Lingvističke aktuelnosti

Ђ. Оташевић: Фразеолошки речник српског језика (Исидора Колунџија)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

У из­да­њу из­да­вач­ке ку­ће Про­ме­теј из Но­вог Са­да по­ја­вио се Фра­зе­о­ло­шки реч­ник срп­ског је­зи­ка ауто­ра Ђор­ђа Ота­ше­ви­ћа. Иако је 2007. го­ди­не иза­шао Ма­ли срп­ски фра­зе­о­ло­шки реч­ник истог ауто­ра, за овај реч­ник се мо­же ре­ћи да је пот­пу­но нов по­ду­хват ка­да се има у ви­ду број стра­ни­ца, али и број об­ра­ђе­них фра­зе­о­ло­ги­за­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Л. П. Клименко: Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в псалтири (Ружица Левушкина)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj: 21

Сви ко­ји су чи­та­ли ста­ро­за­вет­не Псал­ме про­ро­ка Да­ви­да, зна­ју ко­ли­ко је то те­жак текст за раз­у­ме­ва­ње. И ево реч­ни­ка у ко­ме се мо­гу на­ћи об­ја­шње­ња фи­гу­ра­тив­не и сим­бо­лич­ке упо­тре­бе мно­гих лек­се­ма у Псал­ти­ру на цр­кве­но­сло­вен­ском је­зи­ку.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (6)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 21

Об­ра­до­вић На­де­жда С.: Фран­цу­ска лек­си­ко­гра­фи­ја на срп­ско­хр­ват­ском је­зи­ку. За­ду­жби­на 15 (1991), 7.

Pročitaj kompletan tekst »

Дан језичких технологија (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 21

У ор­га­ни­за­ци­ји Ма­те­ма­тич­ког фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду и Ин­сти­ту­та Ми­хај­ло Пу­пин, а под по­кро­ви­тељ­ством Тех­но­ло­шког са­ве­за за ви­ше­је­зич­ну Евро­пу (ME­TA-NET), 29. ок­то­бра 2012. го­ди­не у бе­о­град­ском хо­те­лу Ха­јат одр­жа­на је ме­ђу­на­род­на кон­фе­рен­ци­ја Дан је­зич­ких тех­но­ло­ги­ја.

Pročitaj kompletan tekst »

Прва међународна конференција православних научника (Р. Левушкина)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 21

У но­вем­бру 2012. го­ди­не, на Во­ро­ње­шком др­жав­ном уни­вер­зи­те­ту у глав­ном гра­ду Во­ро­ње­шке обла­сти у Ру­ској Фе­де­ра­ци­ји ко­ји има пре­ко ми­ли­он ста­нов­ни­ка (Во­ро­ње­жу), одр­жа­на је тро­днев­на кон­фе­рен­ци­ја под на­зи­вом „Пра­во­слав­ни на­уч­ник у са­вре­ме­ном све­ту ― про­бле­ми и пу­те­ви њи­хо­вог ре­ша­ва­ња“.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa