Lingvističke aktuelnosti

Mária Dobríková: Zdrawy y sstesti, k tomu pozehnany boskeho wynssowaty neprestawam

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

30. јула 2017. године у добром здрављу и процвату стваралачких сила прославио је 80. рођендан значајни лингвиста, оснивач словачке фразеолошке школе проф. др Јозеф Млацек, који на словачком универзитетском и академском простору ради више од пола века. За преко 50 година педагошког рада одгајио је стотине словакиста, дипломиране тумаче, преводиоце, журналисте и више докторанада.

Pročitaj kompletan tekst »

Валентина Федоровна Новодранова: Роль Е.С. Кубряковой в становлении когнитивного терминоведения

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

Доклад посвящен роли Е.С. Кубряковой в формировании нового когнитивного напра-вления в терминоведении, развивающегося в разработке диссертационных тем, сформулиро-ванных Еленой Самойловной, открывающих перспективы реализации ее идей становления ког-нитивистики как новой парадигмы знания.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: У сјени Вукових реформи (О Емануилу Коларовићу и његовим предлозима)

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

Аутор разматра предлог реформе писма који је почетком 19. вијека изнио Емануил Ко-ларовић у Летопису Матице српске. Показане су сличности са Вуковим пројектом реформе, али и виши ниво лингвистичке и педагошке анализе. Све ово упућује на потребу комплексни-јег поимања стандардизације српскохрватског језика, за шта се још шездесетих година двадесе-тог вијека залагао Меша Селимовић.

Pročitaj kompletan tekst »

Рајна Драгићевић (ур.): Путевима речи: зборник радова у част Даринки Гортан Премк (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 30

Зборник је посвећен професорки Даринки Гортан Премк, уваженом српском лексикографу и лексикологу, оснивачу Лексикологије као универзитетског предмета на Универзитету у Београду у част њеног осамдесетог рођендана. Зборник садржи радове колега, сарадника и пријатеља др Даринке Гортан Премк из свих већих лингвистичких центара у Србији, али и из Македоније, Хрватске, Аустрије, Русије и Америке.

Pročitaj kompletan tekst »

Ранко Бугарски: Језици у поткровљу (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 30

Књига Језици у поткровљу Р. Бугарског доноси радове написане, или само за ову прилику допуњене, током последње две године (једини изузетак је некролог, старијег датума, који чини XI поглавље). Књига се састоји се из четири дела.

Pročitaj kompletan tekst »

Сања Грковић: Научи кроз вежбања (Бојана Симић Туфегџић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 30

У широкој понуди школских приручника и уџбеника којима нас издавачке куће свакодневно обасипају, право освежење представљају Тестови и Електронска збирка задатака из српског језика, обједињени под називом Научи кроз вежбања. У питању је сасвим нов, модеран и квалитетан материјал, функционалан и ефикасан у процесу учења и провере знања, намењен ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (12)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 30

Šarić Ivana, Vakanjac Sanja: Andreas Langlotz. 2006. Idiomatic Creativity: A Cognitive Linguistic Model of Idiom-Representations and Idiom-Variation in English. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins. Jezikoslovlje 2 (2010), str. 215-227.

Pročitaj kompletan tekst »

Округли сто посвећен ономастици Знаковни карактер личног имена (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 30

У оквиру Међународне научне конференције Пајсијева читања 2017 (9. и 10. новембар 2017) одржан је округли сто посвећен ономастици под називом Знаковни карактер личних имена. Наслов, који подвлачи семиотичку вредност онима, у скла-ду је са тиме што је овогодишња конференција била посвећена Цветану Тодорову, француском семиотичару и књижевном критичару бугарског порекла.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка : Reflexiva tantum – уводна разматрања

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 29

Аутор обрађује глаголску категорију reflexiva tantum (нпр. смејати се). Анализа у когнитивнолингвистичком приступу и на материјалу 2898 глагола типа reflexiva tantum утврђује прототипско језгро категорије и метафоричка проширења која га везују за њене периферне случајеве. Анализа представљена у овом раду замишљена је као први корак у темељитијем проучавању ове глаголске категорије.

Pročitaj kompletan tekst »

Сања Грковић: Религијски аспект Вукових пословица с лексемом ђаво/враг

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 29

У ра­ду се раз­ма­тра ре­ли­гиј­ски аспект Ву­ко­вих по­сло­ви­ца са лек­се­мом ђа­во / враг. С об­зи­ром на то да се тра­ди­циј­ска и ре­ли­гиј­ска стра­на дру­штве­ног жи­во­та од­ра­жа­ва и чу­ва у је­зи­ку, ва­жно је про­у­ча­ва­ти уза­јам­не од­но­се је­зи­ка и кул­ту­ре. Циљ ис­тра­жи­ва­ња је­сте при­каз ре­ли­гиј­ских ком­по­не­на­та у Ву­ко­вим по­сло­ви­ца­ма са лек­се­мом ђа­во / враг, што ће до­при­не­ти кон­стру­и­са­њу сли­ке све­та ко­ју фор­ми­ра од­ре­ђе­на је­зич­ка за­јед­ни­ца, у овом слу­ча­ју го­вор­ни­ци срп­ског је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Реклама као предмет изучавања у српској и југословенској лингвистици

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 29

Ре­кла­ма се у Сје­ди­ње­ним Аме­рич­ким Др­жа­ва­ма и За­пад­ној Евро­пи већ де­це­ни­ја­ма ве­о­ма озбиљ­но из­у­ча­ва. Ше­зде­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка, нај­ви­ше у Са­ве­зној Ре­пу­бли­ци Не­мач­кој и Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји, ре­кла­ма по­ста­је пред­мет лин­гви­стич­ких про­у­ча­ва­ња. На­кон рас­па­да Со­вјет­ског Са­ве­за и ве­ли­ких дру­штве­но-по­ли­тич­ких про­ме­на, у Ру­си­ји се од сре­ди­не де­ве­де­се­тих го­ди­на ХХ ве­ка ре­кла­ма ин­тен­зив­но из­у­ча­ва. У срп­ској и ју­го­сло­вен­ској лин­гви­сти­ци из­у­ча­ва­ње ре­кла­ма би­ло је по стра­ни.

Pročitaj kompletan tekst »

Мирјана Илић: Боје у оку, свести и језику (Срето Танасић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

Књи­га „Бо­је у оку, све­сти и је­зи­ку“ ауто­ра Мир­ја­не Илић по­ди­је­ље­на је на сље­де­ћа по­гла­вља: I. Увод (стр. 9); II. Бо­ја (стр. 24); III. При­дев бео, бе­ла, бе­ло (стр. 37); IV. При­дев црн, цр­на, цр­но (стр. 77); V. При­дев сив, си­ва си­во (стр. 107); VI. При­дев плав, пла­ва, пла­во (стр. 126); VII. При­дев цр­вен, цр­ве­на, цр­ве­но (стр. 147); VI­II. При­дев зе­лен, зе­ле­на, зе­ле­но (стр. 170); IX. При­дев жут, жу­та жу­то (стр. 188); (X) Мо­де­ли си­сте­ма мен­тал­них про­сто­ра у зна­чењ­ским ре­а­ли­за­ци­ја­ма при­де­ва за бо­је (стр. 207), За­кљу­чак (стр. 212). На кра­ју су скра­ће­ни­це (стр. 214) и Ли­те­ра­ту­ра (стр. 216).

Pročitaj kompletan tekst »

Владан Јовановић: Српска војна лексика и терминологија (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

Мо­но­гра­фи­ја Срп­ска вој­на лек­си­ка и тер­ми­но­ло­ги­ја на­ста­ла је на осно­ву ауто­ро­ве док­тор­ске ди­сер­та­ци­је, од­бра­ње­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду 2012. го­ди­не.

Срп­ска вој­на лек­си­ка до са­да ни­је би­ла пред­мет це­ло­ви­тог про­у­ча­ва­ња. Чак је и број ра­до­ва ко­ји се ба­ве по­је­ди­ним аспек­ти­ма срп­ске вој­не лек­си­ке и тер­ми­но­ло­ги­је вр­ло скро­ман. Због то­га је ова мо­но­гра­фи­ја ве­о­ма ко­ри­сна и зна­чај­на.

Pročitaj kompletan tekst »

Језикофил (Марина Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

У ок­то­бру ове го­ди­не иза­шла је књи­га Је­зи­ко­фил ко­ја је на­ста­ла као ре­зул­тат ра­да тро­је лин­гви­ста, др Све­тла­не Сли­јеп­че­вић, др Сло­бо­да­на Но­вок­ме­та и др Ма­ри­не Ни­ко­лић. Књи­га је по­сле­ди­ца ак­тив­но­сти ауто­ра на ин­тер­не­ту, тач­ни­је она об­у­хва­та иза­бра­не и при­ла­го­ђе­не тек­сто­ве об­ја­вљи­ва­не у по­след­ње три го­ди­не на исто­и­ме­ној ин­тер­нет стра­ни­ци.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Вујовић: Франкофонија у свету и код нас (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Већ у са­мом уво­ду, аутор­ка да­је пре­глед ба­зич­них чи­ње­ни­ца о фран­цу­ском је­зи­ку, о ње­го­вој рас­про­стра­ње­но­сти, хе­те­ро­ге­но­сти, раз­во­ју. Пре­ко је­зи­ка, упо­зна­је нас са са­мом фран­цу­ском кул­ту­ром и мен­та­ли­те­том.

Pročitaj kompletan tekst »

Неђо Јошић: Воћарска лексика и терминологија у српском језику (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Мо­но­гра­фи­ја Не­ђе Јо­ши­ћа Во­ћар­ска лек­си­ка и тер­ми­но­ло­ги­ја у срп­ском је­зи­ку пред­ста­вља пре­ра­ђе­ну и до­пу­ње­ну док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју, од­бра­ње­ну на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду 2013. го­ди­не.

Pročitaj kompletan tekst »

Анђелка Пејовић: Контрастивна фразеологија шпанског и српског језика (Сања Грковић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Кон­тра­стив­на фра­зе­о­ло­ги­ја шпан­ског и срп­ског је­зи­ка има за циљ да пру­жи до­при­нос кон­тра­стив­ним ис­тра­жи­ва­њи­ма шпан­ског и срп­ског је­зи­ка у обла­сти фра­зе­о­ло­ги­је, као и да под­стак­не на слич­на, али и но­ва ис­тра­жи­ва­ња у дру­гим је­зи­ци­ма у од­но­су на срп­ски.

Pročitaj kompletan tekst »

Александра Манчић: Ствари које нас превазилазе (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Ка­ко се на­во­ди у ре­цен­зи­ји, ова књи­га је­сте из­ван­ре­дан на­ста­вак аутор­ки­них ис­тра­жи­ва­ња ми­стич­ке књи­жев­но­сти, те­о­ло­ги­је и фи­ло­зо­фи­је. Ар­хе­о­ло­ги­ја ди­се­ми­на­ци­је спи­са и иде­ја, по­зна­тих као „Cor­pus Dionysi­a­cum“.

Pročitaj kompletan tekst »

Марко Буразор: Невербална комуникација на делу II (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

По­ла­зе­ћи од прет­по­став­ке да сви ми по­ти­че­мо из раз­ли­чи­тих сре­ди­на, а да се те на­ше раз­ли­чи­то­сти нај­ви­ше при­ме­ћу­ју упра­во у сфе­ри ко­му­ни­ка­ци­је, Бу­ра­зор ана­ли­зи­ра кул­тур­не раз­ли­ке и њи­хов ути­цај на сва­ко­днев­ни жи­вот. Већ на по­чет­ним стра­ни­ца­ма књи­ге он по­ста­вља пи­та­ње: шта је кул­ту­ра.

Pročitaj kompletan tekst »

L. Čolević, O. Nedelcu: Dicţionar de termeni juridici şi economici român-sârb : Rečnik pravnih i ekonomskih termina rumunsko-srpski (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 29

Ово је пр­ви ру­мун­ско-срп­ски реч­ник прав­них и еко­ном­ских тер­ми­на. Са­др­жи струч­не те­ми­не из прав­не и еко­ном­ске обла­сти, али и из обла­сти ад­мини­стра­ци­је, бан­кар­ства, бер­зе, тр­го­ви­не, ра­чу­но­вод­ства, фи­нан­си­ја, ме­наџ­мен­та и мар­ке­тин­га. Укљу­чу­је и дру­штве­но-по­ли­тич­ке из­ра­зе.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa