Lingvističke aktuelnosti

Марија Недељковић-Правдић: О важности интердисциплинарних и трансдисциплинарних истраживања

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 24

У раду се говори о значају интердисциплинарних и трансдисципли-нарних истраживања за развој савремене науке о језику, имајући у виду разноликост и сложеност разматране проблематике. Аутор у раду указује на најновија достигнућа у овим областима, признајући да је значај интердисци-плинарних истраживања одавно признат у научној пракси, док је дебата о значају трансдисциплинарних истраживања још увек у фази развоја.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: „Политичка коректност“ и пародија

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 24

У ра­ду се на­во­де при­ме­ри па­ро­ди­ра­ња тзв. по­ли­тич­ке ко­рект­но­сти. Че­сто је ве­о­ма те­шко, по­не­кад и не­мо­гу­ће, са си­гур­но­шћу од­ре­ди­ти да ли је не­ки „по­ли­тич­ки ко­рек­тан“ из­раз упо­тре­бљен не­у­трал­но или па­ро­диј­ски.

­

Кључ­не р­ечи: полит­ичка ко­ре­­ктнос­т­, паро­диј­а­,­ ­ирониј­а,­ ф­­еминиза­м

Pročitaj kompletan tekst »

Марија Ђинђић: Турцизми у савременом српском књижевном језику (семантичко-деривациона анализа)

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj: 24

Тур­ци­зми у са­вре­ме­ном срп­ском књи­жев­ном је­зи­ку (се­ман­тич­ко-де­ри­ва­ци­о­на ана­ли­за) те­ма је док­тор­ске ди­сер­та­ци­је ко­ју је мр Ма­ри­ја Ђин­ђић од­бра­ни­ла у ја­ну­а­ру 2014. го­ди­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду, пред ко­ми­си­јом ко­ју су са­чи­ња­ва­ли: проф. др Рај­на Дра­ги­ће­вић, мен­тор, проф. др Дар­ко Та­на­ско­вић, проф. др Пр­во­слав Ра­дић и др Сне­жа­на Пе­тро­вић.

Pročitaj kompletan tekst »

Ingo Plag: Word-formation in Еnglish (Милан Тодоровић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

Књи­гу Word-for­ma­tion in En­glish (Твор­ба ре­чи у ен­гле­ском је­зи­ку)[1] про­фе­сор Ин­го Плаг[2] на­ме­нио је, пр­вен­стве­но, сво­јим, али и дру­гим сту­ден­ти­ма ан­гли­сти­ке ши­ром све­та ко­ји же­ле да стек­ну увид у твор­бе­не про­це­се у ен­гле­ском је­зи­ку. Ка­ко књи­га ни­је пи­са­на са ста­но­ви­шта не­ког од­ре­ђе­ног те­о­риј­ског окви­ра, чак и чи­та­о­ци са ве­о­ма оскуд­ним пред­зна­њем из ове обла­сти мо­ћи ће јед­на­ко да у њој ужи­ва­ју, јер Плаг ве­о­ма струч­но и по­сте­пе­но при­ла­зи ма­те­ри­ји.

Pročitaj kompletan tekst »

Anne O’Keeffe, Michael McCarthy, Ronald Carter: From Corpus to Classroom : Language Use and Language Teaching (Љиљана Раданов)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

Књи­га Од кор­пу­са до учи­о­ни­це (From Cor­pus to Clas­sro­om) при­ка­зу­је од­нос кор­пу­сне лин­гви­сти­ке и на­ста­ве је­зи­ка. Она не да­је го­то­ва ре­ше­ња ни је­зич­ки ма­те­ри­јал за рад у учи­о­ни­ци, не­го оба­ве­шта­ва чи­та­о­ца о ак­ту­ел­ним ис­тра­жи­ва­њи­ма на по­љу кор­пу­сне лин­гви­сти­ке и под­сти­че на­став­ни­ке је­зи­ка да се упо­зна­ју са мо­гућ­но­сти­ма ко­је им кор­пу­сна лин­гви­сти­ка пру­жа. Ауто­ри по­себ­но на­гла­ша­ва­ју ути­цај ра­да Џ. Син­кле­ра на њи­хов рад и на ову књи­гу, као и ути­цај Л. Про­дро­мо­уа.

Pročitaj kompletan tekst »

Зорица Кнежевић: Човек у жаргону : Семантичко-деривациона анализа жаргонизама са архисемом човек (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

У увод­ном де­лу аутор се ба­ви де­фи­ни­са­њем и обе­леж­ји­ма жар­го­на, а за­тим и на­чи­ни­ма њи­хо­вог из­два­ја­ња из оп­шет лек­сич­ког фон­да пу­тем се­ман­тич­ке мо­ди­фи­ка­ци­је (ме­та­фо­ри­за­ци­је, ме­то­ни­ми­је, си­нег­до­хе), али и пре­фик­сал­но-су­фик­сал­не и ком­по­зит­не де­ри­ва­ци­је, као и спе­ци­фич­ним об­ли­ци­ма твор­бе као што су кон­фла­ци­ја и пре­ме­та­ње сло­го­ва.

Pročitaj kompletan tekst »

Ranko Matasović: Јezična raznolikost svijeta : Podrijetlo, razvitak, izgledi (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

Под­сти­цај за пи­са­ње ове књи­ге Ран­ко Ма­та­со­вић, ка­ко у пред­го­во­ру на­во­ди, до­био је од свог, та­да ше­сто­го­ди­шњег, си­на ко­ји га је пи­тао за­што љу­ди го­во­ре раз­ли­чи­тим је­зи­ци­ма (стр. 9).

Pročitaj kompletan tekst »

Кајoko Jamasaki: Gramatika savremenog japanskog jezika I, II (Срето Танасић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

Граматика савременог јапанског језика аутора Кајоко Јамасаки, угледног професора Филолошког факултета у Београду, намењена је, како каже њен аутор у Предговору, „пре свега студентима јапанског језика, али и свима онима који желе да уче тај језик“ (стр. 3).

Pročitaj kompletan tekst »

Gordana Vranić: Hablar por los codos (frases para un español cotidiano) (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

Књи­га за­по­чи­ње пред­го­во­ром, у ко­ме ам­ба­са­дор Мариано Гарсиа Муњос (Ma­ri­a­no García Múñoz) из­но­си свој став о зна­ча­ју фра­за у је­зи­ку, хва­ле­ћи при­том труд ауто­ра ко­ји је овом књи­гом до­при­нео из­у­ча­ва­њу шпан­ског је­зи­ка и ње­го­вом при­бли­жа­ва­њу срп­ској по­пу­ла­ци­ји.

Pročitaj kompletan tekst »

Е.Н. Шагалова: Самый новейший толковый словарь русского языка ХХI века (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

С­амый н­ов­е­йший то­лк­овый сл­ов­арь ру­сск­ого яз­ыка н­аст­авак је пре­тхо­дног ре­чн­ика Е. Н. Ш­аг­ал­ове, к­оји је 2009. г­од­ине под н­аз­ивом Сл­ов­арь н­ов­е­йших ин­остра­нных слов (к­онец XX – н­ач­ало XXI вв.) о­бј­а-вио исти и­зд­авач. Ре­чник с­ад­ржио око 1.500 р­ечи к­оје су се п­ој­ав­иле у р­уском ј­ез­ику у п­рвој д­ец­ен­ији ХХI в­ека и још н­ису з­аб­ел­еж­ене у оп­и-сним ре­чн­иц­има р­уског ј­ез­ика.

Pročitaj kompletan tekst »

Borivoj Gerzić: Rečnik srpskog žargona (i žargonu srodnih reči i izraza) (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 24

Ре­цен­зент ове књи­ге сма­тра ка­ко она пред­ста­вља „нај­бо­љи и нај­по­у­зда­ни­ји реч­ник ак­ту­ел­ног, и не са­мо ак­ту­ел­ног срп­ског жар­го­на“ (стр. 7), што, пре­ма ње­го­вом ми­шље­њу, до­ла­зи од ра­зно­вр­сне и па­жљи­во би­ра­не гра­ђе, бро­ја и ша­ро­ли­ко­сти жар­гон­ских гру­па (вој­нич­ки, по­ли­циј­ски, струч­ни, итд.), али и са­ме је­зич­ке ком­пе­тен­ци­је ауто­ра.

Pročitaj kompletan tekst »

Јелена Јовановић: Лингвистички и стилистички аспекти проучавања реченице (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Ова књи­га је на­ста­ла то­ком ра­да ауто­ра на док­тор­ским сту­ди­ја­ма на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту, и мо­ти­ви­са­на је пр­вен­стве­но по­тре­ба­ма ра­да са сту­ден­ти­ма тих сту­ди­ја. Ипак је ва­жно на­гла­си­ти да текст ни­је уџ­бе­нич­ки по ти­пу, ни­ти је кон­ци­пи­ран као ди­дак­тич­ки ма­те­ри­јал или сл. – већ пред­ста­вља ре­зул­тат ис­тра­жи­ва­ња ауто­ра у обла­сти је­зич­ке и стил­ске при­ро­де ре­че­ни­це.

Pročitaj kompletan tekst »

Јелена Јовановић: Језичке студије (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Књи­га Је­зич­ке сту­ди­је Је­ле­не Јо­ва­но­вић са­др­жи тек­сто­ве ко­ји су ре­зул­тат ис­тра­жи­ва­ња ауто­ра у по­след­њих де­се­так го­ди­на[1]. Са­сто­ји се из три по­гла­вља.

Pročitaj kompletan tekst »

Јежи Бартмињски: Језик – слика – свет (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Pročitaj kompletan tekst »

Јелица Јокановић-Михајлов: Акценат и интонација говора на радију и телевизији (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Књи­га Ак­це­нат и ин­то­на­ци­ја го­во­ра на ра­ди­ју и те­ле­ви­зи­ји пред­ста­вља ре­зул­тат ви­ше­го­ди­шњих ис­тра­жи­ва­ња про­зо­диј­ског си­сте­ма срп­ског је­зи­ка. Ње­ну осно­ву чи­ни де­ли­мич­но из­ме­ње­ни текст док­тор­ске ди­сер­та­ци­је[1] ауто­ра и до­дат­на, ка­сни­ја ана­ли­за је­зи­ка ме­ди­ја, на осно­ву ко­је су из­у­ча­ва­не тен­ден­ци­је раз­во­ја ак­цен­та и ин­то­на­ци­је у го­во­ру ра­ди­ја и те­ле­ви­зи­је.

Pročitaj kompletan tekst »

Александар Милановић: Језик весма полезан (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Књи­га Је­зик ве­сма по­ле­зан Алек­сан­дра Ми­ла­но­ви­ћа ба­ви се ва­жним пи­та­њи­ма ве­за­ним за срп­ски је­зик на сме­ни 18. и 19. ве­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Mato Kapović: Čiji je jezik? (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Књи­га на јед­но­ста­ван на­чин го­во­ри о је­зич­ким пи­та­њи­ма ко­ја се у јав­но­сти че­сто по­ста­вља­ју, а ко­ја су, ка­ко аутор на­во­ди у Пред­го­во­ру, че­сто не­до­вољ­но ја­сна и они­ма ко­ји се је­зи­ком и лин­гви­сти­ком про­фе­си­о­нал­но ба­ве (стр. 7). Те­ме чи­не за­о­кру­же­ну це­ли­ну и ме­ђу­соб­но се до­пу­њу­ју иако се по­је­ди­на по­гла­вља мо­гу чи­та­ти и за­себ­но.

Pročitaj kompletan tekst »

Džudi Eps: Snaga glasa – utičite na druge govorom (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Сма­тра­ју­ћи да је још од ста­рих вре­ме­на ве­ли­ких грч­ких го­вор­ни­ка на тр­го­ви­ма, до са­вре­ме­них во­ђа и по­ли­ти­ча­ра, го­вор имао ви­ше ути­ца­ја од пи­са­не ре­чи, аутор су­ге­ри­ше да, уко­ли­ко же­ли­мо да ути­че­мо на дру­ге сво­јим вер­бал­ним из­ра­жа­ва­њем, мо­ра­мо по­се­до­ва­ти из­ве­сне спо­соб­но­сти. У том сми­слу, по­треб­но је да се из­ра­жа­ва­мо од­луч­но и са по­ле­том; мо­ра­мо зна­ти ка­ко да ко­ри­сти­мо соп­стве­ни глас на нај­бо­љи мо­гу­ћи на­чин.

Pročitaj kompletan tekst »

Борислав А. Џоџо Седобради: Мркаљ-Караџићева реформа српског језика и писма (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Пре­ма ре­чи­ма ауто­ра, ова књи­га спа­да ме­ђу пр­ве срп­ске ауто­ри­зо­ва­не књи­ге на ћи­ри­ли­ци (а мо­жда је баш и пр­ва, то тре­ба тек из­ви­де­ти) ко­ја је у це­ли­ни об­ја­вље­на на ин­тер­не­ту. Ујед­но, она је екс­пе­ри­мен­тал­на уто­ли­ко што је пр­ва књи­га пу­бли­ко­ва­на на јед­но­пи­су – је­дин­стве­ном пи­сму за екав­це и ије­кав­це, тј. на пот­пу­но срп­ском пи­сму. Са­сто­ји се из се­дам по­гла­вља.

Pročitaj kompletan tekst »

Stipo Benak Šemenjata: Baranjski rječnik šokačkog narječja (Јован Недић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 24

У Бе­лом Ма­на­сти­ру је, у из­да­њу За­во­да за ба­рањ­ску по­вје­сни­цу, об­ја­вље­на књи­га чи­ји је аутор Сти­по Бе­нак Ше­ме­ња­та, ко­ји је ро­ђен 1963. го­ди­не у ба­рањ­ском се­лу Дра­жу (на­род­ски Да­раж, мађ. Darázs), а ко­ји да­нас жи­ви у бе­ло­ма­на­стир­ском при­град­ском на­се­љу Бра­њи­ном Вр­ху (на­род­ски Бр­ње­вар, мађ. Ba­ranyavár). По за­ни­ма­њу је гра­фи­чар, ин­же­њер К.А.И.К. (књи­го­ве­штва, ам­ба­ла­жер­ства и кар­то­на­же).

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa