Lingvističke aktuelnosti

Patrick Hanks: Lexical analysis. Norms and exploitations (Danko Šipka)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Аутор ове сту­ди­је бри­тан­ски је лек­си­ко­граф са ви­ше­го­ди­шњим ис­ку­ством ра­да на нај­зна­чај­ни­јим јед­но­је­зич­ким реч­ни­ци­ма ен­гле­ског је­зи­ка, али и раз­ли­чи­тим дру­гим лек­си­ко­граф­ским и кор­пу­сно­лин­гви­стич­ким про­јек­ти­ма у Не­мач­кој, Че­шкој и Сло­вач­кој.

Pročitaj kompletan tekst »

N. V. Suprunčuk: Serbskoe substantivnoe slovoizmenenie (Dragana Ratković)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Мор­фо­ло­ги­ја срп­ског је­зи­ка до­би­ла је још је­дан зна­ча­јан при­лог, и то у ви­ду књи­ге Серб­ское суб­стан­тив­ное сло­во­и­зме­не­ние Ни­ки­те Су­прун­чу­ка, пре­да­ва­ча срп­ског је­зи­ка на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Бе­ло­ру­ског др­жав­ног уни­вер­зи­тет у Мин­ску и ак­ту­ел­ног лек­то­ра бе­ло­ру­ског је­зи­ка на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Martin Ološtiak: Aspekty teórie lexikálnej motivácie (Marija Dobrikova)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Mar­tin Olo­šti­ak, do­cent In­štitútu slo­va­ki­stických, mediálnych a kni­žničných štúdií Fi­lo­zo­fic­kej fa­kulty Pre­šov­skej uni­ver­zity v Pre­šo­ve sa výskum­ne ve­nu­je le­xi­koló­gii, derivatológii, morfológii, ono­ma­sti­ke a kon­tak­to­vej lin­gvi­sti­ke.

Pročitaj kompletan tekst »

Egon Fekete: Jezičke doumice (Svetlana Spajić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Књи­га је на­ме­ње­на свим чи­та­о­ци­ма ко­ји се ин­те­ре­су­ју за раз­вој срп­ског је­зи­ка. У њој се, кроз ко­мен­та­ре и об­ја­шње­ња (до­у­ми­це) об­ра­ђу­ју је­зич­ке не­по­зна­ни­це, и од­го­ва­ра се на пи­та­ња ко­ја се ја­вља­ју у је­зич­кој прак­си као „но­ва, не­до­вољ­но ап­сол­ви­ра­на“ (стр. 7), а на ко­ја још увек ни­је дат пра­ви од­го­вор.

Pročitaj kompletan tekst »

Rada Stijović: Srpski jezik – norma i praksa (Svetlana Spajić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Са­став књи­ге чи­не тек­сто­ви је­зич­ких по­у­ка об­ја­вљи­ва­ни од 2003. до 2009. у ру­бри­ци „Сло­во о је­зи­ку“ су­бот­њег „Кул­тур­ног до­дат­ка“ днев­ног ли­ста „По­ли­ти­ка“. Они се ба­ве ре­ша­ва­њем ак­ту­ел­них пра­во­пи­сних и је­зич­ких не­до­у­ми­ца и про­бле­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Teolingvistika : međunarodni tematski zbornik (Nataša Milanov)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

­

Ме­ђу­на­род­ни те­мат­ски збор­ник Те­о­лин­гви­сти­ка, на­стао у окви­ру про­јек­та „Срп­ска те­о­ло­ги­ја у ХХ ве­ку: фун­да­мен­тал­не прет­по­став­ке те­о­ло­шких ди­сци­пли­на у европ­ском кон­тек­сту – исто­риј­ска и са­вре­ме­на пер­спек­ти­ва“, са­др­жи ода­бра­не ра­до­ве и рас­пра­ве те­о­лин­гви­ста из Ру­си­је, Укра­ји­не, Грч­ке, Бу­гар­ске, Пољ­ске, Ре­пу­бли­ке Срп­ске, Цр­не Го­ре, Ср­би­је.

Pročitaj kompletan tekst »

Zbornik radova sa IV skupa mladih filologa Srbije (Jelena Pavlović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Би­ти млад и по­чет­ник у не­кој на­уч­ној обла­сти, па и у лин­гви­сти­ци, под­ра­зу­ме­ва лу­та­ња и са­пли­та­ња, скре­та­ња и вра­ћа­ња на пра­ви пут. Пр­ви ко­ра­ци у на­у­ци су „ве­ли­ка ствар“ за мла­дог чо­ве­ка ко­ји же­ли да про­ши­ри сво­је хо­ри­зон­те, да ру­ши до­тад утвр­ђе­не на­уч­не исти­не и да ства­ра но­ве.

Pročitaj kompletan tekst »

Naš jezik XLIII/3–4 (Milica Stojanović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Овај број ча­со­пи­са Наш је­зик има из­у­зе­тан зна­чај, из­ме­ђу оста­лог, њи­ме се обе­ле­жа­ва осам­де­сет го­ди­на по­сто­ја­ња ове лин­гви­стич­ке пу­бли­ка­ци­је јер је, још дав­не 1932. го­ди­не, Алек­сан­дар Бе­лић по­кре­нуо ње­но из­да­ва­ње.

Pročitaj kompletan tekst »

Slavistika XVI (Sreto Tanasić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

На­ста­вља се тра­ди­ци­ја уред­ног из­ла­же­ња ча­со­пи­са Сла­ви­сти­ка. На­и­ме, већ по­чет­ком 2013. го­ди­не, на отва­ра­њу ја­ну­ар­ског ску­па сла­ви­ста пред­ста­вље­на је ше­сна­е­ста књи­га ово­га ча­со­пи­са. Исти­на, са­рад­ни­ци и чи­та­о­ци овог ча­со­пи­са већ су би­ли на­ви­кли да га до­би­ју пре од­ла­ска на љет­њи рас­пуст.

Pročitaj kompletan tekst »

Prevodilac 3–4/2012 (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Овај број пред­ста­вља, у ства­ри, збор­ник ра­до­ва са бе­о­град­ског пре­во­ди­лач­ког са­ве­то­ва­ња у ко­ме су об­ја­вље­ни ма­те­ри­ја­ли раз­ли­чи­те са­др­жи­не (при­каз ра­да ску­па, по­здрав­ни го­во­ри, ре­фе­ра­ти, ди­ску­си­ја и за­кључ­ци).

Pročitaj kompletan tekst »

Biuletin Radzëznë kaszëbsczégò jãzëka 2012 (D. V. Pažđerski)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Као и сва­ке го­ди­не Са­вет за ка­шуп­ски је­зик из­да­је свој Бил­тен, ко­ји су­ми­ра де­лат­ност Са­ве­та за це­лу го­ди­ну. То чи­ни и Бил­тен за 2012. го­ди­ну.

Pročitaj kompletan tekst »

T.V. Žerebilo: Terminы i ponяtiя lingvistiki : Obщee яzыkoznanie. Sociolingvistika : Slovarь-spravočnik (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Та­тја­на Ва­си­љев­на Же­ре­би­ло (1950), ру­ски лин­гви­ста, ба­ви се те­о­ри­јом и ме­то­ди­ком на­ста­ве ру­ског је­зи­ка, сти­ли­сти­ком, лин­гви­сти­ком тек­ста, со­ци­о­лин­гви­сти­ком, тер­ми­но­гра­фи­јом, оп­штом и школ­ском лек­си­ко­гра­фи­јом.

Pročitaj kompletan tekst »

Alexis Munier: The Big Black Book of Very Dirty Words (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Ути­сак ко­ји би се мо­гао сте­ћи о овом реч­ни­ку на­кон крат­ког пре­ли­ста­ва­ња, на при­мер, у књи­жа­ри, ве­ро­ват­но би био пот­пу­но по­гре­шан (иако би упра­во тај по­гре­шни ути­сак мно­ге на­вео да га ку­пе) јер је ово, и по­ред мно­гих до­да­та­ка са­свим не­у­о­би­ча­је­них за реч­ни­ке, озбиљ­но и ква­ли­тет­но лек­си­ко­граф­ско де­ло.

Pročitaj kompletan tekst »

www.srpskijezik.com (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 22

Aутори овог сај­та су мр Ми­ло­рад Си­мић и Вла­ди­мир Си­мић. Ко­ри­сни­ци мо­ра­ју би­ти ре­ги­стро­ва­ни, али је ре­ги­стра­ци­ја бес­плат­на. При­ли­ком ула­ска на сајт по­ја­вљу­је се по­чет­на стра­на на срп­ском је­зи­ку, а мо­гу­ће је иза­бра­ти и вер­зи­ју на ен­гле­ском. По­чет­на стра­на је иста као и стра­на ко­ја се по­ја­вљу­је ка­да се иза­бе­ре оп­ци­ја Реч­ни­ци.

Pročitaj kompletan tekst »

Ivan Klajn: Bušenje jezika (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Zbornici, Broj: 22

Књи­га Бу­ше­ње је­зи­ка Ива­на Клај­на са­др­жи осам­де­се­так чла­на­ка об­ја­вље­них у НИН-овој ру­бри­ци „Је­зик“ у раз­до­бљу од 2006. до 2011. го­ди­не. Тек­сто­ви су те­мат­ски по­де­ље­ни на пет де­ло­ва.

Pročitaj kompletan tekst »

Mirjana Jocić: Jezik, komunikacija (Svetlana M. Spajić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Zbornici, Broj: 22

Књи­га пред­ста­вља збир тек­сто­ва об­је­ди­ње­них на јед­ном ме­сту, а ина­че то­ком ни­за го­ди­на об­ја­вљи­ва­них по раз­ли­чи­тим пу­бли­ка­ци­ја­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Alexis Munier, Karin Eberhardt: Talk Dirty German (Svetlana M. Spajić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 22

Књи­га са­др­жи два­де­сет по­гла­вља кроз ко­ја ауто­ри упо­зна­ју чи­та­о­ца са мо­дер­ним не­мач­ким је­зи­ком, и спе­ци­фич­но­сти­ма ко­је га чи­не раз­ли­чи­тим од тра­ди­ци­о­нал­ног Hoc­hde­utsch – не­мач­ког књи­жев­ног је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Anna Lefler: CHICKtionary : From A-Line to Z-Snap, the Words Every Woman Should Know (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 22

The Chick-ti­o­nary аутор­ке An­ne Le­fler је мо­де­ран реч­ник ко­ји би тре­ба­ло да има сва­ка мо­дер­на же­на. Мо­дер­но ди­зај­ни­ран, ро­зе ко­ри­ца, реч­ник са­др­жи 450 ре­чи, углав­ном име­ни­ца, при­де­ва и фра­за, ко­је ко­ри­сте же­не у раз­ли­чи­тим си­ту­а­ци­ја­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Ali Akbar Arabi: Comprehensive Glossary of Telecom Abbreviations and Acronyms (Svetlana M. Spajić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 22

Реч­ник са­др­жи пре­ко 16.200 од­ред­ни­ца. Кор­пус од­ред­ни­ца је ве­ли­ки, јер су абре­ви­ја­ту­ре по­ста­ле, ка­ко је на­ве­де­но „је­зик у окви­ру је­зи­ка“, и са со­ци­о­лин­гви­стич­ке стра­не мо­гу се по­сма­тра­ти као „ди­ја­лект“ (стр. 7).

Pročitaj kompletan tekst »

A. N. Bleer, F. P. Suslov, D. A. Tыšler: Terminologiя sporta : Tolkovый slovarь-spravočnik (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 22

Реч­ник са­др­жи ви­ше од 10.000 тер­ми­на ко­ји се ко­ри­сте у ра­зним спор­то­ви­ма, у те­о­ри­ји и ме­то­ди­ци фи­зич­ке кул­ту­ре, као и у до­дир­ним на­у­ка­ма (би­о­ме­ха­ни­ци, пси­хо­ло­ги­ји, пе­да­го­ги­ји, фи­зи­о­ло­ги­ји спор­та, спорт­ској ме­ди­ци­ни и би­о­хе­ми­ји).

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa