Lingvističke aktuelnosti

Данко Шипка : Уз нека акценатска одступања : хипотеза иницијалног акцента

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 28

У овом раду анализирају се одступања од подразумијеваног мјеста српскохрватског ак­цен­та у по­су­ђе­ни­ца­ма са за­вр­шним фо­нет­ским се­квен­ца­ма -[во­кал]нт, -[кон­со­нант­]ор, -и-[кон­со­нант­]и­ја, -[кон­со­нант­]е­ла, и -[во­кал­]нтан. Чи­ње­ни­ца да се у не­ким слу­ча­је­ви­ма ак­це­нат стра­них ри­је­чи адап­ти­ра у под­ра­зу­ми­је­ва­ну ври­јед­ност а у не­ки­ма не об­ја­шња­ва се при­су­ством по­чет­ног сло­га ис­пред мје­ста на ко­ји би се ак­це­нат пре­но­сио у пр­вом слу­ча­ју и од­су­ство те фо­но­так­тич­ке да­то­сти у по­то­њем.

Pročitaj kompletan tekst »

Душан-Владислав Пажђерски: Адаптација властитих именица из кашупског језика у српском

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 28

Аутор у свом ра­ду, по пр­ви пут, да­је свој пред­лог адап­та­ци­је ка­шуп­ских вла­сти­тих име­ни­ца (на при­ме­ру то­по­ни­ма) у срп­ском је­зи­ку. Он то чи­ни пре­ма ме­то­до­ло­ги­ји ко­ја је пред­ло­же­на у „Пра­во­пи­су срп­ског је­зи­ка“ из 1994. го­ди­не, на­во­де­ћи по не­ко­ли­ко ка­рак­те­ри­стич­них при­ме­ра из ка­шуп­ског је­зи­ка под сва­ким зна­ком ка­шуп­ске абе­це­де, као и под сва­ком спе­ци­фич­ном гра­фич­ко-фо­нет­ском гру­пом, ко­ја об­у­хва­та два и ви­ше зна­ко­ва, раз­ја­шња­ва­ју­ћи исто­вре­ме­но ве­ли­ки број пра­во­пи­сних и пра­во­го­вор­них про­бле­ма из ка­шуп­ског је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Здравковић, Јована Томић: Семантичке и структурне варијације фразеологизама као извор хумора у прози Душана Радовића

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 28

Рад ис­пи­ту­је упо­тре­бу фра­зе­о­ло­ги­за­ма у крат­ким про­зним вр­ста­ма срп­ског пи­сца Ду­ша­на Ра­до­ви­ћа. Увод­ни део ра­да са­др­жи те­о­риј­ске осно­ве на ко­ји­ма се рад за­сни­ва. У глав­ном де­лу ра­да спро­во­ди се се­ман­тич­ка и струк­тур­на ана­ли­за ода­бра­них при­ме­ра и ис­пи­ту­ју се ме­ха­ни­зми по­мо­ћу ко­јих ва­ри­ја­ци­је фра­зе­о­ло­ги­за­ма по­ста­ју сред­ство за оства­ри­ва­ње стил­ског ефек­та, у овом слу­ча­ју ху­мо­ра. У за­кључ­ку је из­нет став о стил­ским ква­ли­те­ти­ма об­ра­ђе­них при­ме­ра.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: О терминима школски речник и ученички речник

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 28

У ра­ду се го­во­ри о тер­ми­ни­ма школ­ски реч­ник и уче­нич­ки реч­ник. Оба тер­ми­на су ви­ше­знач­на. Раз­ли­ко­ва­ње школ­ског реч­ни­ка и уче­нич­ког реч­ни­ка (из­вор­ни го­вор­ни­ци – не­из­вор­ни го­вор­ни­ци, уче­ње ма­тер­њег је­зи­ка – уче­ње стра­ног је­зи­ка) до­при­не­ло би ве­ћој пре­ци­зно­сти срп­ске ме­та­лек­си­ко­граф­ске тер­ми­но­ло­ги­је, али се тер­мин уче­нич­ки реч­ник за са­да сре­ће ве­о­ма рет­ко.

Pročitaj kompletan tekst »

Срето Танасић: Синтакса пасива у савременом српском језику (А. Ђорђевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

При­ка­зи књи­га се обич­но пи­шу од­мах на­кон об­ја­вљи­ва­ња књи­ге, та­ко да ис­тра­жи­ва­чи мо­гу да бу­ду у то­ку са но­вим до­стиг­ну­ћи­ма у сво­јој обла­сти. Иако је књи­га Син­так­са па­си­ва у са­вре­ме­ном срп­ском је­зи­ку, ис­так­ну­тог син­так­си­ча­ра про­фе­со­ра др Сре­те Та­на­си­ћа у из­да­њу „Бе­о­град­ске књи­ге“ об­ја­вље­на још 2014. го­ди­не, свр­ха овог при­ка­за је дво­стру­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Надежда Силашки: Српски језик у транзицији : О англицизмима у економском регистру (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Ова мо­но­гра­фи­ја на­ста­ла је као ре­зул­тат ис­тра­жи­ва­ња у окви­ру про­ј­ек­та „Је­зи­ци и кул­ту­ре у вре­ме­ну и про­сто­ру“ (Ми­ни­стар­ство обра­зо­ва­ња на­у­ке и тех­нич­ког раз­во­ја РС). Сту­ди­ја се ба­ви ан­гли­ци­зми­ма у је­зи­ку еко­ном­ске на­у­ке, тј. обла­сти кон­такт­не лин­гви­сти­ке о ко­јој по­сто­ји ма­њак де­таљ­них ана­ли­за.

Pročitaj kompletan tekst »

Јелена Филиповић, Оливера Дурбаба (ур.): Језици у образовању и језичке образовне политике (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Kњига Је­зи­ци у обра­зо­ва­њу и је­зич­ке ­обра­зов­не по­ли­ти­ке ба­ви се де­фи­ни­са­њем, уло­гом и зна­ча­јем обра­зов­них је­зич­ких по­ли­ти­­ка и њи­хо­вом ко­ре­ла­ци­јом са по­зи­ци­јом и ста­ту­сом је­зи­ка у обра­зов­ним си­сте­ми­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Крајишник (ур.): Српски као страни језик у теорији и пракси III (Биљана Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Ме­ђу­на­род­ни на­уч­ни скуп по­све­ћен из­у­ча­ва­њу срп­ског је­зи­ка као стра­ног одр­жан је на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду 24. и 25. ок­то­бра 2014. го­ди­не. Те­ма ску­па је би­ла „Срп­ски као стра­ни је­зик у те­о­ри­ји и прак­си“, а сво­је ра­до­ве из­ло­жи­ло је укуп­но че­тр­де­сет пет уче­сни­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: Од наших Руса до комшијине краве (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Иза нео­ба­ве­зног на­сло­ва, с при­де­вом нео­ба­ве­зан у са­мом на­зи­ву књи­ге, на­ла­зи се озбиљ­но лек­си­ко­граф­ско и лин­гви­стич­ко де­ло.

Pročitaj kompletan tekst »

Ljiljana Marković i dr.: Kanđi : udžbenik za japanski jezik i pismo (А. Теноди)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Уџ­бе­ник за ја­пан­ски је­зик и пи­смо кан­ђи је де­ло срп­ских ауто­ра што му да­је по­себ­ну вред­ност. До ма­те­ри­ја­ла за уче­ње ја­пан­ског је­зи­ка ни­је ла­ко до­ћи, а и ка­да се у то­ме успе, они су го­то­во увек на ен­гле­ском је­зи­ку.

Pročitaj kompletan tekst »

Lana Hudaček, Milica Mihaljević: Hrvatski terminološki priručnik (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Овај је при­руч­ник на­стао, ка­ко се на­во­ди у Пред­го­во­ру (стр. 9–10), у скло­пу про­јек­та Хр­ват­ско стру­ков­но на­зи­вље – про­јект ко­ор­ди­на­ци­је (СТРУ­НА), ко­ји се ре­а­ли­зу­је у Ин­сти­ту­ту за хр­ват­ски је­зик и је­зи­ко­сло­вље.

Pročitaj kompletan tekst »

Радомир Дабетић: Који људи говоре кога када треба који : Новинарска огрешења о језик (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Ова, ка­ко је у ре­цен­зи­ји на­зва­на „је­зич­ка сли­ков­ни­ца но­ви­нар­ске пи­сме­но­сти“, ука­зу­је на је­зич­ке гре­шке но­ви­на­ра, увек илу­стро­ва­не жи­во­пи­сним при­ме­ри­ма из штам­пе или елек­трон­ских ме­ди­ја.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Popović i dr.: Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala :Englesko-hrvatski hrvatsko-engleski (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 28

Реч­ник са­др­жи че­ти­ри де­ла: Пред­го­вор (стр. 7–20), Ен­гле­ско-хр­ват­ски при­је­вод­но-об­ја­снид­бе­ни рјеч­н­ик­ (­ст­р. 23–177), Хр­ват­ско-ен­гле­ски при­је­вод­ни рјеч­ник (стр. 179–241) и Животописе ауто­ра (стр. 242–243).

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Библиографија новијих школских речника руског језика (избор)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 28

АДЫГЕЙСКО-РУССКИЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. А. Ш. Трахова. М-во образования и науки Российской Федерации, Кубанский гос. ун-т. Краснодар, 2011.

Pročitaj kompletan tekst »

LIV скуп слависта Србије (Стефан Милошевић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 28

На Ка­те­дри за сла­ви­сти­ку Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та од 12. до 14. фе­бру­а­ра 2016. го­ди­не одр­жан је тра­ди­ци­о­нал­ни, пе­де­сет че­твр­ти по ре­ду, Скуп сла­ви­ста Ср­би­је. Те­ма ску­па би­ла је Фун­да­мен­тал­на и апли­ка­тив­на ис­тра­жи­ва­ња у сла­ви­сти­ци – исто­риј­ска и са­вре­ме­на пер­спек­ти­ва.

Pročitaj kompletan tekst »

Међународни научни симпозијум Словенска теминологија данас

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 28

На Mеђународном на­уч­ном сим­по­зи­ју­му Сло­вен­ска тер­ми­но­ло­ги­ја да­нас из­ло­же­но је 60 ре­фе­ра­та, а уче­сни­ци су би­ли из 11 зе­ма­ља: Ср­би­је, Ре­пу­бли­ке Срп­ске (Бо­сна и Хер­це­го­ви­на), Хр­ват­ске, Сло­ве­ни­је, Пољ­ске, Че­шке, Сло­вач­ке, Ру­си­је, Бе­ло­ру­си­је, Укра­ји­не и Сје­ди­ње­них Аме­рич­ких Др­жа­ва.

Pročitaj kompletan tekst »

Докторска дисертација Светлане Слијепчевић

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 28

На Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, 25. ма­ја 2016. го­ди­не ма­стер Све­тла­на Сли­јеп­че­вић, ис­тра­жи­вач са­рад­ник Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ, успе­шно је од­бра­ни­ла док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју под на­зи­вом „Је­зич­ко-стил­ске од­ли­ке ре­клам­но-про­па­ганд­ног жан­ра у по­ли­тич­ком дис­кур­су“.

Pročitaj kompletan tekst »

Семинар Друштва за језичке ресурсе и технологије

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 28

У че­твр­так, 24. де­цем­бра 2015. го­ди­не, на Ма­те­ма­тич­ком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду одр­жан је још је­дан са­ста­нак се­ми­на­ра Дру­штва за је­зич­ке ре­сур­се и тех­но­ло­ги­је.

Pročitaj kompletan tekst »

Циклус предавања Српска лингвистика данас

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 28

Ц­иклус пр­ед­ав­ања Ср­пска ли­нгв­ист­ика д­анас део је пр­огр­ама С­АНУ за об­ел­еж­ав­ање 175-г­од­ишњ­ице осн­ив­ања Др­уштва ср­пске сл­ов­есн­ости.

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa