Lingvističke aktuelnosti

Седница одбора за стандардизацију српског језика

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

25. фе­бру­а­ра 2015. го­ди­не у Срп­ској ака­де­ми­ји на­у­ка и умет­но­сти одр­жа­на је сед­ни­ца Од­бо­ра за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка. Сед­ни­ци је при­су­ство­ва­ла ве­ћи­на чла­но­ва Од­бо­ра, уз из­ви­ње­ња по­је­ди­на­ца ко­ји због оба­ве­за ни­су мо­гли да при­су­ству­ју.

Pročitaj kompletan tekst »

Докторска дисертација Марије Ђинђић

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

У сре­ду, 22. ја­ну­а­ра 2014. го­ди­не, на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, пред че­тво­ро­чла­ном Ко­ми­си­јом ко­ју су са­чи­ња­ва­ли проф. др Дар­ко Та­на­ско­вић, проф. др Пр­во­слав Ра­дић, др Сне­жа­на Пе­тро­вић и проф. др Рај­на Дра­ги­ће­вић (мен­тор), док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју под на­сло­вом Тур­ци­зми у са­вре­ме­ном срп­ском књи­жев­ном је­зи­ку (се­ман­тич­ко-де­ри­ва­ци­о­на ана­ли­за) успе­шно је од­бра­ни­ла мр Ма­ри­ја Ђин­ђић, са­рад­ни­ца Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ.

Pročitaj kompletan tekst »

Докторска дисертација Наташе Вуловић

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

Док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју под на­зи­вом Фра­зе­о­ло­шке је­ди­ни­це с ре­ли­гиј­ским ком­по­нен­та­ма у срп­ском је­зи­ку успе­шно је од­бра­ни­ла са­рад­ни­ца Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик На­та­ша Ву­ло­вић у пе­так, 11. ју­ла 2014. го­ди­не, на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду

Pročitaj kompletan tekst »

Докторска дисертација Балше Стипчевића

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

На Филолошком факултету Универзитета у Београду 12. децембра 2014. године Балша Стипчевић је одбранио докторску дисертацију Дативне рекцијске конструкције с непрелазним глаголима у савременом српском језику пред комисијом у саставу проф. др Душка Кликовац (ментор), проф. др Рајна Драгићевић и проф. др Срето Танасић.

Pročitaj kompletan tekst »

Предавања Рајне Драгићевић у Марибору

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

На по­зив Од­се­ка за сло­вен­ске је­зи­ке и књи­жев­но­сти (Od­de­lek za slo­van­ske je­zi­ke in knji­žev­no­sti) Уни­вер­зи­те­та у Ма­ри­бо­ру и др Ире­не Стра­мљич Бре­зник, та­мо­шњег про­фе­со­ра Твор­бе ре­чи и Лек­си­ко­ло­ги­је, проф. др Рај­на Дра­ги­ће­вић с Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду др­жа­ла је пре­да­ва­ња из Лек­си­ко­ло­ги­је и Лин­гво­кул­ту­ро­ло­ги­је сту­ден­ти­ма основ­них и ма­стер сту­ди­ја на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Ма­ри­бо­ру

Pročitaj kompletan tekst »

Предавање Марије Ђинђић у Анкари

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

Др Ма­ри­ја Ђин­ђић, на­уч­ни са­рад­ник Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ, одр­жа­ла је 24. де­цем­бра 2014. го­ди­не пре­да­ва­ње под на­сло­вом Но­ва ис­тра­жи­ва­ња о срп­ско-тур­ским је­зич­ким ве­за­ма, као го­сту­ју­ћи пре­да­вач на Ка­те­дри за тур­ски је­зик и књи­жев­ност Фа­кул­те­та за књи­жев­ност Ха­џе­те­пе уни­вер­зи­те­та у Ан­ка­ри.

Pročitaj kompletan tekst »

Предавање Орсата Лигурија у САНУ

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

Др Ор­сат Ли­гу­рио одр­жао је 26. де­цем­бра 2014. го­ди­не у СА­НУ пре­да­ва­ње по­во­дом сто­го­ди­шњи­це смр­ти Пе­ра Буд­ма­ни­ја, срп­ског и ду­бро­вач­ког лин­гви­сте, ен­ци­кло­пе­ди­сте, фи­ло­ло­га, пе­да­го­га, пре­во­ди­о­ца, му­зи­ча­ра и ма­те­ма­ти­ча­ра.

Pročitaj kompletan tekst »

Предавање Рајне Драгићевић у Загребу

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

На по­зив Хр­ват­ског лин­гви­стич­ког дру­штва, проф. др Рај­на Дра­ги­ће­вић одр­жа­ла је 27. ја­ну­а­ра 2015. го­ди­не пре­да­ва­ње чла­но­ви­ма За­гре­бач­ког лин­гви­стич­ког кру­га.

Pročitaj kompletan tekst »

Пут у језичку прошлост

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

 

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу имао је част да заплови у воде језичке прошлости са професорком Маријаном Поца са Универзитета „Ла Сапјенца“ у Риму. Професорка Поца, у организацији Катедре за италијанистику Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, провела је три дана у Крагујевцу као гостујући професор.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање „Новог турско-српског речника“ (Yeni türkçe–sirpça sözlük) Марије Ђинђић у САНУ

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

У Српској академији наука и уметности 5. октобра је представљен Нови турско српски речник (Yeni Türkçe–Sırpça Sözlük) др Марије Ђинђић, научног сарадника Института за српски језик САНУ.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање „Новог турско-српског речника“ (Yeni türkçe–sirpça sözlük) Марије Ђинђић у Анкари

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

У резиденцији амбасадора Републике Србије у Анкари је 13. новембра 2014. године уприличено представљање Новог турско-српског речника (Yeni Türkçe–Sırpça Sözlük), ауторке Марије Ђинђић, чији је издавач Турско лингвистичко друштво

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање „Поредбене српско-украјинске фразеологије“ у Институту за српски језик

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

У Ин­сти­ту­ту за срп­ски је­зик СА­НУ 25. фе­бру­а­ра 2015. го­ди­не пред­ста­вље­на је „По­ред­бе­на срп­ско-укра­јин­ска фра­зе­о­ло­ги­ја“ Ли­ди­је Не­поп Ај­да­чић и Де­ја­на Ај­да­чи­ћа.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање „Поредбене српско-украјинске фразеологије“ на Филолошком факултету у Београду

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

На Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду, у би­бли­о­те­ци сла­ви­сти­ке 26. фе­бру­а­ра 2015. го­ди­не je пред­ста­вље­на књи­га „По­ред­бе­на срп­ско-укра­јин­ска фра­зе­о­ло­ги­ја“ Ли­ди­је Не­поп Ај­да­чић и Де­ја­на Ај­да­чи­ћа.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање две књиге о Кашубима

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

26. марта 2015. године, у 17,00 часова, у Кашупском дому у Гдањску (ул. Страгањар-ска 20), одржана је промоција две најновије књиге посвећене кашупском језику: 1. Ј. Тридер, Најважније информације о кашупском језику (J. Tréder, Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie), Гдањск, 2014 и 2. Д. В. Пажђерски, Кашупске теме, Београд, 2014.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање монографије „Савремена српска лексикографија у теорији и пракси“

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

У Ко­лар­че­вој за­ду­жби­ни је 29. апри­ла одр­жа­на про­мо­ци­ја ко­лек­тив­не мо­но­гра­фи­је Са­вре­ме­на срп­ска лек­си­ко­гра­фи­ја у те­о­ри­ји и прак­си, ко­ју је уре­ди­ла Рај­на Дра­ги­ће­вић. На про­мо­ци­ји су, осим уред­ни­це мо­но­гра­фи­је, го­во­ри­ли ауто­ри по­гла­вља књи­ге: проф. др Да­рин­ка Гор­тан Премк, проф. др Ми­ло­рад Де­шић, проф. др Ми­ли­ца Ра­до­вић Те­шић, др Ја­сна Вла­јић По­по­вић, мр Ва­са Пав­ко­вић, мр Алек­сан­дра Мар­ко­вић и мр Ми­ле­на Ја­кић.

Pročitaj kompletan tekst »

Објашњење Данка Шипке о закључцима Округлог стола поводом 60 година од Новосадског договора

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 26

Поводом Вашег извјештавања са скупа 60 година од Новосадског договора у организацији Културног центра Новог Сада, молио бих Вас да објавите сљедеће појашњење.

Наиме, моје учешће на овом скупу било је сведено на представљање реферата о српској језичкој политици према дијаспори са основном идејом да је неопходно оформити национални центар за одржање језика у дијаспори. На истом том скупу група лингвиста донијела је одређене закључке, с којима се не слажем и у чијем формирању нисам имао апсолутно никакву улогу.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa