Lingvističke aktuelnosti

A. Mladenović: Povelje kneza Lazara. Tekst. Komentari. Snimci (Dragana Novakov)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

U izdanju Čigoja štampe iz Beograda nedavno se pojavila knjiga “Povelje kneza Lazara” čiji je autor prof. dr Aleksandar Mladenović. Ovde se objavljuju sve do danas poznate povelje Svetog Velikomučenika kneza Lazara. Većinu od ovih povelja čine darovnice (hrisovulje) pojedinim manastirima: Velikoj Lavri Sv. Atanasija, Sv. Pantelejmonu, Hilandaru (na Svetoj Gori), zatim Ravanici, Gornjaku na Mlavi, Drenči (kod Aleksandrovca Župskog).

Pročitaj kompletan tekst »

A. Milanović: Kratka istorija srpskog književnog jezika (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Napisati istoriju srpskog književnog jezika, pa bilo da je ona u formi kratkih odgovora na postavljena pitanja ili u obliku sinteze, posao je od izuzetnog značaja i za tako nešto potrebne su godine mukotrpnog rada. Da je to tako pokazuje i izjava dekana Filološkog fakulteta Univerziteta “Lomonosov” u Moskvi prof. dr M. L. Remnjove da u Rusiji još uvek nema dobrog udžbenika iz istorije ruskog književnog jezika i da je takav udžbenik gotovo nemoguće napisati pogotovo u svetlu novih otkrića kakvim se smatra odsustvo staroruske diglosije.

Pročitaj kompletan tekst »

Ž. Fink-Arsovski: Poredbena frazeologija. Pogled izvana i iznutra (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет у За­гре­бу из­дао je 2002. год. сту­ди­ју проф. др Жељ­ке Финк о по­ред­бе­ној хр­ват­ско-ру­ској фра­зе­о­ло­ги­ји. Иако је сту­ди­ја Ж. Финк пр­вен­стве­но на­ме­ње­на струч­ња­ци­ма-сла­ви­сти­ма, она пред­ста­вља пр­ви уџ­бе­ник у Хрватској из по­ред­бе­не фра­зе­о­ло­ги­је за сту­ден­те сла­ви­стич­ких и не­сла­ви­стич­ких гру­па.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Ristić: Ekspresivna leksika u srpskom jeziku : teorijske osnove i normativno-kulturološki aspekti (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Институт за српски језик САНУ покренуо је 2004. године едицију „Монографије”. У њој се објављују „резултати истраживања која се спроводе у склопу научних пројеката чији је носилац Институт за српски језик САНУ. Она обухватају најширу проблематику српског језика, како књижевног тако и народног, у прошлости и у садашњости”.

Pročitaj kompletan tekst »

B. Vidoeski: Fonološkite bazi na govorite na makedonskiot jazik (Veselinka Labroska)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Kako eden mošne značaen segment od ogromniot opus na trudovi na akademik Božidar Vidoeski i kako logično zaokružuvanje na celinata opfatena vo trite toma od Dijalektite na makedonskiot jazik (MANU 1998–1999–1999) e monografijata pod naslov Fonološki bazi na govorite na makedonskiot jazik, objavena vo izdanie na MANU, 2000 godina.

Pročitaj kompletan tekst »

B. Vidoeski: Dijalektite na makedonskiot jazik (Veselinka Labroska)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Vo izdanie na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite, vo period od dve godini, se objavija tri toma od ogromniot monografski trud na akad. Božidar Vidoeski posveten na problemite od makedonskata dijalektologija, so naslov Dijalektite na makedonskiot jazik. Vo ovie tri toma se dadeni dijalektološkite opisi što akad. Božidar Vidoeski gi izrabotil za najgolemiot del od makedonskata jazična teritorija, monografiite za oddelnite dijalektni narečja, no i komparativnite studii i monografii so koi B. Vidoeski gi sumira strukturnite osobini koišto se od klučno značenje za diferencijacijata na makedonskiot jazičen areal.

Pročitaj kompletan tekst »

B. Vidoeski: Tekstovi od dijalektite na makedonskiot jazik (Ubavka Gajdova)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Vo izdanie na Institut za makedonski jazik „Krste Misirkov” od Skopje vo noemvri 2000 god. izleze od pečat knigata Tekstovi od dijalektite na makedonskiot jazik. Ovaa kniga vsušnost e zbirka od dijalektni tekstovi koi gi ilustriraat makedonskite govori od celata makedonska dijalektna teritorija. Sostavuvač na zbirkata e Božidar Vidoeski. Negovata ideja za podgotovka na trudot Tekstovi od dijalektite na makedonskiot jazik e sozdadena ušte vo početokot na negovata rabota i angažman vrz proektot Makedonski dijalekten atlas.

Pročitaj kompletan tekst »

B. Vidoeski: Prašalnik za sobiranje materijal za makedonskiot dijalekten atlas MDA I (Ubavka Gajdova)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Prašalnikot za sobiranje materijal za Makedonskiot dijalekten atlas e objaven kako 1-va kniga od proektot Makedonski dijalekten atlas čij osnovopoložnik i doživoten rakovoditel e B. Vidoeski.

Pročitaj kompletan tekst »

O. Jašar-Nasteva: Turskite leksički elementi vo makedonskiot jazik (Ubavka Gajdova)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Monografijata Turskite leksički elementi vo makedonskiot jazik od Olivera Jašar-Nasteva izleze kako 31 kniga vo edicijata Posebni izdanija na Institutot za makedonski jazik „Krste Misirkov” – Skopje 2001. Vpročem, akad. Olivera Jašar-Nasteva spađa među prvite makedonski lingvisti što se zanimavaat so balkanistička problematika, što e rezultat na nejzinoto poznavanje na balkanskite jazicii, među koi posebno mesto zazema turskiot jazik.

Pročitaj kompletan tekst »

Polski-macedoński. Gramatyka Konfrontatynjna / Polski-makedonski. Gramatička konfrontacija (1–6) (Milica Mirkulovska)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Izdavanjeto na serijata POLSKI-MACEDOŃSKI. Gramatyka Konfrontatywna / POLSKI-MAKEDONSKI. Gramatička konfrontacija (1–6) e rezultat na rabota vrz istoimeniot proekt iniciran 1964 godina i rakovoden od Božidar Vidoeski i Zuzana Topolinjska.

Pročitaj kompletan tekst »

Prilog kon bibliografijata na makedonskiot jazik 2 (Milica Mirkulovska)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Vo 1953 godina Božidar Vidoeski, togašen asistent pri Katedrata za makedonski jazik na (togaš) Filozofskiot fakultet vo Skopje ja ima objaveno tolkovnata bibliografija na publikacii, zaklučno so 1952 godina, koi se odnesuvaat na strukturata na leksičkiot fond na makedonskiot jazik pod naslov Prilog kon bibliografijata na makedonskiot jazik (Vidoeski, Božo: Prilog kon bibliografijata na makedonskiot jazik Skopje : Institut za makedonski jazik, 1953. – 136s.).

Pročitaj kompletan tekst »

Dž. Jully, A. N. Sobolev: Albanskij toskskij govor sela Lešnja (kraina Skrapar) (Marija Ilić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Koautorska studija Andreja N. Soboljeva i Dželjalja Ulija, predstavlja interdisciplinarno istraživanje govora i tradicijske kulture albanskog sela Lešnje. Istraživanje je obavljeno 1999. godine kao nastavak realizacije projekata Deutsche Forschungsgemeinschaft „Kleiner Balkansprachatlas” (dalje u tekstu: KBSA, Institut slovenske filologije univerziteta u Marburgu) i projekta Malyj dialektologičeskij atlas balkanskih jazykov (dalje u tekstu: MDABJa, Institut za lingvistička istraživanja u Sankt-Peterburgu), u okviru kojih je dosada već izašlo nekoliko monografskih publikacija.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Detelić, A. Loma, I. Pavlović: Gradovi u hrišćanskoj i muslimanskoj epici (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Interdisciplinarni naučni projekat, CD-rom „Gradovi u hrišćanskoj i muslimanskoj epici“ koji koatorski potpisuju dr Mirjana Detelić i dr Aleksandar Loma, dopisni član SANU, rezultat je dugogodišnjeg istraživačkog rada koji je podrazumevao u metodološkom smislu veoma složeno prilagođavanje zahtevima novih medija.

Pročitaj kompletan tekst »

A. Sobolev (ur.): Malyj dialektologičeskij atlas balkanskih jazykov, Probnyj vypusk (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

U izuzetno kratkom vremenskom periodu uspešno je priveden kraju rad na Malom dijalektološkom atlasu Balkana (MDABJ). Projekat MDABJ započet je 1996. godine pri Institutu lingvističkih istraživanja Ruske akademije nauka u Sankt-Peterburgu, a od februara 1999. rad na ovom projektu odvija se paralelno i pri Institutu za slovensku filologiju u Marburgu, Nemačka. Odgovarajući upitnici (sintaksički, leksički i etnolingvistički) objavljeni su tokom 1996 –1997.

Pročitaj kompletan tekst »

Philologia 2004/2 (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 12-13

Drugi broj godišnjeg časopisa Philologia čini trideset priloga razvrstanih u devet rubrika: Emeritus, Nauka o jeziku, Metodika i didaktika, Nauka o književnosti, Kultura i društvo, Prikazi, Izveštaji, Prevodi i kritike prevoda i Bibliografija (izabrana bibliografija sekundarne literature o istraživanju naučne fantastike, za period od 1992–2002) i Registar autora.

Pročitaj kompletan tekst »

Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 11 (Milica Mirkulovska)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 12-13

Serijata Studia linguistica Polono-Meridianoslavica e serija na lingvistički trudovi koja se izdava zaednički, vo rezultat na međunarodna naučna sorabotka, na nekolku naučni centri vo Polska i od prostorite na bivša Jugoslavija.

Pročitaj kompletan tekst »

Slavistički studii 10 (Milica Mirkulovska)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 12-13

Na Svečeniot sobir po povod patroniot praznik na Filološkiot fakulet “Blaže Koneski” vo Skopje, na 19 dekemvri 2003 godina, akademik Petar Hr. Ilievski go promoviraše dolgoočekuvaniot tom 10 od spisanieto Slavistički studii, posveten na prof. Zuzana Topolinjska po povod sedumdesetgodišninata.

Pročitaj kompletan tekst »

Menac i dr.: Hrvatski frazeološki rječnik (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 12-13

Kra­jem 2003. go­di­ne u iz­da­nju hr­vat­skog iz­da­va­ča “Lje­vak” iz štam­pe je iza­šao “Hr­vat­ski fra­ze­o­lo­ški rječ­nik”. Auto­ri ovog de­la su ru­si­sti sa Od­se­ka za sla­vi­sti­ku Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, tj. An­ti­ca Me­nac, Želj­ka Fink-Ar­sov­ski i Ra­do­mir Ven­tu­rin. Hr­vat­ska fra­ze­o­lo­ška ško­la iz­ne­dri­la je do sa­da ne­ko­li­ko fra­ze­o­lo­ških reč­ni­ka od ko­jih su naj­va­žni­ji “Frazeološki rječnik hr­vat­sko­ga ili srp­skog je­zi­ka” i “Hr­vat­sko-njemački frazeološki rječnik” Jo­si­pa Ma­te­ši­ća iz 1982., od­no­sno 1988. god., kao i “Ru­sko-hr­vat­ski ili srp­ski frazeološki rječnik” u re­dak­ci­ji An­ti­ce Me­nac (1979-1980).

Pročitaj kompletan tekst »

D. Gortan-Premk, V. Vasić, G. Štasni: Semantičko-derivacioni rečnik, Sveska 1 : Čovek delovi tela. Od pretpostavki do rezultata

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj: 12-13

Prva sveska Semanatičko-derivacionog rečnika, Čovek – delovi tela (2003), urađena je iz više razloga. Redosled njihovog navođenja ne odražava niti redosled njihovog uočavanja i formulisanja niti njihovu hijerarhiju. Naime, koliko god da je bilo izazovano pokušati proveriti neke pretpostavke o ustrojstvu leksičkog sistema, toliko isto je bilo korisno izraditi jedan specijalni, semantičko-derivacioni rečnik, ma i malog obima, i time bar unekoliko umanjiti razlike između savremene srpske leksikografije i leksikografije drugih slovenskih jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

Anna Skowron: Perfektivizacija prefiksalna u poljskom i srpskohrvatskom jeziku

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj: 12-13

Predmet ovoga rada jeste opis glagolskih prefiksa i analiza razlika
i sličnosti njihove semantike u poljskom i srpskohrvatskom jeziku. Istraživanja zasnivaju se na fondu svršenih glagola sadržanih u Słowniku form koniugacyjnych czasowników polskich Mędaka (1997), Rječniku hrvatskoga jezika Anića (1998) i Beogradskom frajerskom rečniku Imamija (2000).

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna stranaSledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa