Lingvističke aktuelnosti

Sreto Tanasić: Sintaksičke teme (Jovanka Milošević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 19

Књига Синтаксичке теме Срете Танасића, квалитетом и актуелношћу пронашла је пут до читалачке публике, на чију радост је она поново објављена. Друго издање Синтаксичких тема у некој мери је измењено у односу на прво. Избачени су радови у којима се аутор бави реченицама, а убачено је пет нових радова – рад о плусквамперфекту и радови који представљају преглед истраживања система глаголских облика неких наших истакнутих лингвиста, па је књига тематски кохерентнија.

Pročitaj kompletan tekst »

Diskurs i diskursi : Zbornik u čast Svenki Savić (Nenad Ivanović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 19

Схваћена као прагматички оријентисана пракса посматрања и тумачења језика који се реализује „у употреби“ и „изван реченице“, анализа дискурса представља широко фундирану, примењену лингвистичку дисциплину, која се изграђује на укрштају лингвистике и сродних научних области (антропологије, филозофије, психологије и др). Корпусом тема које проистичу из поменуте везе, попут анализе комуникације, когнитивне и социјалне психологије и других, она заузима значајно место међу академским приступима изучавању језика и његове употребе.

Pročitaj kompletan tekst »

Gramatika i leksika u slovenskim jezicima : Zbornik radova s međunarodnog simpozijuma (Mirjana Adamović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Zbornici, Broj: 19

У овом приказу дате су основне информације о значају и областима рада међународног симпозијума Граматика и лексика у словенским језицима који је у организације Матице српске и Института за српски језика САНУ одржан у Новом Саду и Београду у септембру 2010. године (Матица српска 14. септембра, Инсититут за српски језик САНУ 15. и 16. септембар 2010. године). Радови референата из 15 земаља (Белорусија, Бугарска, Велика Британија, Италија, Македонија, Немачка, Пољска, Русија, САД, Словенија, Србија, Финска, Холандија, Чешка и Шведска) штампани су у зборнику Граматика и лексика у словенским језицима. Зборник сачињава 46 радова реномираних лингвиста, који си те радове писали по позиву, а позиви су, као што је и уобичајено, били упућени лингвистима од научноистраживачког искуства и угледа, што је било и гаранција квалитета њихових радова.

Pročitaj kompletan tekst »

Predrag Piper: Prilozi istoriji srpske slavistike: Biobibliografska građa (Marina Nikolić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Bibliografije, Broj: 19

Књига академика Предрага Пипера представља својеврсни биобиблиографски речник који се састоји од мање или више исцрпних биографија и библиографија седамдесет двоје слависта…

Pročitaj kompletan tekst »

Predrag Piper: Prilozi istoriji srpske slavistike: Biobibliografska građa (Mirjana Adamović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Bibliografije, Broj: 19

Пред нама је књига коју је приредио истакнути српски слависта Предраг Пипер са циљем да допринесе остваривању значајног научног и културног задатка српске славистике – изради биобиблиографског речника српске славистике – а за који се грађа убрзано повећава.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: Slogovni glosar 1, 2 (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 19

Na osnovu svog impozantnog korpusa, koji sadrži preko 213.000 osnovnih oblika reči (na primer, infinitivi glagola, nominativ jednine imenica, nominativ jednine muškog roda prideva, itd.), Danko Šipka je uradio još jedan interesantan i vrlo koristan rečnik. Osnovna leksička lista za ovaj glosar potiče iz nekoliko autorovih projekata: Kolokvijalnog rječnika, Rječnika novih riječi, te kompjuterskog rečnika za softver NeuroTran. U ove projekte građa je unesena kako na osnovu skeniranja postojećih rečnika, tako i na osnovu analize višemilionskog korpusa novinskih tekstova iz Bosne, Hrvatske i Srbije.

Pročitaj kompletan tekst »

Stana Ristić: Modifikacija značenja i leksički modifikatori u srpskom jeziku (Ivana Lazić-Konjik)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 19

Вишегодишња истраживања ауторке др Стане Ристић, научног саветника у Институту за српски језик САНУ, у области лексичке семантике, усмерена на проблем изучавања промене значења у спојевима језичких јединица на различитим језичким нивоима, преточена су у књигу Модификација значења и лексички модификатори у српском језику.

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević: Tematski rečnik 1, 2 (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 19

Тематски речник српског језика Ђорђа Оташевића другачији је од постојећих тематских речника. Одреднице су сложене азбучним редом. Приказани су садржински и формални односи које једна лексема може имати у лексичком систему српског језика: синонимија, хипонимија, антонимија, хомонимија, холонимија, меронимија и др. Свака лексичка релација и функција представљена је различитом ознаком.

Pročitaj kompletan tekst »

Gordana Štrbac: Dopune komunikativnih glagola : sintaksičko-semantički i leksikografski opis (Svetlana Slijepčević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 19

Монографија Гордане Штрбац Допуне комуникативних глагола представља измењену верзију ауторкине докторске дисертације. Сам поднаслов Синтаксичко-семанитички и лексикографски опис указује на две основне теме ове књиге: синтаксичко понашање комуникативних глагола (1) у зависности од семантичке структуре самих глагола (2). Такође, важна целина ове монографије јесте лексикографско решење за представљање синтаксичких образаца у којима се реализују комуникативни глаголи.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Ristić, T. Samardžić, N. Ivanović, A. Marković, M. Jakić: Digitalizacija građe i unapređenje rada na Rečniku srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj: 19

Постојећа грађа за израду Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (грађа даље у тексту) представља национално културно благо сама за себе. Ова колекција од око 6 милиона листића садржи податке о значењу, употреби и граматичким особинама речи српског језика који су годинама брижљиво прикупљани и складиштени и који данас представљају богат и незаменљив извор сазнања о самом српском језику.

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević: Prilozi za građu leksikološke i metaleksikografske bibliografije (4)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 19

Јовановић Гордана: О лексици српских четворојеванђеља. НССУВД 23/2 (1993), 167–173.

Јовановић Гордана: О односу јеванђељске лексике у руској и српској редакцији. АФФ 19 (1992), 265–269.

Pročitaj kompletan tekst »

41. skup slavista, Seminar srpskog jezika, književnosti i kulture (Olga Sabo)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 19

У Међународном славистичком центру на Филолошком факултету у Београду одржан је од 1. до 20. септембра 2011. године 41. скуп слависта. На скупу су учествовали студенти и професори из Немачке, Мађарске, Бугарске, Румуније, Македоније, Француске, Грчке Украјине, Русије и других европских земаља.

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa