Lingvističke aktuelnosti

Ана Здравковић, Јована Томић: Језичке особености, однос између структуре и употребе језика у зависности од пола говорника

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 27

Пи­та­ње од­но­са из­ме­ђу по­ла и је­зи­ка јед­но је од нај­че­шћих и нај­ду­же ис­тра­жи­ва­них у исто­ри­ји со­ци­о­лин­гви­сти­ке. По­ку­ша­ји да се овом пи­та­њу при­сту­пи ем­пи­риј­ски би­ли су пре све­га усме­ре­ни на утвр­ђи­ва­ње раз­ли­ка у обра­сци­ма вер­бал­ног ис­по­ља­ва­ња ко­ји су ка­рак­те­ри­стич­ни за му­шкар­це и же­не.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (10)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 27

Dabo-Denegri Ljuba: „Semantic Adaptation of Anglicisms in French“. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1998), str. 27–40.

Pročitaj kompletan tekst »

­На­учни ск­уп­ „Опсцена лексика у српском језику“ (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 27

На­кон на­уч­ног ску­па „Алек­сан­дар Бе­лић – 100 го­ди­на од по­ја­ве Срп­ског ди­ја­лек­то­ло­шког збор­ни­ка“ одр­жа­ног 17. и 18. апри­ла 2015. го­ди­не, Де­парт­ман за срп­ски је­зик Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Ни­шу ор­га­ни­зо­вао је још је­дан те­мат­ски скуп. У пи­та­њу је скуп „Оп­сце­на лек­си­ка у срп­ском је­зи­ку“ одр­жан 13. ју­на 2015. на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ни­шу.

Pročitaj kompletan tekst »

Конференција Словенска етнолингвистика: методи, резултати, перспективе у Бечу (2015) (Дејан Ајдачић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 27

Ин­сти­тут сла­ви­сти­ке Уни­вер­зи­те­та у Бе­чу је ор­га­ни­зо­вао кон­фе­рен­ци­ју Сло­вен­ска ет­но­лин­гви­сти­ка: ме­то­ди, ре­зул­та­ти, пер­спек­ти­ве 17–19. де­цем­бра 2015. го­ди­не. Кон­фе­рен­ци­ју су отво­ри­ли де­кан Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та, проф. Ма­ти­ас Ма­јер и ор­га­ни­за­то­ри Ана Креч­мер и Фјо­дор По­ља­ков. На кон­фе­рен­ци­ји је пред­ста­вље­но 26 сла­ви­стич­ких ре­фе­ра­та из пет не­сло­вен­ских зе­ма­ља – Аустри­је, Есто­ни­је, Ли­тва­ни­је, Не­мач­ке и Фран­цу­ске, и се­дам сло­вен­ских др­жа­ва – Бе­ло­ру­си­је, Пољ­ске, Ру­си­је, Ср­би­је, Сло­вач­ке, Укра­ји­не и Хр­ват­ске

Pročitaj kompletan tekst »

Манифестација „Међународни дан писмености“

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

Дру­штво мла­дих лин­гви­ста је про­сла­ви­ло Ме­ђу­на­род­ни дан пи­сме­но­сти 9. сеп­тем­бра 2015. го­ди­не, од 19.00 до 21.30 ча­со­ва у Уста­но­ви кул­ту­ре „Па­ро­брод“, у Ка­пе­тан Ми­ши­ној ули­ци бр. 6а у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Завршна конференција пројекта ЕУРОЈОС (Дејан Ајдачић)

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

У Вар­ша­ви је 13. ок­то­бра 2015. го­ди­не, у па­ла­ти Ста­ши­ца одр­жа­на за­вр­шна кон­фе­рен­ци­ја про­јек­та ЕУРО­ЈОС зва­нич­но на­зва­ног „Ме­то­де ана­ли­зе Је­зич­ке сли­ке све­та у кон­тек­сту по­ред­бе­них ис­тра­жи­ва­ња“.

Pročitaj kompletan tekst »

Сто десет година Српског дијалектолошког зборника

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

У уторак, 17. новембра 2015. године у 13 часова, у Свечаној сали САНУ у оквиру 19. трибине Библиотеке Српске академије наука и уметности, обележен је јубилеј Сто десет година Српског дијалектолошког зборника.

Pročitaj kompletan tekst »

Докторска дисертација Марине Спасојевић

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

Докторску дисертацију под називом Двовидски глаголи у савременом српском језику успешно је одбранила мр Марина Спасојевић, сарадник Института за српски језик САНУ, у четвртак, 16. јула 2015. године, на Филолошком факултету у Београду.

Pročitaj kompletan tekst »

Предавања и радионице Рајне Драгићевић у Републици Српској

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

Проф. др Рајна Драгићевић одржала је предавања и радионице на Другом редовном републичком семинару за наставнике српског језика и књижевности у Републици Српској.

Pročitaj kompletan tekst »

Превање „Дигитализација штампаних и рукописних речника“ (С. Манојловић)

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

У четвртак, 24. децембра 2015, у сали 2 САНУ одржано је предавање Дигитализација штампаних и рукописних речника. Ка изради дигиталне инфраструктуре за српски језик. Предавање се састојало из три дела, а поздравну реч је одржао академик Александар Лома.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање књиге „Српски језик на Косову и Метохији данас“

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

27. октобра 2015. године, у оквиру 60. међународног београдског сајма књига, на штанду Канцеларије за Косову и Метохију, представљена је књига др Митре Рељић Српски језик на Косову и Метохији данас : Социолингвистички и лингвиокултуролошки аспет.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање књиге „Језик и стил српских писаца“ Милоша Ковачевића

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

27. октобра 2015. године, у оквиру 60. међународног београдског сајма књига, на штанду Завода за уџбенике представљена је књига Језик и стил српских писаца др Милоша Ковачевића.

Pročitaj kompletan tekst »

Балканске студије на Гдањском универзитету

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

БАЛКАНСКЕ СТУДИЈЕ НА ГДАЊСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ

 

 

Од школ­ске 2015/2016. на Ка­те­дри за сла­ви­сти­ку Гдањ­ског уни­вер­зи­те­та, по­ред већ по­сто­је­ћег сме­ра Сла­ви­сти­ка (сту­ди­је по­све­ће­не срп­ској и хр­ват­ској фи­ло­ло­ги­ји), отво­рен је и смер под на­зи­вом Бал­кан­ске сту­ди­је. По­ред уче­ња срп­ског/хр­ват­ског је­зи­ка, на сту­ди­ја­ма ће сту­ден­ти упо­зна­ти осно­ве ита­ли­јан­ског и […]

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa