Lingvističke aktuelnosti

Impresum

Upisano u kategoriju: Impresum

Izdaje Institut za srpski jezik SANU * Glavni urednik: Đorđe Otašević * Urednici: Stana Ristić, Biljana Sikimić, Danko Šipka

Pročitaj kompletan tekst »

ROD I JEZIK, Priredile Svenka Savić, Marijana Čanak, Veronika Mitro, Gordana Štasni, Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, Novi Sad, 2009, 191 str. (Stana Ristić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 17

Knjiga Jezik i rod nastala je kao rezultat zajedničkog napora više autora lingvista po struci. Po svom sadržaju i koncepciji ona predstavlja novinu u našoj priručničkoj i stručnoj literaturi, jer na jednom mestu, i to veoma kompetentnim štivom, pruža mogućnost sagledavanja odnosa jezika i ideologije na primeru tretmana rodnog problema u službenoj i javnoj upotrebi srpskog jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

Sofija Mićić: STUDIJE O JEZIKU MEDICINE U ENGLESKOM I SRPSKOM. Beograd, Beogradska knjiga, 2009, 238 str. (Svetlana Stamenov-Rašeta)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 17

Studije o jeziku medicine u engleskom i srpskom predstavljaju neku vrstu sinteze autorkinih ranijih istraživanja u oblasti kontrastiranja engleskog i srpskog jezika medicine, objavljenih u formi naučno-istraživačkih radova u raznim domaćim i stranim stručnim časopisima. Konstatujući da pojava novih bolesti, brz razvoj medicine, farmaceutske industrije i savremene tehnologije zahteva praćenje jezika i stvaranje nove terminologije, autorka veoma postupno polazi od objašnjavanja principa tvorbe medicinskih termina, zatim prelazi sa morfoloških na leksičko-semantičke aspekte jezika (medicine) sa posebnim osvrtom na paradigmatske i sintagmatske leksičke odnose u jeziku medicine, da bi završila sa njegovim leksikografskim aspektima.

Pročitaj kompletan tekst »

DIE EUROPÄIZITÄT DER SLAWIA ODER DIE SLAWIZITÄT EUROPAS. EIN BEITRAG DER KULTUR- UND SPRACHRELATIVISTISCHEN LINGUISTIK, Christian Voss, Alicja Nagórko (Hrsg.). Berlin – München, Verlag Otto Sagner, 2009, 238 p. (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 17

Monografija predstavlja zbornik radova sa konferencije održane juna 2007. na Humbolt univerzitetu u Berlinu, a njen naslov mogao bi se prevesti kao „Evropejstvo Slavije ili slovenstvo Evrope. Prilog lingvistici kulturne i jezičke relativnosti“. Zbornik je dvojezičan, radovi su na engleskom i nemačkom jeziku. Učinjen je urednički napor da se prilozi ne poređaju arealno, veze kulture i jezika preispituju se grupisane u četiri poglavlja (panela): Kognitivna slika sveta, Evropa kao hibridni kontaktni prostor, Etnolingvistika i – Interlingvalne dimenzije. Imajući u vidu široko postavljenu temu u naslovu, logičan rezultat je metodološki heterogen zbornik. Ipak, ovakvim izborom priloga veliko metodološko šarenilo aktuelnih pravaca i škola u slavistici koje se bave vezom jezika i kulture – tek je naznačeno.

Pročitaj kompletan tekst »

Ana Jovanović: STUDENT AND TEACHER ATTITUDES IN FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION. Belgrade, Andrejević Endowment, 2009, 115 p. (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 17

Studija Ane Jovanović Stavovi učesnika u nastavi stranih jezika, rezultat je aktivnih višegodišnjih istraživanja na Katedri za Iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu. Rukopis je odbranjen kao doktorska disertacija septembra 2008. na Fakultetu univerziteta Purdue, West Lafayette, Indiana, SAD.

Pročitaj kompletan tekst »

JUŽNOSLOVENSKI FILOLOG, knjiga LXIV (u čast akademika Milke Ivić povodom 85-godišnjice rođenja), SANU, Beograd, 2008. (Marina Nikolić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Časopisi, Broj: 17

U dugoj istoriji vodećeg srpskog lingvističkog časopisa Južnoslovenski filolog samo nekoliko brojeva je imalo poseban status spomenica u čast vodećim srpskim lingvistima i glavnim urednicima Južnoslovenskog filologa. Takav status ima i LXIV knjiga tog časopisa, koja se posvećuje akademiku Milki Ivić povodom 85-godišnjice njenog života. Time je određen profil i struktura ove knjige.

Pročitaj kompletan tekst »

NAŠ JEZIK XXXVII/1–4, Institut za srpski jezik SANU, Beograd, 1–107 str. (Milica Marjanović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Časopisi, Broj: 17

Časopis Naš jezik, koji izdaje Institut za srpski jezik SANU, u broju za 2006. godinu sadrži petnaest radova, izdvojenih u dve celine: Članci i Prikazi.

Pročitaj kompletan tekst »

Jean Léo Léonard, Ksenija Djordjević: CONSTRUCTION NATIONALE ET INTÉGRATION MULTILINGUE EN EUROPE. DEUX ÉTUDES DE CAS PÉRIPHÉRIQUES : FINLANDE ET SERBIE. Paris, L’Harmattan, 2008, 241 str. (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 17

Koautorska monografija Žana Lea Leonara i Ksenije Đorđević „Nacionalna konstrukcija i višejezična integracija u Evropi. Dve studije slučaja sa periferije: Finska i Srbija“ objavljena je na francuskom jeziku u uglednoj sociolingvističkoj seriji koju uređuje Anri Boje (Henri Boyer) u okviru izdvačke kuće L’Harmattan.

Pročitaj kompletan tekst »

Ratko Stojković: REČNIK SKRAĆENICA, AKRONIMA, OZNAKA. Drugo, izmenjeno i dopunjeno, izdanje. Enigmatski savez Srbije i autor, Beograd, 2008, 279 str. (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 17

 
Ratko Stojković: REČNIK SKRAĆENICA, AKRONIMA, OZNAKA. Drugo, izmenjeno i dopunjeno, izdanje. Enigmatski savez Srbije i autor, Beograd, 2008, 279 str.
 
 
Jedanaest godina nakon prvog izdanja, objavljenog pod nešto drugačijim nazivom – Univerzalni rečnik skraćenica, akronima i oznaka – Ratko Stojković je priveo kraju posao na drugom, dopunjenom i dosta izmenjenom izdanju. Za razliku od prvog izdanja, […]

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević: REČNIK TURCIZAMA. Alma, Beograd, 2009, 215. str. (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 17

Ove godine je, u izdanju beogradske izdavačke kuće Alma, objavljen Rečnik turcizama, autora Đorđa Otaševića.

Pročitaj kompletan tekst »

Rada Stijović: SRPSKI JEZIK – NORMA I PRAKSA (PRILOZI PISANOJ I GOVORNOJ KOMUNIKACIJI). Beograd, Čigoja štampa, 2009, 203. str. (Marina Nikolić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 17

Konstantna je potreba srpskog jezika za kompetentnim autorima na polju jezičke kulture kao i potreba za novom i pre svega aktuelnom literaturom. Jedan od takvih autora upravo je docent dr Rada Stijović, dugogodišnji saradnik Instituta za srpski jezik SANU i univerzitetski nastavnik srpskog jezika, a njena knjiga Srpski jezik – norma i praksa upravo je jedna od onih preko potrebnih razvoju i kulturi srpskog jezika. Knjiga predstavlja kontinuitet istraživanja praktičnih problema koji se javljaju u srpskom jeziku, u njegovoj govornoj i pisanoj formi.

Pročitaj kompletan tekst »

Ivana Vučina Simović, Jelena Filipović: ETNIČKI IDENTITET I ZAMENA JEZIKA U SEFARDSKOJ ZAJEDNICI U BEOGRADU. Beograd, Zavod za udžbenike, 2009, 251 str (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 17

Sociolingvistička monografija Ivane Vučina Simović i Jelene Filipović Etnički identitet i zamena jezika u sefardskoj zajednici u Beogradu popunjava dve značajne praznine: nedostatak celovite studije o Sefardima u Beogradu i nedostatak dijahrone sociolingvističke analize nekog manjinskog jezika u Srbiji sa razvijenim teorijskim pristupom.

Pročitaj kompletan tekst »

Miodrag Tošić: REČNIK 5 ІV EAGAR-IŠČUK. Enigmatski savez Srbije – Alma, Beograd, 2009, 379 str. (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 17

Četvrta knjiga Tošićevog petoslovnog rečnika sadrži 8.200 odrednica i 14.350 značenja. Spisak ekscerpiranih izvora, već od prve knjige izuzetno obiman, neprekidno se popunjava novim knjigama, rečnicima i enciklopedijama. Najnoviji izvori pridodati ovom spisku objavljeni su u 2009. godini, sedam-osam meseci pre četvrte knjige Tošićevog rečnika.

Pročitaj kompletan tekst »

PRILOZI ZA GRAĐU LEKSIKOLOŠKE I METALEKSIKOGRAFSKE BIBLIOGRAFIJE (2) (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 17

Dabić Bogdan L.: Brojevi kao tvorbeno polazište za izvođenje novih reči u srpskom jeziku. ZbMSFL XLIII (2000 [2001]), 149–155.

Pročitaj kompletan tekst »

Proslava povodom šezdeset godina postojanja Instituta za srpski jezik SANU. 17. i 18. decembar 2007. godine. Srpska akademija nauka i umetnosti (Vladan Jovanović i Marina Spasojević)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 17

Na primeren način, međunarodnim naučnim skupom i okruglim stolom Stanje i perspektive nauke o srpskom jeziku, Institut za srpski jezik SANU je 17. i 18. decembra obeležio šezdeset godina svoga postojanja. Tom prilikom je naučnoj i široj javnosti predstavljena dosadašnja delatnost Instituta – njegovi projekti i njegove publikacije, ali i dalji planovi i zadaci Instituta, kao i situacija u nauci o srpskom jeziku uopšte.

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa