Lingvističke aktuelnosti

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (12)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 30

Šarić Ivana, Vakanjac Sanja: Andreas Langlotz. 2006. Idiomatic Creativity: A Cognitive Linguistic Model of Idiom-Representations and Idiom-Variation in English. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins. Jezikoslovlje 2 (2010), str. 215-227.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (11)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 29

Maček Dora: A Vignette on Canadian Fish Names. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1991), str. 77–83.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Библиографија новијих школских речника руског језика (избор)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 28

АДЫГЕЙСКО-РУССКИЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. А. Ш. Трахова. М-во образования и науки Российской Федерации, Кубанский гос. ун-т. Краснодар, 2011.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Здравковић, Јована Томић: Језичке особености, однос између структуре и употребе језика у зависности од пола говорника

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 27

Пи­та­ње од­но­са из­ме­ђу по­ла и је­зи­ка јед­но је од нај­че­шћих и нај­ду­же ис­тра­жи­ва­них у исто­ри­ји со­ци­о­лин­гви­сти­ке. По­ку­ша­ји да се овом пи­та­њу при­сту­пи ем­пи­риј­ски би­ли су пре све­га усме­ре­ни на утвр­ђи­ва­ње раз­ли­ка у обра­сци­ма вер­бал­ног ис­по­ља­ва­ња ко­ји су ка­рак­те­ри­стич­ни за му­шкар­це и же­не.

Pročitaj kompletan tekst »

Душан-Владислав Пажђерски: М­а­тер­иј­а­ли з­а ­библиограф­и­ју­ ср­пс­ких­ тем­а у­ п­ољс­ко­ј ­лингвис­тиц­и

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 26

Цео про­је­кат Би­бли­о­гра­фи­је срп­ских те­ма у пољ­ској лин­гви­сти­ци је на­ме­њем срп­ским на­уч­ни­ци­ма ко­ји има­ју же­љу да се упо­зна­ју са до­стиг­ну­ћи­ма пољ­ске сла­ви­стич­ке лин­гви­сти­ке (и де­ли­ма стра­них ауто­ра-лин­гви­ста об­ја­вље­них у пољ­ским ча­со­пи­си­ма и збор­ни­ци­ма ра­до­ва

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (9)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 26

Alerić Danijel: „Imotski toponimi Vrlika ili Vrljika i Matica“. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1996), str. 5–15.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђ. Оташевић: Грађа за библиографију „политичке коректности“ (2)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 25

Евсеева Я.В.: Образ пожилого человека в современном кине-матографе и рекламе. Культурология. 2006, № 2. стр. 142–153.

Pročitaj kompletan tekst »

Марија Недељковић-Правдић: Грађа за библиографију „Језичка политика на Косову“

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 25

Одабир радова за библиографију на дату тему није био нимало лак, првенствено због тога што радова готово да и нема, стога је аутор-ка ове библиографије у почетној фази селекције радова углавном била усмерена на истраживање правних докумената које се тичу актуелне језичке политике на Косову и извештаје различитих организација на тему кршења права мањина на Косову, укључујући и језичка права.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Грађа за библиографију „политичке коректности“ (1)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 24

Агапова Е.А.: К вопросу о свободе слова и формах цензуры в современной Pоссии : „За“ и „против“. Гуманитарные и социально–экономические науки. 2007, № 2, стр. 89–93.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (8)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 23

Сто­ја­но­вић А[ндреј]: По­ку­шај ујед­на­ча­ва­ња срп­ске по­љо­при­вред­не тер­ми­но­ло­ги­је. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 115–118.

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Ђорђевић: Концептуалне метафоре и скривена идеологија у политичком дискурсу

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 22

Пој­мов­не ме­та­фо­ре у по­ли­тич­ком дис­кур­су, њи­хо­ва спо­соб­ност да пре­не­су од­ре­ђе­не иде­о­ло­шке ста­во­ве, осве­тле је­дан аспект пој­ма а за­там­не дру­ги, пред­мет су ра­до­ва ко­је, овом при­ли­ком, у фор­ми ко­мен­та­ри­са­не би­бли­о­гра­фи­је, пред­ста­вља­мо.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (7)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 22

Ра­ден­ко­вић Љу­бин­ко: Во­де­ни­це. Рас­ков­ник 79–80 (1995), 23–27.

Ра­ден­ко­вић Љу­бин­ко: Ми­то­ло­шка би­ћа у Рјеч­ни­ку ЈА­ЗУ. Фол­клор у Вој­во­ди­ни 9 (1995), 227–232.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (6)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 21

Об­ра­до­вић На­де­жда С.: Фран­цу­ска лек­си­ко­гра­фи­ја на срп­ско­хр­ват­ском је­зи­ку. За­ду­жби­на 15 (1991), 7.

Pročitaj kompletan tekst »

Vesna Đorđević: Konceptualizacija imigranata u političkom diskursu

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 20

Po­što nas je za­ni­ma­lo ka­ko me­ha­ni­zam poj­mov­nih me­ta­fo­ra funk­ci­o­ni­še u po­li­tič­kom dis­kur­su i ka­ko se pu­tem me­ta­fo­re ostva­ru­ju glav­ne funk­ci­je ovog dis­kur­sa – ma­ni­pu­la­tiv­na i ube­đi­vač­ka, tra­ga­li smo za em­pi­rij­skim is­tra­ži­va­nji­ma ko­ja uka­zu­ju na pri­su­stvo od­re­đe­nog ide­o­lo­škog sta­va za­tam­nje­nog ili upra­vo osve­tlje­nog me­ta­fo­rič­kim ka­zi­va­njem. Pred­met ovog ra­da je­su is­tra­ži­va­nja ko­ja se ba­ve kon­cep­tu­a­li­za­ci­jom imi­gra­na­ta u po­li­tič­kom dis­kur­su, a naš cilj je da ove ra­do­ve or­ga­ni­zu­je­mo i pred­sta­vi­mo u for­mi ko­men­ta­ri­sa­ne bi­bli­o­gra­fi­je.

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević: Prilozi za građu leksikološke i metaleksikografske bibliografije (4)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 19

Јовановић Гордана: О лексици српских четворојеванђеља. НССУВД 23/2 (1993), 167–173.

Јовановић Гордана: О односу јеванђељске лексике у руској и српској редакцији. АФФ 19 (1992), 265–269.

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević: Prilozi za građu leksikološke i metaleksikografske bibliografije (3)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 18

Зајцева Светлана В.: Прилог проучавању лексике штокавског наречја. ЗбМСФЛ XLIII (2000 [2001]), 215–222.
Зајцева Светлана: Тематски приступ обраде грађе у дијалекатским речницима. ХДЗ 8 (1989), 171–179.

Pročitaj kompletan tekst »

PRILOZI ZA GRAĐU LEKSIKOLOŠKE I METALEKSIKOGRAFSKE BIBLIOGRAFIJE (2) (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 17

Dabić Bogdan L.: Brojevi kao tvorbeno polazište za izvođenje novih reči u srpskom jeziku. ZbMSFL XLIII (2000 [2001]), 149–155.

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević: Prilozi za građu leksikološke i metaleksikografske bibliografije (1)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 16

1.Ајдуковић Јован: Русизми у српскохрватским речницима. Фотофутура, Београд, 1997, 331 стр.
2.Айдукович Й(ован): Слова с лексикографической пометой „русизм“ в словарях совремменого сербохорватского литературного языка. МСССИ 4 (1996), 3.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: Anotirana bibliografija leksikologije i metaleksikografije (1)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

Prilozi za građu leksikološke i metaleksikografske bibliografije

– važniji časopisi i zbornici do 1988. godine –

Pročitaj kompletan tekst »

Radovi jugoslovenskih lingvista objavljeni u inostranstvu (6)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 7

Ivić Milka: Alexander M. Schenker. Polish Declension. A Descriptive Analysis (Slavic Printings and Reprintings, 39. ed. by C. H. van Schooneveld). The Hague, London, Paris, Mouton and Co., 1964, 105 p. – International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 1968, XI, p. 180–182. [prikaz]

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa