Lingvističke aktuelnosti

Ранко Бугарски: Портрет једног језика (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

Пор­трет јед­ног језика је­сте књи­га, ко­ја сво­јом струк­ту­ром, а де­ли­мич­но и са­др­жа­јем, пра­ти ра­ни­је књи­ге Ран­ка Бу­гар­ског. Са­сто­ји се из че­ти­ри по­гла­вља.

Pročitaj kompletan tekst »

Mile Tomici: Dictionar frazeologic român – sârb (55.500 de frazeme româneşti) (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

Реч­ник са­др­жи 55.521 од­ред­ни­цу, од­но­сно лек­сич­ку је­ди­ни­цу. Иако се у уво­ду не од­ре­ђу­је фра­зе­о­ло­ги­зам, ла­ко се уоча­ва да је аутор овај тер­мин ко­ри­стио у ши­рем зна­че­њу.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђ. Оташевић: Фразеолошки речник српског језика (Исидора Колунџија)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

У из­да­њу из­да­вач­ке ку­ће Про­ме­теј из Но­вог Са­да по­ја­вио се Фра­зе­о­ло­шки реч­ник срп­ског је­зи­ка ауто­ра Ђор­ђа Ота­ше­ви­ћа. Иако је 2007. го­ди­не иза­шао Ма­ли срп­ски фра­зе­о­ло­шки реч­ник истог ауто­ра, за овај реч­ник се мо­же ре­ћи да је пот­пу­но нов по­ду­хват ка­да се има у ви­ду број стра­ни­ца, али и број об­ра­ђе­них фра­зе­о­ло­ги­за­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Л. П. Клименко: Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в псалтири (Ружица Левушкина)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

Сви ко­ји су чи­та­ли ста­ро­за­вет­не Псал­ме про­ро­ка Да­ви­да, зна­ју ко­ли­ко је то те­жак текст за раз­у­ме­ва­ње. И ево реч­ни­ка у ко­ме се мо­гу на­ћи об­ја­шње­ња фи­гу­ра­тив­не и сим­бо­лич­ке упо­тре­бе мно­гих лек­се­ма у Псал­ти­ру на цр­кве­но­сло­вен­ском је­зи­ку.

Pročitaj kompletan tekst »

Bill Teck, Bill Cruz: The Official Spanglish Dictionary (Zorana Milićević)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 8-9

“The Official Spanglish Dictionary” koncipiran je bez normativnih pretenzija, što je sasvim u skladu sa “normolomnom” prirodom ove jezičke tvorevine, nastale usled intenzivnog kontakta španskog i engleskog jezika među hispanskim stanovništvom Sjedinjenih Američkih Država. Iako se spangliš može manifestovati i u korišćenju španskog jezika kontaminiranog engleskim, autori ovog rečnika pažnju posvećuju primerima preuzetim iz govora onih koji se služe engleskim koji trpi uticaj španskog. Rečnik sadrži preko 300 reči i izraza, koji nisu raspoređeni alfabetskim redom, već su razvrstani tematski: On the Street, Sports, Science and Technology, Home Life, itd.

Pročitaj kompletan tekst »

Josiane F. Hamers, Michel Blanc: Bilinguality and Bilingualism (Zorana Milićević)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 8-9

Tema kojoj su se u ovoj knjizi posvetili Hamers i Blanc pruža nepregledne mogućnosti za proučavanje u okviru različitih disciplina, kako zadržavajući se u domenu jedne, tako i povezujući je i ukrštajući sa drugima. Autori su se bavili lingvističkim, kognitivnim i sociokulturnim aspektima bilingvalnog ponašanja, koje je analizirano na individualnom, interpersonalnom i socijalnom nivou.

Pročitaj kompletan tekst »

Wordplay: A Curious Dictionary of Language Oddities (Dragana Kitanović)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 8-9

Ovaj rečnik, Krisa Koula (Chris Cole) predstavlja dragocenu zbirku pravih jezičkih retkosti. On sadrži 3000 reči, 38 tabela, 11 zanimljivih tekstova i glosarij „specijalnih” reči. Većina reči nije do sada štampana (kao na primer: eunoia, najkraća reč sastavljena od svih pet samoglasnika e-u-o-i-a). Za svaku reč je dat precizan izgovor, etimologija i značenjski registri, a reči koje su retko u upotrebi prate i odgovarajuće definicije i ilustracije.

Pročitaj kompletan tekst »

Iz druge ruke

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 3

Knjiga Tajni život reči Pola Vesta sadrži oko 500 reči i fraza, uz kraće priče koje ih prate. Odrednice su složene po abecedi, od abacus do zymurquist (neko ko koristi kvasac). Istorija reči i izraza, kako pokazuje ova knjiga, nekada je bizarna, ponekad čudnovata. Pol Vest navodi definiciju, upotrebu i poreklo reči kao što su snite (obrisati nos maramicom), scranny (šašav, lud – iz jorkširskog dijalekta), leorard (po Džejmsu Leotardu), decimate (ubiti jednu desetinu – potiče od rimskog običaja da se u slučaju pobune ubije svaki deseti pobunjenik), Hottentot itd.

Pročitaj kompletan tekst »

Iz druge ruke

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 2

U izdanju Em Aj Ti Presa, jedne od najprestižnijih izdavačkih kuća, ove godine je objavljeno (po prvi put ili obnovljeno) mnoštvo novih knjiga. I ovlašni pogled na katalog izdanja za dvehiljaditu godinu pokazuje da se teme lingvističkih istraživanja na samom kraju dvadesetog veka koncentrišu oko generativne sintakse (naročito potvrđivanja ili opovrgavanja Čomskijeve teorije minimalizma), semantike (posebno oko kognitivnih istraživanja) i psiholingvistike (u vezi sa različitim aspektima razvoja govora kod deteta). U katalogu se navodi oko 70 naslova iz oblasti lingvistike planiranih za ovu godinu, a mi ćemo izdvojiti neke od njih:

Pročitaj kompletan tekst »

Iz druge ruke

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 1

 
ИЗ ДРУГЕ РУКЕ

CONCISE ENCYCLOPEDIA OF GRAMMATICAL CATEGORIES, 1999, Edited by K. Brown and J. Miller, Pergamon Press, 508 str.
Међу најкорисније подухвате издавачке куће Пергамон свакако спадају и лингвистичке енциклопедије које је ова кућа издала у последњих неколико година. То су Сажета историја науке о језику (Concise History of the Language Sciences), Сажета енциклопедија синтаксичких теорија […]

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa