Lingvističke aktuelnosti

Марина Николић: Језичка култура у науци о српском језику I

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 20

У овом ра­ду би­ће ре­чи о ли­те­ра­ту­ри ко­ја је на­пи­са­на на срп­ском је­зи­ку и ко­ја се им­пли­цит­но или екс­пли­цит­но, ин­ди­рект­но или ди­рект­но ба­ви срп­ском је­зич­ком кул­ту­ром. Про­у­ча­ва­њем је об­у­хва­ћен ве­ли­ки број ра­до­ва (мо­но­гра­фи­ја, при­руч­ни­ка и је­зич­ких са­вет­ни­ка), а пр­вен­стве­ни циљ је то да се да пре­глед оно­га што је на те­му је­зич­ке кул­ту­ре ура­ђе­но у срп­ској лин­гви­сти­ци. Би­ће по­ме­ну­ти број­ни ра­до­ви, али ће нај­ви­ше про­сто­ра за­у­зе­ти они ко­је сма­тра­мо нај­зна­чај­ни­ји­ма за по­ље срп­ске је­зич­ке кул­ту­ре.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Термин „политичка коректност“

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 20

У ра­ду се на­во­де пре­те­че тзв. „по­ли­тич­ке ко­рект­но­сти“, де­фи­ни­ци­је овог тер­ми­на у но­ви­јим реч­ни­ци­ма и ен­ци­кло­пе­ди­ја­ма, као и у лин­гви­стич­кој ли­те­ра­ту­ри, при­ме­ри „по­ли­тич­ки ко­рект­не“ лек­си­ке, те де­ли­мич­ни спи­сак кри­ти­ка ко­је се упу­ћу­ју тзв. „по­ли­тич­кој ко­рект­но­сти“.

Pročitaj kompletan tekst »

Spomenica Valtazara Bogišića (Andrej Sobolev)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 20

Iz­da­nje ko­je se ov­de pri­ka­zu­je pred­sta­vlja zbor­nik ra­do­va po­sve­ćen sto­go­di­šnji­ci smr­ti Bal­ta­za­ra (Val­ta­za­ra) Bo­gi­ši­ća (1834–1908) – Hr­va­ta, et­no­gra­fa i is­tra­ži­va­ča ju­žno­slo­ven­skog obi­čaj­nog pra­va, prav­ni­ka, so­ci­o­lo­ga pra­va i isto­ri­ča­ra, pro­fe­so­ra Uni­ver­zi­te­ta u Ode­si (1869–1870), mi­ni­stra prav­de Cr­ne Go­re (1893–1899).

Pročitaj kompletan tekst »

Srpska lingvistika. Serbische Linguistik (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 20

Am­bi­ci­o­zno na­slo­vljen zbor­nik ra­do­va („Srp­ska lin­gvi­sti­ka“), ugled­nog iz­da­va­ča na­uč­nih pu­bli­ka­ci­ja Oto Za­gner iz Ber­li­na, re­zul­tat je ra­da sku­pa odr­ža­nog na Hum­bol­to­vom uni­ver­zi­te­tu u Ber­li­nu od 11. do 13.12.2008. go­di­ne, u or­ga­ni­za­ci­ji In­sti­tu­ta za sla­vi­sti­ku.

Pročitaj kompletan tekst »

Хенрик Јарошевич: Прилози историји српскохрватског језика (Душан Владислав Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 20

Осећа се недостатак публикацијa које се на систематски начин баве анализом бројних аспеката постојања 90 година старог социолингвистичког појма који се крије под називом српскохрватски језик

Pročitaj kompletan tekst »

Стана Ристић: О речима у српском језику (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 20

Књи­га са­др­жи ре­зул­та­те ауто­ро­вих ис­тра­жи­ва­ња у прет­ход­не три го­ди­не. По­је­ди­ни де­ло­ви ове мо­но­гра­фи­је већ су пу­бли­ко­ва­ни у ча­со­пи­си­ма и збор­ни­ци­ма с на­уч­них ску­по­ва, али су ов­де, ка­ко Ста­на Ри­стић на­во­ди у Пред­го­во­ру (7), да­ти у не­што из­ме­ње­ним и до­пу­ње­ним вер­зи­ја­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Драганa Радовановић: Говор Ваљевске Подгорине (Рада Стијовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 20

Че­твр­тог ју­на ове го­ди­не док­то­ри­ра­ла је на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Но­вом Са­ду Дра­га­на Ра­до­ва­но­вић с те­мом Го­вор Ва­љев­ске Под­го­ри­не.

Pročitaj kompletan tekst »

Симо Ћирковић: Речник архаизама (Страхиња Степанов)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 20

Из­ла­зак из штам­пе Реч­ни­ка ар­ха­и­за­ма Си­ме Ћир­ко­ви­ћа за ср­би­сти­ку ни­је без зна­ча­ја, али из­и­ску­је де­таљ­ни­ји при­каз као и од­ре­ђе­ни при­ступ овом „лек­си­ко­граф­ском до­га­ђа­ју“, ка­ко због чи­ње­ни­це да аутор ни­је шко­ло­ва­ни лин­гви­ста та­ко и због са­ме ма­те­ри­је ко­ја се об­ра­ђу­је у реч­ни­ку (ар­ха­и­за­ма).

Pročitaj kompletan tekst »

Пер Јакобсен: Јужнословенске теме (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 20

Књи­га са­др­жи Увод­ну реч (7–8), пет по­гла­вља с укуп­но три­де­сет че­ти­ри при­ло­га (9–328), бе­ле­шку о ауто­ру – Ју­го­сла­ви­ста Пер Ја­коб­сен (329–332) – ко­ју је на­пи­са­ла Пер­си­да Ла­за­ре­вић Ди Ђа­ко­мо, Би­бли­о­граф­ску бе­ле­шку (333–335) и Ин­декс име­на (337–346).

Pročitaj kompletan tekst »

Творци српског књижевног језика (Срето Танасић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 20

Је­зик као сред­ство кул­ту­ре на­ро­да ко­ји се њи­ме служи ди­је­ли суд­би­ну те кул­ту­ре, бо­ље ре­ћи ди­је­ли суд­би­ну на­ро­да ко­ји се њи­ме слу­жи јер не­ма ни јед­не обла­сти чо­вје­ко­ва жи­во­та ко­ја би би­ла без уче­шћа је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: Речник опсцених речи и израза (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Је­да­на­ест го­ди­на на­кон пр­вог из­да­ња, два из­да­ва­ча, је­дан из Но­вог Са­да, дру­ги из Бе­о­гра­да, по­но­во су об­ја­ви­ла ову ве­о­ма зна­чај­ну мо­но­гра­фи­ју по­све­ће­ну оп­сце­ној лек­си­ци.

Pročitaj kompletan tekst »

Софија Мићић: Медицински речник (Ивана Лазић-Коњик)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

У јед­ном од прет­ход­них бро­је­ва Лин­гви­стич­ких ак­ту­ел­но­сти (бр. 16, http://www.asu­silc.net/ak­tu­el­no­sti/?p=448) пи­са­ли смо о Ме­ди­цин­ском реч­ни­ку др Со­фи­је Ми­ћић, ко­ји се кра­јем 2007. го­ди­не по­ја­вио у из­да­њу За­во­да за уџ­бе­ни­ке из Бе­о­град (др Со­фи­ја Ми­ћић пре­да­је ен­гле­ски је­зик у зва­њу ван­ред­ног про­фе­со­ра на Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду).

Pročitaj kompletan tekst »

Вучина Раичевић: Речник лингводидактичке терминологије (Мирјана Адамовић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Пред на­ма се на­ла­зи реч­ник ко­ји да­је пре­глед „основ­них, нај­фре­квент­ни­јих и углав­ном ши­ре при­хва­ће­них пој­мо­ва, тер­ми­на и тер­ми­но­ло­шких син­таг­ми из лин­гво­ди­дак­ти­ке, од­но­сно оп­ште и по­себ­них ме­то­ди­ка на­ста­ве стра­них је­зи­ка“

Pročitaj kompletan tekst »

Момчило Златановић: Речник говора југа Србије (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Реч­ник го­во­ра ју­га Ср­би­је (про­вин­ци­ја­ли­зми, ди­ја­лек­ти­зми, вар­ва­ри­зми и др.), ауто­ра Мом­чи­ла Зла­та­но­ви­ћа, са­др­жи ве­ли­ки број ре­чи из Вра­ња и око­ли­не, Пчи­ње, По­ља­ни­це, Ино­го­шта, Пре­шев­ске Мо­ра­ви­це и Пре­шев­ске Цр­не го­ре, Гр­де­лич­ке кли­су­ре, Вла­си­не и Цр­не Тра­ве. Књи­га је ен­ци­кло­пе­диј­ског ка­рак­те­ра. То је ви­ше по­ет­ски за­пис о љу­ди­ма, ве­ро­ва­њи­ма и оби­ча­ји­ма у ју­жном де­лу Ср­би­је, не­го лин­гви­стич­ки при­руч­ник.

Pročitaj kompletan tekst »

Alisa Mahmutović: Kao frazeološki rječnik (Danko Šipka)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Alisa Mahmutović: KAO FRAZEOLOŠKI RJEČNIK. RJEČNIK FRAZEMA S POREDBENOM ČESTICOM „KAO”. „Dobra knjiga“ – „Synopsis“, Sarajevo – Zagreb, 2012, 191 str.

 

 

Ovaj rječ­nik pred­sta­vlja zna­ča­jan i in­te­re­san­tan do­pri­nos pro­u­ča­va­nju srp­sko­hr­vat­ske (bo­san­ske/hr­vat­ske/srp­ske) fra­ze­o­lo­gi­je, ura­đen je so­lid­no, na osno­vu ja­snih kri­te­ri­ju­ma, za­sno­van na stvar­no­ži­vot­noj gra­đi i ko­ri­stan po­ten­ci­jal­nim ko­ri­sni­ci­ma.
[…]

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Тематски речник 3 (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Го­ди­ну да­на на­кон об­ја­вљи­ва­ња пр­ве све­ске, не­дав­но је об­ја­вље­на је и тре­ћа све­ска Те­мат­ског реч­ни­ка срп­ског је­зи­ка ауто­ра Ђор­ђа Ота­ше­ви­ћа.

Pročitaj kompletan tekst »

Наталья Шильнова: От Геркулесовых столбов до Эльдорадо (Алма Оташе-

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 20

По­не­кад је јед­но­став­но об­ја­сни­ти зна­че­ње и по­ре­кло то­по­ни­ма, а по­не­кад, чак и ка­да се ра­ди о по­зна­тим и че­сто ко­ри­шће­ним то­по­ни­ми­ма, ни­је ла­ко од­ре­ди­ти са чи­ме су по­ве­за­ни, ко их је та­ко на­звао, ка­да и због че­га. На ова пи­та­ња, кроз ви­ше од сто педесет крат­ких „при­ча“, На­та­ли­ја Шиљ­но­ва да­је од­го­во­ре.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђ. Оташевић, Љ. Оташевић: Речник скраћеница (Весна Ђорђевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 20

Ове го­ди­не из­да­вач­ка ку­ћа „Ал­ма“ об­ја­ви­ла је (но­ви) Реч­ник скра­ће­ни­ца, чи­ји су са­ста­вља­чи Ђор­ђе и Љи­ља­на Ота­ше­вић. Реч је о тре­ћем реч­ни­ку скра­ће­ни­ца по­ме­ну­тих ауто­ра: го­ди­не 2010. ауто­ри су об­ја­ви­ли Реч­ник скра­ће­ни­ца 1, ћи­ри­лич­ке скра­ће­ни­це, а 2011. Реч­ник скра­ће­ни­ца 2, ла­ти­нич­не скра­ће­ни­це, оба у из­да­њу „Ал­ме“ из Бе­о­гра­да. Но­ви Реч­ник скра­ће­ни­ца пред­ста­вља пре­сек прет­ход­на два реч­ни­ка ко­ја су по­слу­жи­ла као из­во­ри гра­ђе: ма­њи је оби­мом и са­др­жи и ћи­ри­лич­ке и ла­ти­нич­ке скра­ће­ни­це.

Pročitaj kompletan tekst »

Vesna Đorđević: Konceptualizacija imigranata u političkom diskursu

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 20

Po­što nas je za­ni­ma­lo ka­ko me­ha­ni­zam poj­mov­nih me­ta­fo­ra funk­ci­o­ni­še u po­li­tič­kom dis­kur­su i ka­ko se pu­tem me­ta­fo­re ostva­ru­ju glav­ne funk­ci­je ovog dis­kur­sa – ma­ni­pu­la­tiv­na i ube­đi­vač­ka, tra­ga­li smo za em­pi­rij­skim is­tra­ži­va­nji­ma ko­ja uka­zu­ju na pri­su­stvo od­re­đe­nog ide­o­lo­škog sta­va za­tam­nje­nog ili upra­vo osve­tlje­nog me­ta­fo­rič­kim ka­zi­va­njem. Pred­met ovog ra­da je­su is­tra­ži­va­nja ko­ja se ba­ve kon­cep­tu­a­li­za­ci­jom imi­gra­na­ta u po­li­tič­kom dis­kur­su, a naš cilj je da ove ra­do­ve or­ga­ni­zu­je­mo i pred­sta­vi­mo u for­mi ko­men­ta­ri­sa­ne bi­bli­o­gra­fi­je.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 20

Ла­бо­вић В(асо): Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је у обла­сти по­љо­при­вред­не тех­ни­ке. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је : Збор­ник ре­фе­ра­та. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 165–168.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa