­гла­ша­ва да јој је циљ да у овој књи­зи из­ра­зи соп­стве­но ми­шље­ње о од­ре­ђе­ним про­бле­ми­ма на по­љу дру­штве­них на­у­ка. Са јед­не стра­не при­хва­ћен као исто­риј­ски дар (стр. 1), ен­гле­ски је­зик, по ње­ном ми­шље­њу, мо­же да пред­ста­вља и вр­сту кон­цеп­ту­ал­ног ка­ве­за, осо­би­то ка­да го­во­ри­мо о шко­лар­ци­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Н. Богдановић и др.: Распутице језика око нас I (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 27

Ка­ко се у пред­го­во­ру Реч на по­чет­ку ка­же – ова књи­га на­ста­ла је од освр­та об­ја­вље­них у нишким На­род­ним но­ви­на­ма, а ко­ји се ти­чу раз­ја­шња­ва­ња је­зич­ких не­до­у­ми­ца. Осо­би­та па­жња обра­ћа се на оне гре­шке ко­је се по­на­вља­ју из ге­не­ра­ци­је у ге­не­ра­ци­ју. Аутор­ство по­је­ди­них тек­сто­ва озна­че­но је ини­ци­ја­ли­ма на кра­ју тек­ста.

Pročitaj kompletan tekst »

Павле Ивић: Српски дијалекти и њихова класификација (С. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Па­вле Ивић (1924–1999), лин­гви­ста, сла­ви­ста, уни­вер­зи­тет­ски про­фе­сор у Но­вом Са­ду и Бе­о­гра­ду. Је­дан од нај­у­глед­ни­јих сла­ви­ста сво­га до­ба. Члан СА­НУ и мно­гих ино­стра­них ака­де­ми­ја на­у­ка и на­уч­них дру­шта­ва. Глав­ни уред­ник ча­со­пи­са Збор­ник Ма­ти­це срп­ске за фи­ло­ло­ги­ју и лин­гви­сти­ку, Срп­ски ди­ја­лек­то­ло­шки збор­ник и Оно­ма­то­ло­шки при­ло­зи.

Pročitaj kompletan tekst »

Милан Стакић: Морфо(но)лошке теме (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Ова мор­фо­фо­но­ло­шка је­зич­ка сту­ди­ја за­по­чи­ње про­у­ча­ва­њем ди­ја­хро­них и син­хро­них аспе­ка­та гла­сов­них зна­ко­ва, као и гла­сов­них про­це­са и ана­ло­шких уоп­шта­ва­ња.

Pročitaj kompletan tekst »

Ма­­ри­­на­ ­Ни­ко­л­и­ћ: Катег­ори­ј­а с­тепена­ у ­срп­ск­ом ј­е­зику: Сложена реченица (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Мо­гра­фи­ја Ма­ри­не Ни­ко­лић Ка­те­го­ри­ја сте­пе­на у срп­ском је­зи­ку: сло­же­на ре­че­ни­ца на­ста­ла је као из­ме­ње­но и до­пу­ње­но из­да­ње док­тор­ске ди­сер­та­ци­је под на­зи­вом Ка­те­го­ри­ја сте­пе­на у си­сте­му сло­же­них ре­че­ни­ца са­вре­ме­ног срп­ског књи­жев­ног је­зи­ка, од­бра­ње­не ју­на 2012. го­ди­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Ма­ри­на­ Сп­ас­ојевић: Глаголи ­на ­-(­ј)ети, ­-им у ­ко­релациј­и ­са ­гл­аг­олим­а ­на­ -­­и­ти­, ­-им у сав­рем­еном српск­ом јез­ику (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Ова мо­но­гра­фи­ја про­ис­те­кла је из ру­ко­пи­са ма­ги­стар­ског ра­да Гла­го­ли на -(ј)ети, -им у са­вре­ме­ном срп­ском је­зи­ку, од­бра­ње­ног 30. апри­ла 2009. го­ди­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду пред ко­ми­си­јом ко­ју су са­чи­ња­ва­ли: проф. др Ми­ро­слав Ни­ко­лић (мен­тор), проф. др Дра­га­на Мр­ше­вић Ра­до­вић и проф. др Ми­ли­ца Ра­до­вић Те­шић.

Pročitaj kompletan tekst »

Новица Петровић: Муке са речима (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Ова књи­га за­пра­во је збир ра­до­ва ко­ји су (осим пр­вог од њих) плод раз­ми­шља­ња ауто­ра о пре­во­ди­лач­ком ра­ду, осо­би­то ка­да су у пи­та­њу те­шки и зах­тев­ни тек­сто­ви – нај­че­шће књи­жев­ни. При­ме­ри ко­ји су на­ве­де­ни у књи­зи ма­хом су узе­ти из по­е­зи­је, оне ко­ја је свр­ста­на у Ан­то­ло­ги­ју мо­дер­не срп­ске ли­ри­ке – ен­гле­ско из­да­ње (ко­ју је пре­вео упра­во Пе­тро­вић).

Pročitaj kompletan tekst »

Јелена Јовановић: Лингвистички и стилистички аспекти проучавања реченице (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Ова књи­га је на­ста­ла то­ком ра­да ауто­ра на док­тор­ским сту­ди­ја­ма на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту, и мо­ти­ви­са­на је пр­вен­стве­но по­тре­ба­ма ра­да са сту­ден­ти­ма тих сту­ди­ја. Ипак је ва­жно на­гла­си­ти да текст ни­је уџ­бе­нич­ки по ти­пу, ни­ти је кон­ци­пи­ран као ди­дак­тич­ки ма­те­ри­јал или сл. – већ пред­ста­вља ре­зул­тат ис­тра­жи­ва­ња ауто­ра у обла­сти је­зич­ке и стил­ске при­ро­де ре­че­ни­це.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa