Lingvističke aktuelnosti

Александар Милановић: Језик весма полезан (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Књи­га Је­зик ве­сма по­ле­зан Алек­сан­дра Ми­ла­но­ви­ћа ба­ви се ва­жним пи­та­њи­ма ве­за­ним за срп­ски је­зик на сме­ни 18. и 19. ве­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Mato Kapović: Čiji je jezik? (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Књи­га на јед­но­ста­ван на­чин го­во­ри о је­зич­ким пи­та­њи­ма ко­ја се у јав­но­сти че­сто по­ста­вља­ју, а ко­ја су, ка­ко аутор на­во­ди у Пред­го­во­ру, че­сто не­до­вољ­но ја­сна и они­ма ко­ји се је­зи­ком и лин­гви­сти­ком про­фе­си­о­нал­но ба­ве (стр. 7). Те­ме чи­не за­о­кру­же­ну це­ли­ну и ме­ђу­соб­но се до­пу­њу­ју иако се по­је­ди­на по­гла­вља мо­гу чи­та­ти и за­себ­но.

Pročitaj kompletan tekst »

Džudi Eps: Snaga glasa – utičite na druge govorom (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Сма­тра­ју­ћи да је још од ста­рих вре­ме­на ве­ли­ких грч­ких го­вор­ни­ка на тр­го­ви­ма, до са­вре­ме­них во­ђа и по­ли­ти­ча­ра, го­вор имао ви­ше ути­ца­ја од пи­са­не ре­чи, аутор су­ге­ри­ше да, уко­ли­ко же­ли­мо да ути­че­мо на дру­ге сво­јим вер­бал­ним из­ра­жа­ва­њем, мо­ра­мо по­се­до­ва­ти из­ве­сне спо­соб­но­сти. У том сми­слу, по­треб­но је да се из­ра­жа­ва­мо од­луч­но и са по­ле­том; мо­ра­мо зна­ти ка­ко да ко­ри­сти­мо соп­стве­ни глас на нај­бо­љи мо­гу­ћи на­чин.

Pročitaj kompletan tekst »

Борислав А. Џоџо Седобради: Мркаљ-Караџићева реформа српског језика и писма (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Пре­ма ре­чи­ма ауто­ра, ова књи­га спа­да ме­ђу пр­ве срп­ске ауто­ри­зо­ва­не књи­ге на ћи­ри­ли­ци (а мо­жда је баш и пр­ва, то тре­ба тек из­ви­де­ти) ко­ја је у це­ли­ни об­ја­вље­на на ин­тер­не­ту. Ујед­но, она је екс­пе­ри­мен­тал­на уто­ли­ко што је пр­ва књи­га пу­бли­ко­ва­на на јед­но­пи­су – је­дин­стве­ном пи­сму за екав­це и ије­кав­це, тј. на пот­пу­но срп­ском пи­сму. Са­сто­ји се из се­дам по­гла­вља.

Pročitaj kompletan tekst »

Тimothy G. Stout: Japanese Katakana for Beginners : First Steps to Mastering the Japanese Writing System (Александар Теноди)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

У кон­ку­рен­ци­ји три ја­пан­ска пи­сма ко­ја се у том је­зи­ку ко­ри­сте си­мул­та­но, ка­та­ка­на се ран­ги­ра као дру­га по те­жи­ни. Иде­о­гра­ми, или кан­ђи, сва­ка­ко су ап­со­лут­ни шам­пи­о­ни ка­да је у пи­та­њу те­жи­на овла­да­ва­ња јед­ним пи­смом. Њи­хо­ва ком­плек­сност их чи­ни не­ве­ро­ват­но те­шким за пам­ће­ње, а ве­о­ма ла­ко се за­бо­ра­вља­ју.

Pročitaj kompletan tekst »

Милан Шипка: Зашто се каже? (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

У на­шем је­зи­ку по­сто­ји де­се­так-пет­на­ест хи­ља­да уста­ље­них из­ра­за, ко­ји има­ју, по пра­ви­лу, и уста­ље­на зна­че­ња. У мно­гим књи­га­ма фра­зе­о­ло­ги­зми су за­бе­ле­же­ни, про­ту­ма­че­на су њи­хо­ва зна­че­ња, али у са­мо јед­ној књи­зи про­на­ла­зи­мо од­го­вор на пи­та­ње – за­што се не­што та­ко ка­же.

Pročitaj kompletan tekst »

Милорад Телебак: Шта се крије иза етимологије (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Ова књи­га от­кри­ва без­број за­го­нет­них тај­ни о ре­чи­ма на при­сту­па­чан, за­ни­мљив, а че­сто и ду­хо­вит на­чин. Аутор же­ли да нас про­ше­та кроз раз­не обла­сти при­ро­де и дру­штва ка­ко би­смо упо­зна­ли ре­чи у њи­хо­вој ве­зи са ствар­но­шћу, ушли у њи­хо­ву ло­ги­ку, ве­зе и ме­ђу­соб­не од­но­се. И не са­мо ре­чи на­шег је­зи­ка, већ и из­ме­ђу на­ших и стра­них – из кла­сич­них, оста­лих сло­вен­ских, ро­ман­ских и гер­ман­ских је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Јелена Јовановић: Лингвистика и стилистика новинског умећа – језичке и стилске особине новинарства (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

­Kњига је, на пр­вом ме­сту, за­ми­шље­на као при­руч­ник за сту­ден­те ср­би­сти­ке на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Гордана Штасни: Речи о човеку (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Књи­га Ре­чи о чо­ве­ку по­све­ће­на је ис­пи­ти­ва­њу де­ри­ва­ци­о­них и се­ман­тич­ких мо­де­ла ко­ји­ма се име­ну­је чо­век у срп­ском је­зи­ку

Pročitaj kompletan tekst »

Ранко Бугарски: Сармагедон у Месопотамији (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Иза по­ма­ло за­го­нет­ног и виц­ка­стог на­сло­ва Сар­ма­ге­дон у Ме­со­по­та­ми­ји кри­је се књи­га ко­ја се ба­ви лин­гви­стич­ком и со­ци­о­лин­гви­стич­ком ана­ли­зом ве­ли­ке ко­ли­чи­не при­ку­пље­ног не­стан­дард­ног, али жи­вог и ак­ту­ел­ног, је­зич­ког по­тен­ци­ја­ла.

Pročitaj kompletan tekst »

Lechosław Jocz: System samogłoskowy współczesnych gwar centralnokaszubskich (Душан Владислав Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Пот­крај го­ди­не се по­ја­ви­ла ин­те­ре­сант­на пу­бли­ка­ци­ја о во­кал­ском си­сте­му цен­трал­ног ка­шуп­ског ди­ја­лек­та ко­ји, у ства­ри, нај­ве­ћи број ауто­ра, на че­лу са глав­ним нор­ма­ти­ви­стом Еугењ­ју­шем Го­лом­бе­ком, тре­ти­ра као осно­ву ка­шуп­ског је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Загорка Вавић Грос: Презимена су чувари нашег језика (С. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Ово је још је­дан рад са по­ља по­пу­лар­не ли­гви­сти­ке.

Pročitaj kompletan tekst »

Jovan Nedić: Iz moje enigmatske torbe (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Иако се ме­ђу емиг­ма­та­ма на­ла­зе љу­ди нај­ра­зли­чи­ти­јих про­фе­си­ја, ве­ћи­ну њих ма­тер­њи је­зик, на ко­јем са­ста­вља­ју за­го­нет­ке, ве­о­ма ин­те­ре­су­је. Ениг­ма­та Јо­ван Не­дић из Бе­лог Ма­на­сти­ра, ма­те­ма­ти­чар и ин­фор­ма­ти­чар по про­фе­си­ји, ско­ро три­де­сет го­ди­на да­је свој до­при­нос из­у­ча­ва­њу је­зи­ка и де­скрип­тив­ној лек­си­ко­гра­фи­ји.

Pročitaj kompletan tekst »

Jovan M. Nedić / Јован М. Недић: Bolman je bio Bolman / Болман је био Болман (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Бол­ман је срп­ско се­ло у Ба­ра­њи, код Бе­лог Ма­на­сти­ра. Био је „ве­ли­ка зе­јед­ни­ца, ду­го вре­ме­на нај­ве­ћа по бро­ју пра­во­слав­них ду­ша у Бу­дим­ској епар­хи­ји“ (стр. 150), из­ме­ђу два свет­ска ра­та имао је ви­ше од две хи­ља­де ста­нов­ни­ка, док је у два­де­сет пр­вом ве­ку тај број спао на че­твр­ти­ну.

Pročitaj kompletan tekst »

Alexis Munier, Karin Eberhardt: Talk Dirty German (Svetlana M. Spajić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 22

Књи­га са­др­жи два­де­сет по­гла­вља кроз ко­ја ауто­ри упо­зна­ју чи­та­о­ца са мо­дер­ним не­мач­ким је­зи­ком, и спе­ци­фич­но­сти­ма ко­је га чи­не раз­ли­чи­тим од тра­ди­ци­о­нал­ног Hoc­hde­utsch – не­мач­ког књи­жев­ног је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Софија Милорадовић: Музички жаргон младих (Софија Живковић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Ако је­зик ни­је er­gon већ ener­gia, ка­ко ка­же Хум­болт, жар­гон је ве­ро­ват­но ње­гов нај­е­нер­гич­ни­ји сег­мент. По­ред жар­го­ни­за­ма ко­ји су у ши­рој упо­тре­би и по­зна­ти ши­рој пу­бли­ци, по­сто­је и они ко­ји су ве­за­ни за не­ку од­ре­ђе­ну стру­ку или сфе­ру. Сва­ка­ко да је му­зи­ка јед­на од обла­сти у ко­јој се раз­вио вр­ло спе­ци­фи­чан „ши­фар­ник“.

Pročitaj kompletan tekst »

Милош Ковачевић, Михаило Шћепановић: Српски језик у вртлогу политике (Софија Живковић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Књи­га уни­вер­зи­тет­ских про­фе­со­ра Ми­ло­ша Ко­ва­че­ви­ћа и Ми­ха­и­ла Шће­па­но­ви­ћа, под на­сло­вом Срп­ски је­зик у вр­тло­гу по­ли­ти­ке, до­но­си скуп члан­ка ко­је су ауто­ри пи­са­ли по­во­дом раз­ли­чи­тих ср­би­стич­ких, од­но­сно сер­бо­кро­а­ти­стич­ких пи­та­ња.

Pročitaj kompletan tekst »

Jack Feuillet: Linguistique comparée des langues balkaniques (Љ. Ђурић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Bu­du­ći da se je­zič­ka fak­ta ni­su pro­me­ni­la od sa­mih za­če­ta­ka bal­kan­ske lin­gvi­sti­ke, i ima­ju­ći u vi­du da se je­zi­ci ko­ji či­ne bal­kan­ski je­zič­ki sa­vez mo­gu iz­u­ča­va­ti odvo­je­no u okvi­ri­ma he­le­ni­sti­ke, sla­vi­sti­ke ili ro­ma­ni­sti­ke, knji­ga Lin­gu­i­sti­que com­parée des lan­gu­es bal­ka­ni­qu­es pred­sta­vlja po­ku­šaj od­go­vo­ra na pi­ta­nje o ute­me­lje­no­sti ove di­si­pli­ne u okvi­ru lin­gvi­sti­ke, kao i za­sno­va­no­sti sa­vre­me­nog iz­u­ča­va­nja bal­kan­skog je­zič­kog sa­ve­za.

Pročitaj kompletan tekst »

Божо Ћорић: Повеља бана Кулина : графемика, фонемика, морфемика (Софија Живковић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Ср­би­сти­ка, али и сла­ви­сти­ка уоп­ште, про­шле го­ди­не до­би­ла је још јед­ну ко­ри­сну је­зич­ко­и­сто­риј­ску сту­ди­ју – мо­но­гра­фи­ју о По­ве­љи Ку­ли­на ба­на, чи­ји је аутор про­фе­сор Бо­жо Ћо­рић.

Pročitaj kompletan tekst »

Јагода Топалов: Мотивација у настави страног језика (М. Адамовић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Књи­га је на­ста­ла као ре­зул­тат аутор­ки­ног ин­те­ре­со­ва­ња за уло­гу ко­ју мо­ти­ва­ци­ја има у уче­њу уоп­ште, за­тим у уче­њу стра­ног је­зи­ка и нај­кон­крет­ни­је у уче­њу ен­гле­ског је­зи­ка. Ка­ко из пред­го­во­ра са­зна­је­мо књи­га је на­ста­ла пре­ра­дом нео­бја­вље­ног ма­ги­стар­ског ра­да аутор­ке под на­сло­вом Мо­ти­ва­ци­ја у уче­њу ен­гле­ског је­зи­ка као из­бор­ног пред­ме­та код сту­де­на­та Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Но­вом Са­ду.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna stranaSledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa