Lingvističke aktuelnosti

Српски језик у савременој лингвистичкој теорији : Зборник радова (Стефан Милосављевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Zbornici, Broj: 31

У издању Филозофског факултета Универзитета у Нишу године 2016. појавио се зборник радова Srpski jezik u savremenoj lingvističkoj teoriji, који су уредили Бобан Арсенијевић и Сабина Халупка-Решетар. Рецензенти зборника су Жељко Бошковић, Вејлс Браун (Wayles Browne) и Милорад Радовановић. Основни циљ зборника, како читамо у Речи уредника, јесте да се чинећи доступним резултате формално заснованих истраживања српског језика помогне истраживачима, студентима и струци у успостављању везе између домаће лингвистике и савремених светских лингвистичких токова.

Pročitaj kompletan tekst »

Од двојбе до раздвојбе : Зборник радова у част професорици Бранки Тафри (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Zbornici, Broj: 31

Зборник је посвећен истакнутој хрватској лингвисткињи Бранки Тафри поводом њеног седамдесетог рођендана. У њему је објављено тридесет пет радова које је написало тридесет осам аутора. Поред хрватских лингвиста, који су најбројнији, своје радове су послали и аутори из Аустрије, Немачке, Норвешке, Сједињених Америчких Држава и Србије

Pročitaj kompletan tekst »

Радови (Зборик радова научног подмлатка из области науке о српском језику и српској књижевности) (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj: 23

Пред на­ма је тре­ћи у ни­зу збор­ник ко­ји са­др­жи ра­до­ве мла­дих фи­ло­ло­га из Ср­би­је и Ру­му­ни­је.

Pročitaj kompletan tekst »

Ivan Klajn: Bušenje jezika (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Zbornici, Broj: 22

Књи­га Бу­ше­ње је­зи­ка Ива­на Клај­на са­др­жи осам­де­се­так чла­на­ка об­ја­вље­них у НИН-овој ру­бри­ци „Је­зик“ у раз­до­бљу од 2006. до 2011. го­ди­не. Тек­сто­ви су те­мат­ски по­де­ље­ни на пет де­ло­ва.

Pročitaj kompletan tekst »

Mirjana Jocić: Jezik, komunikacija (Svetlana M. Spajić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Zbornici, Broj: 22

Књи­га пред­ста­вља збир тек­сто­ва об­је­ди­ње­них на јед­ном ме­сту, а ина­че то­ком ни­за го­ди­на об­ја­вљи­ва­них по раз­ли­чи­тим пу­бли­ка­ци­ја­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Gramatika i leksika u slovenskim jezicima : Zbornik radova s međunarodnog simpozijuma (Mirjana Adamović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Zbornici, Broj: 19

У овом приказу дате су основне информације о значају и областима рада међународног симпозијума Граматика и лексика у словенским језицима који је у организације Матице српске и Института за српски језика САНУ одржан у Новом Саду и Београду у септембру 2010. године (Матица српска 14. септембра, Инсититут за српски језик САНУ 15. и 16. септембар 2010. године). Радови референата из 15 земаља (Белорусија, Бугарска, Велика Британија, Италија, Македонија, Немачка, Пољска, Русија, САД, Словенија, Србија, Финска, Холандија, Чешка и Шведска) штампани су у зборнику Граматика и лексика у словенским језицима. Зборник сачињава 46 радова реномираних лингвиста, који си те радове писали по позиву, а позиви су, као што је и уобичајено, били упућени лингвистима од научноистраживачког искуства и угледа, што је било и гаранција квалитета њихових радова.

Pročitaj kompletan tekst »

Ljubomir Stojanović, život i delo (Brankica Čigoja)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj: 11

Šta reći o zborniku koji je pred nama?

Pre svega da je to jedna velika knjiga naučnog pamćenja i sećanja na bogato i raznorodno delo Ljubomira Stojanovića. Zbog neprilika u kojima živimo zbornik se pojavio sa dve godine zakašnjenja, a posvećen je 140-godišnjici rođenja i 70-godišnjici smrti Ljubomira Stojanovića. Zbornik je nastao kao rezultat rada na naučnom skupu u rodnom mestu Ljubomira Stojanovića, gde se okupila grupa pregalaca koja je sa ove vremenske distance pristupila i sa više aspekata osvetlila život i delo Ljubomira Stojanovića. Podršku ovom poduhvatu dale su gotovo sve institucije Jugoslavije i Republike Srpske koje se na bilo koji način bave onim naukama i naučnim disciplinama kojima se bavio i Ljubomir Stojanović.

Pročitaj kompletan tekst »

Slavističeskij sbornik (Stanimir Rakić)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 8-9

Slavističeskij sbornik je izdao Sankt Peterburški univerzitet u čast 70. rođendana prof. Petra Andrejeviča Dmitrijeva, šefa slavističke katedre na Filološkom fakultetu. Profesor Dmitriev je, međutim, iste godine umro. Publikovani zbornik sadrži veći broj interesantnih radova, posebno iz oblasti serbokroatistike, pa se publikovani zbornik može shvatiti i kao prilog sećanju na značajan doprinos profesora Dmitrijeva slavistici, a naročito serbokroatistici. Sbornik su uredili profesor G.I. Safronov i profesorka G.A. Lilič.[1]

Pročitaj kompletan tekst »

Formal Approaches to Slavic Linguistics (Aleksandra Marković)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 8-9

Edicija koju želimo da prikažemo posvećena je formalnim pristupima u slavistici. Stavljanje prideva formalni i slovenski u uglaste zagrade ukazuje na to da radovi nisu isključivo generativistički, kao i da se pretenduje na njihov univerzalniji karakter (odnosno, da se ne ograničavaju samo na slavistiku).

Pročitaj kompletan tekst »

Lexical Norm and National Language: Language Policy and Lexicography in South-Slavic Languages after 1989 (Radoslav Lučić)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 8-9

Koncem je ožujka nakladnik Otto Sagner iz Münchena izdao knjigu pod naslovom “Lexical Norm and National Language” u uredništvu R. Lučića. Ova knjiga je zamišljena kao zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Amsterdamu, 22. i 23. studenog 2000. pod naslovom “Language Policy and Lexicography in Slavic Languages after 1989″ (Jezična politika i leksikografija u slavenskim jezicima nakon 1989.).

Pročitaj kompletan tekst »

Z. Jovanović: 40 godina Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije 1960–2000. (J. Veličković)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 6

Među retkim monografijama o strukovnim organizacijama u našoj publicistici pojavilo se krajem već završenog, 20. stoleća jedno delo pod gornjim naslovom koje je posvećeno prevodilačkoj profesiji. I mada ono obrađuje samo jedan, po broju članova i obimu poslova dominantan, vid prevođenja, ipak je ova monografija u izvesnoj meri i svedočanstvo o razvoju profesije kao celine, posebno kada je reč o velikim i značajnim događajima za profesiju kao što su dva svetska kongresa u bivšoj SFRJ, kada se u njihovoj pripremi i realizaciji angažovala cela profesija. Sem toga, izvestan broj prevodilaca deluje bar u dve od tri postojeće prevodilačke asocijacije u Srbiji.

Pročitaj kompletan tekst »

Spisi Odbora za standardizaciju srpskog jezika III (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 5

Već na samom početku ove godine pojavili u se Spisi Odbora za standardizaciju srpskog jezika u kojima je, kao i u prethodne dve godine, sakupljen celokupan materijal vezan za rad Odbora i njegovih komisija u toku 2000. godine. Sto pedeset odštampanih primeraka dovoljno je da Spisi dođu do svih članova Odbora i komisija, kao i do ostalih lingvista (ali i ljudi drugih profesija) koje interesuje rad Odbora i problemi savremenog standardnog srpskog jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

Psovka u jezicima danas i u istoriji (S. Ristić)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 4

Skup o psovkama u Novom Sadu organizovali su prof. dr Svenka Savić sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada i prof. dr Nedeljko Bogdanović sa Filozofskog fakulteta iz Niša, sa idejom da se organizovano izučavanje psovki i opscene leksike, započeto na skupu u Nišu 1994. godine, nastavi i to na planu odnosa ovih jedinica srpskog jezika sa jedinicama drugih jezika, sa težištem na jezicima sa prostora bivše Jugoslavije.

Pročitaj kompletan tekst »

The new psychology of language. Cognitive and functional approaches to language structure (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 3

Zbornik koji je uredio lajpciški psiholog Michael Tomasello (Mihael Tomazelo) jedan je u nizu (poslednjih godina brojnih) priloga u kojima se predstavlja pristup jeziku bitno drugačiji od generativnog. Kako i sam naslov govori, sabrani prilozi potpadaju pod veoma široko određenje kognitivno-funkcionalnog ugla gledanja.

Pročitaj kompletan tekst »

36. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (M. Vučković)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 3

Tematska okosnica predavanja na 36. seminaru slovenačkog jezika, književnosti i kulture (Ljubljana, 26. 6. – 15. 7. 2000) bila je koncept vremena u oblastima obuhvaćenim naslovom seminara. Blok predavanja iz jezika činilo je šest priloga usredsređenih na to da pokažu kako se sve kategorija vremena reflektuje u leksičkom i gramatičkom sistemu slovenačkog jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

Jazyki malye i bol’šie (D. Novakov)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 3

U izdanju Tartuskog univerziteta objavljen je zbornik “Mali i veliki jezici…” posvećen akademiku, slavisti klasičnog tipa N. I. Tolstoju (1923–1996). Svojim sadržajem zbornik predstavlja mnoge slavističke probleme koji su zanimali i N. I. Tolstoja ili su mu bili bliski. Vezani su za određene slovenske jezike i mikrojezike (ruski, srpski, hrvatski, rusinski, rezjanski, kašupski, donjolužički, staroslovenski, crkvenoslovenski, poljski), za pokušaj stvaranja novih književnih jezika u slovenskom svetu (crnogorski, moravski, karpatorusinski Slovačke i ukrajinski Zakarpatja, vički i galjšanski), a takođe i za istoriju slavistike i nove pronalaske rukopisa.

Pročitaj kompletan tekst »

Mir zvučaščij i molčaščij (T. Petrović)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 2

Zbornik radova Svet zvukova i ćutanja: semiotika zvuka i govora u tradicionalnoj kulturi Slovena jedanaesta je po redu knjiga u Biblioteci Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka i umetnosti, u kojoj se sa različitih aspekata obra|uje slovenska tradicionalna kultura. Ovaj zbornik posvećen je uspomeni na akademika Nikitu Iljiča Tolstoja, utemeljitelja ruske etnolingvističke škole.

Pročitaj kompletan tekst »

Osnovy balkanskogo jazykoznanija. Čast’ 2 (D. Novakov)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 2

U izdanju Ruske akademije nauka (Institut za lingvistička istraživanja) izašao je u Sankt Peterburgu 1998. godine zbornik Osnovy balkanskogo jazykoznanija (čast’ 2, Slavjanskie jazyki), u redakciji A. V. Desnicke i N. I. Tolstoja. Prvi deo Osnova balkanske lingvistike (neslovenki jezici) u redakciji A. V. Desnicke objavljen je još 1990. godine.

Pročitaj kompletan tekst »

Kognitivni pristupi jeziku (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 1

Kognitivna lingvistika pojavila se kao svojevrstan odgovor na bespuća generativne, čomskijanske lingvistike. Mada je u globalnim crtama znatno različita od naše istraživačke tradicije (prvenstveno po postulatu negiranja autonomije gramatičkih struktura), mnoga rešenja kognitivne lingvistike podudaraju se sa tzv. tradicionalnom evropskom leksikologijom, u čijim se granicama kretalo i kreće proučavanje leksikona kod nas. Upravo, može se reći da su mnoga rešenja kognitivne lingvistike, posebno u oblasti leksičke semantike i leksičkih relacija, preuzeta iz tradicionalne evropske leksikologije.

Pročitaj kompletan tekst »

Studia Turcologica Cracoviensia 5 (S. Petrović)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 1

Edicija pod naslovom Studia Turcologica Cracoviensia počela je da izlazi u Krakovu 1995. godine. Do sada je objavljeno pet brojeva, uglavnom monografija radova iz oblasti turkologije. Peta po redu sveska iz ove edicije predstavlja zbornik radova pod naslovom Jezik i kultura Turskih naroda, posvećen pedesetogodišnjici smrti prof. Tadeuša Kovalskog (1889-1948) i osamdesetogodišnjici osnivanja turkoloških studija na Jagelonskom Univerzitetu u Krakovu. Prof. Kovalski je bio jedan od najistaknutijih evropskih turkologa i osnivač poljske turkologije. Osvrtu na najvažnije oblasti njegovog rada i njegovu zaostavštinu posvećena su dva uvodna rada: Ewa Siemieniec-Gołaś, Tadeusz Kowalski (1889-1948) i Ewa Dziurzyńska, Der Nachlass von Tadeusz Kowalski, kao i članak Edwarda Tryjarskog, Restoration of Oriental Studies in Poland after the World War II as Reflected in Five Letters by Tadeusz Kowalski.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa