Lingvističke aktuelnosti

Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 11 (Milica Mirkulovska)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 12-13

Serijata Studia linguistica Polono-Meridianoslavica e serija na lingvistički trudovi koja se izdava zaednički, vo rezultat na međunarodna naučna sorabotka, na nekolku naučni centri vo Polska i od prostorite na bivša Jugoslavija.

Pročitaj kompletan tekst »

Slavistički studii 10 (Milica Mirkulovska)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 12-13

Na Svečeniot sobir po povod patroniot praznik na Filološkiot fakulet “Blaže Koneski” vo Skopje, na 19 dekemvri 2003 godina, akademik Petar Hr. Ilievski go promoviraše dolgoočekuvaniot tom 10 od spisanieto Slavistički studii, posveten na prof. Zuzana Topolinjska po povod sedumdesetgodišninata.

Pročitaj kompletan tekst »

Menac i dr.: Hrvatski frazeološki rječnik (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 12-13

Kra­jem 2003. go­di­ne u iz­da­nju hr­vat­skog iz­da­va­ča “Lje­vak” iz štam­pe je iza­šao “Hr­vat­ski fra­ze­o­lo­ški rječ­nik”. Auto­ri ovog de­la su ru­si­sti sa Od­se­ka za sla­vi­sti­ku Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, tj. An­ti­ca Me­nac, Želj­ka Fink-Ar­sov­ski i Ra­do­mir Ven­tu­rin. Hr­vat­ska fra­ze­o­lo­ška ško­la iz­ne­dri­la je do sa­da ne­ko­li­ko fra­ze­o­lo­ških reč­ni­ka od ko­jih su naj­va­žni­ji “Frazeološki rječnik hr­vat­sko­ga ili srp­skog je­zi­ka” i “Hr­vat­sko-njemački frazeološki rječnik” Jo­si­pa Ma­te­ši­ća iz 1982., od­no­sno 1988. god., kao i “Ru­sko-hr­vat­ski ili srp­ski frazeološki rječnik” u re­dak­ci­ji An­ti­ce Me­nac (1979-1980).

Pročitaj kompletan tekst »

D. Gortan-Premk, V. Vasić, G. Štasni: Semantičko-derivacioni rečnik, Sveska 1 : Čovek delovi tela. Od pretpostavki do rezultata

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj: 12-13

Prva sveska Semanatičko-derivacionog rečnika, Čovek – delovi tela (2003), urađena je iz više razloga. Redosled njihovog navođenja ne odražava niti redosled njihovog uočavanja i formulisanja niti njihovu hijerarhiju. Naime, koliko god da je bilo izazovano pokušati proveriti neke pretpostavke o ustrojstvu leksičkog sistema, toliko isto je bilo korisno izraditi jedan specijalni, semantičko-derivacioni rečnik, ma i malog obima, i time bar unekoliko umanjiti razlike između savremene srpske leksikografije i leksikografije drugih slovenskih jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

Anna Skowron: Perfektivizacija prefiksalna u poljskom i srpskohrvatskom jeziku

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj: 12-13

Predmet ovoga rada jeste opis glagolskih prefiksa i analiza razlika
i sličnosti njihove semantike u poljskom i srpskohrvatskom jeziku. Istraživanja zasnivaju se na fondu svršenih glagola sadržanih u Słowniku form koniugacyjnych czasowników polskich Mędaka (1997), Rječniku hrvatskoga jezika Anića (1998) i Beogradskom frajerskom rečniku Imamija (2000).

Pročitaj kompletan tekst »

Rad Lingvističke tribine Instituta za srpski jezik SANU u 2003. godini (Stana Ristić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 12-13

U 2003. godini održano je 11 sastanaka Tribine koji su uglavnom bili posvećeni temi Srpski jezik u dijahronoj lingvistici, iako je planom rada bilo predviđeno više tematskih oblasti. Naime, pokazalo se da je tema srpskog jezika u dijahronoj perspektivi veoma značajna ne samo po sebi, nego da je i aktuelna sa stanovišta nedovoljne izučenosti i određivanja prioriteta i planskog i racionalnog angažovanja raspoloživog kadra na popunjavanju najneophodnijih praznina u obradi istorijskog korpusa srpskog jezika (etimologija, pisani spomenici, usmeno narodno stvaralaštvo – folklor) kao i u izradi istorijskih rečnika srpskog jezika iz različitih perioda njegovog razvoja.

Pročitaj kompletan tekst »

Naučen sobir „Makedonskiot jazik – minato, segašnost, idnina” (Ubavka Gajdova)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 12-13

Vo oktomvri 2003 god. Institutot za makedonski jazik „Krste Misirkov” – Skopje ja proslavi i odbeleža 50-godišninata od osnovanjeto. Proslavata na 50-godišniot jubilej na Institutot beše nadopolneta i so odbeležuvanjeto na 100-godišninata od objavuvanjeto na knigata Za makedonckite raboti od patronot na Institutot.

Pročitaj kompletan tekst »

Naučna konferencija „Teorii i metodi vo arealnata lingvistika. Pridonesot na Božidar Vidoeski vo razvojot na makedonskata i slovenskata lingvistika” (Ubavka Gajdova)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 12-13

Vo periodot od 2–4 juni 2003 god. vo Makedonskata akademija na naukite i umetnostite se održa Međunarodna naučna konferencija naslovena kako Teorii i metodi vo arealnata lingvistika; Pridonesot na Božidar Vidoeski vo razvojot na makedonskata i slovenskata lingvistika.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa