Lingvističke aktuelnosti

Radovi jugoslovenskih lingvista objavljeni u inostranstvu (1)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 2

Od ovog broja počećemo da objavljujemo priloge bibliografiji radova jugoslovenskih lingvista objavljenih u inostranstvu. Pošto nismo u mogućnosti da dođemo do ovih podataka, pozivamo vas da nam dostavite bibliografiju sopstvenih radova. Prvi put je potrebno dostaviti spisak svih radova objavljenih od 1969. godine do trenutka slanja, odnosno one radove koji nisu obuhvaćeni bibliografijom objavljenom u Zborniku Matice srpske za filologiju i lingvistiku (”Prilozi bibliografiji jugoslovenske lingvistike na strani”). Nakon toga šalje se spisak radova objavljenih između dva broja Lingvističkih aktuelnosti. Molimo vas da sledite ovde upotrebljen način navođenja bibliografskih jedinica.

Pročitaj kompletan tekst »

Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici (1)

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Tribina sa temom “Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici”, najavljena u prvom broju Lingvističkih aktuelnosti, održana je 28. juna ove godine u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji Instituta za srpski jezik SANU. Skupu je prisustvovalo više od četrdeset lingvista. Uvodne referate imali su prof. dr Darinka Gortan-Premk, prof. dr Predrag Piper, prof. dr Ljubiša Rajić, prof. dr Svenka Savić i prof. dr Živojin Stanojčić. Njihova izlaganja (sem referata S. Savić) objavljujemo u ovom broju Lingvističkih aktuelnosti, kao i dostavljeni referat prof. dr Danka Šipke.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Gortan-Premk: O tradicionalnom i modernom u našoj lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Rekla sam da ću nešto i ja reći o tradicionalnom i modernom u našoj lingvistici, ali sam se pokajala. A pokajala sam se iz više razloga. Svi se oni svode na jedno – nije vreme pogodno ni za tradicionalno ni za moderno. A i zbunjeni smo; mnogo su nas zbunjivali i ubunjivali.

Pročitaj kompletan tekst »

P. Piper: Osvrt na tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Kao svako društvo u celini tako i svaki naučni rad u njemu stalno je pred izborom koliko će se oslanjati, s jedne strane, na tradiciju, a s druge – na moderne ideje i metode, koje tradiciju proširuju ili delimično poništavaju.

Pročitaj kompletan tekst »

Lj. Rajić: Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Svaki razgovor o lingvistici u Srbiji, kako god formulisali njegovu temu, mora uzeti u obzir da, uz mnoge druge koje nisu napisane, nije napisana ni deskriptivna istorija nauke o jeziku u Srbiji, a kamoli njena kritička istorija, pa se iskazi moraju temeljiti na utiscima, a ne rezultatima istraživanja. Međutim, postoji i niz nedefinisanih odgovora.

Pročitaj kompletan tekst »

Ž. Stanojčić: Tradicionalno i moderno u lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Shvatio sam sadržaj naslova kao pitanje. I ove su reči sasvim lično i – što nije na odmet reći – sasvim ad hoc razmatranje nimalo jednostavnog pitanja, za koje se može reći da je od bitne važnosti za razvitak svake nauke, pa i ove naše – nauke o jeziku. Pitanje je, naime: gde je granica na kojoj naućnik može preseći kontinuitet metodologije pristupa materiji koju izučava?

Pročitaj kompletan tekst »

D. Šipka: Dimenzije i svrhovitost tradicionalnog i modernog

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

U vremenu u koje nam je dano da budemo uronjeni, metafora svetog Avgustina o sadašnjosti kao neuhvatljivoj sekiri koja deli ono što je bilo od onoga što će biti obremenjena je, bez svake sumnje, novim značenjima. U onome što Preston King, jedan od filozofa vremena iz oksfordske škole, naziva “unfolding time” (vreme koje se pred nama razvija), rasap među okomicom tradicije i horizontalom modernog danas je kod nas zasigurno osnovni generator dinamizma u javnom diskursu – od politike do književnosti i nazad. Neuhvatljiva sekira ne samo da neprestano udara po vremenskoj liniji (onako kako je vidi domoderna misao) nego je čujemo i u svim meandrima razlivenog vremena (onako kako ga vide postmodernisti). Pojavni oblici tradicionalističkog i modernističkog programa raspoznaju se kako u javnim nastupima “patriotskih” odnosno “kosmopolitskih” političara, tako i u književnosti Ćosićâ s jedne i Basarâ s druge strane. U lingvistici se ova deoba očituje dvojako. Prvo, kao puki odraz ili posledica realizacije ovog ili onog političkog programa, što smo mogli da vidimo u nizu akata vandalizma kojima je donedavno bio podvrgnut Filološki fakultet u Beogradu. Drugo, kao unutrašnji raskol, kao različita viđenja svrhe i metoda lingvističkog delovanja. Ovde nas, kao lingviste, dakle ne politikologe, zanima samo ovaj drugi, reklo bi se, unutarlingvistički raskol.

Pročitaj kompletan tekst »

Rad Lingvističke tribine (S. Ristić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 2

Rad Lingvističkog kolokvijuma (koga smo predstavili u prvom broju Lingvističkih aktuelnosti u rubrici: Hronika) odvijao se u predviđenoj dinamici, pa je od marta do sredine maja održano više sastanaka, sa ciklusom predavanja na temu: Tipovi re~nika i njihova uloga u sticanju sistemskog lingvističkog znanja.

Pročitaj kompletan tekst »

Lingvistička sekcija Filološkog fakulteta u Beogradu (T. Grek)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 2

U martu 2000. godine na osnovu zaključaka Nastavno-naučnog veća Filološkog fakulteta obnovljen rad Lingvističke sekcije i konstituisana njena uprava, koju čine prof. dr Ljubomir Popović (predsednik), prof. dr Ljubiša Rajić, prof. dr Vesna Polovina i mr Tatjana Grek (sekretar).

Pročitaj kompletan tekst »

Osnivanje Društva za lingvistiku Srbije (Lj. Rajić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 2

U Beogradu je maja meseca ove godine grupa lingvista osnovala Društvo za lingvistiku Srbije. U Srbiji od ranije postoji nekoliko manje ili više aktivnih društava, na primer, Društvo za srpski jezik i književnost, Slavističko društvo Srbije, i već odavno neaktivno Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije čiji se samo vojvođanski deo povremeno okuplja, ali ne postoji nikakvo društvo koje bi zadovoljilo potrebe za okupljanjem lingvista različitih jezičkih i stručnih opredeljenja.

Pročitaj kompletan tekst »

Uz prvi broj (Redakcija)

Upisano u kategoriju: Broj 1

Лингвистичке актуелности излазиће тромесечно у два издања: штампаном и електронском (http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/la.htm). Електронска верзија часописа садржаваће све прилоге објављене у штампаном издању, али и неке додатне. Уз приказе наших лингвистичких публикација биће додат и резиме на неком од светских језика. У сваком броју електронског издања Лингвистичких актуелности биће објављени и резимеи свих чланака из најновијег броја једног од наших лингвистичких часописа. Почели смо са Јужнословенским филологом LV.

Pročitaj kompletan tekst »

V.Polovina: Semantika i tekstlingvistika (S. Ristić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 1

Kwiga Semantika i tekstlingvistika Vesne Polovine, profesorke lingvistike i lingvistike teksta na Filološkom fakultetu u Beogradu, predstavlja ne samo wena istraživanja iz semantike i tekstlingvistike (lingvistike teksta) nego i neku vrstu uxbenika, priručnika za semantiku i tekstlingvistiku, koje se kao posebni predmeti predaju na ovom fakultetu.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Samardžija: Hrvatski jezik 4 (R. Dragićević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 1

У четвртом разреду хрватских гимназија годину дана се изучава лексикологија. У нашој земљи се, на жалост, ова наука учи само у Филолошкој гимназији (и то једно полугодиште), док се у другим школама ученици сусрећу тек са понеким лексиколошким термином.

Pročitaj kompletan tekst »

Slavjanskie etjuda (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 1

Zbornik sadrži radove ruskih, beloruskih, poqskih, bugarskih i jugoslovenskih autora tematski vezane uz široki krug naučnih problema kojima se bavi Svetlana Mihajlovna Tolstoj.

Pročitaj kompletan tekst »

Prasłowiańszczyzna i jej rozpad (J. Vlajić-Popović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 1

Ovaj zbornik od 42 rada donosi većinu referata pročitanih na istoimenoj međunarodnoj konferenciji, “Praslovenski jezik i njegov raspad”, održanoj od 5-7. decembra 1996. godine na Jagelonskom Univerzitetu u Krakovu. Pozvani su bili istraživači iz više zemalja, sa ciljem da se čuju stavovi savremene slavistike po pitanju praslovenskog jezika, njegove geneze, dijalekatskog raščlanjavanja, raspada i nastanka novih slovenskih jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

Filologija 30-31 (D. Gortan-Premk)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 1

У овом броју Филологије штампани су реферати прочитани на научном скупу Отворена питања хрватске лексикологије, који је одржан у Загребу 27–29. децембра 1997. у организацији Разреда за филолошке знаности ХАЗУ.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Ivić: Lingvistički ogledi III (S. Tanasić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

Реномирана библиотека ХХ век постала је препознатљива и по томе што објављује значајна дјела из лингвистике. Управо је у овој библиотеци изашла трећа књига лингвистичких огледа Милке Ивић. У њој су радови које је ауторка написала у периоду између 1990. и 1999. године и сем једнога сви су већ били објављени. Књига има следећа поглавља: 1) Боје у језику, 2) Граматички описи српског језика сагледани из новог угла, 3) О сигнализовању значења – синтаксичких и лексичких, 4) Из историје лингвистике – наше и светске.

Прво поглавље

Pročitaj kompletan tekst »

B.Terzić: Rusko-srpske jezičke paralele (P. Piper)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

Knjiga poznatog beogradskog slaviste Bogdana Terzića Rusko-srpske jezičke paralele problemski je podeljena na pet delova čije sadržaje čine: 1. teorijsko-metodološka pitanja konfrontativne lingvistike; 2. konfrontativna derivatologija, 3. sinhronijska kontaktologija, 4. istorijska kontaktologija, 5. Personalia iz ugla rusko-srpskih naučnih veza.

Pročitaj kompletan tekst »

T. V. Civjan: Dviženie i put’ v balkanskoj modeli mira, issledovania o strukture teksta (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

Nova knjiga T. V. Civjan dalje širi i razvija koncept balkanskog modela sveta.

Pročitaj kompletan tekst »

S.Ristić, M. Radić-Dugonjić: Reč. Smisao. Saznanje. (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

U monografiji se razmatra leksičko značenje u najširem smislu, određeno sa stanovišta tradicionalne strukturalne teorije, teorije integralnog opisa jezika, teorije univerzalne semantike i teorije jezičke ličnosti.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna stranaSledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa