Lingvističke aktuelnosti

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (11)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 29

Maček Dora: A Vignette on Canadian Fish Names. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1991), str. 77–83.

Pročitaj kompletan tekst »

Заседање председништва Међународног комитета слависта

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

У Бу­ку­ре­шту се 23. и 24. сеп­тем­бра 2016. го­ди­не са­ста­ло про­ши­ре­но пред­сед­ни­штво Ме­ђу­на­род­ног ко­ми­те­та сла­ви­ста. На за­се­да­њу је би­ло ре­чи о ор­га­ни­за­ци­ји XVI Ме­ђу­на­род­ног кон­гре­са сла­ви­ста, ко­ји ће се у ав­гу­сту 2018. го­ди­не одр­жа­ти у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Међународно заседање ОЛА

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

Oвогодишње ре­дов­но заседањe Ме­ђу­на­род­не ко­ми­си­је и Ме­ђу­на­род­не рад­не гру­пе Оп­ште­сло­вен­ског лин­гви­стич­ког атла­са (ОЛА), при Ме­ђу­на­род­ном ко­ми­те­ту сла­ви­ста, одр­жа­но је у Бе­о­гра­ду од 17. до 22. ок­то­бра 2016. го­ди­не, у ор­га­ни­за­ци­ји Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти и Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ.

Pročitaj kompletan tekst »

Годишња скупштина Одбора за стандардизацију српског језика

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

У Бе­о­гра­ду је 6. де­цем­бра 2016. го­ди­не, у СА­НУ, одр­жа­на го­ди­шња скуп­шти­на Од­бо­ра за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка. Скуп­шти­ну је во­дио ака­де­мик Иван Клајн, пред­сед­ник Од­бо­ра. Скуп­шти­ни су по­ред чла­но­ва Од­бо­ра при­су­ство­ва­ли и пред­сед­ни­ци и се­кре­та­ри ње­го­вих ко­ми­си­ја, дру­ги лин­гви­сти и број­ни но­ви­на­ри.

Pročitaj kompletan tekst »

Конференција ЕURОЈОS ХII

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

У Пољ­ској у Лу­бли­ну, од 7. до 9. де­цем­бра те­ку­ће го­ди­не, одр­жа­на је кон­фе­рен­ци­ја ме­ђу­на­род­ног ет­но­лин­гви­стич­ког про­јек­та ЕУРО­ЈОС под на­сло­вом Реч­ник је­зич­ки – лек­си­кон – ен­ци­кло­пе­ди­ја у пред­сто­је­ћим ком­па­ра­тив­ним ис­тра­жи­ва­њи­ма о Сло­ве­ни­ма и њи­хо­вим су­се­ди­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Циклус предавања Српска лингвистика данас

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

Ци­клус пре­да­ва­ња Срп­ска лин­гви­сти­ка да­нас део је про­гра­ма СА­НУ за обе­ле­жа­ва­ње 175-го­ди­шњи­це осни­ва­ња Дру­штва срп­ске сло­ве­сно­сти. Пре­да­ва­ња из овог ци­клу­са по­све­ће­на су срп­ској ди­ја­лек­то­ло­ги­ји, аре­ал­ној лин­гви­сти­ци, исто­ри­ји је­зи­ка, ети­мо­ло­ги­ји и оно­ма­сти­ци, фо­но­ло­ги­ји, гра­ма­ти­ци, лек­си­ко­ло­ги­ји и лек­си­ко­гра­фи­ји, ког­ни­тив­ној лин­гви­сти­ци те кон­тра­стив­ној лин­гви­сти­ци и ти­по­ло­шким ис­тра­жи­ва­њи­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Посета Пољској

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

Проф. др Ве­сна Лом­пар и проф. др Рај­на Дра­ги­ће­вић су од 29. но­вем­бра до 3. де­цем­бра 2016. го­ди­не по­се­ти­ле Пољ­ску као го­сту­ју­ћи про­фе­со­ри. Оне су 30. но­вем­бра одр­жа­ле пре­да­ва­ња на Уни­вер­зи­те­ту у Вроц­ла­ву, а 1. де­цем­бра на Шле­ском уни­вер­зи­те­ту у Ка­то­ви­ца­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка : Уз нека акценатска одступања : хипотеза иницијалног акцента

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 28

У овом раду анализирају се одступања од подразумијеваног мјеста српскохрватског ак­цен­та у по­су­ђе­ни­ца­ма са за­вр­шним фо­нет­ским се­квен­ца­ма -[во­кал]нт, -[кон­со­нант­]ор, -и-[кон­со­нант­]и­ја, -[кон­со­нант­]е­ла, и -[во­кал­]нтан. Чи­ње­ни­ца да се у не­ким слу­ча­је­ви­ма ак­це­нат стра­них ри­је­чи адап­ти­ра у под­ра­зу­ми­је­ва­ну ври­јед­ност а у не­ки­ма не об­ја­шња­ва се при­су­ством по­чет­ног сло­га ис­пред мје­ста на ко­ји би се ак­це­нат пре­но­сио у пр­вом слу­ча­ју и од­су­ство те фо­но­так­тич­ке да­то­сти у по­то­њем.

Pročitaj kompletan tekst »

Душан-Владислав Пажђерски: Адаптација властитих именица из кашупског језика у српском

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 28

Аутор у свом ра­ду, по пр­ви пут, да­је свој пред­лог адап­та­ци­је ка­шуп­ских вла­сти­тих име­ни­ца (на при­ме­ру то­по­ни­ма) у срп­ском је­зи­ку. Он то чи­ни пре­ма ме­то­до­ло­ги­ји ко­ја је пред­ло­же­на у „Пра­во­пи­су срп­ског је­зи­ка“ из 1994. го­ди­не, на­во­де­ћи по не­ко­ли­ко ка­рак­те­ри­стич­них при­ме­ра из ка­шуп­ског је­зи­ка под сва­ким зна­ком ка­шуп­ске абе­це­де, као и под сва­ком спе­ци­фич­ном гра­фич­ко-фо­нет­ском гру­пом, ко­ја об­у­хва­та два и ви­ше зна­ко­ва, раз­ја­шња­ва­ју­ћи исто­вре­ме­но ве­ли­ки број пра­во­пи­сних и пра­во­го­вор­них про­бле­ма из ка­шуп­ског је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Здравковић, Јована Томић: Семантичке и структурне варијације фразеологизама као извор хумора у прози Душана Радовића

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 28

Рад ис­пи­ту­је упо­тре­бу фра­зе­о­ло­ги­за­ма у крат­ким про­зним вр­ста­ма срп­ског пи­сца Ду­ша­на Ра­до­ви­ћа. Увод­ни део ра­да са­др­жи те­о­риј­ске осно­ве на ко­ји­ма се рад за­сни­ва. У глав­ном де­лу ра­да спро­во­ди се се­ман­тич­ка и струк­тур­на ана­ли­за ода­бра­них при­ме­ра и ис­пи­ту­ју се ме­ха­ни­зми по­мо­ћу ко­јих ва­ри­ја­ци­је фра­зе­о­ло­ги­за­ма по­ста­ју сред­ство за оства­ри­ва­ње стил­ског ефек­та, у овом слу­ча­ју ху­мо­ра. У за­кључ­ку је из­нет став о стил­ским ква­ли­те­ти­ма об­ра­ђе­них при­ме­ра.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: О терминима школски речник и ученички речник

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 28

У ра­ду се го­во­ри о тер­ми­ни­ма школ­ски реч­ник и уче­нич­ки реч­ник. Оба тер­ми­на су ви­ше­знач­на. Раз­ли­ко­ва­ње школ­ског реч­ни­ка и уче­нич­ког реч­ни­ка (из­вор­ни го­вор­ни­ци – не­из­вор­ни го­вор­ни­ци, уче­ње ма­тер­њег је­зи­ка – уче­ње стра­ног је­зи­ка) до­при­не­ло би ве­ћој пре­ци­зно­сти срп­ске ме­та­лек­си­ко­граф­ске тер­ми­но­ло­ги­је, али се тер­мин уче­нич­ки реч­ник за са­да сре­ће ве­о­ма рет­ко.

Pročitaj kompletan tekst »

Срето Танасић: Синтакса пасива у савременом српском језику (А. Ђорђевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

При­ка­зи књи­га се обич­но пи­шу од­мах на­кон об­ја­вљи­ва­ња књи­ге, та­ко да ис­тра­жи­ва­чи мо­гу да бу­ду у то­ку са но­вим до­стиг­ну­ћи­ма у сво­јој обла­сти. Иако је књи­га Син­так­са па­си­ва у са­вре­ме­ном срп­ском је­зи­ку, ис­так­ну­тог син­так­си­ча­ра про­фе­со­ра др Сре­те Та­на­си­ћа у из­да­њу „Бе­о­град­ске књи­ге“ об­ја­вље­на још 2014. го­ди­не, свр­ха овог при­ка­за је дво­стру­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Надежда Силашки: Српски језик у транзицији : О англицизмима у економском регистру (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Ова мо­но­гра­фи­ја на­ста­ла је као ре­зул­тат ис­тра­жи­ва­ња у окви­ру про­ј­ек­та „Је­зи­ци и кул­ту­ре у вре­ме­ну и про­сто­ру“ (Ми­ни­стар­ство обра­зо­ва­ња на­у­ке и тех­нич­ког раз­во­ја РС). Сту­ди­ја се ба­ви ан­гли­ци­зми­ма у је­зи­ку еко­ном­ске на­у­ке, тј. обла­сти кон­такт­не лин­гви­сти­ке о ко­јој по­сто­ји ма­њак де­таљ­них ана­ли­за.

Pročitaj kompletan tekst »

Јелена Филиповић, Оливера Дурбаба (ур.): Језици у образовању и језичке образовне политике (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Kњига Је­зи­ци у обра­зо­ва­њу и је­зич­ке ­обра­зов­не по­ли­ти­ке ба­ви се де­фи­ни­са­њем, уло­гом и зна­ча­јем обра­зов­них је­зич­ких по­ли­ти­­ка и њи­хо­вом ко­ре­ла­ци­јом са по­зи­ци­јом и ста­ту­сом је­зи­ка у обра­зов­ним си­сте­ми­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Крајишник (ур.): Српски као страни језик у теорији и пракси III (Биљана Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Ме­ђу­на­род­ни на­уч­ни скуп по­све­ћен из­у­ча­ва­њу срп­ског је­зи­ка као стра­ног одр­жан је на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду 24. и 25. ок­то­бра 2014. го­ди­не. Те­ма ску­па је би­ла „Срп­ски као стра­ни је­зик у те­о­ри­ји и прак­си“, а сво­је ра­до­ве из­ло­жи­ло је укуп­но че­тр­де­сет пет уче­сни­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: Од наших Руса до комшијине краве (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 28

Иза нео­ба­ве­зног на­сло­ва, с при­де­вом нео­ба­ве­зан у са­мом на­зи­ву књи­ге, на­ла­зи се озбиљ­но лек­си­ко­граф­ско и лин­гви­стич­ко де­ло.

Pročitaj kompletan tekst »

Ljiljana Marković i dr.: Kanđi : udžbenik za japanski jezik i pismo (А. Теноди)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Уџ­бе­ник за ја­пан­ски је­зик и пи­смо кан­ђи је де­ло срп­ских ауто­ра што му да­је по­себ­ну вред­ност. До ма­те­ри­ја­ла за уче­ње ја­пан­ског је­зи­ка ни­је ла­ко до­ћи, а и ка­да се у то­ме успе, они су го­то­во увек на ен­гле­ском је­зи­ку.

Pročitaj kompletan tekst »

Lana Hudaček, Milica Mihaljević: Hrvatski terminološki priručnik (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Овај је при­руч­ник на­стао, ка­ко се на­во­ди у Пред­го­во­ру (стр. 9–10), у скло­пу про­јек­та Хр­ват­ско стру­ков­но на­зи­вље – про­јект ко­ор­ди­на­ци­је (СТРУ­НА), ко­ји се ре­а­ли­зу­је у Ин­сти­ту­ту за хр­ват­ски је­зик и је­зи­ко­сло­вље.

Pročitaj kompletan tekst »

Радомир Дабетић: Који људи говоре кога када треба који : Новинарска огрешења о језик (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 28

Ова, ка­ко је у ре­цен­зи­ји на­зва­на „је­зич­ка сли­ков­ни­ца но­ви­нар­ске пи­сме­но­сти“, ука­зу­је на је­зич­ке гре­шке но­ви­на­ра, увек илу­стро­ва­не жи­во­пи­сним при­ме­ри­ма из штам­пе или елек­трон­ских ме­ди­ја.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Popović i dr.: Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala :Englesko-hrvatski hrvatsko-engleski (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 28

Реч­ник са­др­жи че­ти­ри де­ла: Пред­го­вор (стр. 7–20), Ен­гле­ско-хр­ват­ски при­је­вод­но-об­ја­снид­бе­ни рјеч­н­ик­ (­ст­р. 23–177), Хр­ват­ско-ен­гле­ски при­је­вод­ни рјеч­ник (стр. 179–241) и Животописе ауто­ра (стр. 242–243).

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna stranaSledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa