Lingvističke aktuelnosti

James Watson, Anne Hill: Dictionary of Media and Communication Studies (Svetlana M. Spajić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 22

Осмо из­да­ње реч­ни­ка са­др­жи пре­ко сто но­вих од­ред­ни­ца. По­сто­је­ће од­ред­ни­це су ре­ви­ди­ра­не и до­пу­ње­не, што по­ка­зу­је „ко­ли­ко се про­ме­на до­го­ди­ло у обла­сти ме­ди­ја и ко­му­ни­ка­ци­је“ (стр. 8) од 2006, кад је об­ја­вље­но прет­ход­но, сед­мо из­да­ње.

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Ђорђевић: Концептуалне метафоре и скривена идеологија у политичком дискурсу

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 22

Пој­мов­не ме­та­фо­ре у по­ли­тич­ком дис­кур­су, њи­хо­ва спо­соб­ност да пре­не­су од­ре­ђе­не иде­о­ло­шке ста­во­ве, осве­тле је­дан аспект пој­ма а за­там­не дру­ги, пред­мет су ра­до­ва ко­је, овом при­ли­ком, у фор­ми ко­мен­та­ри­са­не би­бли­о­гра­фи­је, пред­ста­вља­мо.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (7)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 22

Ра­ден­ко­вић Љу­бин­ко: Во­де­ни­це. Рас­ков­ник 79–80 (1995), 23–27.

Ра­ден­ко­вић Љу­бин­ко: Ми­то­ло­шка би­ћа у Рјеч­ни­ку ЈА­ЗУ. Фол­клор у Вој­во­ди­ни 9 (1995), 227–232.

Pročitaj kompletan tekst »

Професор Павол Жиго – јубиларни портрет словачког лингвисте (Марија Добрикова)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 22

Проф. др Па­вол Жи­го (25. 4. 1953) сту­ди­рао је сло­ва­ки­сти­ку и ру­си­сти­ку (1972–1977) на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та Ј. А. Ко­мен­ског у Бра­ти­сла­ви, а вре­ме од 1975. до 1976. го­ди­не про­вео је на Др­жав­ном уни­вер­зи­те­ту у Тби­ли­си­ју, где је сту­ди­рао сло­вач­ки, ру­ски и гру­зиј­ски је­зик.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa