Lingvističke aktuelnosti

Slavistika u Tibingenu (Biljana Golubović i Slavica Stevanović)

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 11

Značaj Nemaca i nemačkih univerziteta za razvoj i širenje pismenosti i književnosti među južnoslovenskim narodima je već više puta bio predmet raznih istraživanja i naučnih razmatranja. Viševekovno interesovanje nemačkih naučnika za slovenske jezike, književnost i kulturu u XX veku je rezultiralo osnivanjem brojnih katedri za slavistiku koje svoje zlatno doba doživljavaju sredinom veka.

Pročitaj kompletan tekst »

Rusistički lingvistički mrežni resursi (Danko Šipka)

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 11

Pažljiv posmatrač ruskih mrežnih resursa mogao je tokom poslednjih nekoliko godina primetiti izrazit, kako kvantitativni, tako i kvalitativni, napredak, pogotovo u oblasti leksikografije. Ovde ćemo predstaviti neke ruske lingvističke mrežne resurse koji bi mogli biti od koristi lingvistima i studentima ruskog jezika. Posebna pažnja posvećena je leksikografskim resursima, koji, dati u elektronskoj formi, pružaju neuporedivo šire mogućnosti u poređenju sa štampanim izdanjima.

Pročitaj kompletan tekst »

Glas CCCXCIV (Svetlana Ćirković)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 11

Glas Odeljenja jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti, CCCXCIV, knjiga 19, izašao je iz štampe marta 2003. godine. Objavljeni radovi u njemu mogu se razvrstati u tri grupe

Pročitaj kompletan tekst »

Južnoslovenski filolog LVII (Svetlana Ćirković)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 11

U ovom broju časopisa Južnoslovenski filolog, koji inače u izdanju Instituta za srpski jezik SANU izlazi svake godine, radovi su razvrstani u četiri celine:

Pročitaj kompletan tekst »

Srpski jezik V/1–2 (Vladan Jovanović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 11

Ovaj broj časopisa „Srpskog jezika”, posvećen Aleksandru Beliću i sastavljen iz šest različitih delova, počinje bibliografijom radova A. Belića koju je priredila Marija Vučković. Radi se o izvesnoj dopuni najnovije bibliografije njegovih radova koju su priredile Irena Grickat i Slavica Ilić i koja je objavljena u 14. tomu Izabranih dela Aleksandra Belića (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000).

Pročitaj kompletan tekst »

Milka Ivić: Red reči (Bojana Milosavljević)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 11

Četvrtu knjigu lingvističkih ogleda Milka Ivić je objavila pod naslovom Red reči. Knjiga sadrži dvadeset tekstova, od kojih su neki već ranije objavljeni. Radovi su, s obzirom na sadržinu, svrstani u četiri celine.

Pročitaj kompletan tekst »

Aleksandar Loma: Prakosovo. slovenski i indoevropski koreni srpske epike (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 11

Kad lingvista otvori knjigu „Prakosovo”, prvo ga iznenadi besprekoran stil, sasvim neuobičajen za našu lingvistiku – koja inače više drži do sadržaja nego do lepote rečenice – a Lominoj rečenici ništa se ne može ni oduzeti ni dodati. Mnogo je toga neuobičajeno i novo u ovoj knjizi, pa je potrebno odgovoriti na pitanja „Prakosovo” – otkud? kako? i kome?

Pročitaj kompletan tekst »

Włodzimierz Pianka, Emil Tokarz: Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich. Tom 1 (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 11

У славистичком свету веома су позната имена Влођимјежа Пјанке и Емила Токажа. Први је професор Бечког и Варшавског универзитета и члан Македонске академије наука и уметности, док је други професор Шлонског универзитета. Они су издали 2000. године вредну и по много чему јединствену књигу под називом „Конфронтативна граматика словенских језика.

Pročitaj kompletan tekst »

Jerzy Treder (ur.): Język kaszubski, poradnik encyklopedyczny (Dušan Vladislav-Pažđerski)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 11

Pojavila se još jedna interesantna publikacija posvećena kašupskom jeziku. Knjiga, pisana na poljskom, Kašupski jezik, enciklopedijski savetnik, pod uredništvom profesora Gdanjskog univerziteta – Ježija Tredera, donosi osnovne informacije vezane za taj nama malo poznati slovenski jezik.

Pročitaj kompletan tekst »

Ljubomir Stojanović, život i delo (Brankica Čigoja)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj: 11

Šta reći o zborniku koji je pred nama?

Pre svega da je to jedna velika knjiga naučnog pamćenja i sećanja na bogato i raznorodno delo Ljubomira Stojanovića. Zbog neprilika u kojima živimo zbornik se pojavio sa dve godine zakašnjenja, a posvećen je 140-godišnjici rođenja i 70-godišnjici smrti Ljubomira Stojanovića. Zbornik je nastao kao rezultat rada na naučnom skupu u rodnom mestu Ljubomira Stojanovića, gde se okupila grupa pregalaca koja je sa ove vremenske distance pristupila i sa više aspekata osvetlila život i delo Ljubomira Stojanovića. Podršku ovom poduhvatu dale su gotovo sve institucije Jugoslavije i Republike Srpske koje se na bilo koji način bave onim naukama i naučnim disciplinama kojima se bavio i Ljubomir Stojanović.

Pročitaj kompletan tekst »

Naš jezik XXXIII/3–4 (Dragana Ratković)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 11

Časopis Naš jezik za 2000. godinu donosi dvadeset dva rada u sedam rubrika: Gramatika i normativistika, Leksikologija i semantika, Istorija književnog jezika, Etimologija i onomastika, Prikazi, Bibliografija i Prilozi.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: Obratni enigmatski glosar. I dio (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 11

Uz Matešićev Rükläufiges Wörterbuch des Serbkroatischen (koji je objavljen u Nemačkoj i odavno je nedostupan) i Nikolićev Obratni rečnik srpskog jezika, ovo je treći, do sada najobimniji rečnik ovoga tipa.

Pročitaj kompletan tekst »

Gordana Bursać: Magistarske teze iz filoloških i lingvističkih disciplina odbranjene na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 11

Napomena redakcije: Od ovog broja uvodimo novu rubriku u kojoj ćemo davati informacije o odbranjenim magistarskim i doktorskim disertacijama iz lingvistike na fakultetima u Srbiji. Rubriku započinjemo izvodima iz seminarskog rada G. Bursać iz Novog Sada, u kojima se osim podataka navode i teškoće oko njihovog prikupljanja, kao i prilike u kojima se ovakva istraživanja rade. Nepovoljnost prilika ogleda se ne samo u lošoj organizaciji lingvistčkih magistarskih i doktorskih studija na fakultetima u Srbiji, nego i nemogućnosti publikovanja većine odbranjenih disertacija, što je i razlog da informacije o njima objavimo bar na ovaj način u našem časopisu.

Pročitaj kompletan tekst »

Milan Šipka.: Veliki rečnik stranih reči

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj: 11

1.1. Svi civilizovani narodi s izgrađenim i razvijenim standardnim jezikom, pored drugih leksikografskih izdanja, imaju i rečnike stranih reči. Na nemačkom govornom području poznat je, na primer, Duden Fremdwörterbuch, na engleskom ih ima više različitih, kao što su: The Browser’s Dictionary of Foreign Words and Phrases (Mary Varchaver and Frank Ledlie Moore), A Dictionary of Foreign Words and Phrases in Current English (A. J. Bliss), The Facts on File Dictionary of Foreign Words and Phrases (Martin H. Manser, associate editor, David H. Pickering) i sl., a tako je i na francuskom, italijanskom, ruskom, češkom, poljskom itd.

Pročitaj kompletan tekst »

Rad Lingvističke tribine Instituta za srpski jezik SANU (Stana Ristić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 11

0.1. U 2003. godini rad Tribine odvijao se po planu, pa je održano 9 sastanaka, na kojima su gosti bili ne samo predavači iz Beograda, nego i iz inostranstva: iz Engleske, Poljske i Nemačke. Radom Tribine nisu obuhvaćeni sve planirane teme, pa će neke od njih biti realizovane u 2004. god. Tribina je radila u otežanim uslovima koji su pratili celokupni rad Instituta u ovoj godini, zbog nerešenog problema finansiranja i statusa Instituta kod nadležnog ministarstva.

Pročitaj kompletan tekst »

Deseta međunarodna konferencija rumunske grupe za primenjenu lingvistiku – GRLA (Dragica Brajović-Kentrić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 11

U Konstanci ― Eforiju, u Rumuniji održana je deseta međunarodna konferencija rumunske grupe za primenjenu lingvistiku od 29. 05 do 1.06. 2003. god., u izvanrednoj organizaciji prof. dr Tajane Slama-Kazaku koja je predsednik ovog društva, kao i prof. dr Olge Ducu.

Pročitaj kompletan tekst »

Novi Internet sajt „Balkanska rusistika” (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 11

24. juna 2003. godine na inicijativu mr Ale Gradimirove, mr Krasimire Petrove (Sofijski univerzitet) i dr Jovana Ajdukovića (Beograd), a uz nesebičnu podršku izdavačke kuće Eurasia Academic Publishers (Sofija), pojavio se internet sajt „Balkanska rusistika” i istoimeni časopis.

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa