Lingvističke aktuelnosti

Весна Филиповић: Девербативне именице са значењем пропратне околности у језику књижевности

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 26

У ра­ду се го­во­ри о па­де­жним кон­струк­ци­ја­ма за ис­ка­зи­ва­ње се­ман­тич­ке ка­те­го­ри­је про­прат­не окол­но­сти у књи­жев­но­у­мет­нич­ком сти­лу срп­ског је­зи­ка. Циљ ра­да је да се утвр­ди упо­тре­ба тих кон­струк­ци­ја, њи­хо­ва фре­квен­ци­ја и ди­стри­бу­ци­ја у том функ­ци­о­нал­ном сти­лу.

Pročitaj kompletan tekst »

Драгана Василијевић: Србистика на украјинским универзитетима

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 26

УДК 821.163.41.09+811.163.41](477)

Прегледни рад

Примљено: 27.3.2015.

Прихваћено: 6.4.2015.

 

 

Драгана Василијевић  (Београд)

 

 

СРБИСТИКА НА УКРАЈИНСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

 

 

Рад пред­ста­вља пре­глед исто­ри­је про­у­ча­ва­ња срп­ског је­зи­ка, књи­жев­но­сти и кул­ту­ре на укра­јин­ским уни­вер­зи­те­ти­ма: од пр­вих тра­го­ва на­уч­ног ин­те­ре­со­ва­ња за срп­ски […]

Pročitaj kompletan tekst »

Милош Ковачевић: Лингвистика као србистика (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Књи­га Лин­гви­сти­ка као ср­би­сти­ка пра­вље­на је с ци­љем да отво­ри еди­ци­ју на­уч­них мо­но­гра­фи­ја и мо­но­граф­ских сту­ди­ја на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту на Па­ла­ма. Она би тре­ба­ло да на сво­је­вр­стан на­чин ре­пре­зен­ту­је фи­ло­ло­шке на­у­ке из лин­гви­стич­ког угла.

Pročitaj kompletan tekst »

Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

На­кон увод­не на­по­ме­не, уред­ник ко­лек­тив­не мо­но­гра­фи­је, Рај­на М. Дра­ги­ће­вић, у члан­ку Раз­вој прак­тич­не и те­о­риј­ске лек­си­ко­гра­фи­је об­ја­шња­ва да је циљ овог ра­да осве­тли­ти за­чет­ке свет­ске и срп­ске прак­тич­не и те­о­риј­ске лек­си­ко­гра­фи­је и на­зна­чи­ти глав­не то­ко­ве ко­ји­ма су се прак­тич­на и те­о­риј­ска лек­си­ко­гра­фи­ја да­ље раз­ви­ја­ле.

Pročitaj kompletan tekst »

Дејан Ајдачић, Лидија Непоп Ајдачић: Поредбена српско-украјнска фразеологија (Даринка Гортан Премк)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Књи­га По­ред­бе­на срп­ско-укра­јин­ска фра­зе­ло­ги­ја Де­ја­на Ај­да­чи­ћа и Ли­ди­је Не­поп Ај­да­чић у исто је вре­ме и при­руч­ник за пред­мет Упо­ред­на сло­вен­ска (срп­ско-укра­јин­ска) фра­зе­о­ло­ги­ја на­ме­њен сту­ден­ти­ма Ки­јев­ског на­ци­о­нал­ног уни­вер­зи­те­та „Та­рас Шев­чен­ко“,

Pročitaj kompletan tekst »

Júlia Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska (Душан-Владислав Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Про­шле го­ди­не се по­ја­ви­ла кон­цеп­циј­ски ин­те­ре­сент­на кон­фрон­та­тив­на ана­ли­за фо­не­ти­ке сло­вен­ских је­зи­ка (сло­вач­ког, че­шког, гор­њо- и до­њо­лу­жич­ког, пољ­ског, ка­шуп­ског, ру­ског, бе­ро­ру­ског, укра­јин­ског, ру­син­ског – аутор­ка ра­ди у Ин­сти­ту­ту за ру­син­ски је­зик и кул­ту­ру Пре­шов­ског уни­вер­зи­те­та у Пре­шо­ву – срп­ског и хр­ват­ског, сло­ве­нач­ког, бу­гар­ског, ма­ке­дон­ског и ста­ро­сло­вен­ског).

Pročitaj kompletan tekst »

Страхиња Степанов Асертивност, релевантност и жанр (докторска дисертација) (Марина Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

У сеп­тем­бру 2014. го­ди­не на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Но­вом Са­ду, пред ко­ми­си­јом у са­ста­ву проф. др Ве­ра Ва­сић, проф. др Ве­сна По­ло­ви­на, доц. др Ми­ли­вој Ала­но­вић и проф. др Ја­го­да Гра­нић, мр Стра­хи­ња Сте­па­нов од­бра­нио је док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју под на­сло­вом Асер­тив­ност, ре­ле­вант­ност и жа­нр.

Pročitaj kompletan tekst »

Милорад Телебак: Шта се крије иза етимологије (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Ово је пр­во екав­ско из­да­ње Те­ле­ба­ко­ве књи­ге.

У Увод­ној ре­чи, аутор нам пре­до­ча­ва ко­ли­ко за­пра­во ма­ло зна­мо о ети­мо­ло­ги­ји ре­чи ко­је сва­ко­днев­но упо­тре­бља­ва­мо и ко­ли­ко се рет­ко за­пи­та­мо ода­кле од­ре­ђе­ним пој­мо­ви­ма њи­хо­ва да­на­шња име­на, ко­ја су ушла у ко­ло­кви­јал­ни го­вор.

Pročitaj kompletan tekst »

„Билтен Савета за кашупски језик” као нормативно и кашубистичко гласило (Душан-Владислав Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

У 22. бро­ју „Лин­гви­стич­ких ак­ту­ел­но­сти” (стр. 44–46) при­ка­зао сам „Бил­тен Са­ве­та за ка­шуп­ски је­зик“ за 2012. го­ди­ну. Од тог вре­ме­на, струк­ту­ра ча­со­пи­са се ни­је у ве­ли­кој ме­ри про­ме­ни­ла, ма­да се мо­же ре­ћи да у бро­ју за 2013. го­ди­ну, у де­лу по­све­ће­ном ка­шу­би­стич­ким ра­до­ви­ма (про­чи­та­них на ре­дов­ном, дво­днев­ном са­ве­то­ва­њу, ко­је Са­вет сва­ког ле­та ор­га­ни­зу­је), углав­ном до­ми­ни­ра­ју ра­до­ви ве­за­ни за ши­ре схва­ће­ну ка­шуп­ску кул­ту­ру, док је оних лин­гви­стич­ких не­што ма­ње.

Pročitaj kompletan tekst »

Павле Ивић: Српски дијалекти и њихова класификација (С. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Па­вле Ивић (1924–1999), лин­гви­ста, сла­ви­ста, уни­вер­зи­тет­ски про­фе­сор у Но­вом Са­ду и Бе­о­гра­ду. Је­дан од нај­у­глед­ни­јих сла­ви­ста сво­га до­ба. Члан СА­НУ и мно­гих ино­стра­них ака­де­ми­ја на­у­ка и на­уч­них дру­шта­ва. Глав­ни уред­ник ча­со­пи­са Збор­ник Ма­ти­це срп­ске за фи­ло­ло­ги­ју и лин­гви­сти­ку, Срп­ски ди­ја­лек­то­ло­шки збор­ник и Оно­ма­то­ло­шки при­ло­зи.

Pročitaj kompletan tekst »

Милан Стакић: Морфо(но)лошке теме (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Ова мор­фо­фо­но­ло­шка је­зич­ка сту­ди­ја за­по­чи­ње про­у­ча­ва­њем ди­ја­хро­них и син­хро­них аспе­ка­та гла­сов­них зна­ко­ва, као и гла­сов­них про­це­са и ана­ло­шких уоп­шта­ва­ња.

Pročitaj kompletan tekst »

Ма­­ри­­на­ ­Ни­ко­л­и­ћ: Катег­ори­ј­а с­тепена­ у ­срп­ск­ом ј­е­зику: Сложена реченица (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Мо­гра­фи­ја Ма­ри­не Ни­ко­лић Ка­те­го­ри­ја сте­пе­на у срп­ском је­зи­ку: сло­же­на ре­че­ни­ца на­ста­ла је као из­ме­ње­но и до­пу­ње­но из­да­ње док­тор­ске ди­сер­та­ци­је под на­зи­вом Ка­те­го­ри­ја сте­пе­на у си­сте­му сло­же­них ре­че­ни­ца са­вре­ме­ног срп­ског књи­жев­ног је­зи­ка, од­бра­ње­не ју­на 2012. го­ди­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Ма­ри­на­ Сп­ас­ојевић: Глаголи ­на ­-(­ј)ети, ­-им у ­ко­релациј­и ­са ­гл­аг­олим­а ­на­ -­­и­ти­, ­-им у сав­рем­еном српск­ом јез­ику (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Ова мо­но­гра­фи­ја про­ис­те­кла је из ру­ко­пи­са ма­ги­стар­ског ра­да Гла­го­ли на -(ј)ети, -им у са­вре­ме­ном срп­ском је­зи­ку, од­бра­ње­ног 30. апри­ла 2009. го­ди­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду пред ко­ми­си­јом ко­ју су са­чи­ња­ва­ли: проф. др Ми­ро­слав Ни­ко­лић (мен­тор), проф. др Дра­га­на Мр­ше­вић Ра­до­вић и проф. др Ми­ли­ца Ра­до­вић Те­шић.

Pročitaj kompletan tekst »

Новица Петровић: Муке са речима (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 26

Ова књи­га за­пра­во је збир ра­до­ва ко­ји су (осим пр­вог од њих) плод раз­ми­шља­ња ауто­ра о пре­во­ди­лач­ком ра­ду, осо­би­то ка­да су у пи­та­њу те­шки и зах­тев­ни тек­сто­ви – нај­че­шће књи­жев­ни. При­ме­ри ко­ји су на­ве­де­ни у књи­зи ма­хом су узе­ти из по­е­зи­је, оне ко­ја је свр­ста­на у Ан­то­ло­ги­ју мо­дер­не срп­ске ли­ри­ке – ен­гле­ско из­да­ње (ко­ју је пре­вео упра­во Пе­тро­вић).

Pročitaj kompletan tekst »

Речн­ик српс­ко­хрв­атског к­њ­­ижевног ­и народ­но­г ­јез­ик­­а­­, Књ­и­га 1­9 (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 26

19. том Реч­ни­ка СА­НУ иза­шао је из штам­пе у сеп­тем­бру 2014. го­ди­не. Ру­ко­пис књи­ге усво­јен је на сед­ни­ци Оде­ље­ња је­зи­ка и књи­жев­но­сти СА­НУ одр­жа­ној у де­цем­бру 2009. го­ди­не. У овом то­му је са­др­жа­но 11.511 од­ред­ни­ца на осам­сто стра­на дво­сту­бач­ног тек­ста, што је ви­ше не­го у прет­ход­них пет то­мо­ва.

Pročitaj kompletan tekst »

Душан-Владислав Пажђерски: М­а­тер­иј­а­ли з­а ­библиограф­и­ју­ ср­пс­ких­ тем­а у­ п­ољс­ко­ј ­лингвис­тиц­и

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 26

Цео про­је­кат Би­бли­о­гра­фи­је срп­ских те­ма у пољ­ској лин­гви­сти­ци је на­ме­њем срп­ским на­уч­ни­ци­ма ко­ји има­ју же­љу да се упо­зна­ју са до­стиг­ну­ћи­ма пољ­ске сла­ви­стич­ке лин­гви­сти­ке (и де­ли­ма стра­них ауто­ра-лин­гви­ста об­ја­вље­них у пољ­ским ча­со­пи­си­ма и збор­ни­ци­ма ра­до­ва

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (9)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 26

Alerić Danijel: „Imotski toponimi Vrlika ili Vrljika i Matica“. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1996), str. 5–15.

Pročitaj kompletan tekst »

­На­учни ск­уп­ „А­лексан­дар­ Белић – 110 година од појаве Српс­ко­г дија­лектол­ош­ког­ з­бо­рн­ика“ (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 26

За­че­ци срп­ске ди­ја­лек­то­ло­ги­је и по­кре­та­ње Срп­ског ди­ја­лек­то­ло­шког збор­ни­ка, јед­ног од нај­по­зна­ти­јих ча­со­пи­са из ове обла­сти у сла­ви­стич­ком све­ту, ве­зу­ју се за име Алек­сан­дра Бе­ли­ћа и ње­го­во про­у­ча­ва­ње при­зрен­ско-ти­моч­ких го­во­ра. Ове го­ди­не на­вр­ша­ва се 110 го­ди­на од из­ла­ска пр­вог бро­ја Срп­ског ди­ја­лек­то­ло­шког збор­ни­ка, чи­ји је по­кре­тач Алек­сан­дар Бе­лић и у ко­ме је штам­па­но ње­го­во чу­ве­но де­ло Ди­ја­лек­ти ис­точ­не и ју­жне Ср­би­је.

Pročitaj kompletan tekst »

Дани европске баштине

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

У са­ста­ву ма­ни­фе­ста­ци­је Да­ни европ­ске ба­шти­не на Ко­лар­че­вом уни­вер­зи­те­ту, у пе­ри­о­ду од 20–23. 9. 2014. го­ди­не, одр­жа­на је три­би­на под на­зи­вом Реч­ник Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти од ре­чи до пи­сме­но­сти. Про­грам ове три­би­не осми­сли­ли су и ре­а­ли­зо­ва­ли са­рад­ни­ци Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ ко­ји су за­по­сле­ни на про­јек­ту из­ра­де ве­ли­ког опи­сног реч­ни­ка СА­НУ.

Pročitaj kompletan tekst »

Окру­гли­ сто п­ов­одом 60 ­го­дин­а од Нов­ос­адског ­договора

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

10. де­цем­бра 2014. го­ди­не, тач­но ше­зде­сет го­ди­на од Но­во­сад­ског до­го­во­ра, одр­жан је у Кул­тур­ном цен­тру Но­вог Са­да окру­гли сто „60 го­ди­на на­кон Но­во­сад­ског до­го­во­ра: Срп­ска је­зич­ка по­ли­ти­ка да­нас“.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa