Lingvističke aktuelnosti

Ана Здравковић, Јована Томић: Језичке особености, однос између структуре и употребе језика у зависности од пола говорника

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 27

Пи­та­ње од­но­са из­ме­ђу по­ла и је­зи­ка јед­но је од нај­че­шћих и нај­ду­же ис­тра­жи­ва­них у исто­ри­ји со­ци­о­лин­гви­сти­ке. По­ку­ша­ји да се овом пи­та­њу при­сту­пи ем­пи­риј­ски би­ли су пре све­га усме­ре­ни на утвр­ђи­ва­ње раз­ли­ка у обра­сци­ма вер­бал­ног ис­по­ља­ва­ња ко­ји су ка­рак­те­ри­стич­ни за му­шкар­це и же­не.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (10)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 27

Dabo-Denegri Ljuba: „Semantic Adaptation of Anglicisms in French“. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1998), str. 27–40.

Pročitaj kompletan tekst »

­На­учни ск­уп­ „Опсцена лексика у српском језику“ (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 27

На­кон на­уч­ног ску­па „Алек­сан­дар Бе­лић – 100 го­ди­на од по­ја­ве Срп­ског ди­ја­лек­то­ло­шког збор­ни­ка“ одр­жа­ног 17. и 18. апри­ла 2015. го­ди­не, Де­парт­ман за срп­ски је­зик Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Ни­шу ор­га­ни­зо­вао је још је­дан те­мат­ски скуп. У пи­та­њу је скуп „Оп­сце­на лек­си­ка у срп­ском је­зи­ку“ одр­жан 13. ју­на 2015. на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ни­шу.

Pročitaj kompletan tekst »

Конференција Словенска етнолингвистика: методи, резултати, перспективе у Бечу (2015) (Дејан Ајдачић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 27

Ин­сти­тут сла­ви­сти­ке Уни­вер­зи­те­та у Бе­чу је ор­га­ни­зо­вао кон­фе­рен­ци­ју Сло­вен­ска ет­но­лин­гви­сти­ка: ме­то­ди, ре­зул­та­ти, пер­спек­ти­ве 17–19. де­цем­бра 2015. го­ди­не. Кон­фе­рен­ци­ју су отво­ри­ли де­кан Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та, проф. Ма­ти­ас Ма­јер и ор­га­ни­за­то­ри Ана Креч­мер и Фјо­дор По­ља­ков. На кон­фе­рен­ци­ји је пред­ста­вље­но 26 сла­ви­стич­ких ре­фе­ра­та из пет не­сло­вен­ских зе­ма­ља – Аустри­је, Есто­ни­је, Ли­тва­ни­је, Не­мач­ке и Фран­цу­ске, и се­дам сло­вен­ских др­жа­ва – Бе­ло­ру­си­је, Пољ­ске, Ру­си­је, Ср­би­је, Сло­вач­ке, Укра­ји­не и Хр­ват­ске

Pročitaj kompletan tekst »

Манифестација „Међународни дан писмености“

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

Дру­штво мла­дих лин­гви­ста је про­сла­ви­ло Ме­ђу­на­род­ни дан пи­сме­но­сти 9. сеп­тем­бра 2015. го­ди­не, од 19.00 до 21.30 ча­со­ва у Уста­но­ви кул­ту­ре „Па­ро­брод“, у Ка­пе­тан Ми­ши­ној ули­ци бр. 6а у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Завршна конференција пројекта ЕУРОЈОС (Дејан Ајдачић)

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

У Вар­ша­ви је 13. ок­то­бра 2015. го­ди­не, у па­ла­ти Ста­ши­ца одр­жа­на за­вр­шна кон­фе­рен­ци­ја про­јек­та ЕУРО­ЈОС зва­нич­но на­зва­ног „Ме­то­де ана­ли­зе Је­зич­ке сли­ке све­та у кон­тек­сту по­ред­бе­них ис­тра­жи­ва­ња“.

Pročitaj kompletan tekst »

Сто десет година Српског дијалектолошког зборника

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

У уторак, 17. новембра 2015. године у 13 часова, у Свечаној сали САНУ у оквиру 19. трибине Библиотеке Српске академије наука и уметности, обележен је јубилеј Сто десет година Српског дијалектолошког зборника.

Pročitaj kompletan tekst »

Докторска дисертација Марине Спасојевић

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

Докторску дисертацију под називом Двовидски глаголи у савременом српском језику успешно је одбранила мр Марина Спасојевић, сарадник Института за српски језик САНУ, у четвртак, 16. јула 2015. године, на Филолошком факултету у Београду.

Pročitaj kompletan tekst »

Предавања и радионице Рајне Драгићевић у Републици Српској

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

Проф. др Рајна Драгићевић одржала је предавања и радионице на Другом редовном републичком семинару за наставнике српског језика и књижевности у Републици Српској.

Pročitaj kompletan tekst »

Превање „Дигитализација штампаних и рукописних речника“ (С. Манојловић)

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

У четвртак, 24. децембра 2015, у сали 2 САНУ одржано је предавање Дигитализација штампаних и рукописних речника. Ка изради дигиталне инфраструктуре за српски језик. Предавање се састојало из три дела, а поздравну реч је одржао академик Александар Лома.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање књиге „Српски језик на Косову и Метохији данас“

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

27. октобра 2015. године, у оквиру 60. међународног београдског сајма књига, на штанду Канцеларије за Косову и Метохију, представљена је књига др Митре Рељић Српски језик на Косову и Метохији данас : Социолингвистички и лингвиокултуролошки аспет.

Pročitaj kompletan tekst »

Представљање књиге „Језик и стил српских писаца“ Милоша Ковачевића

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

27. октобра 2015. године, у оквиру 60. међународног београдског сајма књига, на штанду Завода за уџбенике представљена је књига Језик и стил српских писаца др Милоша Ковачевића.

Pročitaj kompletan tekst »

Балканске студије на Гдањском универзитету

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

БАЛКАНСКЕ СТУДИЈЕ НА ГДАЊСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ

 

 

Од школ­ске 2015/2016. на Ка­те­дри за сла­ви­сти­ку Гдањ­ског уни­вер­зи­те­та, по­ред већ по­сто­је­ћег сме­ра Сла­ви­сти­ка (сту­ди­је по­све­ће­не срп­ској и хр­ват­ској фи­ло­ло­ги­ји), отво­рен је и смер под на­зи­вом Бал­кан­ске сту­ди­је. По­ред уче­ња срп­ског/хр­ват­ског је­зи­ка, на сту­ди­ја­ма ће сту­ден­ти упо­зна­ти осно­ве ита­ли­јан­ског и […]

Pročitaj kompletan tekst »

Весна Филиповић: Девербативне именице са значењем пропратне околности у језику књижевности

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 26

У ра­ду се го­во­ри о па­де­жним кон­струк­ци­ја­ма за ис­ка­зи­ва­ње се­ман­тич­ке ка­те­го­ри­је про­прат­не окол­но­сти у књи­жев­но­у­мет­нич­ком сти­лу срп­ског је­зи­ка. Циљ ра­да је да се утвр­ди упо­тре­ба тих кон­струк­ци­ја, њи­хо­ва фре­квен­ци­ја и ди­стри­бу­ци­ја у том функ­ци­о­нал­ном сти­лу.

Pročitaj kompletan tekst »

Драгана Василијевић: Србистика на украјинским универзитетима

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 26

УДК 821.163.41.09+811.163.41](477)

Прегледни рад

Примљено: 27.3.2015.

Прихваћено: 6.4.2015.

 

 

Драгана Василијевић  (Београд)

 

 

СРБИСТИКА НА УКРАЈИНСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

 

 

Рад пред­ста­вља пре­глед исто­ри­је про­у­ча­ва­ња срп­ског је­зи­ка, књи­жев­но­сти и кул­ту­ре на укра­јин­ским уни­вер­зи­те­ти­ма: од пр­вих тра­го­ва на­уч­ног ин­те­ре­со­ва­ња за срп­ски […]

Pročitaj kompletan tekst »

Милош Ковачевић: Лингвистика као србистика (Сања Миладиновић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Књи­га Лин­гви­сти­ка као ср­би­сти­ка пра­вље­на је с ци­љем да отво­ри еди­ци­ју на­уч­них мо­но­гра­фи­ја и мо­но­граф­ских сту­ди­ја на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту на Па­ла­ма. Она би тре­ба­ло да на сво­је­вр­стан на­чин ре­пре­зен­ту­је фи­ло­ло­шке на­у­ке из лин­гви­стич­ког угла.

Pročitaj kompletan tekst »

Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

На­кон увод­не на­по­ме­не, уред­ник ко­лек­тив­не мо­но­гра­фи­је, Рај­на М. Дра­ги­ће­вић, у члан­ку Раз­вој прак­тич­не и те­о­риј­ске лек­си­ко­гра­фи­је об­ја­шња­ва да је циљ овог ра­да осве­тли­ти за­чет­ке свет­ске и срп­ске прак­тич­не и те­о­риј­ске лек­си­ко­гра­фи­је и на­зна­чи­ти глав­не то­ко­ве ко­ји­ма су се прак­тич­на и те­о­риј­ска лек­си­ко­гра­фи­ја да­ље раз­ви­ја­ле.

Pročitaj kompletan tekst »

Дејан Ајдачић, Лидија Непоп Ајдачић: Поредбена српско-украјнска фразеологија (Даринка Гортан Премк)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Књи­га По­ред­бе­на срп­ско-укра­јин­ска фра­зе­ло­ги­ја Де­ја­на Ај­да­чи­ћа и Ли­ди­је Не­поп Ај­да­чић у исто је вре­ме и при­руч­ник за пред­мет Упо­ред­на сло­вен­ска (срп­ско-укра­јин­ска) фра­зе­о­ло­ги­ја на­ме­њен сту­ден­ти­ма Ки­јев­ског на­ци­о­нал­ног уни­вер­зи­те­та „Та­рас Шев­чен­ко“,

Pročitaj kompletan tekst »

Júlia Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska (Душан-Владислав Пажђерски)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

Про­шле го­ди­не се по­ја­ви­ла кон­цеп­циј­ски ин­те­ре­сент­на кон­фрон­та­тив­на ана­ли­за фо­не­ти­ке сло­вен­ских је­зи­ка (сло­вач­ког, че­шког, гор­њо- и до­њо­лу­жич­ког, пољ­ског, ка­шуп­ског, ру­ског, бе­ро­ру­ског, укра­јин­ског, ру­син­ског – аутор­ка ра­ди у Ин­сти­ту­ту за ру­син­ски је­зик и кул­ту­ру Пре­шов­ског уни­вер­зи­те­та у Пре­шо­ву – срп­ског и хр­ват­ског, сло­ве­нач­ког, бу­гар­ског, ма­ке­дон­ског и ста­ро­сло­вен­ског).

Pročitaj kompletan tekst »

Страхиња Степанов Асертивност, релевантност и жанр (докторска дисертација) (Марина Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 26

У сеп­тем­бру 2014. го­ди­не на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Но­вом Са­ду, пред ко­ми­си­јом у са­ста­ву проф. др Ве­ра Ва­сић, проф. др Ве­сна По­ло­ви­на, доц. др Ми­ли­вој Ала­но­вић и проф. др Ја­го­да Гра­нић, мр Стра­хи­ња Сте­па­нов од­бра­нио је док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју под на­сло­вом Асер­тив­ност, ре­ле­вант­ност и жа­нр.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna stranaSledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa