Lingvističke aktuelnosti

Српски језик у савременој лингвистичкој теорији : Зборник радова (Стефан Милосављевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Zbornici, Broj: 31

У издању Филозофског факултета Универзитета у Нишу године 2016. појавио се зборник радова Srpski jezik u savremenoj lingvističkoj teoriji, који су уредили Бобан Арсенијевић и Сабина Халупка-Решетар. Рецензенти зборника су Жељко Бошковић, Вејлс Браун (Wayles Browne) и Милорад Радовановић. Основни циљ зборника, како читамо у Речи уредника, јесте да се чинећи доступним резултате формално заснованих истраживања српског језика помогне истраживачима, студентима и струци у успостављању везе између домаће лингвистике и савремених светских лингвистичких токова.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: Културна укотвљеност терминологије: Узорак еквиваленције у области права

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 31

Сажетак: У овом раду анализира се из перспективе социокогнитивне терминологије група од 400 енглеско-српских преводних еквивалената из области права. Резултати показују висок степен њихове културне укотвљености, која првенствено произлази из заснованости српске терминологије метафорама тијела и његових радњи, других просторних метафора, као и метафора заснованих на вриједностима. Исто тако, еквиваленција у овој области показује широко присуство лексичког анизоморфизма. Ови резултати сасвим јасно иду у прилог основним трврдњама социокогнитивне терминологије.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Типови и функције графичких илустрација у штампаним речницима српског језика

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 31

Речници се деле на: 1) текстуалне, 2) илустроване и 3) сликовне. Анализирају се само речници објављени као засебна публикација. Разлози због којих се графичке илустрације не користе чешће у штампаним речницима подељени су у четири групе: а) лингвистички, б) технички, в) економски и г) социјални. Графичке илустрације се класификују према различитим параметрима: 1) према месту, 2) према величини, 3) према боји, 4) према графичким средствима, 5) према сложености, 6) према информативности, 7) према функцији.

Pročitaj kompletan tekst »

Катарина Ђорђевић: Уџбеници и приручници српског језика као страног

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 31

У раду је дат преглед уџбеника и приручника српског језика као страног коришћених на лекторату српског језика у Братислави, са циљем да се будућим лекторима српског језика, као и свима заинтересованим за предмет, олакша одабир одговарајућег наставног материјала. Пажња ће бити посвећена и речницима и граматикама српског језика за странце.

Pročitaj kompletan tekst »

Владимир Живановић: Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj: 31

Године 1865. загребачке Народне новине објављују проповед сарајевског свештеника Стефана Баковића. У својој проповеди овај прота помиње и Доситеја Обрадовића називајући га махнитим бунџијом и расколником. Баковић у проповеди позива на послушност султану и противи се бунама те и Доситеја означава као лош пример како се не треба владати. Већ након месец дана Велимир Гај реагује у Даници илирској и у тексту под насловом „Земљописне виести о Босни и Херцеговини“ критикује проту Баковића који наместо слободе намеће турског султана и цитирајући његове ставове о Доситеју назива их „премногим лудоријама“.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Халас Поповић: Увод у лексичку полисемију (Вера Васић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije, Broj: 31

Увод у лексичку полисемију ауторке др Ане Халас Поповић добро је структурирана, врло информативна приручничко-уџбеничка монографија, што потврђују редослед поглавља, добра организација сваког поглавља и добро познавање литературе. Монографија садржи следећих пет поглавља, којима претходи кратка „Уводна реч” (стр. 5–6): 1. Општа дефиниција полисемије (7–15); 2. Типови полисемије (17–29); 3. Полисемија насупрот хомонимији (31–37); 4. Полисемија насупрот моносемији (39–45); 5. Теоријске интерпретације полисемије (47–102); Литература (103–111), Попис консултованих речника (113), Summary (115-118) и Српско-енглески регистар термина (119–121).

Pročitaj kompletan tekst »

Вељко Брборић: О српском правопису (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije, Broj: 31

Књига О српском правопису Вељка Брборића представља избор тематски сличних радова поменутог аутора, објављених током последњих неколико година у различитим публикацијама. У радовима су учињене мање измене, али суштинских промена није било. Поред уводне напомене, у садржају је наведено шеснаест поглавља и на крају обавезна литература.

Pročitaj kompletan tekst »

Др Светлана В. Терзић: Изражавање елативности и суперлативности у руском и српском језику (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije

Ова исцрпна монографија на тему која није до краја испитана у постојећој лингвистичкој литератури, показује се као веома корисна и актуелна на више поља: за конфротативну граматику руског и српског језика, за теорију и праксу превођења, за теорију уџбеника и за наставну праксу.
Др Терзић започиње књигу Уводом у ком даје преглед различитих дефиниција појмова елативности и суперлативности у постојећим руским и српским граматикама. Потом излаже предмет и задатке свог рада и наводи језичку грађу коју ће користити у раду; предочава и методе истраживања, као и структуру самог рада.

Pročitaj kompletan tekst »

Од двојбе до раздвојбе : Зборник радова у част професорици Бранки Тафри (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Zbornici, Broj: 31

Зборник је посвећен истакнутој хрватској лингвисткињи Бранки Тафри поводом њеног седамдесетог рођендана. У њему је објављено тридесет пет радова које је написало тридесет осам аутора. Поред хрватских лингвиста, који су најбројнији, своје радове су послали и аутори из Аустрије, Немачке, Норвешке, Сједињених Америчких Држава и Србије

Pročitaj kompletan tekst »

Радионица из корпусне лингвистике на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 31

Од 27. фебруара до 2. марта 2018. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу одржана је радионица из корпусне лингвистике посвећена изради говорног корпуса. Радионицу је водио професор др Филип Васершајд са Института за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину и гостујући професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa