Lingvističke aktuelnosti

Заседање председништва Међународног комитета слависта

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

У Бу­ку­ре­шту се 23. и 24. сеп­тем­бра 2016. го­ди­не са­ста­ло про­ши­ре­но пред­сед­ни­штво Ме­ђу­на­род­ног ко­ми­те­та сла­ви­ста. На за­се­да­њу је би­ло ре­чи о ор­га­ни­за­ци­ји XVI Ме­ђу­на­род­ног кон­гре­са сла­ви­ста, ко­ји ће се у ав­гу­сту 2018. го­ди­не одр­жа­ти у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Међународно заседање ОЛА

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

Oвогодишње ре­дов­но заседањe Ме­ђу­на­род­не ко­ми­си­је и Ме­ђу­на­род­не рад­не гру­пе Оп­ште­сло­вен­ског лин­гви­стич­ког атла­са (ОЛА), при Ме­ђу­на­род­ном ко­ми­те­ту сла­ви­ста, одр­жа­но је у Бе­о­гра­ду од 17. до 22. ок­то­бра 2016. го­ди­не, у ор­га­ни­за­ци­ји Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти и Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ.

Pročitaj kompletan tekst »

Годишња скупштина Одбора за стандардизацију српског језика

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

У Бе­о­гра­ду је 6. де­цем­бра 2016. го­ди­не, у СА­НУ, одр­жа­на го­ди­шња скуп­шти­на Од­бо­ра за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка. Скуп­шти­ну је во­дио ака­де­мик Иван Клајн, пред­сед­ник Од­бо­ра. Скуп­шти­ни су по­ред чла­но­ва Од­бо­ра при­су­ство­ва­ли и пред­сед­ни­ци и се­кре­та­ри ње­го­вих ко­ми­си­ја, дру­ги лин­гви­сти и број­ни но­ви­на­ри.

Pročitaj kompletan tekst »

Конференција ЕURОЈОS ХII

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

У Пољ­ској у Лу­бли­ну, од 7. до 9. де­цем­бра те­ку­ће го­ди­не, одр­жа­на је кон­фе­рен­ци­ја ме­ђу­на­род­ног ет­но­лин­гви­стич­ког про­јек­та ЕУРО­ЈОС под на­сло­вом Реч­ник је­зич­ки – лек­си­кон – ен­ци­кло­пе­ди­ја у пред­сто­је­ћим ком­па­ра­тив­ним ис­тра­жи­ва­њи­ма о Сло­ве­ни­ма и њи­хо­вим су­се­ди­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Циклус предавања Српска лингвистика данас

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

Ци­клус пре­да­ва­ња Срп­ска лин­гви­сти­ка да­нас део је про­гра­ма СА­НУ за обе­ле­жа­ва­ње 175-го­ди­шњи­це осни­ва­ња Дру­штва срп­ске сло­ве­сно­сти. Пре­да­ва­ња из овог ци­клу­са по­све­ће­на су срп­ској ди­ја­лек­то­ло­ги­ји, аре­ал­ној лин­гви­сти­ци, исто­ри­ји је­зи­ка, ети­мо­ло­ги­ји и оно­ма­сти­ци, фо­но­ло­ги­ји, гра­ма­ти­ци, лек­си­ко­ло­ги­ји и лек­си­ко­гра­фи­ји, ког­ни­тив­ној лин­гви­сти­ци те кон­тра­стив­ној лин­гви­сти­ци и ти­по­ло­шким ис­тра­жи­ва­њи­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Посета Пољској

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

Проф. др Ве­сна Лом­пар и проф. др Рај­на Дра­ги­ће­вић су од 29. но­вем­бра до 3. де­цем­бра 2016. го­ди­не по­се­ти­ле Пољ­ску као го­сту­ју­ћи про­фе­со­ри. Оне су 30. но­вем­бра одр­жа­ле пре­да­ва­ња на Уни­вер­зи­те­ту у Вроц­ла­ву, а 1. де­цем­бра на Шле­ском уни­вер­зи­те­ту у Ка­то­ви­ца­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Међународни научни симпозијум Словенска теминологија данас

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 28

На Mеђународном на­уч­ном сим­по­зи­ју­му Сло­вен­ска тер­ми­но­ло­ги­ја да­нас из­ло­же­но је 60 ре­фе­ра­та, а уче­сни­ци су би­ли из 11 зе­ма­ља: Ср­би­је, Ре­пу­бли­ке Срп­ске (Бо­сна и Хер­це­го­ви­на), Хр­ват­ске, Сло­ве­ни­је, Пољ­ске, Че­шке, Сло­вач­ке, Ру­си­је, Бе­ло­ру­си­је, Укра­ји­не и Сје­ди­ње­них Аме­рич­ких Др­жа­ва.

Pročitaj kompletan tekst »

Докторска дисертација Светлане Слијепчевић

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 28

На Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, 25. ма­ја 2016. го­ди­не ма­стер Све­тла­на Сли­јеп­че­вић, ис­тра­жи­вач са­рад­ник Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ, успе­шно је од­бра­ни­ла док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју под на­зи­вом „Је­зич­ко-стил­ске од­ли­ке ре­клам­но-про­па­ганд­ног жан­ра у по­ли­тич­ком дис­кур­су“.

Pročitaj kompletan tekst »

Семинар Друштва за језичке ресурсе и технологије

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 28

У че­твр­так, 24. де­цем­бра 2015. го­ди­не, на Ма­те­ма­тич­ком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду одр­жан је још је­дан са­ста­нак се­ми­на­ра Дру­штва за је­зич­ке ре­сур­се и тех­но­ло­ги­је.

Pročitaj kompletan tekst »

Циклус предавања Српска лингвистика данас

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 28

Ц­иклус пр­ед­ав­ања Ср­пска ли­нгв­ист­ика д­анас део је пр­огр­ама С­АНУ за об­ел­еж­ав­ање 175-г­од­ишњ­ице осн­ив­ања Др­уштва ср­пске сл­ов­есн­ости.

Pročitaj kompletan tekst »

Манифестација „Међународни дан писмености“

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

Дру­штво мла­дих лин­гви­ста је про­сла­ви­ло Ме­ђу­на­род­ни дан пи­сме­но­сти 9. сеп­тем­бра 2015. го­ди­не, од 19.00 до 21.30 ча­со­ва у Уста­но­ви кул­ту­ре „Па­ро­брод“, у Ка­пе­тан Ми­ши­ној ули­ци бр. 6а у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Завршна конференција пројекта ЕУРОЈОС (Дејан Ајдачић)

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

У Вар­ша­ви је 13. ок­то­бра 2015. го­ди­не, у па­ла­ти Ста­ши­ца одр­жа­на за­вр­шна кон­фе­рен­ци­ја про­јек­та ЕУРО­ЈОС зва­нич­но на­зва­ног „Ме­то­де ана­ли­зе Је­зич­ке сли­ке све­та у кон­тек­сту по­ред­бе­них ис­тра­жи­ва­ња“.

Pročitaj kompletan tekst »

Сто десет година Српског дијалектолошког зборника

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

У уторак, 17. новембра 2015. године у 13 часова, у Свечаној сали САНУ у оквиру 19. трибине Библиотеке Српске академије наука и уметности, обележен је јубилеј Сто десет година Српског дијалектолошког зборника.

Pročitaj kompletan tekst »

Докторска дисертација Марине Спасојевић

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

Докторску дисертацију под називом Двовидски глаголи у савременом српском језику успешно је одбранила мр Марина Спасојевић, сарадник Института за српски језик САНУ, у четвртак, 16. јула 2015. године, на Филолошком факултету у Београду.

Pročitaj kompletan tekst »

Предавања и радионице Рајне Драгићевић у Републици Српској

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

Проф. др Рајна Драгићевић одржала је предавања и радионице на Другом редовном републичком семинару за наставнике српског језика и књижевности у Републици Српској.

Pročitaj kompletan tekst »

Превање „Дигитализација штампаних и рукописних речника“ (С. Манојловић)

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

У четвртак, 24. децембра 2015, у сали 2 САНУ одржано је предавање Дигитализација штампаних и рукописних речника. Ка изради дигиталне инфраструктуре за српски језик. Предавање се састојало из три дела, а поздравну реч је одржао академик Александар Лома.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање књиге „Српски језик на Косову и Метохији данас“

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

27. октобра 2015. године, у оквиру 60. међународног београдског сајма књига, на штанду Канцеларије за Косову и Метохију, представљена је књига др Митре Рељић Српски језик на Косову и Метохији данас : Социолингвистички и лингвиокултуролошки аспет.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање књиге „Језик и стил српских писаца“ Милоша Ковачевића

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

27. октобра 2015. године, у оквиру 60. међународног београдског сајма књига, на штанду Завода за уџбенике представљена је књига Језик и стил српских писаца др Милоша Ковачевића.

Pročitaj kompletan tekst »

Балканске студије на Гдањском универзитету

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

БАЛКАНСКЕ СТУДИЈЕ НА ГДАЊСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ

 

 

Од школ­ске 2015/2016. на Ка­те­дри за сла­ви­сти­ку Гдањ­ског уни­вер­зи­те­та, по­ред већ по­сто­је­ћег сме­ра Сла­ви­сти­ка (сту­ди­је по­све­ће­не срп­ској и хр­ват­ској фи­ло­ло­ги­ји), отво­рен је и смер под на­зи­вом Бал­кан­ске сту­ди­је. По­ред уче­ња срп­ског/хр­ват­ског је­зи­ка, на сту­ди­ја­ма ће сту­ден­ти упо­зна­ти осно­ве ита­ли­јан­ског и […]

Pročitaj kompletan tekst »

Дани европске баштине

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

У са­ста­ву ма­ни­фе­ста­ци­је Да­ни европ­ске ба­шти­не на Ко­лар­че­вом уни­вер­зи­те­ту, у пе­ри­о­ду од 20–23. 9. 2014. го­ди­не, одр­жа­на је три­би­на под на­зи­вом Реч­ник Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти од ре­чи до пи­сме­но­сти. Про­грам ове три­би­не осми­сли­ли су и ре­а­ли­зо­ва­ли са­рад­ни­ци Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ ко­ји су за­по­сле­ни на про­јек­ту из­ра­де ве­ли­ког опи­сног реч­ни­ка СА­НУ.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa