Lingvističke aktuelnosti

Бојана Герун: Косовско-ресавски говори у светлу језичке интерференције

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 25

Језици у контакту, односно суживот народа условљава и зајед-ничке, како језичке, тако и културне особености. Сегментирање, однос-но категоризација стварности постаје неопходан предуслов за живот појединца, али и за коегзистенцију са другим народима. Наиме, лин-гвистичке сличности или чак и исто­вет­но­сти, ка­ко у је­зи­ку, та­ко и у ње­го­вим ди­ја­лектима, можемо посматрати на фонетском, фонолошком, морфолошком, синтаксичком, семантичком, а можда најпре на лексичком плану.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Приручници за наставу српског језика као страног

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 25

У ра­ду се да­је кра­так пре­глед уџ­бе­ни­ка и при­руч­ни­ка за срп­ски као стра­ни је­зик. До да­нас је об­ја­вље­но мно­го уџ­бе­ни­ка, при­руч­ни­ка и реч­ни­ка, али мно­го то­га још увек не­до­ста­је. На при­мер: раз­ли­чи­те збир­ке но­вин­ских тек­сто­ва, збир­ке књи­жев­них тек­сто­ва, раз­ли­чи­те збир­ке струч­них тек­сто­ва, при­руч­ник го­вор­не ети­ке­ци­је, раз­ли­чи­ти реч­ни­ци (илу­стро­ва­ни, школ­ски, ак­це­нат­ски, ко­ло­ка­циј­ски итд.), збир­ке „аутор­ских” за­го­не­та­ка (укр­ште­не ре­чи, осмо­смер­ке, ис­пу­њаљ­ке, ре­бу­си итд.), збир­ка анег­до­та, ви­це­ва, афо­ри­за­ма и ка­ри­ка­ту­ра итд.

Кључне речи: српски језик као страни, уџбеници, приручници, речници

Pročitaj kompletan tekst »

Срето Танасић: Из синтаксе српске реченице (Александра Ђорђевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Оби­ман кор­пус на­уч­ног ра­да Сре­те Та­на­си­ћа, ре­дов­ног про­фе­со­ра на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ни­шу и на­уч­ног са­вет­ни­ка у Ин­сти­ту­ту за срп­ски је­зик СА­НУ, до­био је још јед­но де­ло вред­но па­жње јав­но­сти, не са­мо на­уч­не не­го и кул­тур­не у нај­ши­рем сми­слу те ре­чи.

Pročitaj kompletan tekst »

Јежи Бартмињски: Језик – слика – свет (Тамара Лутовац)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Књи­га Је­зик – сли­ка – свет : Етнолингвистичке студије пред­ста­вља збор­ник иза­бра­них ра­до­ва Је­жи­ја Барт­мињ­ског. Ра­до­ве је иза­брао Де­јан Ај­да­чић, а на срп­ски је­зик их је пре­ве­ла Мар­та Бје­ле­тић.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Ивковић: Ткачка терминологија села Скадра код Ваљева (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

У увод­ном де­лу аутор ис­ти­че да је пред­мет овог ра­да при­ку­пља­ње и ту­ма­че­ње зна­че­ња ткач­ке тер­ми­но­ло­ги­је се­ла Ска­дра, као и то да ће се ба­ви­ти и твор­бе­ном ана­ли­зом лек­се­ма и на­зна­чи­ти основ­не раз­ли­ке из­ме­ђу ткач­ке тер­ми­но­ло­ги­је се­ла Ска­дра и Дра­га­че­ва, опи­са­не у књи­зи Гро­зда­не Ко­ма­ди­нић Ткач­ка лек­си­ка Дра­га­че­ва (На­уч­на књи­га, Бе­о­град, 1992).

Pročitaj kompletan tekst »

Зборник радова са међународног научног скупа „Путеви и домети дијалекатске лексикографије“ (Татјана Г. Трајковић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

У из­да­њу Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Ни­шу иза­шао је збор­ник ра­до­ва ко­ји но­си на­зив ме­ђу­на­род­ног на­уч­ног ску­па одр­жа­ног 12–13. апри­ла 2013. го­ди­не на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ни­шу. Скуп је ор­га­ни­зо­вао Де­парт­ман за срп­ски је­зик Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Ни­шу, а по­др­жан је од стра­не Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ.

Pročitaj kompletan tekst »

Martin J. Ball (Ed.): The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World (Марија Недељковић-Правдић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Со­ци­о­лин­гви­сти­ка об­у­хва­та не са­мо мно­штво кон­це­па­та ко­ји се ти­чу од­но­са је­зи­ка и дру­штва, већ и огро­ман спек­тар при­сту­па да­том од­но­су. У скла­ду са тим, по­не­кад из­гле­да као да се ма­ло то­га де­си­ло у по­је­ди­ним „угло­ви­ма“ со­ци­о­лин­гви­сти­ке, док нам се чи­ни да је у не­ким дру­гим за­бе­ле­жен из­у­зе­тан на­пре­дак.

Pročitaj kompletan tekst »

Јасна Влајић Поповић: Речите речи: од земље до неба (Тијана Танасић Лазић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Ме­ђу мно­гим на­сло­ви­ма ко­ји у по­сљед­ње ври­је­ме на­ја­вљу­ју но­ве књи­ге из­два­ја се је­дан: он са­др­жи ри­јеч реч. У пи­та­њу је нео­бич­на књи­га др Ја­сне Вла­јић По­по­вић, јед­ног од во­де­ћих срп­ских ети­мо­ло­га. Ово дје­ло мо­гло би се по­сма­тра­ти с раз­ли­чи­тих ста­но­ви­шта – као на­уч­но дје­ло по­пу­лар­но на­пи­са­но, као за­ни­мљи­ва лек­си­ко­ло­шка ли­те­ра­ту­ра за ђа­ке, па и сту­ден­те и про­фе­со­ре, на кра­ју и за ши­ру кул­тур­ну јав­ност.

Pročitaj kompletan tekst »

Јужнословенски филолог LXIX (Јелена М. Павловић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Пред на­ма се на­ла­зи ју­би­лар­ни број Ју­жно­сло­вен­ског фи­ло­ло­га, јед­ног од нај­зна­чај­ни­јих срп­ских ча­со­пи­са по­све­ће­них на­у­ци о је­зи­ку. Пр­ви број је по­кре­нут 1913. го­ди­не, го­ди­ну да­на пре из­би­ја­ња Пр­вог свет­ског ра­та. Са да­на­шње тач­ке гле­ди­шта за­ди­вљу­је чи­ње­ни­ца ка­ко је је­дан та­ко ва­жан ча­со­пис мо­гао би­ти по­кре­нут у та­ко не­по­вољ­ном тре­нут­ку у зе­мљи ис­цр­пље­ној ра­то­ви­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Радомир Животић: Небрига о језику и политичко општење (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Ова сту­ди­ја по­све­ће­на је за­шти­ти, очу­ва­њу и раз­ви­ја­њу срп­ског књи­жев­ног је­зи­ка и пи­сма ћи­ри­ли­це. Њо­ме се кри­тич­ким је­зич­ко-стил­ским ана­ли­за­ма по­ка­зу­је и до­ка­зу­је не­за­вид­но ста­ње на­шег је­зи­ка и пи­сма као по­сле­ди­це спољ­них чи­ни­ла­ца (ге­о­по­ли­ти­ка, гло­ба­ли­зам, ду­хов­ни им­пе­ри­ја­ли­зам…) и уну­тра­шњих узро­ка (не­бри­га, по­мо­дар­ство, иде­а­ли­за­ци­ја ту­ђег, псе­у­до­на­уч­ност, ро­бо­ва­ње ан­гли­ци­зми­ма…).

Pročitaj kompletan tekst »

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska – Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

­

Ни­је чест слу­чај да не­ка ком­па­ни­ја об­ја­ви је­зич­ки при­руч­ник, а још је ре­ђе да та­ква пу­бли­ка­ци­ја бу­де на­гра­ђе­на. Је­зич­ки при­руч­ник Ко­ка-ко­ле до са­да је до­био три на­гра­де – 2012. го­ди­не При­руч­ник и ње­го­ви ауто­ри до­би­ли су при­зна­ње ча­со­пи­са Је­зик и фон­да­ци­је „Др Иван Шре­тер“, у апри­лу 2013.

Pročitaj kompletan tekst »

Rita C. Richey (Ed.): Еncyclopedia of Тerminology for Еducational Communications and Technology (Марија Недељковић-Правдић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Нео­п­ход­ност и зна­чај об­ја­вљи­ва­ња Ен­ци­кло­пе­ди­је тер­ми­но­ло­ги­је обра­зов­не ко­му­ни­ка­ци­је и тех­но­ло­ги­је (у да­љем тек­сту са­мо Ен­ци­кло­пе­ди­ја, енгл. Encyclo­pe­dia of Ter­mi­no­logy for Edu­ca­ti­o­nal Com­mu­ni­ca­ti­ons and Tec­hno­logy) про­из­и­ла­зи из са­ме ра­зно­вр­сно­сти, нео­д­ре­ђе­но­сти и не­у­са­гла­ше­но­сти око ту­ма­че­ња кон­цеп­та „обра­зов­не тех­но­ло­ги­је“, као и из раз­у­ђе­но­сти на­уч­ног и про­фе­си­о­нал­ног под­руч­ја де­ло­ва­ња да­тог кон­цеп­та.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Грађа за лексиколошку и металексикографску библиографију (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 25

Би­бли­о­гра­фи­ја са­др­жи ра­до­ве об­ја­вље­не до 2000. го­ди­не. Пре­у­зе­та је (и дру­га­чи­је пред­ста­вље­на) це­ло­куп­на гра­ђа Дан­ка Шип­ке, ко­ја об­у­хва­та ра­до­ве пу­бли­ко­ва­не до 1988. го­ди­не (ова би­бли­о­гра­фи­ја об­ја­вље­на је 2007. го­ди­не под на­зи­вом При­ло­зи за гра­ђу лек­си­ко­ло­шке и ме­та­лек­си­ко­граф­ске би­бли­о­гра­фи­је и са­др­жи 760 би­бли­о­граф­ских је­ди­ни­ца). Би­бли­о­гра­фи­ја се са­сто­ји из два де­ла: Азбуч­не би­бли­о­гра­фи­је (стр. 7–167) и Ре­ги­стра (стр. 169–215).

Pročitaj kompletan tekst »

Рада Стијовић: Језички саветник (Марина Николић)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 25

Стал­на је по­тре­ба срп­ског је­зи­ка за ком­пе­тент­ним ауто­ри­ма на по­љу је­зич­ке кул­ту­ре као и по­тре­ба за но­вом и пре све­га ак­ту­ел­ном ли­те­ра­ту­ром. Је­дан од та­квих ауто­ра упра­во је Ра­да Сти­јо­вић, ду­го­го­ди­шњи са­рад­ник Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ, а ње­на књи­га Је­зич­ки са­вет­ник упра­во је јед­на од оних пре­ко по­треб­них раз­во­ју и кул­ту­ри срп­ског је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Kanji Text Resaearch Group, University of Tokyo: 250 Essential Japanese Kanji Characters (Александар Теноди)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 25

Ја­пан­ски иде­о­гра­ми су да­ле­ко нај­те­жи еле­мент ја­пан­ског је­зи­ка. Сту­ден­ти ја­пан­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти их чак на­зи­ва­ју и ноћ­ном мо­ром. Ово ни у ком слу­ча­ју ни­је пре­те­ри­ва­ње.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђ. Оташевић: Грађа за библиографију „политичке коректности“ (2)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 25

Евсеева Я.В.: Образ пожилого человека в современном кине-матографе и рекламе. Культурология. 2006, № 2. стр. 142–153.

Pročitaj kompletan tekst »

Марија Недељковић-Правдић: Грађа за библиографију „Језичка политика на Косову“

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 25

Одабир радова за библиографију на дату тему није био нимало лак, првенствено због тога што радова готово да и нема, стога је аутор-ка ове библиографије у почетној фази селекције радова углавном била усмерена на истраживање правних докумената које се тичу актуелне језичке политике на Косову и извештаје различитих организација на тему кршења права мањина на Косову, укључујући и језичка права.

Pročitaj kompletan tekst »

Студијска посета Црној Гори и Републици Српској поводом два Вукова јубилеја

Upisano u kategoriju: Broj: 25, Vesti

Три­де­се­так са­рад­ни­ка Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ бо­ра­ви­ло је 25–27. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не у Цр­ној Го­ри и Ре­пу­бли­ци Срп­ској по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња ју­би­ле­ја – 200 го­ди­на од Пи­сме­ни­це срп­ско­га је­зи­ка (1814) и 150 го­ди­на од смр­ти Ву­ка Сте­фа­но­ви­ћа Ка­ра­џи­ћа (1864).

Pročitaj kompletan tekst »

Предавања Данка Шипке

Upisano u kategoriju: Broj: 25, Vesti

Дан­ко Шип­ка, про­фе­сор Др­жав­ног уни­вер­зи­те­та Ари­зо­не (Ari­zo­na Sta­te Uni­ver­sity), одр­жао је три пре­да­ва­ња у Бе­о­гра­ду и Но­вом са­ду о ме­ђу­је­зич­ким лек­сич­ким раз­ли­ка­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање књиге Дијалекатска лексика у „Страорима“ Ратка Поповића

Upisano u kategoriju: Broj: 25, Vesti

Мо­но­гра­фи­ја Ди­ја­ле­кат­ска лек­си­ка у ,,Стра­о­ри­ма” Рат­ка По­по­ви­ћа др Го­лу­ба Ја­шо­ви­ћа пред­ста­вље­на је 26. ок­то­бра на штан­ду Канцеларије за Ко­со­во и Ме­то­хи­ју на 59. Ме­ђу­на­род­ном бе­о­град­ском сај­му књи­га.

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa