Lingvističke aktuelnosti

Тimothy G. Stout: Japanese Katakana for Beginners : First Steps to Mastering the Japanese Writing System (Александар Теноди)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

У кон­ку­рен­ци­ји три ја­пан­ска пи­сма ко­ја се у том је­зи­ку ко­ри­сте си­мул­та­но, ка­та­ка­на се ран­ги­ра као дру­га по те­жи­ни. Иде­о­гра­ми, или кан­ђи, сва­ка­ко су ап­со­лут­ни шам­пи­о­ни ка­да је у пи­та­њу те­жи­на овла­да­ва­ња јед­ним пи­смом. Њи­хо­ва ком­плек­сност их чи­ни не­ве­ро­ват­но те­шким за пам­ће­ње, а ве­о­ма ла­ко се за­бо­ра­вља­ју.

Pročitaj kompletan tekst »

Милан Шипка: Зашто се каже? (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

У на­шем је­зи­ку по­сто­ји де­се­так-пет­на­ест хи­ља­да уста­ље­них из­ра­за, ко­ји има­ју, по пра­ви­лу, и уста­ље­на зна­че­ња. У мно­гим књи­га­ма фра­зе­о­ло­ги­зми су за­бе­ле­же­ни, про­ту­ма­че­на су њи­хо­ва зна­че­ња, али у са­мо јед­ној књи­зи про­на­ла­зи­мо од­го­вор на пи­та­ње – за­што се не­што та­ко ка­же.

Pročitaj kompletan tekst »

Милорад Телебак: Шта се крије иза етимологије (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 24

Ова књи­га от­кри­ва без­број за­го­нет­них тај­ни о ре­чи­ма на при­сту­па­чан, за­ни­мљив, а че­сто и ду­хо­вит на­чин. Аутор же­ли да нас про­ше­та кроз раз­не обла­сти при­ро­де и дру­штва ка­ко би­смо упо­зна­ли ре­чи у њи­хо­вој ве­зи са ствар­но­шћу, ушли у њи­хо­ву ло­ги­ку, ве­зе и ме­ђу­соб­не од­но­се. И не са­мо ре­чи на­шег је­зи­ка, већ и из­ме­ђу на­ших и стра­них – из кла­сич­них, оста­лих сло­вен­ских, ро­ман­ских и гер­ман­ских је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Грађа за библиографију „политичке коректности“ (1)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 24

Агапова Е.А.: К вопросу о свободе слова и формах цензуры в современной Pоссии : „За“ и „против“. Гуманитарные и социально–экономические науки. 2007, № 2, стр. 89–93.

Pročitaj kompletan tekst »

Одјеци научног скупа „Српски језик и актуелна питања језичке политике“ (Јован Вуксановић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 24

Во­де­ће на­ци­о­нал­не је­зич­ке ин­сти­ту­ци­је, ко­је де­лу­ју у окви­ру СА­НУ, Оде­ље­ње је­зи­ка и књи­жев­но­сти, Ин­сти­тут за срп­ски је­зик САНУ и Од­бор за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка, 28. ок­то­бра 2013. го­ди­не, ор­га­ни­зо­ва­ле су на­уч­ни скуп „Срп­ски је­зик и ак­ту­ел­на пи­та­ња је­зич­ке кул­ту­ре“. Ор­га­ни­за­ци­ји ску­па су се при­дру­жи­ли и: Ма­ти­ца срп­ска, Срп­ска књи­жев­на за­дру­га и Фонд „Ђор­ђе Зе­че­вић“ за за­шти­ту и уна­пре­ђе­ње ћи­ри­ли­це.

Pročitaj kompletan tekst »

Међународна научна конференција „Махтумкули Фраги и хумане културне вредности“ (Марија Ђинђић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 24

У Аш­га­ба­ту, пре­сто­ни­ци Турк­ме­ни­ста­на од 14. до 16. ма­ја 2014. го­ди­не одр­жа­на је ме­ђу­на­род­на на­уч­на кон­фе­рен­ци­ја „Мах­тум­ку­ли Фра­ги и људ­ске кул­тур­не вред­но­сти”, на ко­јој је уче­ство­ва­ло око 340 на­уч­них, струч­них, кул­тур­них и дру­гих рад­ни­ка из раз­ли­чи­тих зе­ма­ља.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa