Lingvističke aktuelnosti

Prevodilac 1-2/99 (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 3

U devet standardnih rubrika (Uvodnik, Čovek i jezik, Iz teorije i prakse prevođenja, Prikazi i kritike, Hronika, Portreti prevodilaca, Bibliografija, Glosar, Informativni bilten) ovaj broj Prevodioca donosi dvadeset priloga. U uvodnom članku “Rasprave o jeziku: Jugoslovenstvo, srpskohrvatski i srpski jezik” (5–9) Aleksandar Perić, nakon određivanja termina nacionalni jezik i njegovog razgraničenja od narodnog i književnog jezika, daje kratak pregled razvoja nacionalnih i jezičkih procesa na južnoslovenskom prostoru. U zaključku autor naglašava da “u današnjoj situaciji borba za afirmaciju srpske nacije podrazumeva izgradnju moderne evropske srpske kulture i srpskog nacionalnog jezika pri čemu se ne sme zanemarivati tradicija priznatih stvaralaca iz prošlosti” (9).

Pročitaj kompletan tekst »

Filološki pregled XXV/1, XXV/2 (B. Sikimić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 1

Pored radova iz istorije kwiževnosti uglednih stranih i domaćih autora, ovaj broj Filolo{kog pregleda u rubrici Studije i rasprave donosi i dva lingvistička priloga.

Pročitaj kompletan tekst »

Severnoameričko rečničko društvo - organizacija i dvadeseti broj njenog časopisa (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 1

Sjevernoameričko rečničko društvo (DSNA, Dictionary Society of North America, prezentacija dostupna na adresi: http://polyglot.lss.wisc.edu/dsna/index.html) jedna je od leksikografskih organizacija nastalih u poslednjih nekoliko decenija. U slične organizacije spadaju Evropska asocijacija za leksikografiju (EURALEX, European Association for Lexicography, adresa: http://www.ims.uni-stuttgart.de/ euralex/), Afrička asocijacija za leksikografiju (AFRILEX, African Association for Lexicography, adresa: http://www.up.ac.za/academic/libarts/ afrilang/homelex.html), Australoazijska asocijacija za leksikografiju (AUSTRALEX, Australasian Association for Lexicography, adresa: http://www.anu.edu.au/ linguistics/alex/), te Azijska asocijacija za leksikografiju (ASIALEX, Asian Association for Lexicography, adresa: http://www.anu.edu.au/linguistics/alex/asialex.html). Uz ova strukovna udruženja valja pomenuti i centre gde se školuju leksikografski kadrovi: Rečnički istraživački centar Univerziteta u Exeteru (Dictionary Research Center, University of Exeter, adresa: http://www.ex.ac.uk/drc/) te samostalni leksikografski nastavni centar (The Lexicography Master Class, adresa: http://ds.dial.pipex.com/town/lane/ae345/).

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa