Lingvističke aktuelnosti

Korpusno istraživanje upotrebe lokalnih i temporalnih deiktika (spontano) govorenog i (reflektirano) pisanog bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika (S. Stevanović)

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj 2

U okviru jednog većeg naučnog projekta koji je pokrenut januara 1999. pri Univerzitetu u Tübingenu (Nemačka), a koji se bavi istraživanjem lingvističkih struktura podataka, konkretnije: teoretskim i empirijskim osnovama gramatičkog istraživanja (za bliže informacije pogledati internet stranu: http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/) započeto je i istraživanje upotrebe deiktika za bivše srpskohrvatsko govorno područje, što će reći za bosanski/hrvatski/srpski jezik. Vođa i inicijator projekta je dr Jochen Raecke, profesor slavistike na Univerzitetu u Tübingenu i trenutni direktor Odseka, koji se poslednjih godina naročito intenzivno bavi naučnim radom iz oblasti južne slavistike i to pre svega lingvistike, a glavni saradnici na projektu su gore potpisani autor ovog teksta, diplomirani germanista (Univerzitet u Beogradu) i magistar za južnu slavistiku i nemačku lingvistiku (Univerzitet u Tübingenu) i Gabrijela Fulir, student južne i istočne slavistike i političkih nauka. Dalji podaci o samom projektu, odnosno o mogućnostima kontakta sa vođom projekta i saradnicima radi razmene informacionog materijala mogu se dobiti preko internet strane: http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/b8/.

Pročitaj kompletan tekst »

Radovi jugoslovenskih lingvista objavljeni u inostranstvu (1)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 2

Od ovog broja počećemo da objavljujemo priloge bibliografiji radova jugoslovenskih lingvista objavljenih u inostranstvu. Pošto nismo u mogućnosti da dođemo do ovih podataka, pozivamo vas da nam dostavite bibliografiju sopstvenih radova. Prvi put je potrebno dostaviti spisak svih radova objavljenih od 1969. godine do trenutka slanja, odnosno one radove koji nisu obuhvaćeni bibliografijom objavljenom u Zborniku Matice srpske za filologiju i lingvistiku (”Prilozi bibliografiji jugoslovenske lingvistike na strani”). Nakon toga šalje se spisak radova objavljenih između dva broja Lingvističkih aktuelnosti. Molimo vas da sledite ovde upotrebljen način navođenja bibliografskih jedinica.

Pročitaj kompletan tekst »

Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici (1)

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Tribina sa temom “Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici”, najavljena u prvom broju Lingvističkih aktuelnosti, održana je 28. juna ove godine u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji Instituta za srpski jezik SANU. Skupu je prisustvovalo više od četrdeset lingvista. Uvodne referate imali su prof. dr Darinka Gortan-Premk, prof. dr Predrag Piper, prof. dr Ljubiša Rajić, prof. dr Svenka Savić i prof. dr Živojin Stanojčić. Njihova izlaganja (sem referata S. Savić) objavljujemo u ovom broju Lingvističkih aktuelnosti, kao i dostavljeni referat prof. dr Danka Šipke.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Gortan-Premk: O tradicionalnom i modernom u našoj lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Rekla sam da ću nešto i ja reći o tradicionalnom i modernom u našoj lingvistici, ali sam se pokajala. A pokajala sam se iz više razloga. Svi se oni svode na jedno – nije vreme pogodno ni za tradicionalno ni za moderno. A i zbunjeni smo; mnogo su nas zbunjivali i ubunjivali.

Pročitaj kompletan tekst »

P. Piper: Osvrt na tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Kao svako društvo u celini tako i svaki naučni rad u njemu stalno je pred izborom koliko će se oslanjati, s jedne strane, na tradiciju, a s druge – na moderne ideje i metode, koje tradiciju proširuju ili delimično poništavaju.

Pročitaj kompletan tekst »

Lj. Rajić: Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Svaki razgovor o lingvistici u Srbiji, kako god formulisali njegovu temu, mora uzeti u obzir da, uz mnoge druge koje nisu napisane, nije napisana ni deskriptivna istorija nauke o jeziku u Srbiji, a kamoli njena kritička istorija, pa se iskazi moraju temeljiti na utiscima, a ne rezultatima istraživanja. Međutim, postoji i niz nedefinisanih odgovora.

Pročitaj kompletan tekst »

Ž. Stanojčić: Tradicionalno i moderno u lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Shvatio sam sadržaj naslova kao pitanje. I ove su reči sasvim lično i – što nije na odmet reći – sasvim ad hoc razmatranje nimalo jednostavnog pitanja, za koje se može reći da je od bitne važnosti za razvitak svake nauke, pa i ove naše – nauke o jeziku. Pitanje je, naime: gde je granica na kojoj naućnik može preseći kontinuitet metodologije pristupa materiji koju izučava?

Pročitaj kompletan tekst »

D. Šipka: Dimenzije i svrhovitost tradicionalnog i modernog

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

U vremenu u koje nam je dano da budemo uronjeni, metafora svetog Avgustina o sadašnjosti kao neuhvatljivoj sekiri koja deli ono što je bilo od onoga što će biti obremenjena je, bez svake sumnje, novim značenjima. U onome što Preston King, jedan od filozofa vremena iz oksfordske škole, naziva “unfolding time” (vreme koje se pred nama razvija), rasap među okomicom tradicije i horizontalom modernog danas je kod nas zasigurno osnovni generator dinamizma u javnom diskursu – od politike do književnosti i nazad. Neuhvatljiva sekira ne samo da neprestano udara po vremenskoj liniji (onako kako je vidi domoderna misao) nego je čujemo i u svim meandrima razlivenog vremena (onako kako ga vide postmodernisti). Pojavni oblici tradicionalističkog i modernističkog programa raspoznaju se kako u javnim nastupima “patriotskih” odnosno “kosmopolitskih” političara, tako i u književnosti Ćosićâ s jedne i Basarâ s druge strane. U lingvistici se ova deoba očituje dvojako. Prvo, kao puki odraz ili posledica realizacije ovog ili onog političkog programa, što smo mogli da vidimo u nizu akata vandalizma kojima je donedavno bio podvrgnut Filološki fakultet u Beogradu. Drugo, kao unutrašnji raskol, kao različita viđenja svrhe i metoda lingvističkog delovanja. Ovde nas, kao lingviste, dakle ne politikologe, zanima samo ovaj drugi, reklo bi se, unutarlingvistički raskol.

Pročitaj kompletan tekst »

Rad Lingvističke tribine (S. Ristić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 2

Rad Lingvističkog kolokvijuma (koga smo predstavili u prvom broju Lingvističkih aktuelnosti u rubrici: Hronika) odvijao se u predviđenoj dinamici, pa je od marta do sredine maja održano više sastanaka, sa ciklusom predavanja na temu: Tipovi re~nika i njihova uloga u sticanju sistemskog lingvističkog znanja.

Pročitaj kompletan tekst »

Lingvistička sekcija Filološkog fakulteta u Beogradu (T. Grek)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 2

U martu 2000. godine na osnovu zaključaka Nastavno-naučnog veća Filološkog fakulteta obnovljen rad Lingvističke sekcije i konstituisana njena uprava, koju čine prof. dr Ljubomir Popović (predsednik), prof. dr Ljubiša Rajić, prof. dr Vesna Polovina i mr Tatjana Grek (sekretar).

Pročitaj kompletan tekst »

Osnivanje Društva za lingvistiku Srbije (Lj. Rajić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 2

U Beogradu je maja meseca ove godine grupa lingvista osnovala Društvo za lingvistiku Srbije. U Srbiji od ranije postoji nekoliko manje ili više aktivnih društava, na primer, Društvo za srpski jezik i književnost, Slavističko društvo Srbije, i već odavno neaktivno Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije čiji se samo vojvođanski deo povremeno okuplja, ali ne postoji nikakvo društvo koje bi zadovoljilo potrebe za okupljanjem lingvista različitih jezičkih i stručnih opredeljenja.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa