Lingvističke aktuelnosti

Jovan Nedić: Iz moje enigmatske torbe (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Иако се ме­ђу емиг­ма­та­ма на­ла­зе љу­ди нај­ра­зли­чи­ти­јих про­фе­си­ја, ве­ћи­ну њих ма­тер­њи је­зик, на ко­јем са­ста­вља­ју за­го­нет­ке, ве­о­ма ин­те­ре­су­је. Ениг­ма­та Јо­ван Не­дић из Бе­лог Ма­на­сти­ра, ма­те­ма­ти­чар и ин­фор­ма­ти­чар по про­фе­си­ји, ско­ро три­де­сет го­ди­на да­је свој до­при­нос из­у­ча­ва­њу је­зи­ка и де­скрип­тив­ној лек­си­ко­гра­фи­ји.

Pročitaj kompletan tekst »

Jovan M. Nedić / Јован М. Недић: Bolman je bio Bolman / Болман је био Болман (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 23

Бол­ман је срп­ско се­ло у Ба­ра­њи, код Бе­лог Ма­на­сти­ра. Био је „ве­ли­ка зе­јед­ни­ца, ду­го вре­ме­на нај­ве­ћа по бро­ју пра­во­слав­них ду­ша у Бу­дим­ској епар­хи­ји“ (стр. 150), из­ме­ђу два свет­ска ра­та имао је ви­ше од две хи­ља­де ста­нов­ни­ка, док је у два­де­сет пр­вом ве­ку тај број спао на че­твр­ти­ну.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (8)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 23

Сто­ја­но­вић А[ндреј]: По­ку­шај ујед­на­ча­ва­ња срп­ске по­љо­при­вред­не тер­ми­но­ло­ги­је. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је „Збор­ник ре­фе­ра­та“. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 115–118.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање књиге Владимира Павловича Гуткова у Москви (Срето Танасић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 23

Пре­да­ју­ћи чи­та­о­ци­ма књи­гу Гра­ма­тич­ки огле­ди Вла­ди­ми­ра Па­вло­ви­ча Гут­ко­ва, ду­жни смо не­што ре­ћи о ње­ном ауто­ру, што ће ма­ње оба­ве­ште­ним чи­та­о­ци­ма по­мо­ћи да стек­ну из­ве­стан увид у то о ка­квом за­слу­жном фи­ло­ло­гу је реч.

Pročitaj kompletan tekst »

Славянская духовная культура (Биљана Сикимић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 23

То­ком це­ле 2013. го­ди­не у Ру­си­ји, Ср­би­ји и Аустри­ји ни­зом на­уч­них и при­год­них ску­по­ва обе­ле­же­на је де­ве­де­се­та го­ди­шњи­ца ро­ђе­ња Ни­ки­те Иљи­ча Тол­сто­ја (1923–1996).

Pročitaj kompletan tekst »

Утисци са семинара „Српски језик као нематерњи у терији и пракси“ (Ивана Митић, Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 23

То­ком основ­них и ма­стер сту­ди­ја на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ни­шу при­пре­ма­ни смо за про­фе­со­ре срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти као ма­тер­њег. Ни­смо уче­ни ка­ко да свој пред­мет пре­да­је­мо као не­ма­тер­њи, те је по­ну­да ко­ју смо до­би­ли од ор­га­ни­за­ци­је Ми­си­ја ОЕБС у Ср­би­ји пред­ста­вља­ла пра­ви иза­зов, при­хва­ћен без ика­квог дво­у­мље­ња.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa