Lingvističke aktuelnosti

Lj. Popović: Epistolarni diskurs ukrajinskog i srpskog jezika (M. Ivanović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 3

Sredinom 2000. srpska slavistika dobila je prvu monografiju posvećenu savremenom ukrajinskom jeziku (u poređenju sa srpskim), koja istovremeno predstavlja i originalnu teoriju epistolarnog diskursa. U osnovi monografije Ljudmile Popović “Epistolarni diskurs ukrajinskog i srpskog jezika”, koja je proistekla iz rada na naučnoistraživačkom projektu Filološkog fakulteta u Beogradu “Konfrontaciona proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika”, leži doktorska disertacija sa istim naslovom, koju je Ljudmila Popović odbranila na Filološkom fakultetu u Beogradu 1997. godine.

Pročitaj kompletan tekst »

B. Tafra: Jezikoslovna razdvojba (D. Gortan-Premk)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 3

Bar su tri razloga ovome zakasnelom prikazu: jedan je u potrebi da našoj leksikografskoj i uopšte lingvističkoj javnosti predočimo rezultate istraživanja Branke Tafre i određivanja nekih drukčijih granica u jeziku od onih koje su dosad postavljane, drugi je u želji da predstavimo autorku, iskusnog leksikografa, onoga leksikografa koji rešava nerešena jezička pitanja ili daje nova rešenja za ono što smo mislili da je već rešeno i, treće, u našoj ličnoj potrebi i želji da izrazimo saglasnost sa autorkinim shvatanjem leksikografije i nužnosti “da se leksikografskom radu dade teorijski okvir, da se pokrenu istraživanja (gramatička, leksikološka, semantička, pragmatička …) koja će biti u funkciji leksikografije” (13).

Pročitaj kompletan tekst »

M. Dragičević: Spisi o zapadnijim srpskim govorima (S. Knežević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 3

U knjizi Spisi o zapadnijim srpskim govorima Milan Dragičević je objedinio kraće priloge koje je napisao i objavio u poslednjih petnaestak godina u različitim naučnim časopisima prethodne i sadašnje Jugoslavije. Na taj način ponovo je učinio dostupnim i one radove koji su nama nakon raspada bivše državne zajednice praktično postali nepristupačni.

Pročitaj kompletan tekst »

Ogledna sveska (M. Đokić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 3

Jedini do danas relevantan etimološki priručnik srpskohrvatskog jezika jeste Etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika Petra Skoka, objavljen u Zagrebu 1971-1974. godine. Iako spada u red kapitalnih dela svetske etimološke leksikografije, zbog novih dostignuća slovenske etimološke nauke koja se nižu u poslednjoj trećini ovoga veka, u našoj lingvističkoj sredini javila se potreba za revizijom i aktualizacijom ovog Skokovog dela.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Ćupić: Život u znaku nauke (V. Pavković)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 3

Na desetogodišnjicu smrti profesora Mihaila Stevanovića objavljena je knjiga Život u znaku nauke Draga Ćupića, u izdanju “Unireksa” iz Podgorice i “Atea” iz Beograda, u celini posvećena biografiji i naučnom delu jednog od najznačajnijih sledbenika Aleksandra Belića. Knjiga je sačinjena od tri dela. U prvom, Životne staze, Drago Ćupić prikazuje životni i naučni put profesora Mihaila Stevanovića. U drugom delu, sa naslovom Naučno delo, Ćupić govori o različitim segmentima Stevanovićevog dugogodišnjeg, veoma širokog bavljenja srpskim jezikom. Treći deo je posvećen kompletnoj bibliografiji radova profesora Stevanovića.

Pročitaj kompletan tekst »

A. Polguère: Notions de base en lexicologie (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 3

Autor je, obaveštavajući o adresi ovog priručnika napomenuo da se radi o priručniku za početne kurseve leksikologije, te da je njegova namera bila da predstavi koherentan i dobro određen skup izabranih pojmova predstavljenih u logičnom nizu. Dokument je u formatu Acrobat Reader 4.0. i s tehničke je strane jako dobro urađen. Tekst poseduje mapu poglavlja i manjih delova, što znatno olakšava njegovo pregledanje u elektronskom obliku. I sam sadržaj ovog priručnika dobro je rešen s tehničke strane.

Pročitaj kompletan tekst »

R. Simić: Stilistika srpskog jezika (I. Bojović)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 3

U poslednjih deset godina “Stilistika srpskog jezika I ” četvrta je po redu knjiga prof. Radoja Simića iz oblasti stilistike.

Baveći se lingvističkom stilistikom, autor na oko četrdesetak primera iz književnih tekstova analizira, kako sam ističe, “vrednosti i vrednosnu hijerarhiju među elementima sistema na jednoj strani, i strukture upotrebljenih jedinica na drugoj”, a sve u cilju pronalaženja stilistički ispravnih varijanata koje odgovaraju svrsi komunikacije. Knjiga je podeljena na dva dela: Opšti principi stilske analize jezika i Stilske osobine srpskog jezika I.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Ján: Slovenský juh v stredoveku I (J. Vlajić-Popović)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 3

Po oceni savremenika i sunarodnika, pisac monografije Slovenský juh v stredoveku Jan Stanislav (1904–1977), najveći je slovački slavista posle Pavla Šafarika (up. pogovor Simona Ondruša, str. 469), mada je on relativno nepoznat široj slavističkoj publici van krugova slovakista i toponomastičara. Isti autor potpisao je još tri kapitalna dela: Liptovské narečia (1932) – dijalektološki opis njegovog rodnog govora, Dejini slovenského jazyka v piatich zväzkoch (1956, 1957, 1958, 1973, 1974) i Starosloviensky jazyk (1978, 1983).

Pročitaj kompletan tekst »

Z. Tomić: Komunikologija (I. Bojović)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 3

Fenomen komunikacije čini pojedinačnim svaku univerzalnu ideju i egzistenciju te je, neosporno, sam komunikološki proces, kao proces duhovnog i telesnog opštenja među ljudima, dospeo sa margine u centar društveno-ideoloških istraživanja.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Popović-Cuka: Nadimci (R. Žugić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 3

Autor monografije nije lingvista, niti monografija ima pretenzije da se svrsta u naučne radove, ali je prožimanje sa onomastikom Vranja preporučuje pažnji naučno-stručne javnosti.

Pročitaj kompletan tekst »

R. Matasović: Kultura i književnost Hetita (A. Loma)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 3

Autor je mlad, ali već renomiran hrvatski indoevropeista (izm. ostalog Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, Zagreb 1997) koji o predmetu svoje knjige piše iz prve ruke, tj. na osnovu poznavanja jezika i njegove pisane zaostavštine: to je važno naglasiti, budući da se ne radi o naučnoj studiji već o popularnom prikazu, kakve neretko pišu diletanti; ovde to nije slučaj.

Pročitaj kompletan tekst »

The new psychology of language. Cognitive and functional approaches to language structure (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 3

Zbornik koji je uredio lajpciški psiholog Michael Tomasello (Mihael Tomazelo) jedan je u nizu (poslednjih godina brojnih) priloga u kojima se predstavlja pristup jeziku bitno drugačiji od generativnog. Kako i sam naslov govori, sabrani prilozi potpadaju pod veoma široko određenje kognitivno-funkcionalnog ugla gledanja.

Pročitaj kompletan tekst »

36. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (M. Vučković)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 3

Tematska okosnica predavanja na 36. seminaru slovenačkog jezika, književnosti i kulture (Ljubljana, 26. 6. – 15. 7. 2000) bila je koncept vremena u oblastima obuhvaćenim naslovom seminara. Blok predavanja iz jezika činilo je šest priloga usredsređenih na to da pokažu kako se sve kategorija vremena reflektuje u leksičkom i gramatičkom sistemu slovenačkog jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

Jazyki malye i bol’šie (D. Novakov)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 3

U izdanju Tartuskog univerziteta objavljen je zbornik “Mali i veliki jezici…” posvećen akademiku, slavisti klasičnog tipa N. I. Tolstoju (1923–1996). Svojim sadržajem zbornik predstavlja mnoge slavističke probleme koji su zanimali i N. I. Tolstoja ili su mu bili bliski. Vezani su za određene slovenske jezike i mikrojezike (ruski, srpski, hrvatski, rusinski, rezjanski, kašupski, donjolužički, staroslovenski, crkvenoslovenski, poljski), za pokušaj stvaranja novih književnih jezika u slovenskom svetu (crnogorski, moravski, karpatorusinski Slovačke i ukrajinski Zakarpatja, vički i galjšanski), a takođe i za istoriju slavistike i nove pronalaske rukopisa.

Pročitaj kompletan tekst »

Naš jezik XXXIII/1–2 (S. Ilić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 3

U “Našem jeziku”, časopisu za srpski književni jezik, uobičajeno je da radovi budu grupisani prema srodnim lingvističkim oblastima kojih se tiče njihova sadržina. Tako je i u ovom broju.

Pročitaj kompletan tekst »

Prevodilac 1-2/99 (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 3

U devet standardnih rubrika (Uvodnik, Čovek i jezik, Iz teorije i prakse prevođenja, Prikazi i kritike, Hronika, Portreti prevodilaca, Bibliografija, Glosar, Informativni bilten) ovaj broj Prevodioca donosi dvadeset priloga. U uvodnom članku “Rasprave o jeziku: Jugoslovenstvo, srpskohrvatski i srpski jezik” (5–9) Aleksandar Perić, nakon određivanja termina nacionalni jezik i njegovog razgraničenja od narodnog i književnog jezika, daje kratak pregled razvoja nacionalnih i jezičkih procesa na južnoslovenskom prostoru. U zaključku autor naglašava da “u današnjoj situaciji borba za afirmaciju srpske nacije podrazumeva izgradnju moderne evropske srpske kulture i srpskog nacionalnog jezika pri čemu se ne sme zanemarivati tradicija priznatih stvaralaca iz prošlosti” (9).

Pročitaj kompletan tekst »

Słownik stereotypów i symboli ludowych (T. Petrović)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 3

Rečnik narodnih predstava i simbola (RNPS) je projekat na kome radi tim poljskih etnolingvista sa Univerziteta Marije Kiri-Sklodovske u Lublinu, pod rukovodstvom Ježija Bartminjskog, koji je i glavni urednik Rečnika. Prvi rezultati rada na Rečniku objavljeni su u probnoj svesci (1980). Planirano je da Rečnik obuhvati sedam tematskih celina: 1. Kosmos; 2. Biljke; 3. Životinje; 4. Čovek; 5. Društvo; 6. Religija. Demonologija; 7. Vreme. Prostor. Mere. Boje. Do sada su iz štampe izašle dve knjige iz prve tematske celine (Kosmos), prva 1996, a druga 1999. godine.

Pročitaj kompletan tekst »

Rečnik železničkih stručnih izraza (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 3

Železnički saobraćaj, kao i saobraćaj u celini, ima izrazitu međunarodnu dimenziju. Radi prevladavanja problema sa sporazumevanjem, Međunarodna železnička unije (UIC) decenijama je obrađivala višejezičnu stručnu terminologiju.

Pročitaj kompletan tekst »

Iz druge ruke

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 3

Knjiga Tajni život reči Pola Vesta sadrži oko 500 reči i fraza, uz kraće priče koje ih prate. Odrednice su složene po abecedi, od abacus do zymurquist (neko ko koristi kvasac). Istorija reči i izraza, kako pokazuje ova knjiga, nekada je bizarna, ponekad čudnovata. Pol Vest navodi definiciju, upotrebu i poreklo reči kao što su snite (obrisati nos maramicom), scranny (šašav, lud – iz jorkširskog dijalekta), leorard (po Džejmsu Leotardu), decimate (ubiti jednu desetinu – potiče od rimskog običaja da se u slučaju pobune ubije svaki deseti pobunjenik), Hottentot itd.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Stojić: Sociolingvistički i sociopsihološki aspekti standardizacije engleskog jezika

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 3

Jezik kao zajednička karakteristika svih ljudi nije samo sredstvo za komunikaciju već je takođe jedan od najvažnijih načina na koji se utvrđuje i ispoljava lični i društveni identitet. Jezik i govor su toliko važni u životu pojedinaca i društva da se njima ne bave samo jezički stručnjaci, već u manjoj ili većoj meri, skoro svi govornici. Paradoksalna posledica važnosti jezika i govora jeste ta da je to oblast gde je niklo dosta predrasuda i apsurdnih ideja. Sa psihološkog stanovišta te zablude imaju značaja jer leže u osnovi stavova prema jeziku. Tako, na primer, u današnje vreme kada engleski uživa vrlo visok prestiž u svetu kao jezik međunarodne komunikacije, njegovi govorni predstavnici sa ponosom ističu njegove mnogobrojne odlike.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa