Lingvističke aktuelnosti

Софија Мићић: Медицински речник (Ивана Лазић-Коњик)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

У јед­ном од прет­ход­них бро­је­ва Лин­гви­стич­ких ак­ту­ел­но­сти (бр. 16, http://www.asu­silc.net/ak­tu­el­no­sti/?p=448) пи­са­ли смо о Ме­ди­цин­ском реч­ни­ку др Со­фи­је Ми­ћић, ко­ји се кра­јем 2007. го­ди­не по­ја­вио у из­да­њу За­во­да за уџ­бе­ни­ке из Бе­о­град (др Со­фи­ја Ми­ћић пре­да­је ен­гле­ски је­зик у зва­њу ван­ред­ног про­фе­со­ра на Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду).

Pročitaj kompletan tekst »

Вучина Раичевић: Речник лингводидактичке терминологије (Мирјана Адамовић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Пред на­ма се на­ла­зи реч­ник ко­ји да­је пре­глед „основ­них, нај­фре­квент­ни­јих и углав­ном ши­ре при­хва­ће­них пој­мо­ва, тер­ми­на и тер­ми­но­ло­шких син­таг­ми из лин­гво­ди­дак­ти­ке, од­но­сно оп­ште и по­себ­них ме­то­ди­ка на­ста­ве стра­них је­зи­ка“

Pročitaj kompletan tekst »

Момчило Златановић: Речник говора југа Србије (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Реч­ник го­во­ра ју­га Ср­би­је (про­вин­ци­ја­ли­зми, ди­ја­лек­ти­зми, вар­ва­ри­зми и др.), ауто­ра Мом­чи­ла Зла­та­но­ви­ћа, са­др­жи ве­ли­ки број ре­чи из Вра­ња и око­ли­не, Пчи­ње, По­ља­ни­це, Ино­го­шта, Пре­шев­ске Мо­ра­ви­це и Пре­шев­ске Цр­не го­ре, Гр­де­лич­ке кли­су­ре, Вла­си­не и Цр­не Тра­ве. Књи­га је ен­ци­кло­пе­диј­ског ка­рак­те­ра. То је ви­ше по­ет­ски за­пис о љу­ди­ма, ве­ро­ва­њи­ма и оби­ча­ји­ма у ју­жном де­лу Ср­би­је, не­го лин­гви­стич­ки при­руч­ник.

Pročitaj kompletan tekst »

Alisa Mahmutović: Kao frazeološki rječnik (Danko Šipka)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Alisa Mahmutović: KAO FRAZEOLOŠKI RJEČNIK. RJEČNIK FRAZEMA S POREDBENOM ČESTICOM „KAO”. „Dobra knjiga“ – „Synopsis“, Sarajevo – Zagreb, 2012, 191 str.

 

 

Ovaj rječ­nik pred­sta­vlja zna­ča­jan i in­te­re­san­tan do­pri­nos pro­u­ča­va­nju srp­sko­hr­vat­ske (bo­san­ske/hr­vat­ske/srp­ske) fra­ze­o­lo­gi­je, ura­đen je so­lid­no, na osno­vu ja­snih kri­te­ri­ju­ma, za­sno­van na stvar­no­ži­vot­noj gra­đi i ko­ri­stan po­ten­ci­jal­nim ko­ri­sni­ci­ma.
[…]

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Тематски речник 3 (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Го­ди­ну да­на на­кон об­ја­вљи­ва­ња пр­ве све­ске, не­дав­но је об­ја­вље­на је и тре­ћа све­ска Те­мат­ског реч­ни­ка срп­ског је­зи­ка ауто­ра Ђор­ђа Ота­ше­ви­ћа.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђ. Оташевић, Љ. Оташевић: Речник скраћеница (Весна Ђорђевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Ове го­ди­не из­да­вач­ка ку­ћа „Ал­ма“ об­ја­ви­ла је (но­ви) Реч­ник скра­ће­ни­ца, чи­ји су са­ста­вља­чи Ђор­ђе и Љи­ља­на Ота­ше­вић. Реч је о тре­ћем реч­ни­ку скра­ће­ни­ца по­ме­ну­тих ауто­ра: го­ди­не 2010. ауто­ри су об­ја­ви­ли Реч­ник скра­ће­ни­ца 1, ћи­ри­лич­ке скра­ће­ни­це, а 2011. Реч­ник скра­ће­ни­ца 2, ла­ти­нич­не скра­ће­ни­це, оба у из­да­њу „Ал­ме“ из Бе­о­гра­да. Но­ви Реч­ник скра­ће­ни­ца пред­ста­вља пре­сек прет­ход­на два реч­ни­ка ко­ја су по­слу­жи­ла као из­во­ри гра­ђе: ма­њи је оби­мом и са­др­жи и ћи­ри­лич­ке и ла­ти­нич­ке скра­ће­ни­це.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: Slogovni glosar 1, 2 (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 19

Na osnovu svog impozantnog korpusa, koji sadrži preko 213.000 osnovnih oblika reči (na primer, infinitivi glagola, nominativ jednine imenica, nominativ jednine muškog roda prideva, itd.), Danko Šipka je uradio još jedan interesantan i vrlo koristan rečnik. Osnovna leksička lista za ovaj glosar potiče iz nekoliko autorovih projekata: Kolokvijalnog rječnika, Rječnika novih riječi, te kompjuterskog rečnika za softver NeuroTran. U ove projekte građa je unesena kako na osnovu skeniranja postojećih rečnika, tako i na osnovu analize višemilionskog korpusa novinskih tekstova iz Bosne, Hrvatske i Srbije.

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević: Tematski rečnik 1, 2 (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 19

Тематски речник српског језика Ђорђа Оташевића другачији је од постојећих тематских речника. Одреднице су сложене азбучним редом. Приказани су садржински и формални односи које једна лексема може имати у лексичком систему српског језика: синонимија, хипонимија, антонимија, хомонимија, холонимија, меронимија и др. Свака лексичка релација и функција представљена је различитом ознаком.

Pročitaj kompletan tekst »

Dušan Vladislav-Pažđerski: Poljsko-srpski rečnik biljaka sa srpsko-poljskim i latinsko-poljsko-srpskim indeksom. Polsko-serbski słownik roślin z serbsko-polskim i łacińsko–polsko-serbskim indeksem (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 18

Овај речник се у великој мери заснива на ауторовој раније објављеној публикацији Пољско-српскохрватски речник биљака. Са српскохрватско-пољским индексом, Гдањск, 2002 (интернет издање: http://www.rastko.rs/rastko-pl/jezik/dvpaz-djerski-recnik/index_l.php, Пројекат Растко, децембар 2002), али због бројних измена ово је несумњиво наредно и ново издање речника.

Pročitaj kompletan tekst »

Ljiljana Otašević, Đorđe Otašević: Rečnik mikrotoponima 1 (Ivana Bojović

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 18

Поред микротопонима Речник садржи лична имена, презимена, надимке (мушке, женске и породичне), хипокористике, етнике, ктетике, хидрониме и зоониме.

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević, Ljiljana Otašević: Rečnik skraćenica 1 : ćiriličke skraćenice (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 18

У првом, ћириличком делу речника најбројније су скраћенице с подручја некадашњег српскохрватског језика, затим скраћенице настале у Србији, Хрватској, Републици Српској, Федерацији БиХ и Црној Гори након распада СФРЈ.

Pročitaj kompletan tekst »

Jovan Ajduković: Kontaktološki rečnik slovenskih jezika : Tom І : Rečnik adaptacije bugarskih kontaktoleksema pod ruskim uticajem : A – V (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 18

Речник је настао у оквиру пројекта Словенски језици у контакту са руским језиком, на којем Јован Ајдуковић ради од 1992. године. Објављен је шест година након огледне свеске.

Pročitaj kompletan tekst »

Ratko Stojković: REČNIK SKRAĆENICA, AKRONIMA, OZNAKA. Drugo, izmenjeno i dopunjeno, izdanje. Enigmatski savez Srbije i autor, Beograd, 2008, 279 str. (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 17

 
Ratko Stojković: REČNIK SKRAĆENICA, AKRONIMA, OZNAKA. Drugo, izmenjeno i dopunjeno, izdanje. Enigmatski savez Srbije i autor, Beograd, 2008, 279 str.
 
 
Jedanaest godina nakon prvog izdanja, objavljenog pod nešto drugačijim nazivom – Univerzalni rečnik skraćenica, akronima i oznaka – Ratko Stojković je priveo kraju posao na drugom, dopunjenom i dosta izmenjenom izdanju. Za razliku od prvog izdanja, […]

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević: REČNIK TURCIZAMA. Alma, Beograd, 2009, 215. str. (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 17

Ove godine je, u izdanju beogradske izdavačke kuće Alma, objavljen Rečnik turcizama, autora Đorđa Otaševića.

Pročitaj kompletan tekst »

Miodrag Tošić: REČNIK 5 ІV EAGAR-IŠČUK. Enigmatski savez Srbije – Alma, Beograd, 2009, 379 str. (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 17

Četvrta knjiga Tošićevog petoslovnog rečnika sadrži 8.200 odrednica i 14.350 značenja. Spisak ekscerpiranih izvora, već od prve knjige izuzetno obiman, neprekidno se popunjava novim knjigama, rečnicima i enciklopedijama. Najnoviji izvori pridodati ovom spisku objavljeni su u 2009. godini, sedam-osam meseci pre četvrte knjige Tošićevog rečnika.

Pročitaj kompletan tekst »

Sofija Mićić: Medicinski rečnik (Ivana Lazić-Konjik)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 16

Крајем 2007. године објављен је нови двојезични речник медицинске терминологије. Реч је о Медицинском речнику ауторке Софије Мићић, доктора лингвистичких наука – англистике, запослене на Медицинском факултету у Београду као професор енглеског језка.

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević: Rečnik novih i nezabeleženih reči (sažeto izdanje) (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 16

Крајем 2008. године у издању београдске издавачке куће Алма из штампе је изашао још један модерно дизајниран и технички опремљен речник – Речник нових и незабележених речи (сажето издање), Ђорђа Оташевића.

Pročitaj kompletan tekst »

Pavle Ćosić i saradnici: Rečnik sinonima (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 16

Pavle Ćosić i dvadeset jedan saradnik (petnaest saradnika učestvovalo je u proširivanju i sređivanju baze rečnika, četiri saradnika su pomagala u radu na tezaurusu, a u korišćenju kompjuterskih programa u leksikografiji podršku su pružala dva programera) uradili su rečnik sinonima i tako popunili jednu od praznina u srpskoj leksikografiji. Rečnik Miodraga S. Lalevića „Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskog jezika“, nesumnjivo koristan u svoje vreme, odavno nije u skladu sa savremenim leksikografskim dostignućima.

Pročitaj kompletan tekst »

Толковый словарь русского языка начала XXI века: Актукльная лексика (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 15

Rečnik sadrži oko 8.500 reči i ustaljenih izraza, od kojih su mnogi prvi put leksikografski obrađeni. Izbor odrednica odražava promene u jeziku, kao i nova interesovanja izvornih govornika. Brojni su termini vezani za informatiku (IT-индустрия, SMS, интернетизация, килобит, софтвер), modu (аляска, бандана, ботильоны), tkanine i materijale (крэг, наппа, нубук, стреч), kozmetiku (кондиционер, лифтинг, скраб, типсы), paranormalne pojave (биоэнергосистема, контактёрский, медиум, экстрасенс), omladinsku subkulturu (байк-клуб, граффитист, диггер, рэйв-тусовка), savremenu masovnu kulturu (виджей, диджеить, зеппинг, экшн), muziku (арт-рок, панк-саунд, ска, фюжн), finansije (банкинг, картхолдер, бенефиты, лизингодатель) i dr.

Pročitaj kompletan tekst »

Jochen Raecke/Slavica Stevanović: Univerzalni rečnik Srpsko-nemački/Nemačko-srpski. Langenscheidt KG, Berlin-Minhen, 2006, 448 str. (Biljana Golubović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 15

Univerzalni srpsko-nemački/nemačko-srpski rečnik čiji su autori Jochen Raecke i Slavica Stevanović, objavljen je 2006. godine, kao džepno izdanje, u mekom povezu. Rečnik je namenjen široj javnosti, za svakodnevnu upotrebu.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna stranaSledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa