Lingvističke aktuelnosti

Milka Ivić: Pravci u lingvistici (Vesna Polovina)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 8-9

Delo Milke Ivić Pravci u lingvistici dobro je poznato stručnoj publici. Dugo godina gotovo jedina referencijalna knjiga na srpskom jeziku iz opšte lingvistike koja je prikazivala razvoj lingvističke misli na tako širokom vremenskom i prostornom planu, doživela je na desetine prevoda na druge jezike, što samo po sebi govori o tome da su Pravci od samog početka nadmašili granice naše zemlje i našeg jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

M. F. Mur’janov: »Slovo o polku Igoreve« v kontekste evropejskogo srednovekov’ja (Andrej Soboljev)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 8-9

Рецензируемую книгу, под которую отведен весь 4-й том „Палеославики”, открывает вступление редактора О.Н. Трубачева „О XII веке и последующих веках”, начинающееся размышлениями об эсхатологических умонастроениях жителей христианской Европы в конце первого тысячелетия от Рождества Христова и их сменой “греховной радостью бытия”, после того как конец света так и не наступил (с. 7–8).

Pročitaj kompletan tekst »

Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 8-9

Dugogodišnja saradnja beogradskog etnolingviste Ljubinka Radenkovića sa timom istraživača Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka rezultirala je ove godine kapitalnom enciklopedijom „Slovenska mitologija” koju kao izdavač potpisuje „Zepter book world”. Knjiga je vanserijska iz mnogo razloga – po širini zahvata (pruža uvod u duhovnu kulturu svih slovenskih naroda), po svom multidisciplinarnom pristupu (iz ugla lingvistike, etnologije i folklora), po svetskom naučnom ugledu urednika i saradnika.

Pročitaj kompletan tekst »

Rajna Dragićević: Pridevi sa značenjem ljudskih osobina u savremenom srpskom jeziku – tvorbena i semantička analiza (Darinka Gortan-Premk)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 8-9

Zadovoljstvo mi je da kažem nekoliko reči o vrednoj tek objavljenoj knjizi; ona predstavlja tekst, neznatno izmenjen, doktorske disertacije odbranjene na Filološkom fakultetu u Beogradu oktobra 1999. godine.

Pročitaj kompletan tekst »

Mihai N. Radan: Graiurile caraşovene azi. Fonetica şi fonologia (Andrej Soboljev)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 8-9

Studija koja je predmet ove recenzije zapravo je monografski dijalektološki opis fonetike i fonologije karaševskih govora (graiurile caraşovene), od kojih je jedan – govor samog Karaševa – maternji govor autora.

Pročitaj kompletan tekst »

L. M. Dmitrieva: Ojkonomičeskij slovar’ Altaja (V. I. Suprun)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 8-9

Русская топонимика пока не может похвалиться обилием публикаций по проблемам изучения региональных систем географических названий. Да и в целом исследование топонимического пространства России далеко до завершения. Сказываются обширность территории страны, идеологический разрыв общества в XX в., плохое состояние архивов, недостаточно чёткая работа по сбору материала, отсутствие устойчивых ономастических традиций, региональных топонимических научных школ.

Pročitaj kompletan tekst »

Nikola Andrić: Branič jezika hrvatskoga (Jovan Nedić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 8-9

Na stranicama 1–148 (uključujući i korice) nalazi se „faks. pretisak” drugog, „novog, dopunjenog izdanja” Andrićevog Braniča jezika hrvatskoga, koji je 1911. godine, u dvije hiljade primjeraka, u Zagrebu izdala Knjižara L. Hartmana (St. Kugli), a štampala „Kr. zemaljska tiskara” (prvo izdanje objavljeno je iste godine, dva mjeseca ranije, u 1000 primjeraka). U drugom se dijelu (str. 149-157) nalazi Pogovor. Nikola Andrić jednog od recenzenata, dr. Marka Samardžije (drugi je recenzent dr. Ivo Pranjković).

Pročitaj kompletan tekst »

Milorad Telebak: Pravogovor: usta nisu štamparija (Milan Šipka)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 8-9

Treća knjiga Milorada Telebaka - prve su dvije Govorimo srpski (11996, 21998) i Muzika riječi (1999) - posvećena je u nas potpuno zanemarenoj, a za razvijanje kulture usmenoga govora izuzetno značajnoj, lingvističkoj disciplini - ortoepiji. U uglu naslovne stranice stoji da je to „prva knjiga na svijetu u novom milenijumu”, jer je, kako piše na drugom mjestu, „štampanje završeno 1. januara 2001.”

Pročitaj kompletan tekst »

Mirjana Kiršova: Srbistika. Srpsko-ruske jezičke paralele (Drago Ćupić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 8-9

Prof. dr Marijana Kiršova neumorni je istraživač lingvističkih pojava u srpkom i u ruskom jeziku, a takođe je poznati prevodilac sa ruskog na srpski i sa srpskog na ruski jezik. Više od dvije decenije se bavi suptilnim pitanjima jezika i kao takva poznata je u širim slavističkim krugovima, posebno u rusistici i srbistici. Bibliografija joj iznosi oko 60 naučnih radova i prevoda.

Pročitaj kompletan tekst »

Ewa Gruszczyńska: Linguistic Images of Emotions in Translation from Polish into Swedish (Radoslava Trnavac)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 8-9

Predmet knjige predstavljju tekstualne realizacije emocija u prevodu Sjenkejevičevih dela sa poljskog na švedski jezik. Istraživanje se odvija u domenu oblasti kontrastivne semantike i teorije prevođenja. Knjiga započinje kratkom prezentacijom pisca Henrika Sjenkejeviča, njegovog stvaralaštva, kao i podacima o prevođenju njegovih dela na strane jezike.

Pročitaj kompletan tekst »

Prvoslav Radić: Turski sufiksi u srpskom jeziku (Slađana Ilić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 8-9

Poslednja monografija koja je izašla u poznatoj ediciji Biblioteka Južnoslovenskog filologa Instituta za srpski jezik SANU jeste studija Prvoslava Radića Turski sufiksi u srpskom jeziku (sa osvrtom na stanje u makedonskom i bugarskom). Ona predstavlja rezultat dugogodišnjeg interesovanja autora za ovu temu, pokazanog i u nizu ranijih manjih radova, a predstavlja i deo autorove doktorske disertacije posvećene balkanističkim (grčkim, romanskim i turskim) sufiksima u makedonskom i srpskom jeziku.

Pročitaj kompletan tekst »

Radoje Simić: Opšta lingvistika (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 8-9

Knjiga Opšta lingvistika Radoja Simića rezultat je dugogodišnjeg istraživanja same suštine jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

Jovan Vuksanović: Govoreno i napisano (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 8-9

Priručnik mr Jovana Vuksanovića, dugogodišnjeg školskog nadzornika za srpski jezik i savetnika ministra u Ministarstvu prosvete (odskoro – i sporta), namenjen je i profesorima i učenicima gimnazije

Pročitaj kompletan tekst »

Snježana Kordić: Kroatisch-serbisch. Ein Lehrbuch für Fortgeschrittene mit Grammatik (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 8-9

Snježana Kordić, profesor na univerzitetu u Minsteru (Nemačka), objavila je 1995. godine u Zagrebu monografiju Relativna rečenica, a britansko-nemački izdavač Lincom Europa izdao je tu knjigu u nemačkom prevodu Der Relativsatz im Serbokroatischen (München, 1999). Isti izdavač objavio je njenu monografiju Wörter im Grenzbereich von Lexikon und Grammatik im Serbokroatischen (2001), kao, i nešto ranije, deskriptivnu gramatiku Serbo-Croatian (1997).

Pročitaj kompletan tekst »

Slavističeskij sbornik (Stanimir Rakić)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 8-9

Slavističeskij sbornik je izdao Sankt Peterburški univerzitet u čast 70. rođendana prof. Petra Andrejeviča Dmitrijeva, šefa slavističke katedre na Filološkom fakultetu. Profesor Dmitriev je, međutim, iste godine umro. Publikovani zbornik sadrži veći broj interesantnih radova, posebno iz oblasti serbokroatistike, pa se publikovani zbornik može shvatiti i kao prilog sećanju na značajan doprinos profesora Dmitrijeva slavistici, a naročito serbokroatistici. Sbornik su uredili profesor G.I. Safronov i profesorka G.A. Lilič.[1]

Pročitaj kompletan tekst »

Formal Approaches to Slavic Linguistics (Aleksandra Marković)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 8-9

Edicija koju želimo da prikažemo posvećena je formalnim pristupima u slavistici. Stavljanje prideva formalni i slovenski u uglaste zagrade ukazuje na to da radovi nisu isključivo generativistički, kao i da se pretenduje na njihov univerzalniji karakter (odnosno, da se ne ograničavaju samo na slavistiku).

Pročitaj kompletan tekst »

Lexical Norm and National Language: Language Policy and Lexicography in South-Slavic Languages after 1989 (Radoslav Lučić)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 8-9

Koncem je ožujka nakladnik Otto Sagner iz Münchena izdao knjigu pod naslovom “Lexical Norm and National Language” u uredništvu R. Lučića. Ova knjiga je zamišljena kao zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Amsterdamu, 22. i 23. studenog 2000. pod naslovom “Language Policy and Lexicography in Slavic Languages after 1989″ (Jezična politika i leksikografija u slavenskim jezicima nakon 1989.).

Pročitaj kompletan tekst »

Riječ (Jelica Stojanović)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 8-9

Časopis Riječ izdaje Institut za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Pokretanje „Riječi” u vezi je sa 500-godišnjicom „Oktoiha”, a prvi broj izašao je 1995. godine.

Pročitaj kompletan tekst »

Vera Vasić, Tvrtko Prćić, Gordana Nejgebauer: Do yu speak anglosrpski? (Darinka Gortan-Premk)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 8-9

Sadržaj ovoga rečnika obuhvata: Reč unapred, Vodič kroz Rečnik, Konsultovani rečnici i drugi priručnici, Štampani izvori i Rečnik. Ispred Reči unapred dat je spisak autora i saradnika sa njihovim skraćenicama (kojima ćemo se i mi u ovoj recenziji koristiti), kao i raspored poslova, stručnih leksikografskih ili tehničkih, koje su oni obavili.

Pročitaj kompletan tekst »

Velibor Lazarević: Srpski imenoslov (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 8-9

Dosadašnji imenoslovi najčešće su obuhvatali samo lična imena. U ovoj knjizi su se, međutim, pored ličnih imena našla i imena od milja, nadimci, nevestinska imenovanja, prezimena, imena voća, bilja, domaćih životinja i dr. Lazarevićev Imenoslov je, kako autor navodi, antologija srpskih imena probranih po lepoti, čudesnosti, neobičnosti i poetičnosti.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa