Lingvističke aktuelnosti

L. Čolević, O. Nedelcu: Dicţionar de termeni juridici şi economici român-sârb : Rečnik pravnih i ekonomskih termina rumunsko-srpski (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 29

Ово је пр­ви ру­мун­ско-срп­ски реч­ник прав­них и еко­ном­ских тер­ми­на. Са­др­жи струч­не те­ми­не из прав­не и еко­ном­ске обла­сти, али и из обла­сти ад­мини­стра­ци­је, бан­кар­ства, бер­зе, тр­го­ви­не, ра­чу­но­вод­ства, фи­нан­си­ја, ме­наџ­мен­та и мар­ке­тин­га. Укљу­чу­је и дру­штве­но-по­ли­тич­ке из­ра­зе.

Pročitaj kompletan tekst »

Драгиша Трошић: Речник говора трстеничког краја (Ђорђе Р. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Дра­ги­ша То­шић, ка­ко је на­ве­де­но у ре­цен­зи­ји Мом­чи­ла Зла­та­но­ви­ћа (стр. 5–6), ре­чи за овај реч­ник за­пи­си­вао је де­се­так го­ди­на, углав­ном од ста­ри­јих осо­ба. Ту су и ре­чи ко­је је чуо у де­тињ­ству и упам­тио. Мно­ге се од њих го­то­во ви­ше и не чу­ју. Нај­ви­ше их је из Ма­ле Дре­но­ве, ње­го­вог род­ног се­ла. Ве­ли­ки број при­ја­те­ља и ко­ле­га му је пру­жио по­моћ.

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Јевремовић: Речник статистичких термина (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

На срп­ском го­вор­ном под­руч­ју ма­ло је пу­бли­ка­ци­ја об­ја­вље­них на те­му ма­те­ма­тич­ких тер­ми­на, а још ма­ње на те­му ста­ти­стич­ке тер­ми­но­ло­ги­је, па је упра­во из по­тре­бе за ова­квим пу­бли­ка­ци­ја­ма на­стао и Реч­ник ста­ти­стич­ких тер­ми­на Ве­сне Је­вре­мо­вић. Реч­ник ста­ти­стич­ких тер­ми­на од­раз је и ауто­ро­ве љу­ба­ви пре­ма стра­ним је­зи­ци­ма, у ко­је мо­же­мо убро­ја­ти и ма­те­ма­ти­ку и ње­ну ва­жну област – ста­ти­сти­ку.

Pročitaj kompletan tekst »

Dorna Ardeljan: Srpsko-rumunski rečnik matematičkih pojmova (Ђорђе Р. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Аутор реч­ни­ка, Дој­на Ар­де­љан, већ ви­ше од три де­це­ни­је пре­да­је ма­те­ма­ти­ку у гим­на­зи­ји у Вр­шцу. У ви­ше на­вра­та је пре­во­ди­ла уџ­бени­ке ма­те­ма­ти­ке са срп­ског на ру­мун­ски за по­тре­бе Ми­ни­стар­ства про­све­те. Са­ра­ђу­је са шко­ла­ма у Те­ми­шва­ру.

Pročitaj kompletan tekst »

Тамара Лујак: Речник страха (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Ка­ко и сам на­слов ка­же Реч­ник стра­ха ба­ви се стра­шним ми­то­ло­шким би­ћи­ма, би­ла то чу­до­ви­шта, ду­хо­ви, де­мо­ни, ди­во­ви или бо­го­ви, ка­ко у на­шој, та­ко и у свет­ској ми­то­ло­ги­ји. Уз ове, до­да­те су и од­ред­ни­це ко­је их бо­ље од­ре­ђу­ју, а ко­је спа­да­ју у на­шу сва­ко­дне­ви­цу, од­ред­ни­це по­пут: са­та­ни­зам, ме­ди­јум, ма­со­ни итд

Pročitaj kompletan tekst »

D. Miševski i dr.: Zatvor za početnike : Ilustrovani rečnik zatvorskog slenga

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

За­твор за по­чет­ни­ке : илу­стро­ва­ни реч­ник за­твор­ског слен­га са­сто­ји се од пред­го­во­ра (стр. 6-7), реч­ни­ка (Poj­mo­vi, стр. 8–73) и до­дат­ка (стр. 75–78).

Pročitaj kompletan tekst »

Џон Р. Хејли: Речник италијанске ренесансе (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Вре­мен­ски ра­спон из­ме­ђу 1320. и 1600. го­ди­не н. е. обо­ји­ли су ра­зно­ли­ки до­га­ђа­ји у Ита­ли­ји. То­ком овог пе­ри­о­да мо­же­мо пра­ти­ти по­ли­тич­ки и дру­штве­ни раз­вој, као и ин­те­лек­ту­ал­на и кре­а­тив­на до­стиг­ну­ћа, а по­ред то­га ре­не­сан­са је то­ли­ко при­вла­чан пе­ри­од да не­пре­ста­но до­ла­зи­мо до но­вих от­кри­ћа и но­вих ту­ма­че­ња.

Pročitaj kompletan tekst »

Предраг Милојевић: Речник скаредних речи и израза у српском језику (Ђорђе Р. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

У пред­го­во­ру дру­гог до­пу­ње­ног из­да­ња Реч­ни­ка ска­ред­них ре­чи и из­ра­за у срп­ском је­зи­ку на­ве­де­но је: „Ове ре­чи, тре­ба под­ву­ћи, ни­су са­мо жар­гон. Жар­гон је спе­ци­фи­чан об­лик из­ра­жа­ва­ња ко­ји ко­ри­сте од­ре­ђе­не, под­кул­тур­не гру­пе.

Pročitaj kompletan tekst »

Славица Марковић: Медин први речник (Ђорђе Р. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Реч­ник не са­др­жи пред­го­вор или по­го­вор, али се мо­же прет­по­ста­ви­ти да је на­ме­њен де­ци пред­школ­ског уз­ра­ста. Мо­гао би да по­слу­жи и за уче­ње срп­ског је­зи­ка као стра­ног на по­чет­ном ни­воу, за мла­ђи уз­раст.

Pročitaj kompletan tekst »

Речн­ик српс­ко­хрв­атског к­њ­­ижевног ­и народ­но­г ­јез­ик­­а­­, Књ­и­га 1­9 (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 26

19. том Реч­ни­ка СА­НУ иза­шао је из штам­пе у сеп­тем­бру 2014. го­ди­не. Ру­ко­пис књи­ге усво­јен је на сед­ни­ци Оде­ље­ња је­зи­ка и књи­жев­но­сти СА­НУ одр­жа­ној у де­цем­бру 2009. го­ди­не. У овом то­му је са­др­жа­но 11.511 од­ред­ни­ца на осам­сто стра­на дво­сту­бач­ног тек­ста, што је ви­ше не­го у прет­ход­них пет то­мо­ва.

Pročitaj kompletan tekst »

Stipo Benak Šemenjata: Baranjski rječnik šokačkog narječja (Јован Недић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 24

У Бе­лом Ма­на­сти­ру је, у из­да­њу За­во­да за ба­рањ­ску по­вје­сни­цу, об­ја­вље­на књи­га чи­ји је аутор Сти­по Бе­нак Ше­ме­ња­та, ко­ји је ро­ђен 1963. го­ди­не у ба­рањ­ском се­лу Дра­жу (на­род­ски Да­раж, мађ. Darázs), а ко­ји да­нас жи­ви у бе­ло­ма­на­стир­ском при­град­ском на­се­љу Бра­њи­ном Вр­ху (на­род­ски Бр­ње­вар, мађ. Ba­ranyavár). По за­ни­ма­њу је гра­фи­чар, ин­же­њер К.А.И.К. (књи­го­ве­штва, ам­ба­ла­жер­ства и кар­то­на­же).

Pročitaj kompletan tekst »

Halina Wątróbska: Słownik Staro-Cerkiewno-Rusko – Polski (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 23

Реч­ник је на­стао на осно­ву ма­ну­скрип­та из 13. ве­ка ко­ји се на­ла­зи у збир­ци На­род­не би­бли­о­те­ке у Пе­тро­гра­ду (Ру­си­ја).

Pročitaj kompletan tekst »

Eugeniusz Gołąbek: Słоwnik polsko-kaszubski : tom I (Душан Владислав Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 23

По­ја­вио се пр­ви том ве­ли­ког лек­си­ко­граф­ског пред­у­зе­ћа, ве­о­ма ва­жног за го­вор­ни­ке ка­шуп­ског је­зи­ка

Pročitaj kompletan tekst »

Милица Радовић Тешић: Граматички и лингвистички појмовник (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 23

На­ста­нак Гра­ма­тич­ког и лин­гви­стич­ког пој­мов­ни­ка, пре­ма ре­чи­ма ауто­ра, има за циљ да свим уче­сни­ци­ма у на­ста­ви срп­ског је­зи­ка (уче­ни­ци­ма, сту­ден­ти­ма и на­став­ни­ци­ма) пру­жи на јед­ном ме­сту све ва­жни­је пој­мо­ве и тер­ми­не из про­грам­ских кур­се­ва ко­ји су пред­ви­ђе­ни за усва­ја­ње

Pročitaj kompletan tekst »

Anna Lefler: CHICKtionary : From A-Line to Z-Snap, the Words Every Woman Should Know (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 22

The Chick-ti­o­nary аутор­ке An­ne Le­fler је мо­де­ран реч­ник ко­ји би тре­ба­ло да има сва­ка мо­дер­на же­на. Мо­дер­но ди­зај­ни­ран, ро­зе ко­ри­ца, реч­ник са­др­жи 450 ре­чи, углав­ном име­ни­ца, при­де­ва и фра­за, ко­је ко­ри­сте же­не у раз­ли­чи­тим си­ту­а­ци­ја­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Ali Akbar Arabi: Comprehensive Glossary of Telecom Abbreviations and Acronyms (Svetlana M. Spajić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 22

Реч­ник са­др­жи пре­ко 16.200 од­ред­ни­ца. Кор­пус од­ред­ни­ца је ве­ли­ки, јер су абре­ви­ја­ту­ре по­ста­ле, ка­ко је на­ве­де­но „је­зик у окви­ру је­зи­ка“, и са со­ци­о­лин­гви­стич­ке стра­не мо­гу се по­сма­тра­ти као „ди­ја­лект“ (стр. 7).

Pročitaj kompletan tekst »

A. N. Bleer, F. P. Suslov, D. A. Tыšler: Terminologiя sporta : Tolkovый slovarь-spravočnik (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 22

Реч­ник са­др­жи ви­ше од 10.000 тер­ми­на ко­ји се ко­ри­сте у ра­зним спор­то­ви­ма, у те­о­ри­ји и ме­то­ди­ци фи­зич­ке кул­ту­ре, као и у до­дир­ним на­у­ка­ма (би­о­ме­ха­ни­ци, пси­хо­ло­ги­ји, пе­да­го­ги­ји, фи­зи­о­ло­ги­ји спор­та, спорт­ској ме­ди­ци­ни и би­о­хе­ми­ји).

Pročitaj kompletan tekst »

James Watson, Anne Hill: Dictionary of Media and Communication Studies (Svetlana M. Spajić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 22

Осмо из­да­ње реч­ни­ка са­др­жи пре­ко сто но­вих од­ред­ни­ца. По­сто­је­ће од­ред­ни­це су ре­ви­ди­ра­не и до­пу­ње­не, што по­ка­зу­је „ко­ли­ко се про­ме­на до­го­ди­ло у обла­сти ме­ди­ја и ко­му­ни­ка­ци­је“ (стр. 8) од 2006, кад је об­ја­вље­но прет­ход­но, сед­мо из­да­ње.

Pročitaj kompletan tekst »

Словарь фразеологических омонимов современного русского языка (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 21

Под ре­дак­ци­јом Н.А. Па­вло­ве, реч­ник су са­ста­ви­ле Т.В. Вар­ла­ко­ва, Т.А. Кри­во­ше­е­ва и Т.Н. Ше­ве­ле­ва.

Реч­ник са­др­жи 868 фра­зе­о­ло­шких хо­мо­ни­ма раз­ли­чи­тог ти­па. Ура­ђен је на осно­ву елек­трон­ске кар­то­те­ке ко­ја са­др­жи бли­зу три хи­ља­де фра­зе­о­ло­шких хо­мо­ни­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: Речник опсцених речи и израза (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Је­да­на­ест го­ди­на на­кон пр­вог из­да­ња, два из­да­ва­ча, је­дан из Но­вог Са­да, дру­ги из Бе­о­гра­да, по­но­во су об­ја­ви­ла ову ве­о­ма зна­чај­ну мо­но­гра­фи­ју по­све­ће­ну оп­сце­ној лек­си­ци.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa