Lingvističke aktuelnosti

Biljana Sikimić: Istraživanje srpskog/srpskohrvatskog jezika u Rumuniji

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj: 10

Lingvističke podatke o Srbima u Rumuniji možemo jednom rečju okarakterisati kao – oskudne. Do ovih podataka se u Jugoslaviji u poslednjih desetak godina može doći uglavnom preko interdisciplinranih zbornika radova.

Pročitaj kompletan tekst »

Sofija Miloradović: Srpski jezik u Mađarskoj

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj: 10

Izlaganje o aktuelnom stanju srpskog jezika u Mađarskoj sastoji se od četiri celine koje će ovde biti predstavljene u najopštijim crtama. U okviru prve celine biće dat pregled literature o srpskim govorima u Mađarskoj. Rezultate koje je Međuakademijski odbor za dijalektološke atlase SANU postigao na sakupljanju dijalekatskog materijala u srpskoj dijaspori u Mađarskoj pomenuću u okviru druge celine ovog izlaganja.

Pročitaj kompletan tekst »

Prvoslav Radić: O srpskom jeziku u Makedoniji

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj: 10

U nekada širokoj teritorijalnoj rasprostranjenosti srpskog naroda na Balkanu, makedonska oblast je spadala u jedno od srp­skih etničkih žarišta. Srpsko etničko i duhovno prisustvo u Ma­ke­doniji kroz čitav srednji vek predstavljalo je i jednu od kompo­ne­na­ta na kojoj je izgrađena savremena (sloveno)makedonska nacija.

Pročitaj kompletan tekst »

Nenad Vujadinović: Nastava na srpskom jeziku i srpski jezik kao nastavni predmet u Republici Makedoniji

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj: 10

Nastava na srpskom jeziku i izučavanje srpskog jezika kao nastavnog predmeta u Republici Makedoniji ima relativno dugu tradiciju, ali dosad u naučnoj literaturi nije napravljen nijedan pokušaj sveobuhvatnije analize ovog pitanja.

Pročitaj kompletan tekst »

Stanislav Stanković: Nekolike napomene o Srbima i srpskom jeziku u Republici Makedoniji

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj: 10

U drugoj polovini dvadesetoga stoleća srpska lingvistika se organizovano nimalo nije bavila našim jezikom na području današnje Makedonije. Na primer, o tamošnjim srpskim idiomima napisane su samo nekolike dijalektološke rasprave zasnovane na terenskim istraživanjima.

Pročitaj kompletan tekst »

Radivoje Mladenović

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 8-9

Već dvadesetak godina prikupljam jezičku građu iz Gore, Sretečke župe, Sirinićke župe, Podrime, Prizrenskog Podgora, južnog Kosova, u nameri da ove govore opišem. Kada sam februara 1999. godine boravio nekoliko dana u Orahovcu, Velikoj Hoči i Maloj Kruši, uplašio sam se beznađa Podrimaca.

Pročitaj kompletan tekst »

Mitra Reljić

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 8-9

Pokušaću da u narednih petnaestak minuta ocrtam glavne linije u proučavanjima/istraživanjima srpskog jezika na Kosmetu u poslednjih dvadesetak godina. Pri tome, stanje je ono do čega se došlo, i moje zaključne rečenice biće plod tog ocrtavanja, tog pregleda, koji ću predstaviti u tri tačke:

Pročitaj kompletan tekst »

Radojko Gačević

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 8-9

Tužna je kosmetska stvarnost, iako na Kosovu i Metohiji Srbi žive više od 1000 godina sada preživljavaju najteže dane u istoriji svog postojanja. Umesto da zaštite i osiguraju mir i sigurnost stanovništvu Kosmeta, mirovne snage KFOR-a i UNMIK-a izdašno pomažu šiptarski pogrom nad Srbima.

Pročitaj kompletan tekst »

Jovan Vuksanović

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 8-9

Bliska su mom srcu ova tužna i sumorna izlaganja o teškom stanju i tragičnoj sudbini srpskog naroda i njegovog jezika na Kosovu i Metohiji. I to tamo gde su nam koreni i gde nam je kolevka, viševekovna kultura i tradicija.

Pročitaj kompletan tekst »

Marija Ilić

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 8-9

U saradnji sa dr Biljanom Sikimić, posetila sam nekoliko punktova na severnom Kosovu i u jugozapadnoj Srbiji, u drugoj polovini avgusta 2001. godine. To je bio terenski rad u kome su učestvovali dr Biljana Sikimić, etnolingvistkinja, Jelena Martinović, etnomuzikolog i ja – Marija Ilić, postdiplomkinja kod dr Biljane Sikimić.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Šipka: Formalna obeležja izvornih naučnih radova iz lingvistike

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 7

Pregledajući formalna obeležja priloga u našim lingvističkim časopisima i zbornicima (zaglavlja, način citiranja, navođenja literature i sl.) možemo primetiti dve stvari. Prvo, postoji visok stepen variranja među različitim časopisima i zbornicima, a neretko u više izdanja istog zbornika, a čak i u radovima više autora istog izdanja časopisa i zbornika. Drugo, ta formalna obeležja u dobroj se meri razlikuju od onoga što je uobičajeno u svetu, prvenstveno po preteranom korišćenju fusnota, kao zastarelog sredstva upućivanja na bibliografske jedinice. Ukratko rečeno, nema standarda, a uobičajene tendencije razlikuju se od svetskih standarda.

Pročitaj kompletan tekst »

Rad Lingvističke tribine Instituta za srpski jezik SANU (S. Ristić)

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 4

Lingvistička tribina u Institutu počela je da radi u decembru 1999. god., a do decembra 2000. god. održano je 18 sastanaka sa predavanjima i razgovorom na različite teme, od kojih se većina odnosila na planirani ciklus pod naslovom: Tipovi rečnika i njihova uloga u sticanju sistemskog lingvističkog znanja. Do maja 2000. god., kako je već prikazano u dva broja ovog časopisa, bili su predstavljeni sledeći tipovi rečnika: rečnik stereotipa, etnolingvistički rečnik, staroslovenski (crkvenoslovenski) rečnici, dijalekatski (regionalni) rečnici, obratni (atergo) i tvorbeni rečnici.

Pročitaj kompletan tekst »

Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici (2)

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 3

Tribina sa temom “Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici”, najavljena u prvom broju Lingvističkih aktuelnosti, održana je 28. juna ove godine u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji Instituta za srpski jezik SANU. Skupu je prisustvovalo više od četrdeset lingvista.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Savić: Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 3

Iz naslova se vidi da je suština izlaganja skoncentrisana oko tri osnovna pojma: tradicionalno, moderno i srpska lingvistika. Sa svakim od njih imam poteškoća.

Pročitaj kompletan tekst »

Diskusija

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Ljubomir Popović

Potrebno je razjasniti šta se podrazumeva pod nazivom srpska lingvistika. Za moje jezičko osećanje to znači lingvistika kojom se bave Srbi. A mislim da je ovde pre svega reč o serbistici (ili, šire, serbokroatistici).

Pročitaj kompletan tekst »

R. Dragićević: Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici (tvorba reči)

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 3

U ovom prilogu će se o tradicionalnom i modernom u srpskoj lingvistici govoriti sa lingvističkog, a ne sa nekog drugog stanovišta, iako se na tribini pokazalo da se ovoj temi može pristupiti i iz drugih uglova. Polazi se od uverenja da bi se najprecizniji odgovori o problemu dali (bar načelnim) pobrojavanjem tradicionalnih i modernih, ličnih i kolektivnih doprinosa posebnih lingvističkih disciplina našoj nauci o jeziku.

Pročitaj kompletan tekst »

Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici (1)

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Tribina sa temom “Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici”, najavljena u prvom broju Lingvističkih aktuelnosti, održana je 28. juna ove godine u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji Instituta za srpski jezik SANU. Skupu je prisustvovalo više od četrdeset lingvista. Uvodne referate imali su prof. dr Darinka Gortan-Premk, prof. dr Predrag Piper, prof. dr Ljubiša Rajić, prof. dr Svenka Savić i prof. dr Živojin Stanojčić. Njihova izlaganja (sem referata S. Savić) objavljujemo u ovom broju Lingvističkih aktuelnosti, kao i dostavljeni referat prof. dr Danka Šipke.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Gortan-Premk: O tradicionalnom i modernom u našoj lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Rekla sam da ću nešto i ja reći o tradicionalnom i modernom u našoj lingvistici, ali sam se pokajala. A pokajala sam se iz više razloga. Svi se oni svode na jedno – nije vreme pogodno ni za tradicionalno ni za moderno. A i zbunjeni smo; mnogo su nas zbunjivali i ubunjivali.

Pročitaj kompletan tekst »

P. Piper: Osvrt na tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Kao svako društvo u celini tako i svaki naučni rad u njemu stalno je pred izborom koliko će se oslanjati, s jedne strane, na tradiciju, a s druge – na moderne ideje i metode, koje tradiciju proširuju ili delimično poništavaju.

Pročitaj kompletan tekst »

Lj. Rajić: Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Svaki razgovor o lingvistici u Srbiji, kako god formulisali njegovu temu, mora uzeti u obzir da, uz mnoge druge koje nisu napisane, nije napisana ni deskriptivna istorija nauke o jeziku u Srbiji, a kamoli njena kritička istorija, pa se iskazi moraju temeljiti na utiscima, a ne rezultatima istraživanja. Međutim, postoji i niz nedefinisanih odgovora.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa