Lingvističke aktuelnosti

Mária Dobríková : Нове могућности за (етно)фразеолошка истраживања из перспективе словачког фразеолошко-музиколошког пројекта

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 27

У ра­ду се нај­пре украт­ко опи­су­ју по­је­ди­не ета­пе фра­зе­о­ло­шких ис­тра­жи­ва­ња у Сло­вач­кој кроз пре­глед основ­них ин­фор­ма­ци­ја о кључ­ним пу­бли­ка­ци­ја­ма с фра­зе­о­ло­шком про­бле­ма­ти­ком. У дру­гом де­лу ра­да пред­ста­вља се ак­ту­ел­ни сло­вач­ки ис­тра­жи­вач­ки про­је­кат Ме­та­фо­рич­ке во­кал­но-ин­стру­мен­тал­не је­ди­ни­це у сло­вач­ком је­зи­ку и сло­вен­ским је­зи­ци­ма (Me­ta­fo­rické vokálno-in­štru­mentálne prvky v slo­ven­či­ne a slo­vanských jazykoch), ко­ји је по­све­ћен упо­ред­ној ана­ли­зи му­зич­ког фра­зе­о­ло­шког кон­цеп­та у сло­вен­ским је­зи­ци­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Александра Ђорђевић: Проучавање деадјективних именица као кондензатора на корпусу српског језичког подручја у различитим функционалним стиловима

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 27

У овом ра­ду да­је се исто­ри­јат про­у­ча­ва­ња де­а­дјек­тив­них име­ни­ца као сред­ства кон­ден­за­ци­је у слу­жби но­ми­на­ли­за­ци­је на го­вор­ном под­руч­ју срп­ског је­зи­ка. Та­ко­ђе, дат је осврт на трет­ман, за­сту­пље­ност и функ­ци­ју де­а­дјек­тив­них име­ни­ца у ра­зним функ­ци­о­нал­ним сти­ло­ви­ма, на­ста­лим као по­сле­ди­ца је­зич­ког ра­сло­ја­ва­ња. Циљ ра­да је да се ука­же на нај­ре­ле­вант­ни­ја де­ла ко­ја се ба­ве овом те­мом, ка­ко се де­а­дјек­тив­на име­ни­ца тре­ти­ра у ср­би­сти­ци, у ко­јим функ­ци­о­нал­ним сти­ло­ви­ма је об­ра­ђе­на, као и да се из­не­су ре­зул­та­ти до­са­да­шњих про­у­ча­ва­ња у ви­ду пу­то­ка­за за не­ко бу­ду­ће ба­вље­ње овом је­зич­ком по­ја­вом.

Pročitaj kompletan tekst »

Предраг Пипер, Иван Клајн: Нормативна граматика српског језика (И. Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Нор­ма­тив­на гра­ма­ти­ка срп­ског је­зи­ка је­сте пр­ва срп­ска гра­ма­ти­ка чи­ја је нор­ма­тив­на на­ме­на ста­вље­на у ње­ну осно­ву, кон­цеп­ци­ју и струк­ту­ру. И овa гра­ма­ти­ка са­др­жи опис гра­ма­тич­ких струк­ту­ра и функ­ци­ја са­вре­ме­ног срп­ског је­зи­ка, и об­ја­шње­ње тог опи­са, али да­је, пре све­га, екс­пли­цит­не нор­ма­тив­не оце­не гра­ма­тич­ких по­ја­ва та­мо где је нор­ма­тив­на оце­на по­себ­но ва­жна и где по­сто­је ко­ле­ба­ња и гре­шке у упо­тре­би гра­ма­тич­ких об­ли­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

David Crystal: Language and the Internet (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Ка­ко и сам на­слов су­ге­ри­ше, Деј­вид Кри­стал, је­дан од во­де­ћих ауто­ри­те­та на по­љу лин­гви­сти­ке, у овој књи­зи ана­ли­зи­ра ути­цај ко­ји Ин­тер­нет има на је­зик у да­на­шњој „тех­но­ло­шкој ери“. Већ у пред­го­во­ру, сам аутор на­во­ди ка­ко је глав­ни раз­лог за ства­ра­ње јед­не ова­кве сту­ди­је чи­ње­ни­ца да, ка­да же­ли­мо да се до­дат­но ин­фор­ми­ше­мо на ову те­му, јед­но­став­но не по­сто­ји од­го­ва­ра­ју­ћа ли­те­ра­ту­ра.

Pročitaj kompletan tekst »

Јасмина Грковић-Мејџор: Историјска лингвистика (Бојана Герун)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Књи­га ко­ју пред­ста­вља­мо об­у­хва­та аутор­ки­на ду­го­го­ди­шња ис­пи­ти­ва­ња, од­но­сно ра­до­ве из обла­сти исто­риј­ске син­так­се, се­ман­ти­ке и лек­си­ко­ло­ги­је, а ко­ји су за­сно­ва­ни на бо­га­тој гра­ђи. Реч је о осам­на­ест ра­до­ва ко­ји су на­ста­ја­ли у прет­ход­них се­дам го­ди­на.

Pročitaj kompletan tekst »

Тијана Ашић: Наука о језику (Ана Барбатесковић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Ви­ше од две де­це­ни­је се у Ср­би­ји као (при­мар­ни) уџ­бе­ник за увод­не кур­се­ве из лин­гви­сти­ке у гим­на­зи­ја­ма и на фа­кул­те­ти­ма фи­ло­ло­шког усме­ре­ња ко­ри­сти Увод у оп­шту лин­гви­сти­ку Ран­ка Бу­гар­ског. На­у­ка о је­зи­ку је за то вре­ме на­пре­до­ва­ла – не са­мо да су сте­че­на но­ва зна­ња већ су се и из­ро­ди­ли дру­га­чи­ји при­сту­пи је­зи­ку и уте­ме­ље­не ра­ни­је не­по­зна­те лин­гви­стич­ке ди­сци­пли­не.

Pročitaj kompletan tekst »

Максим Кронгауз: Русский язык на грани нервного срыва (Стефан Милошевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Мак­сим Ани­си­мо­вич Крон­га­уз (1958) је­дан је од нај­по­зна­ти­јих са­вре­ме­них ру­ских лин­гви­ста. Управ­ник је Kатедре за ру­ски је­зик Ру­ског др­жав­ног уни­вер­зи­те­та ху­ма­ни­стич­ких на­у­ка у Мо­скви и ди­рек­тор Ин­сти­ту­та за лин­гви­сти­ку на истом уни­вер­зи­те­ту.

Pročitaj kompletan tekst »

Љубиша Рајић: Умеће читања – Огледи о (књижевном) тексту (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

Књи­жев­ни текст по­чи­ње да по­сто­ји као зна­че­ње тек у ру­ка­ма чи­та­ла­ца. Кроз ове ре­чи мо­же­мо до­ку­чи­ти ко­ли­ки зна­чај за ауто­ра ове књи­ге има чи­та­ње тек­ста, од­но­сно, ка­ко он ка­же – уме­ће чи­та­ња, као и сам чи­та­лац као ре­ци­пи­јент оног на­пи­са­ног.

Pročitaj kompletan tekst »

Ратомир Цвијетић: Речник ужичког говора (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

При­ку­пља­ње гра­ђе за овај реч­ник проф. Ра­то­мир Цви­је­тић за­по­чео је сре­ди­ном осам­де­се­тих го­ди­на два­де­се­тог ве­ка, ка­да је жи­вео и ра­дио у При­бо­ју и пет­на­ест го­ди­на (1981–1996) сва­ко­днев­но пу­то­вао у Ужи­це, где је ра­дио као про­фе­сор срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти у Гим­на­зи­ји, по­том као про­фе­сор ме­то­ди­ке срп­ског је­зи­ка и две го­ди­не ди­рек­тор у Пе­да­го­шкој ака­де­ми­ји, и нај­зад као про­фе­сор на Учи­тељ­ском фа­кул­те­ту

Pročitaj kompletan tekst »

Дејана Д. Јовановић, Ђорђе Оташевић: Мали речник феминистичких термина (Весна Ђорђевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 27

По­след­њих пар де­це­ни­ја, упо­ре­до са раз­ви­ја­њем кон­цеп­та фе­ми­ни­зма, по­ја­вљу­ју се и при­руч­ни­ци, мо­но­гра­фи­је, струч­ни ра­до­ви и реч­ни­ци, чи­ји је циљ да до­при­не­су раз­у­ме­ва­њу фе­ми­ни­зма, при­сту­пе раз­ли­чи­тим по­ја­ва­ма из угла фе­ми­ни­стич­ке те­о­ри­је, раз­мр­се тер­ми­но­ло­шке не­спо­ра­зу­ме. До­при­нос раз­ви­ја­њу фе­ми­ни­стич­ке тер­ми­но­ло­ги­је сва­ка­ко је и Ма­ли реч­ник фе­ми­ни­стич­ких тер­ми­на Де­ја­не Д. Јо­ва­но­вић и Ђор­ђа Ота­ше­ви­ћа

Pročitaj kompletan tekst »

Anna Wierzbicka: Imprisoned in Еnglish – The Hazards of Еnglish as a Default Language (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 27

На са­мом по­чет­ку, аутор­ка на­гла­ша­ва да јој је циљ да у овој књи­зи из­ра­зи соп­стве­но ми­шље­ње о од­ре­ђе­ним про­бле­ми­ма на по­љу дру­штве­них на­у­ка. Са јед­не стра­не при­хва­ћен као исто­риј­ски дар (стр. 1), ен­гле­ски је­зик, по ње­ном ми­шље­њу, мо­же да пред­ста­вља и вр­сту кон­цеп­ту­ал­ног ка­ве­за, осо­би­то ка­да го­во­ри­мо о шко­лар­ци­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Драгиша Трошић: Речник говора трстеничког краја (Ђорђе Р. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Дра­ги­ша То­шић, ка­ко је на­ве­де­но у ре­цен­зи­ји Мом­чи­ла Зла­та­но­ви­ћа (стр. 5–6), ре­чи за овај реч­ник за­пи­си­вао је де­се­так го­ди­на, углав­ном од ста­ри­јих осо­ба. Ту су и ре­чи ко­је је чуо у де­тињ­ству и упам­тио. Мно­ге се од њих го­то­во ви­ше и не чу­ју. Нај­ви­ше их је из Ма­ле Дре­но­ве, ње­го­вог род­ног се­ла. Ве­ли­ки број при­ја­те­ља и ко­ле­га му је пру­жио по­моћ.

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Јевремовић: Речник статистичких термина (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

На срп­ском го­вор­ном под­руч­ју ма­ло је пу­бли­ка­ци­ја об­ја­вље­них на те­му ма­те­ма­тич­ких тер­ми­на, а још ма­ње на те­му ста­ти­стич­ке тер­ми­но­ло­ги­је, па је упра­во из по­тре­бе за ова­квим пу­бли­ка­ци­ја­ма на­стао и Реч­ник ста­ти­стич­ких тер­ми­на Ве­сне Је­вре­мо­вић. Реч­ник ста­ти­стич­ких тер­ми­на од­раз је и ауто­ро­ве љу­ба­ви пре­ма стра­ним је­зи­ци­ма, у ко­је мо­же­мо убро­ја­ти и ма­те­ма­ти­ку и ње­ну ва­жну област – ста­ти­сти­ку.

Pročitaj kompletan tekst »

Dorna Ardeljan: Srpsko-rumunski rečnik matematičkih pojmova (Ђорђе Р. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Аутор реч­ни­ка, Дој­на Ар­де­љан, већ ви­ше од три де­це­ни­је пре­да­је ма­те­ма­ти­ку у гим­на­зи­ји у Вр­шцу. У ви­ше на­вра­та је пре­во­ди­ла уџ­бени­ке ма­те­ма­ти­ке са срп­ског на ру­мун­ски за по­тре­бе Ми­ни­стар­ства про­све­те. Са­ра­ђу­је са шко­ла­ма у Те­ми­шва­ру.

Pročitaj kompletan tekst »

Тамара Лујак: Речник страха (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Ка­ко и сам на­слов ка­же Реч­ник стра­ха ба­ви се стра­шним ми­то­ло­шким би­ћи­ма, би­ла то чу­до­ви­шта, ду­хо­ви, де­мо­ни, ди­во­ви или бо­го­ви, ка­ко у на­шој, та­ко и у свет­ској ми­то­ло­ги­ји. Уз ове, до­да­те су и од­ред­ни­це ко­је их бо­ље од­ре­ђу­ју, а ко­је спа­да­ју у на­шу сва­ко­дне­ви­цу, од­ред­ни­це по­пут: са­та­ни­зам, ме­ди­јум, ма­со­ни итд

Pročitaj kompletan tekst »

D. Miševski i dr.: Zatvor za početnike : Ilustrovani rečnik zatvorskog slenga

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

За­твор за по­чет­ни­ке : илу­стро­ва­ни реч­ник за­твор­ског слен­га са­сто­ји се од пред­го­во­ра (стр. 6-7), реч­ни­ка (Poj­mo­vi, стр. 8–73) и до­дат­ка (стр. 75–78).

Pročitaj kompletan tekst »

Џон Р. Хејли: Речник италијанске ренесансе (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Вре­мен­ски ра­спон из­ме­ђу 1320. и 1600. го­ди­не н. е. обо­ји­ли су ра­зно­ли­ки до­га­ђа­ји у Ита­ли­ји. То­ком овог пе­ри­о­да мо­же­мо пра­ти­ти по­ли­тич­ки и дру­штве­ни раз­вој, као и ин­те­лек­ту­ал­на и кре­а­тив­на до­стиг­ну­ћа, а по­ред то­га ре­не­сан­са је то­ли­ко при­вла­чан пе­ри­од да не­пре­ста­но до­ла­зи­мо до но­вих от­кри­ћа и но­вих ту­ма­че­ња.

Pročitaj kompletan tekst »

Предраг Милојевић: Речник скаредних речи и израза у српском језику (Ђорђе Р. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

У пред­го­во­ру дру­гог до­пу­ње­ног из­да­ња Реч­ни­ка ска­ред­них ре­чи и из­ра­за у срп­ском је­зи­ку на­ве­де­но је: „Ове ре­чи, тре­ба под­ву­ћи, ни­су са­мо жар­гон. Жар­гон је спе­ци­фи­чан об­лик из­ра­жа­ва­ња ко­ји ко­ри­сте од­ре­ђе­не, под­кул­тур­не гру­пе.

Pročitaj kompletan tekst »

Славица Марковић: Медин први речник (Ђорђе Р. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 27

Реч­ник не са­др­жи пред­го­вор или по­го­вор, али се мо­же прет­по­ста­ви­ти да је на­ме­њен де­ци пред­школ­ског уз­ра­ста. Мо­гао би да по­слу­жи и за уче­ње срп­ског је­зи­ка као стра­ног на по­чет­ном ни­воу, за мла­ђи уз­раст.

Pročitaj kompletan tekst »

Н. Богдановић и др.: Распутице језика око нас I (Светлана М. Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 27

Ка­ко се у пред­го­во­ру Реч на по­чет­ку ка­же – ова књи­га на­ста­ла је од освр­та об­ја­вље­них у нишким На­род­ним но­ви­на­ма, а ко­ји се ти­чу раз­ја­шња­ва­ња је­зич­ких не­до­у­ми­ца. Осо­би­та па­жња обра­ћа се на оне гре­шке ко­је се по­на­вља­ју из ге­не­ра­ци­је у ге­не­ра­ци­ју. Аутор­ство по­је­ди­них тек­сто­ва озна­че­но је ини­ци­ја­ли­ма на кра­ју тек­ста.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa