Lingvističke aktuelnosti

Данко Шипка : Reflexiva tantum – уводна разматрања

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 29

Аутор обрађује глаголску категорију reflexiva tantum (нпр. смејати се). Анализа у когнитивнолингвистичком приступу и на материјалу 2898 глагола типа reflexiva tantum утврђује прототипско језгро категорије и метафоричка проширења која га везују за њене периферне случајеве. Анализа представљена у овом раду замишљена је као први корак у темељитијем проучавању ове глаголске категорије.

Pročitaj kompletan tekst »

Сања Грковић: Религијски аспект Вукових пословица с лексемом ђаво/враг

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 29

У ра­ду се раз­ма­тра ре­ли­гиј­ски аспект Ву­ко­вих по­сло­ви­ца са лек­се­мом ђа­во / враг. С об­зи­ром на то да се тра­ди­циј­ска и ре­ли­гиј­ска стра­на дру­штве­ног жи­во­та од­ра­жа­ва и чу­ва у је­зи­ку, ва­жно је про­у­ча­ва­ти уза­јам­не од­но­се је­зи­ка и кул­ту­ре. Циљ ис­тра­жи­ва­ња је­сте при­каз ре­ли­гиј­ских ком­по­не­на­та у Ву­ко­вим по­сло­ви­ца­ма са лек­се­мом ђа­во / враг, што ће до­при­не­ти кон­стру­и­са­њу сли­ке све­та ко­ју фор­ми­ра од­ре­ђе­на је­зич­ка за­јед­ни­ца, у овом слу­ча­ју го­вор­ни­ци срп­ског је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Реклама као предмет изучавања у српској и југословенској лингвистици

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 29

Ре­кла­ма се у Сје­ди­ње­ним Аме­рич­ким Др­жа­ва­ма и За­пад­ној Евро­пи већ де­це­ни­ја­ма ве­о­ма озбиљ­но из­у­ча­ва. Ше­зде­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка, нај­ви­ше у Са­ве­зној Ре­пу­бли­ци Не­мач­кој и Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји, ре­кла­ма по­ста­је пред­мет лин­гви­стич­ких про­у­ча­ва­ња. На­кон рас­па­да Со­вјет­ског Са­ве­за и ве­ли­ких дру­штве­но-по­ли­тич­ких про­ме­на, у Ру­си­ји се од сре­ди­не де­ве­де­се­тих го­ди­на ХХ ве­ка ре­кла­ма ин­тен­зив­но из­у­ча­ва. У срп­ској и ју­го­сло­вен­ској лин­гви­сти­ци из­у­ча­ва­ње ре­кла­ма би­ло је по стра­ни.

Pročitaj kompletan tekst »

Мирјана Илић: Боје у оку, свести и језику (Срето Танасић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

Књи­га „Бо­је у оку, све­сти и је­зи­ку“ ауто­ра Мир­ја­не Илић по­ди­је­ље­на је на сље­де­ћа по­гла­вља: I. Увод (стр. 9); II. Бо­ја (стр. 24); III. При­дев бео, бе­ла, бе­ло (стр. 37); IV. При­дев црн, цр­на, цр­но (стр. 77); V. При­дев сив, си­ва си­во (стр. 107); VI. При­дев плав, пла­ва, пла­во (стр. 126); VII. При­дев цр­вен, цр­ве­на, цр­ве­но (стр. 147); VI­II. При­дев зе­лен, зе­ле­на, зе­ле­но (стр. 170); IX. При­дев жут, жу­та жу­то (стр. 188); (X) Мо­де­ли си­сте­ма мен­тал­них про­сто­ра у зна­чењ­ским ре­а­ли­за­ци­ја­ма при­де­ва за бо­је (стр. 207), За­кљу­чак (стр. 212). На кра­ју су скра­ће­ни­це (стр. 214) и Ли­те­ра­ту­ра (стр. 216).

Pročitaj kompletan tekst »

Владан Јовановић: Српска војна лексика и терминологија (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

Мо­но­гра­фи­ја Срп­ска вој­на лек­си­ка и тер­ми­но­ло­ги­ја на­ста­ла је на осно­ву ауто­ро­ве док­тор­ске ди­сер­та­ци­је, од­бра­ње­не на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду 2012. го­ди­не.

Срп­ска вој­на лек­си­ка до са­да ни­је би­ла пред­мет це­ло­ви­тог про­у­ча­ва­ња. Чак је и број ра­до­ва ко­ји се ба­ве по­је­ди­ним аспек­ти­ма срп­ске вој­не лек­си­ке и тер­ми­но­ло­ги­је вр­ло скро­ман. Због то­га је ова мо­но­гра­фи­ја ве­о­ма ко­ри­сна и зна­чај­на.

Pročitaj kompletan tekst »

Језикофил (Марина Николић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 29

У ок­то­бру ове го­ди­не иза­шла је књи­га Је­зи­ко­фил ко­ја је на­ста­ла као ре­зул­тат ра­да тро­је лин­гви­ста, др Све­тла­не Сли­јеп­че­вић, др Сло­бо­да­на Но­вок­ме­та и др Ма­ри­не Ни­ко­лић. Књи­га је по­сле­ди­ца ак­тив­но­сти ауто­ра на ин­тер­не­ту, тач­ни­је она об­у­хва­та иза­бра­не и при­ла­го­ђе­не тек­сто­ве об­ја­вљи­ва­не у по­след­ње три го­ди­не на исто­и­ме­ној ин­тер­нет стра­ни­ци.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Вујовић: Франкофонија у свету и код нас (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Већ у са­мом уво­ду, аутор­ка да­је пре­глед ба­зич­них чи­ње­ни­ца о фран­цу­ском је­зи­ку, о ње­го­вој рас­про­стра­ње­но­сти, хе­те­ро­ге­но­сти, раз­во­ју. Пре­ко је­зи­ка, упо­зна­је нас са са­мом фран­цу­ском кул­ту­ром и мен­та­ли­те­том.

Pročitaj kompletan tekst »

Неђо Јошић: Воћарска лексика и терминологија у српском језику (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Мо­но­гра­фи­ја Не­ђе Јо­ши­ћа Во­ћар­ска лек­си­ка и тер­ми­но­ло­ги­ја у срп­ском је­зи­ку пред­ста­вља пре­ра­ђе­ну и до­пу­ње­ну док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју, од­бра­ње­ну на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду 2013. го­ди­не.

Pročitaj kompletan tekst »

Анђелка Пејовић: Контрастивна фразеологија шпанског и српског језика (Сања Грковић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Кон­тра­стив­на фра­зе­о­ло­ги­ја шпан­ског и срп­ског је­зи­ка има за циљ да пру­жи до­при­нос кон­тра­стив­ним ис­тра­жи­ва­њи­ма шпан­ског и срп­ског је­зи­ка у обла­сти фра­зе­о­ло­ги­је, као и да под­стак­не на слич­на, али и но­ва ис­тра­жи­ва­ња у дру­гим је­зи­ци­ма у од­но­су на срп­ски.

Pročitaj kompletan tekst »

Александра Манчић: Ствари које нас превазилазе (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

Ка­ко се на­во­ди у ре­цен­зи­ји, ова књи­га је­сте из­ван­ре­дан на­ста­вак аутор­ки­них ис­тра­жи­ва­ња ми­стич­ке књи­жев­но­сти, те­о­ло­ги­је и фи­ло­зо­фи­је. Ар­хе­о­ло­ги­ја ди­се­ми­на­ци­је спи­са и иде­ја, по­зна­тих као „Cor­pus Dionysi­a­cum“.

Pročitaj kompletan tekst »

Марко Буразор: Невербална комуникација на делу II (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 29

По­ла­зе­ћи од прет­по­став­ке да сви ми по­ти­че­мо из раз­ли­чи­тих сре­ди­на, а да се те на­ше раз­ли­чи­то­сти нај­ви­ше при­ме­ћу­ју упра­во у сфе­ри ко­му­ни­ка­ци­је, Бу­ра­зор ана­ли­зи­ра кул­тур­не раз­ли­ке и њи­хов ути­цај на сва­ко­днев­ни жи­вот. Већ на по­чет­ним стра­ни­ца­ма књи­ге он по­ста­вља пи­та­ње: шта је кул­ту­ра.

Pročitaj kompletan tekst »

L. Čolević, O. Nedelcu: Dicţionar de termeni juridici şi economici român-sârb : Rečnik pravnih i ekonomskih termina rumunsko-srpski (Ђ. Оташевић)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 29

Ово је пр­ви ру­мун­ско-срп­ски реч­ник прав­них и еко­ном­ских тер­ми­на. Са­др­жи струч­не те­ми­не из прав­не и еко­ном­ске обла­сти, али и из обла­сти ад­мини­стра­ци­је, бан­кар­ства, бер­зе, тр­го­ви­не, ра­чу­но­вод­ства, фи­нан­си­ја, ме­наџ­мен­та и мар­ке­тин­га. Укљу­чу­је и дру­штве­но-по­ли­тич­ке из­ра­зе.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (11)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 29

Maček Dora: A Vignette on Canadian Fish Names. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1991), str. 77–83.

Pročitaj kompletan tekst »

Заседање председништва Међународног комитета слависта

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

У Бу­ку­ре­шту се 23. и 24. сеп­тем­бра 2016. го­ди­не са­ста­ло про­ши­ре­но пред­сед­ни­штво Ме­ђу­на­род­ног ко­ми­те­та сла­ви­ста. На за­се­да­њу је би­ло ре­чи о ор­га­ни­за­ци­ји XVI Ме­ђу­на­род­ног кон­гре­са сла­ви­ста, ко­ји ће се у ав­гу­сту 2018. го­ди­не одр­жа­ти у Бе­о­гра­ду.

Pročitaj kompletan tekst »

Међународно заседање ОЛА

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

Oвогодишње ре­дов­но заседањe Ме­ђу­на­род­не ко­ми­си­је и Ме­ђу­на­род­не рад­не гру­пе Оп­ште­сло­вен­ског лин­гви­стич­ког атла­са (ОЛА), при Ме­ђу­на­род­ном ко­ми­те­ту сла­ви­ста, одр­жа­но је у Бе­о­гра­ду од 17. до 22. ок­то­бра 2016. го­ди­не, у ор­га­ни­за­ци­ји Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти и Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик СА­НУ.

Pročitaj kompletan tekst »

Годишња скупштина Одбора за стандардизацију српског језика

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

У Бе­о­гра­ду је 6. де­цем­бра 2016. го­ди­не, у СА­НУ, одр­жа­на го­ди­шња скуп­шти­на Од­бо­ра за стан­дар­ди­за­ци­ју срп­ског је­зи­ка. Скуп­шти­ну је во­дио ака­де­мик Иван Клајн, пред­сед­ник Од­бо­ра. Скуп­шти­ни су по­ред чла­но­ва Од­бо­ра при­су­ство­ва­ли и пред­сед­ни­ци и се­кре­та­ри ње­го­вих ко­ми­си­ја, дру­ги лин­гви­сти и број­ни но­ви­на­ри.

Pročitaj kompletan tekst »

Конференција ЕURОЈОS ХII

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

У Пољ­ској у Лу­бли­ну, од 7. до 9. де­цем­бра те­ку­ће го­ди­не, одр­жа­на је кон­фе­рен­ци­ја ме­ђу­на­род­ног ет­но­лин­гви­стич­ког про­јек­та ЕУРО­ЈОС под на­сло­вом Реч­ник је­зич­ки – лек­си­кон – ен­ци­кло­пе­ди­ја у пред­сто­је­ћим ком­па­ра­тив­ним ис­тра­жи­ва­њи­ма о Сло­ве­ни­ма и њи­хо­вим су­се­ди­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Циклус предавања Српска лингвистика данас

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

Ци­клус пре­да­ва­ња Срп­ска лин­гви­сти­ка да­нас део је про­гра­ма СА­НУ за обе­ле­жа­ва­ње 175-го­ди­шњи­це осни­ва­ња Дру­штва срп­ске сло­ве­сно­сти. Пре­да­ва­ња из овог ци­клу­са по­све­ће­на су срп­ској ди­ја­лек­то­ло­ги­ји, аре­ал­ној лин­гви­сти­ци, исто­ри­ји је­зи­ка, ети­мо­ло­ги­ји и оно­ма­сти­ци, фо­но­ло­ги­ји, гра­ма­ти­ци, лек­си­ко­ло­ги­ји и лек­си­ко­гра­фи­ји, ког­ни­тив­ној лин­гви­сти­ци те кон­тра­стив­ној лин­гви­сти­ци и ти­по­ло­шким ис­тра­жи­ва­њи­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Посета Пољској

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 29

Проф. др Ве­сна Лом­пар и проф. др Рај­на Дра­ги­ће­вић су од 29. но­вем­бра до 3. де­цем­бра 2016. го­ди­не по­се­ти­ле Пољ­ску као го­сту­ју­ћи про­фе­со­ри. Оне су 30. но­вем­бра одр­жа­ле пре­да­ва­ња на Уни­вер­зи­те­ту у Вроц­ла­ву, а 1. де­цем­бра на Шле­ском уни­вер­зи­те­ту у Ка­то­ви­ца­ма.

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa