Lingvističke aktuelnosti

Марина Николић: Језичка култура у науци о српском језику II

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 21

2. Језички приручници и саветници

Реч­ник је­зич­ких не­до­у­ми­ца Ива­на Клај­на, пред­ста­вља при­руч­ник у фор­ми реч­ни­ка на­ме­њен прак­тич­ној упо­тре­би. Због сво­је ве­ли­ке по­пу­лар­но­сти ко­ја про­ис­ти­че из ко­ри­сно­сти и прак­тич­но­сти, до­жи­вео је ве­ли­ки број из­да­ња.

Pročitaj kompletan tekst »

Милош Ковачевић: Граматичка питања српског језика (М. Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 21

Књи­га се са­сто­ји из три це­ли­не. Пр­ва (О стан­дар­ди­за­циј­ским и нор­ма­тив­ним пи­та­њи­ма срп­ско­га је­зи­ка) до­но­си че­ти­ри ра­да из обла­сти нор­ма­ти­ви­сти­ке, дру­га (О твор­бе­но-се­ман­тич­ким пи­та­њи­ма срп­ско­га је­зи­ка) да­је два ра­да чи­ји је пред­мет пре­фик­са­ци­ја као твор­бе­ни про­цес и ре­зул­та­ти тог про­це­са, док тре­ће и нај­о­бим­ни­је по­гла­вље (О син­так­си­чо-се­ман­тич­ким пи­та­њи­ма срп­ско­га је­зи­ка) са­др­жи шест ра­до­ва из обла­сти ко­ја је нај­за­сту­пље­ни­ја у на­уч­ном опу­су Ми­ло­ша Ко­ва­че­ви­ћа – син­так­се.

Pročitaj kompletan tekst »

Рајна Драгићевић: Лексикологија и граматика у школи: Методички огледи (Даринка Гортан-Премк)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 21

Рај­на Дра­ги­ће­вић ви­ше­го­ди­шњи је про­фе­сор лек­си­ко­ло­ги­је на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду; она је и аутор уни­вер­зи­тет­ског уџ­бе­ни­ка из лек­си­ко­ло­ги­је, као и два­ју уџ­бе­ни­ка срп­ско­га је­зи­ка за основ­не шко­ле. А ови су Ме­то­дич­ки огле­ди, ка­ко би се пре­ма на­чи­ну пи­са­ња мо­гло за­кљу­чи­ти, на­ста­ли из ње­не по­тре­бе да се о пред­ме­ту ко­ји пре­да­је бри­не и ста­ра на свим ни­во­и­ма, од уни­вер­зи­тет­ског до ни­воа основ­не шко­ле

Pročitaj kompletan tekst »

Светлана Ћирковић: Стереотип времена у дискурсу расељених лица са Косова и Метохије (Биљана Сикимић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 21

Ре­зул­та­ти тим­ског те­рен­ског ра­да оба­вље­ног на про­јек­ту Ис­тра­жи­ва­ње сло­вен­ских го­во­ра на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји то­ком 2002. и 2003. го­ди­не (но­си­лац про­јек­та био је Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, а фи­нан­си­рао га је Уне­ско) овом мо­но­гра­фи­јом до­би­ја­ју јед­ну зна­чај­ну на­уч­ну ва­ло­ри­за­ци­ју.

Pročitaj kompletan tekst »

Бојана Милосављевић: Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације (Рада Стијовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 21

На из­ма­ку 2011. го­ди­не мр Бо­ја­на Ми­ло­са­вље­вић од­бра­ни­ла је на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Бе­о­град­ског уни­вер­зи­те­та док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју под на­зи­вом Ого­ва­ра­ње као го­вор­ни жа­нр сва­ко­днев­не ко­му­ни­ка­ци­је.

Pročitaj kompletan tekst »

Бобан Ђурић: Из живота руског Београда (Мирјана Адамовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 21

Књи­га Из жи­во­та ру­ског Бе­о­гра­да об­ја­вље­на је у окви­ру про­јек­та фи­нан­си­ра­ног од Ми­ни­стар­ства про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја „Књи­жев­ност и ви­зу­ел­не умет­но­сти: ру­ско-срп­ски ди­ја­лог“. Књи­га пред­ста­вља зна­ча­јан из­вор гра­ђе за про­у­ча­ва­ње исто­ри­је ру­ске еми­гра­ци­је у Ср­би­ји, пр­вен­стве­но у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Милорад Симић: Правописни речник српскога језика (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 21

Сви до­са­да­шњи пра­во­пи­си и пра­во­пи­сни реч­ни­ци иза­зи­ва­ли су ве­ли­ку па­жњу јав­но­сти, што је и ра­зу­мљи­во јер су то је­зич­ки при­руч­ни­ци ко­је ко­ри­сти нај­ве­ћи број љу­ди. Пра­во­пи­сни реч­ник срп­ско­га је­зи­ка пред­у­зе­ћа Ср­бо­соф си­гур­но не­ће би­ти из­у­зе­так – не са­мо због то­га што је ово пр­ви ди­ги­тал­ни пра­во­пи­сни реч­ник.

Pročitaj kompletan tekst »

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIV/2 (Ивана Маринковић Мандић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 21

Но­ви број ча­со­пи­са Збор­ник Ма­ти­це срп­ске за фи­ло­ло­ги­ју и лин­гви­сти­ку LIV/2 до­но­си но­ва ис­тра­жи­ва­ња и за­ни­мљи­ве оп­сер­ва­ци­је са­вре­ме­них до­ма­ћих и стра­них лин­гви­ста из обла­сти те­о­ри­је је­зи­ка, ди­ја­хро­ни­је, фо­не­ти­ке, мор­фо­ло­ги­је, син­так­се, ди­ја­лек­то­ло­ги­је, фра­зе­о­ло­ги­је, је­зич­ке кон­так­то­ло­ги­је, ког­ни­тив­не лин­гви­сти­ке итд.

Pročitaj kompletan tekst »

Русистика: Язык, культура, перевод (Мирјана Адамовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 21

При­каз збор­ни­ка ра­до­ва Ру­си­сти­ка: язык, ку­ль­ту­ра, пе­ре­вод са ју­би­лар­не ме­ђу­на­род­не кон­фе­рен­ци­је за­по­че­ће­мо крат­ком ин­фор­ма­ци­јом о до­га­ђа­ју чи­је је обе­ле­жа­ва­ње и из­ро­ди­ло овај збор­ник.

Pročitaj kompletan tekst »

Biuletin Radzëznë kaszëbsczégò jãzëka (Д. В. Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 21

Савет за кашупски језик је основала невладина организација Ка-шупско-приморски савез (www.kaszubi.pl, http://www.zk-p.org/), главна кашупска институција која има за циљ, између осталог, заштиту и не-говање кашупског језика, главног елемента кашупског идентитета.

Pročitaj kompletan tekst »

Софија Милорадовић: Музички жаргон младих (Софија Живковић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Ако је­зик ни­је er­gon већ ener­gia, ка­ко ка­же Хум­болт, жар­гон је ве­ро­ват­но ње­гов нај­е­нер­гич­ни­ји сег­мент. По­ред жар­го­ни­за­ма ко­ји су у ши­рој упо­тре­би и по­зна­ти ши­рој пу­бли­ци, по­сто­је и они ко­ји су ве­за­ни за не­ку од­ре­ђе­ну стру­ку или сфе­ру. Сва­ка­ко да је му­зи­ка јед­на од обла­сти у ко­јој се раз­вио вр­ло спе­ци­фи­чан „ши­фар­ник“.

Pročitaj kompletan tekst »

Милош Ковачевић, Михаило Шћепановић: Српски језик у вртлогу политике (Софија Живковић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Књи­га уни­вер­зи­тет­ских про­фе­со­ра Ми­ло­ша Ко­ва­че­ви­ћа и Ми­ха­и­ла Шће­па­но­ви­ћа, под на­сло­вом Срп­ски је­зик у вр­тло­гу по­ли­ти­ке, до­но­си скуп члан­ка ко­је су ауто­ри пи­са­ли по­во­дом раз­ли­чи­тих ср­би­стич­ких, од­но­сно сер­бо­кро­а­ти­стич­ких пи­та­ња.

Pročitaj kompletan tekst »

Jack Feuillet: Linguistique comparée des langues balkaniques (Љ. Ђурић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Bu­du­ći da se je­zič­ka fak­ta ni­su pro­me­ni­la od sa­mih za­če­ta­ka bal­kan­ske lin­gvi­sti­ke, i ima­ju­ći u vi­du da se je­zi­ci ko­ji či­ne bal­kan­ski je­zič­ki sa­vez mo­gu iz­u­ča­va­ti odvo­je­no u okvi­ri­ma he­le­ni­sti­ke, sla­vi­sti­ke ili ro­ma­ni­sti­ke, knji­ga Lin­gu­i­sti­que com­parée des lan­gu­es bal­ka­ni­qu­es pred­sta­vlja po­ku­šaj od­go­vo­ra na pi­ta­nje o ute­me­lje­no­sti ove di­si­pli­ne u okvi­ru lin­gvi­sti­ke, kao i za­sno­va­no­sti sa­vre­me­nog iz­u­ča­va­nja bal­kan­skog je­zič­kog sa­ve­za.

Pročitaj kompletan tekst »

Божо Ћорић: Повеља бана Кулина : графемика, фонемика, морфемика (Софија Живковић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Ср­би­сти­ка, али и сла­ви­сти­ка уоп­ште, про­шле го­ди­не до­би­ла је још јед­ну ко­ри­сну је­зич­ко­и­сто­риј­ску сту­ди­ју – мо­но­гра­фи­ју о По­ве­љи Ку­ли­на ба­на, чи­ји је аутор про­фе­сор Бо­жо Ћо­рић.

Pročitaj kompletan tekst »

Јагода Топалов: Мотивација у настави страног језика (М. Адамовић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Књи­га је на­ста­ла као ре­зул­тат аутор­ки­ног ин­те­ре­со­ва­ња за уло­гу ко­ју мо­ти­ва­ци­ја има у уче­њу уоп­ште, за­тим у уче­њу стра­ног је­зи­ка и нај­кон­крет­ни­је у уче­њу ен­гле­ског је­зи­ка. Ка­ко из пред­го­во­ра са­зна­је­мо књи­га је на­ста­ла пре­ра­дом нео­бја­вље­ног ма­ги­стар­ског ра­да аутор­ке под на­сло­вом Мо­ти­ва­ци­ја у уче­њу ен­гле­ског је­зи­ка као из­бор­ног пред­ме­та код сту­де­на­та Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Но­вом Са­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Ломпар: Граматика : Српски језик и књижевност за први разред гимназије и средњих стручних школа (Рада Стијовић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

Ка­да се има у ви­ду не­за­ви­дан ни­во пи­сме­но­сти у Ср­би­ји, као и не­ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње мла­дих за на­ста­ву је­зи­ка, та­да сва­ки но­ви уџ­бе­ник је­зи­ка и је­зич­ки при­руч­ник тре­ба до­че­ка­ти с буд­ном па­жњом и бри­жљи­во про­це­ни­ти ње­го­ву ва­ља­ност да по­у­чи, за­ин­те­ре­су­је и по­диг­не свест о ва­жно­сти пи­сме­но­сти и вла­да­ња књи­жев­ним је­зи­ком.

Pročitaj kompletan tekst »

Словарь фразеологических омонимов современного русского языка (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 21

Под ре­дак­ци­јом Н.А. Па­вло­ве, реч­ник су са­ста­ви­ле Т.В. Вар­ла­ко­ва, Т.А. Кри­во­ше­е­ва и Т.Н. Ше­ве­ле­ва.

Реч­ник са­др­жи 868 фра­зе­о­ло­шких хо­мо­ни­ма раз­ли­чи­тог ти­па. Ура­ђен је на осно­ву елек­трон­ске кар­то­те­ке ко­ја са­др­жи бли­зу три хи­ља­де фра­зе­о­ло­шких хо­мо­ни­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

А. Кузмановић-Јовановић и др.: Приручник из академског писања (Марина Николић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 21

При­руч­ник из ака­дем­ског пи­са­ња но­ва је књи­га на на­шем тр­жи­шту. Ка­да ка­же­мо но­ва,не ми­сли­мо са­мо на да­тум ка­да је об­ја­вље­на – ова књи­га но­ва је на тр­жи­шту по са­др­жа­ју и по на­ме­ни.

Pročitaj kompletan tekst »

Ранко Бугарски: Портрет једног језика (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

Пор­трет јед­ног језика је­сте књи­га, ко­ја сво­јом струк­ту­ром, а де­ли­мич­но и са­др­жа­јем, пра­ти ра­ни­је књи­ге Ран­ка Бу­гар­ског. Са­сто­ји се из че­ти­ри по­гла­вља.

Pročitaj kompletan tekst »

Mile Tomici: Dictionar frazeologic român – sârb (55.500 de frazeme româneşti) (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

Реч­ник са­др­жи 55.521 од­ред­ни­цу, од­но­сно лек­сич­ку је­ди­ни­цу. Иако се у уво­ду не од­ре­ђу­је фра­зе­о­ло­ги­зам, ла­ко се уоча­ва да је аутор овај тер­мин ко­ри­стио у ши­рем зна­че­њу.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa