Lingvističke aktuelnosti

Ђорђе Оташевић: Термин „политичка коректност“ у лексикографији

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 23

У раду се наводе дефиниције термина „политичка коректност“ забележене у новијим дескриптивним речницима енглеског језика. Иако је тзв. политичка коректност типична идеологема, с веома поларизованим значењем, речници енглеског језика овај термин одређују крајње једнострано. У описним речни-цима српског језика овај термин још увек није забележен.

Pročitaj kompletan tekst »

G. Stump, R. A. Finkel: Morphological Typology : From Word to Paradigm (Данко Шипка)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 23

Ауто­ри ове сту­ди­је о мор­фо­ло­шкој ти­по­ло­ги­ји, про­фе­со­ри Уни­вер­зи­те­та Кен­та­ки­ја, пр­ви лин­гви­сти­ке, дру­ги ра­чу­нар­ских на­у­ка, по­за­ба­ви­ли су се сле­де­ћим пи­та­њи­ма:

Pročitaj kompletan tekst »

Ranko Bugarski: Jezik i identitet (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 23

Гле­да­но по струк­ту­ри, ова књи­га пра­ти пре­ђа­шње књи­ге Бу­гар­ског – Ли­ца је­зи­ка – со­ци­о­лин­гви­стич­ке те­ме (2001, 2002), Но­ва ли­ца је­зи­ка – со­ци­о­лин­гви­стич­ке те­ме (2002, 2009), Је­зик и кул­ту­ра (2005) и Евро­па у је­зи­ку (2009).

Pročitaj kompletan tekst »

Надежда Д. Јовић: Језик Хиландарског медицинског кодекса (Јелана Павловић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 23

јав­ност се упо­зна­ла са Хи­лан­дар­ским ме­ди­цин­ским ко­дек­сом 1952, ка­да је Ђор­ђе Сп. Ра­дој­чић у члан­ку Ста­ре срп­ске по­ве­ље и ру­ко­пи­сне књи­ге у Хи­лан­да­ру, у под­на­сло­ву Из­ве­штај о њи­хо­вом про­у­ча­ва­њу у но­вем­бру и де­цем­бру 1952. го­ди­не за­бе­ле­жио да се у Хи­лан­да­ру на­ла­зи ве­ћи ру­ко­пис, од 204 ли­ста, ме­ђу ко­ји­ма има и грч­ких тек­сто­ва и кон­ста­то­вао да се ра­ди о пре­во­ду са грч­ког и да је ру­ко­пис из XV или из пр­ве по­ло­ви­не XVI ве­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Ксенија Кончаревић: Језик и православни дух : Студије из лингвистике и теологије језика (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 23

Књи­га је аутор­ков лич­ни на­уч­ни про­је­кат, за­сно­ван на ем­пи­риј­ској гра­ђи. Ово је мо­но­гра­фи­ја ко­ја има „до­бро про­ми­шље­ну струк­ту­ру“ (из ре­цен­зи­је), ко­ја се са­сто­ји из пет те­мат­ских це­ли­на: Те­о­риј­ско- ме­то­до­ло­шки оквир, Оп­шта лин­гви­ти­ка кроз при­зму пра­во­слав­не те­о­ло­ги­је, Је­зик и пра­во­слав­на кул­ту­ра, Пи­та­ња бо­го­слу­жбе­ног је­зи­ка и Из про­бле­ма­ти­ке при­ме­ње­не лин­гви­сти­ке.

Pročitaj kompletan tekst »

Alena Bohunická: Variety metafory (Svetlana Kmecová)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 23

Me­ta­fo­ra sa už dávno ne­po­va­žu­je iba za ozvláštňujúci pr­vok v poézii či réto­ri­ke. Jej výpo­vednú si­lu si uve­do­mujú ni­e­len lin­gvi­sti a fi­lo­zo­fi, ale i tvor­co­via re­klamy a po­li­ti­ci, ktorí ju hoj­ne využívajú.

Pročitaj kompletan tekst »

Радивоје Младеновић: Говор јужнокосовског села Гатње (Светлана Ћирковић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 23

Ди­ја­лек­то­ло­ги­ја у Ср­би­ји је у 2013. го­ди­ни по­ста­ла бо­га­ти­ја за још јед­ну зна­чај­ну сту­ди­ју, сту­ди­ју Ра­ди­во­ја Мла­де­но­ви­ћа Го­вор ју­жно­ко­сов­ског се­ла Гат­ње, у из­да­њу Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти.

Pročitaj kompletan tekst »

Борис Хлебец: Општа начела превођења (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 23

Ово је допуњено и измењено из­да­ње Хлебецове књиге први пут објављене 1989. го­ди­не. Из­ме­не се огле­да­ју по­нај­ви­ше у до­да­ва­њу ре­зи­меа на ен­гле­ском је­зи­ку, на кра­ју ра­да, и спи­ска ода­бра­них ра­до­ва из обла­сти те­о­ри­је пре­во­ђе­ња.

Pročitaj kompletan tekst »

Милан Шипка, Иван Клајн: Име моје и твоје (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 23

У по­след­ње вре­ме, за­хва­љу­ју­ћи ауто­ри­ма и из­да­ва­чу (Про­ме­теј, Но­ви Сад), ко­ји је осе­тио по­тре­бу за та­квим књи­га­ма на тр­жи­шту, у књи­жа­ра­ма се ла­ко мо­гу на­ћи но­ва из­да­ња је­зич­ких са­вет­ни­ка М. Шип­ке и И. Клај­на, ко­ји спа­да­ју у тзв. „за­ни­мљи­ву“ лин­гви­сти­ку и има­ју ве­ли­ку по­пу­лар­ност.

Pročitaj kompletan tekst »

Време и пространство в културата на Блъгари и Сърби (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 23

До­бро је по­зна­та из­ре­ка: „Ни­је зна­ње зна­ње зна­ти, већ је зна­ње зна­ње да­ти“. Не јед­ном сам чу­ла од сво­јих про­фе­со­ра на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ни­шу да зна­ње не вре­ди ако је „од­ло­же­но у пра­шња­вим ла­ди­ца­ма и ко­мо­да­ма“, већ вре­ди је­ди­но ако се по­ка­же и по­де­ли са дру­ги­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Рајна Драгићевић, Предраг Пипер, Марија Стефановић: Обратни асоцијативни речник српскога језика (II део : Од реакције ка стимулусу) (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 23

Обрат­ни асо­ци­ја­тив­ни реч­ник срп­ско­га је­зи­ка и Асо­ци­ја­тив­ни реч­ник срп­ско­га је­зи­ка истих ауто­ра чи­не ком­пле­мен­тар­не це­ли­не и њи­хо­ва упо­тре­ба да­је нај­бо­љи ре­зул­тат ако се та­ко и ко­ри­сте.

Pročitaj kompletan tekst »

Јелена Јовановић: Лингвистика и стилистика новинског умећа – језичке и стилске особине новинарства (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

­Kњига је, на пр­вом ме­сту, за­ми­шље­на као при­руч­ник за сту­ден­те ср­би­сти­ке на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Гордана Штасни: Речи о човеку (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Књи­га Ре­чи о чо­ве­ку по­све­ће­на је ис­пи­ти­ва­њу де­ри­ва­ци­о­них и се­ман­тич­ких мо­де­ла ко­ји­ма се име­ну­је чо­век у срп­ском је­зи­ку

Pročitaj kompletan tekst »

Ранко Бугарски: Сармагедон у Месопотамији (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Иза по­ма­ло за­го­нет­ног и виц­ка­стог на­сло­ва Сар­ма­ге­дон у Ме­со­по­та­ми­ји кри­је се књи­га ко­ја се ба­ви лин­гви­стич­ком и со­ци­о­лин­гви­стич­ком ана­ли­зом ве­ли­ке ко­ли­чи­не при­ку­пље­ног не­стан­дард­ног, али жи­вог и ак­ту­ел­ног, је­зич­ког по­тен­ци­ја­ла.

Pročitaj kompletan tekst »

Lechosław Jocz: System samogłoskowy współczesnych gwar centralnokaszubskich (Душан Владислав Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Пот­крај го­ди­не се по­ја­ви­ла ин­те­ре­сант­на пу­бли­ка­ци­ја о во­кал­ском си­сте­му цен­трал­ног ка­шуп­ског ди­ја­лек­та ко­ји, у ства­ри, нај­ве­ћи број ауто­ра, на че­лу са глав­ним нор­ма­ти­ви­стом Еугењ­ју­шем Го­лом­бе­ком, тре­ти­ра као осно­ву ка­шуп­ског је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Загорка Вавић Грос: Презимена су чувари нашег језика (С. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Ово је још је­дан рад са по­ља по­пу­лар­не ли­гви­сти­ке.

Pročitaj kompletan tekst »

Радови (Зборик радова научног подмлатка из области науке о српском језику и српској књижевности) (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj: 23

Пред на­ма је тре­ћи у ни­зу збор­ник ко­ји са­др­жи ра­до­ве мла­дих фи­ло­ло­га из Ср­би­је и Ру­му­ни­је.

Pročitaj kompletan tekst »

Halina Wątróbska: Słownik Staro-Cerkiewno-Rusko – Polski (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 23

Реч­ник је на­стао на осно­ву ма­ну­скрип­та из 13. ве­ка ко­ји се на­ла­зи у збир­ци На­род­не би­бли­о­те­ке у Пе­тро­гра­ду (Ру­си­ја).

Pročitaj kompletan tekst »

Eugeniusz Gołąbek: Słоwnik polsko-kaszubski : tom I (Душан Владислав Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 23

По­ја­вио се пр­ви том ве­ли­ког лек­си­ко­граф­ског пред­у­зе­ћа, ве­о­ма ва­жног за го­вор­ни­ке ка­шуп­ског је­зи­ка

Pročitaj kompletan tekst »

Милица Радовић Тешић: Граматички и лингвистички појмовник (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 23

На­ста­нак Гра­ма­тич­ког и лин­гви­стич­ког пој­мов­ни­ка, пре­ма ре­чи­ма ауто­ра, има за циљ да свим уче­сни­ци­ма у на­ста­ви срп­ског је­зи­ка (уче­ни­ци­ма, сту­ден­ти­ма и на­став­ни­ци­ма) пру­жи на јед­ном ме­сту све ва­жни­је пој­мо­ве и тер­ми­не из про­грам­ских кур­се­ва ко­ји су пред­ви­ђе­ни за усва­ја­ње

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa