Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj 5

 

Miloš Rančić  (Beograd)

NORMA KODNIH RASPOREDA I SRODNA PITANJA
(prvi deo)

O Radu

Lingvističkoj javnosti je neophodno da se podrobnije upozna sa problematikom kodnih rasporeda, grafije i srodnim pitanjima. Ovo su granične oblasti nauke o jeziku, ali danas, u vremenu sve veće vezanosti za elektronsku tehnologiju, od presudne važnosti za nesmetanu i valjanu komunikaciju.

U tom smislu sam prethodnu verziju ovog rada priložio Odboru za standardizaciju srpskog jezika. Ipak, u pitanju je interna publikacija koja izlazi jednom godišnje, pa ne može pratiti brz razvoj dešavanja u ovim oblastima niti da otvori dinamičku diskusiju, neophodu za stvaranje valjane norme. Zato sam rad priredio za objavljivanje u Lingvitičkim aktuelnostima, s tim da je zbog veličine podeljen na dva dela. Takođe, ovaj oblik rada sam malo izmenio prilagođavajući ga novim informacijama.

Prvi deo čine poglavlja „Pisma“ i „O kodnim rasporedima i tastaturama“, gde su ukratko opisani naši problemi u svetlu međunarodnih tokova. U drugom delu se nalaze poglavlja „Naše potrebe i skupovi znakova“, „Prilagođavanje pisma“ i „Rešenja“; gde su dati predlozi za rešenja ovih pitanja.

Svaki od ovih delova čini vrlo kratak opis svoje oblasti, tako da ću se potruditi da u skorije vreme priložim javnosti i detaljnije preglede zajedno sa grafičkim i formalnim opisima kodnih rasporeda i znakova u našoj informacionoj i kulturnoj upotrebi.

Pisma

Kratak pregled tokova

Početkom korišćenja pisma jedan narod ulazi u svoju istoriju, u pisanu prošlost. Do tada, taj se narod nalazi u praistoriji.

Po onome što je nesumnjivo došlo do nas, početak srpske istorije vezuje se za stvaranje stalnih naseobina na balkanskoj obali Jadranskog mora i za latiničko pismo. Početak istorije, dakle, jedinstven je za Srbe i Hrvate. U kasnijim vekovima središte srpskog naroda prvo je primilo glagoljicu, a potom, do danas, za svoje osnovno pismo prihvatilo ćirilicu. Od kraja 19. veka i od Đure Daničića, slabije, a od 1945. godine sve jače, Srbi koriste i jugoslovensku latinicu.[1] Pored te latinice, Srbi i Hrvati su tokom 19. i 20. veka koristili tzv. Daničićevu latinicu, koju odlikuju monogrami za slova „lj“, „nj“ i „dž“.

Usled raznolikih političkih okolnosti, danas je stanje pisama koje koriste Srbi u previranju.

Koliko zarad ideje o stvaranju jugoslovenske nacije,[2] toliko i zbog političkog uticaja Zapada (pre svega Vatikana) i privlačnosti zapadne kulture nasuprot (iz raznih razloga proizvedene) odbojnosti prema središtu slovenske kulture u Rusiji – ćirilica je samo na papiru osnovno srpsko pismo (Republika Srbija ima Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma). Naprotiv, danas je preovlađujuće pismo Srba navedena jugoslovenska latinica.[3]

Stvar je složena i kad je tipografski izgled u pitanju. Usled privrednog rasula, pa time i nemogućnosti finansiranja čak ni bitnih kulturnih projekata, u vremenu naglog razvoja računarske tehnologije, savremena priprema za štampu oslanja se isključivo na ponuđena tipografska rešenja. U masovnoj upotrebi, ponuđena rešenja iz prve polovine devedesetih, isključivo su stizala od američke firme Mikrosoft, a i to tek preko posrednika, ne u izvornom obliku. S druge strane, upravo te godine odlikuje gotovo istovetno privredno rasulo i u Rusiji, pa one prolaze u valjanom tipografskom izgledu latinice (koju i nije bilo potrebno dorađivati grafički) i katastrofalnom izgledu ćirilice. Takvo stanje dovelo je do opravdanog stava mnogih autora izvan lingvističkih i tipografskih tokova — da im je bolje da dela objavljuju latinicom, jer znaju da će im knjige i tipografski valjano izgledati.

U drugoj polovini devedesetih godina privredno stanje u Rusiji se sređuje, pa se ruska varijanta ćirilice tipografski ustaljuje. Nažalost, ovaj se napredak pretvara u uvođenje dodatnog haosa u našu tipografiju. Ne samo da se masovno pojavljuju ruske varijante kurzivnih malih slova „g“, „p“ i „t“, već se stvaraju stilska odstupanja među malim slovima u normalu i kurzivu „l“ i „lj“, odnosno „l“, „lj“ i „m“. Pitanje stilske nedoslednosti slova „k“ i „ž“ u normalu su rešena (o čemu će biti reči nešto niže), ali se unela dodatna zabuna u to šta je sada „pravilnije“. Nizovi slova u masovnoj upotrebi s najpravilnijim tipografskim rešenjima imaju, ipak, jednu manu: poseduju „pleonastično“ malo kurzivno „g“.

S kraja devedesetih godina počeli su jasnije da se artikulišu zahtevi za normiranjem srpske ćirilice. Četiri su ključna momenta u tome: (1) knjiga Mitra Pešikana Naša azbuka i njene norme iz 1993. godine, (2) osnivanje Odbora za standardizaciju srpskog jezika pri SANU 1997. godine, (3) pristupanje rešavanju ovih problema u Društvu informatičara Srbije u saradnji s Odborom, što se tokom 1998. godine ostvarilo u vidu predloga koji je početkom marta 1999. godine objavio Savezni zavod za standardizaciju i (4) osnivanjem Radne grupe za srpsko pismo na Internetu decembra 1999. godine (http://www.srpsko-pismo.org/), koja elektronskim putem okuplja stručnjake iz informatike i lingvistike u cilju omogućavanja nesmetane ćirilične elektronske komunikacije među govornicima srpskog jezika.[4]

Danas, na početku 2001. godine, stanje je bolje samo utoliko što postoje svi neophodni preduslovi za pristupanje ozbiljnom radu u ovoj oblasti: (1) artikulisao se određeni broj stručnih ljudi koji su spremni da rade na ovom pitanju, (2) postoji normativna okosnica, pre svega u delu Mitra Pešikana, (3) postoji neophodna pravna podloga u vidu Odbora za standardizaciju i (4) mada je rano o tome sa sigurnošću govoriti — i ekonomsko i političko stanje u državi se popravlja. Nasuprot tome, čovek bez tipografskih sklonosti danas još uvek nema mogućnost da piše ćirilicom pravilno (osim ako mu se delo ne štampa kakvom starijom tehnologijom). Čovek koji nije dovoljno upućen u računare ne može uvek ni da pročita neki ćirilički tekst na računaru, niti može biti uveren da će njegova pisanija biti valjano pročitana.[5]

Minimum stilskih obeležja srpske ćirilice

Do stvaranja jednog složenijeg i formalnijeg rada o minimumu funkcionalnih i stilskih obeležja pisama u informacionoj i kulturnoj upotrebi Srba, na ovom mestu ću pokušati da dam pregled najbitnijih spornih osobenosti srpske ćirilice.

Najvažnija tekovina strukturalne lingvistike — pojam o sistemu — mora se primeniti i na pismo. Kako je pismo u toku svog višemilenijskog razvoja dobilo status ne samo izvedenog nego i samosvojnog sredstva opštenja — i ono je dobilo svoj standard, svoja funkcionalna i stilska obeležja.

Pismo ne može potpuno ekonomično da prenosi sve vidove govora, kao što i govor mora da se poštapa nazivima iz pisma (npr.: „To je pod navodnicima bilo dobro.“). Kao što pismo ne može da prenese nasmejan ili uplakan govor a da ne kaže eksplicitno da se neko smeje ili da plače, tako ni govor ne može da prenese kurziv ili masna slova. To govori da se mora razmišljati o posebnim funkcionalnim (lingvističkim) obeležjima pisma.

Dve su osnovne paradigme funkcionalnih obeležja pisma. Jedna je paradigma tipova setova pisama, gde jedan set povezuje određen stil linija i drugih osobenosti slova i znakova. Tako se razlikuju tipovi „Vremena“ („Times“), „Helvetika“, „Kurijer“ itd. Druga je paradigma unutartipska. Slova jednog seta imaju svoje varijante prema veličini, debljini, ukošenosti i povezanosti. Po veličini, slova se klasifikuju prema broju tačaka. U tradicionalnoj štampi postojali su setovi slova nekoliko veličina. Danas, zahvaljujući vektorskim formatima setova slova (fontova) moguće je štampati gotovo ma kojom veličinom: male veličine su ograničene kvalitetom izlaznog uređaja (štampača, ekrana, štamparkih mašina), a velike veličinom hartije. Uobičajena veličina teksta u štampi jeste deset tačaka (tom veličinom su ispisani i ovi redovi). Po debljini slova mogu biti tanka, srednja i debela (s mogućim međustanjima), po ukošenosti neukošena i ukošena (sa mogućim međustanjima) i po povezanosti „štampana“,[6] „polupisana“ i „pisana“.[7] Ove se četiri paradigme mogu ukrštati, mada je pleonastično mešati ukošen s polupisanim i pisanim stilom.

O izgledu slova u današnjoj masovnoj upotrebi

Nisu sva slova srpske ćirilice u današnjoj masovnoj upotrebi podjednako (ne)stabilne grafije. Ona koja u potpunosti slede latinički ili grčki izgled nisu problematična. Ona koja slede u potpunosti rusku ćirilicu uglavnom su stabilna mada često sistemski loše uklopljena, dok najveća odstupanja pokazuju posebno naša slova, pa imala ona naročite grafijske pojedinosti ili ne.

Slova se po stepenu stabilnosti mogu podeliti na ona sa stabilnom grafijom i ona s manje ili više nestabilnom grafijom.

Usled toga što su slova po svojoj grafiji manje složena, što imaju uporište u izgledu latiničkih slova i/ili grčkih slova, ili zato što u štampi nisu često upotrebljavana, može se utvrditi da su sledeća slova stabilne grafije: (1) sva pisana (bukvarska) slova; (2) u svim ostalim oblicima slova: a, e, i, j, o r, s, h, c, č, š; (3) u normalu stabilna su slova: g, m, n, p, t, f, dž.

Drugu grupu čine slova uglavnom stabilne grafije koja povezuje polukružna linija, tzv. trbuščić: b, v, z, đ, ć, (lj), (nj), (r).

Treću grupu čine slova koja uglavnom imaju uporište u ruskoj ćirilici. Ona čine skup stilski povezanih slova nestabilne (sistemske) grafije: d, ž, k, l, lj, m, u.

Četvrtu grupu čine mala kurzivna i bukvarska slova „g“, „p“ i „t“, koja nemaju sistemskog uporišta ni u latinici ni u ruskoj ćirilici.

Petu grupu čine posebne stilske nedoslednosti, koje uglavnom nisu globalne prirode, a čine ih slova iz prethodnih grupa. U pitanju su mala slova u normalu i kurzivu „b“, „d“, „ž“, „u“ i „dž“.

Skup slova uglavnom stabilne grafije: b, v, z, đ, ć, (lj), (nj), (r), (č)

U grupu uglavnom stabilnih slova koja čine stilski skup nalaze se: (1) veliko slovo „b“ u normalu, (2) veliko, malo i malo polupisano slovo „v“, (3) sve tri preostale varijante slova „z“, (4) slova „đ“, (5) slova „ć“ i (6) slova „č“. Njih odlikuju veća donja i manja gornja polukružna linija. Zajedno sa njima, pridruženi su im članovi i slova „lj“ i „nj“ u svim oblicima i verzalno slovo „r“ u normalu.

Veća polukružna crta istovena je kod velikih slova „b“ (dole), „v“ (dole), „z“ (dole), „lj“ (dole), „nj“ (dole) i „r“ (gore). Kod slova „đ“ je u jednoj varijanti ista crta, a u drugoj sledi otvorenost (i delimičnu sličnost linije) slova „ć“, a donju crtu povija tek ispod osnovne linije. Slova „ć“ i „č“ ne prate u potpunosti ovu liniju, pa ipak spadaju u ovu vrstu slova. Izuzev za slova „b“ i „r“ isto važi i za mala slova. Naravno, velike polukružne crte manje su u manjih nego u velikih slova.

Slova „v“ i „z“[8] u sva tri oblika imaju jednake male gornje polukružne crte.

 

Skup stilski povezanih slova nestabilne sistemske grafije: d, ž, k, l, lj, m, u

Izuzev slova „m“ što je bitno samo u kurzivu, i to samo u odnosu na mala kurzivna slova „l“ i „lj“, ovo je grupa naših najspornijih slova, koja ni u starijoj tipografiji nisu uvek zadovoljavajuće rešena.

Glavna osobenost ove grupe slova (izuzev slova „m“) jeste kapljica koju treba ili da imaju sva slova u normalu ili nijedno.[9] Pri tome, nepostojanje kapljice povlači i drugačiji izgled slova „d“, „l“ i „lj“, koji je u tom slučaju zasnovan na grčkom slovu lambda („Λ“), za razliku od uobičajenog zasnivanja izgleda na ćiriličkom slovu „P“.

Nepravilno je, dakle, mešati ova dva načina, kao što se to na jedan način čini stvaranjem set slova sa kapljicama na slovima „k“, „l“, „lj“ i „u“, a ne i na slovima „ž“ i „k“, odnosno na drugi način gotovo suprotno.

(Ne)postojanje kapljice povlači lančano, preko određenog izgleda, i izgled malih polupisanih slova „l“, „lj“ i „m“. Tako, u slučaju da kapljica postoji (pa je izgled slova „d“, „l“ i „lj“ zasnovan na slovu „p“), mala kurzivna slova „l“, „lj“ i „m“ imaju nezaobljene prelaze među svojim kosim linijama, što se može ostvariti u dve varijante. U slučaju da kapljice ne postoje (pa su slova „d“, „l“ i „lj“ zasnovana na izgledu grčke lambde), prelazi među kosim linijama su zaobljeni.

Nepravilno je obratno vezivati normal i kurziv, kao i mešanje dve varijante u slučaju kada kapljica postoji.

 

Neusaglašena ćirilska grafija: mala kurzivna slova „g“, „p“ i „t“

Na slici 1 prikazane su varijante malih kurzivnih slova „g“, „p“ i „t“. Ukratko, postoje tri vrste ovih slova i jedna nepravilna varijanta.

Prva varijanta je ruska (dakle, ona što sledi latinična kurzivna mala slova „n“ i „m“, dok je malo kurzivno „g“ specifično). Mala polupisana slova „p“ i „t“, u odnosu na ista ta pisana, bukvarska ruska slova, ista su kao mala polupisana latinična slova „n“ i „m“.

Druga varijanta je predlog Mitra Pešikana za ujednačen izgled ovih slova u ćirilicama. Tako bi pisana slova izgledala kao i do sada, dok bi štamparski kurziv bio ujednačen. Bitno je uočiti da ta slova jesu zasnovana na grčkim slovima pi („π“) i tau („τ“), ali da ćiriličko „p“ i „t“ nisu identična ovim grčkim slovima. Jer, osobenost grčkih malih slova jeste da imaju funkciju pisanih slova (grčka azbuka ne poznaje bukvarski, pisani stil), pa su više zaobljena nego što je kurziv.

Слика 1: Мала курзивна слова „г“, „п“ и „т“: 1) руска варијанта, 2) варијанта коју је предложио Митар Пешикан, 3) традиционална варијанта и 4) варијанта са „плеонастичним“ словом „г“, која се често среће у нашим сетовима слова. Засновано на сету слова Times New Roman, произвођач Монотип корпорација.

Pretposlednja je naša tradicionalna varijanta u odnosu na pisana slova. Bitno je primetiti razliku između ovog malog kurzivnog „g“ i narednog. Naše malo polupisano „g“ ima za osnovu latiničko kurzivno „i“, odnosno malu grčku jotu („ι“).

 

O posebnim stilskim nedoslednostima

Ove se nedoslednosti uglavnom javljaju usled nerazumevanja razlike između polupisane i pisane varijante.

Isprva, pisalo se isključivo velikim slovima. Potom su stvorena, radi bržeg pisanja, mala, dok su velika ostala za svrhu posebnog naglašavanja (početno slovo rečenice, ličnog imena, imena uopšte u nemačkom jeziku npr., naslova itd.). Pošto je ekonomija pisanja zahtevala prirodniji i povezaniji oblik, nastali su brzopisi, tj. pisana slova (odnosno, bukvarski stil).

Prethodila je „prirodna“ istorija stvaranja pisanog stila. Polupisani stil nije nastao iz potrebe za bržim pisanjem, već kao poseban stilski oblik za isticanje teksta. Tako on ima crte pisane varijante, ali i doslednost tradiciji i sistemu štampane.

U tom smislu treba gledati i dvojne varijante nekih malih štampanih i polupisanih slova: „b“, „d“, „ž“, „u“ i „dž“.

Varijanta malog (i štampanog i polupisanog) slova „b“ sa gornjom krivom crtom koja počinje iz središta kruga (tj. sa desne strane) nastala je pod uticajem pisanog stila. Pravilna je varijanta u kojoj ta linija počinje sa leve strane. Slično važi i za ostala navedena mala slova. Malo slovo „d“ se vezuje i u normalu i u kurzivu za grčku malu deltu („δ“), a ne za svoj pisani oblik i malo latinično „g“. Slovo „u“ ima svoje posebne oblike o kojima je ranije bilo reči, a ne vezuje se za svoj pisani oblik, tj. latiničko ipsilon. Slovo „dž“ se, takođe, ne vezuje za svoj pisani oblik. Slovo „ž“ se jedino u bukvarskom, pisanom stilu ne vezuje za slovo „k“. U svim ostalim oblicima slovo „ž“ izgleda kao jedno obično slovo „k“ i jedno preslikano u ogledalu.

 

Neke napomene o setovima slova

Setovi slova na računaru zovu se fontovima. Unutrašnje osobenosti fonta zavise od operativnog sistema i programa koji ih koristi. Ipak, po određenim funkcionalnim (znači, ne uopšte grafičkim) osobinama fontovi se mogu grupisati. Prvu osu čini opozicija tačkasti vektorski, a drugu neproporcionalni proporcionalni.

Primeri za tačkaste fontove jesu oni koje koriste stariji operativni sistemi i režim rada pod terminalom (DOS, Linuks konzola, konzola Mikrosoftovih Prozora itd.), kao i sistemski fontovi okruženja Iks prozor pod različitim operativnim sistemima koji liče na Juniks. Osnovna njihova osobina jeste da su sastavljeni od određenog broja tačaka i da se ne daju povećavati ili smanjivati.

Vektorski fontovi su oni koji se mogu matematičkom funkcijom uvećavati bez gubitka na izgledu slova. Za razliku od tačkastih, oni su sastavljeni od linija, pa je moguće takvu matematičku funkciju izvesti. Primeri za te fontove su „tip 1“ proizvođača Adob, „tačni tip“ proizvođača Mikrosoft i Metafont paket Donalda Knuta. Problem sa prve dve vrste je u tome što ne poštuju tipografske detalje,[10] dok Metafont paket ide isključivo uz TeH program koji nije široko prihvaćen (za razliku od Mikrosoftove Reči, koju gotovo svaki vlasnik računara ima).

I tačkasti i vektorski fontovi mogu biti proporcionalni ili neproporcionalni. Ova osobina odnosi se na širinu slova. Kod neproporcionalnih fontova slova su uvek iste širine, dok se kod proporcionalnih širina prirodno menja (tako je, npr., slovo „ž“ šire od slova „k“). Neproporcionalni su tačkasti fontovi za terminalski režim rada, dok se oni koje koristi Iks prozor dele na proporcionalne (Times, Helvetica) i neproporcionalne (Fixed). Neproporcionalni vektorski fontovi su npr. Courier New Monotip korporacije i Lucida Console proizvođača Bigelow & Holmes Inc., dok su proporcionalni npr. Times New Roman, Arial (Monotip korporacija) i Verdana (Mikrosoft).

O kodnim rasporedima i tastaturama

Jedan društvenjak se može naći u popriličnoj zbrci kad dođe u dodir s principima predstavljanja znakova i pisama na računaru. Još kada pokuša da to nekako formalno složi, nastaje pravi haos.

Otprilike, treba razlikovati tri pojma: (1) pismo, u filološkom značenju te reči, (2) znak (kod) s kodnim rasporedom, što predstavlja određeni funkcionalni skup dogovorenih znakova, bez obzira na izgled i funkciju datih znakova „van računara“ i (3) izgled znakova, tj. izgled pisama (font), što predstavlja konkretnu realizaciju nekog kodnog rasporeda i njegovu vezu s pismom u osnovnom značenju.

 

Pregled postojećih kodnih rasporeda

Kodni rasporedi

Kodni raspored je po svojoj biti stvar stručnog i političkog dogovora određene grupe ljudi. Time predstavlja normu po kojoj ljudi mogu opštiti putem računara.

Tehnički najvažnija razlika između kodnih rasporeda jeste u koliko bita neki od njih staje (tj. koliko znakova ima u određenom kodnom rasporedu, gledano putem eksponenta broja dva). Tako su prvi kodni rasporedi bili sedmobitni, što znači da su sadržali 128 znakova (od kojih nisu svi vidljivi). Današnji kodni rasporedi mahom su osmobitni (znači, 256 znakova), dok polako u upotrebu ulaze i šesnaestobitni, odnosno kodni rasporedi sa više od šesnaest bita, tj. višebajtni (jedan bajt je osam bita).

Istorija savremenih kodnih rasporeda počinje 1968. godine, kada je Nacionalni institut za standarde Sjedinjenih Amerčkih Država (ANSI) doneo privremeni kodni standard nazvan Američki standardni kod za razmenu informacija (ASCII, /’aski:/, /aski/). Taj je standard, eto, ostao privremen do danas. Njega je 1972. godine ISO proglasio zvaničnim međunarodnim standardom (ISO 646), a osamdesetih godina počeli su se pojavljivati nacionalni standardi zasnovani na ASCII kodnom rasporedu, koji mesto ređih ASCII znakova poseduju specifične znake datih nacionalnih pisama. Među dvadesetak sedmobitnih nacionalnih kodnih standarda nalaze se i tri naša: JUS I.B1.001 (srpska, hrvatska i slovenačka latinica), JUS I.B1.002 (srpska ćirilica) i JUS I.B1.003 (makedonska ćirilica). Prva dva standarda su i danas u masovnoj upotrebi u našoj zemlji, a poznatija su kao YUSCII /juski/ (oba) ili YUSCII za latinički, a SRPSCII /srpski/ za ćirilički.

Treba reći da danas prvih sedam bita u svim kodnim rasporedima predstavlja upravo ASCII kodna strana. Jedini šire prihvaćeni kodni standard koji ne poštuje ASCII jeste IBM-ov EBCDIC (Prošireni binarno kodirani decimalni informacioni kod), koji je osmobitnog karaktera.

Sledeće razdoblje u razvoju kodnih rasporeda predstavljaju osmobitni kodni rasporedi. Zahvaljujući sporosti međunarodnih organizacija, a iz potrebe za proširivanjem skupa znakova, početkom osamdesetih godina stvoren je pravi haos u kodnim rasporedima. Mikrosoft i IBM su napravili svoj prvi standard: CP 437, koji je po sadržaju znakova nalik danas poznatijim stranicama CP 850, CP 1250 i ISO 8859–1. Sledile su: latinička za centralnu i istočnu Evropu (CP 852), jedna ćirlička (CP 855), druga (CP 866), pa treća (CP 878), pri čemu je samo prva kod nas upotrebljiva; pa za grčki (CP 737), portugalski (CP 860), turski (CP 857)… Uz neke izmene, ove stranice su, potom, prilagođene Mikrosoftovim Prozorima; osmice i sedmice na početku zamenila je dvanaestica… Ćirilična strana, koja se i danas najviše koristi u svetu, jeste CP 1251.

Sredinom osamdesetih godina Evropsko udruženje proizvođača računara (ECMA) napravilo je skup osmobitnih kodnih strana danas poznatih kao ISO 8859 (iza čega sledi crtica, pa broj od 0 do 15), što je ozvaničila ISO. Tako je slovenska ćirilička strana dobila broj 5, a latinička za srednju i istočnu Evropu broj 2.

Na osnovu standarda ISO 8859, organizacija Junikod konzorcijum 1991. godine ozvaničila je projekat stvaranja jednog kodnog rasporeda koji bi sadržao slova/znakove svih pisama i svih stručnih skupova znakova. Iste godine ISO je ozvaničila ovaj kodni standard kao ISO/IEC 10646 (10000 + 646, zvanični broj ASCII standarda). Za takav projekat je isprva određeno 16 bita, tj. dva bajta (65536 znakova), ali se danas radi o tri, odnosno četri bajta. Ovaj standard, iako po svojoj prirodi rešava sve probleme mnogojezičnog sveta, nije u potpunosti prihvaćen — što zbog svoje glomaznosti, što zbog potrebe da se postojeći programi iz srži promene.

 

Srpski jezik i kodne strane

U odnosu na srpski jezik, stanje bi se moglo svesti na sledeće:

Najveći problem srpskog jezika u ovom pitanju jeste korišćenje sedmobitnih JUS I.B1.001 i JUS I.B1.002 u korisničkim programima. IBM-ov EBCDIC kodni standard danas gotovo niko ne koristi, svaki drugi podrazumeva ASCII stranu u prvih sedam bita (mada, i da je ko još koristi, u ovom slučaju ne bi bilo od neke pomoći). Korišćenje fontova u ovim kodnim rasporedima predstavlja solidan problem za sve moguće nadogradnje.

Osmobitni kodni rasporedi rešavaju samo najelementarnije potrebe naše kulture. Ovi kodni rasporedi ne zadovoljavaju ni minimalne štamparske potrebe: nije moguće napisati naše akcenatske znake. Za ove potrebe se koriste posebni fontovi, kakve je napravio Vlado Đukanović za elektronsko unošenje Rečnika SANU.

Dok se primena Junikod standarda ne omasovi, tekstove na srpskom jeziku trebalo bi pisati i čuvati u ćiriličkom obliku, a u zavisnosti od potrebe prevoditi ali ne u latinički. Jer, latinica nije, za razliku od ćirilice, jednoznačna: slova ‘lj’, ‘nj’ i ‘dž’ mogu biti isto tako i kombinacije slova ‘l’+'j’, ‘n’+'j’ i ‘d’+'ž’. Junikod teorijski podržava digramske karaktere, ali ih u praksi jedino font Lucida Sans Unicode sadrži.

Pored toga, transliteratori mogu uspešno prevoditi tekst sa engleskim i srpskim samo ako je tekst napisan ćirilicom. Ako se pokuša prevesti naša latinica uz kakvu drugu latinicu, i tuđa će se latinica prevesti u ćirilicu.

Pod Mikrosoftovim Prozorima moguće je koristiti valjano samo CP 1250 i CP 1251 kodni raspored. Pod Linuksom je moguće koristiti i ove, ali je podrška za ISO 8859–2 i ISO 8859–5 kodne rasporede bolja.

Korišćenjem transliteratora moguć je uspešan i efikasan rad na srpskom jeziku pomoću računara. Za sada ne postoji jedinstveno rešenje i mora se pribegavati različitim pomoćnim rešenjima.

 

Problemi preslovljavanja i njihova rešenja

Jedna od značajnih prednosti računara u odnosu na tradicionalnu štampu i pisaću mašinu, posebno vezana za dvoazbučni srpski jezik, jeste mogućnost transliteracije, preslovljavanja, iz jednog pisma u drugo. Za potrebu jednoazbučne štampe više nije neophodno prekucavanje teksta, već jednostavno izvršenje programa,[11] a ponekad i još jednostavnija zamena fonta.[12]

Ovo je, ipak, rešenje za ograničenu količinu teksta. Problemi koji se javljaju u procesu preslovljavanja složeni su do te mere, da ih računari u procesu sa visokim stepenom automatizacije mogu samo delimično rešiti.

 

Problemi funkcionalne i stilske grafije srpskih azbuka

Ovi se problemi mogu podeliti na četiri grupe (preko onih opisanih u prvom poglavlju): (1) problem nejednoznačnosti tradicionalne[13] latinice; (2) problem opštosti latiničkog pisma; (3) problem odnosa verzala i kapitale i (4) problem dijakritika u Daničićevoj latinici.

1) Problem s najvećim posledicama po valjanost preslovljavanja predstavlja nejednoznačnost tradicionalne latinice. Kombinacije latiničkih slova „l“ + „j“, „n“ + „j“ i „d“ + „ž“ ne moraju uvek odgovarati fonemama „lj“, „nj“ i „dž“.

Stvar je najjednostavnija, mada ne i potpuno rešiva, kada je u pitanju kombinacija „l“ + „j“. I starije i ijekavsko jotovanje dalo je na spoju ova dva glasnika palatal „lj“. Jedino u posebnim slučajevima transkripcije npr. slovenačkih imena (kao što je, npr., ime grada Ljubljane /ljubljana/) ili retkih ličnih imena, ova se kombinacija javlja dvofonemski. Opet, na većim količinama teksta nije uputno vršiti potpuno preslovljavanje.

I pored toga što je za srpski jezik neprirodan spoj glasova „n“ i „j“, reči latinskog porekla kao što su „konjukcija“, „konjugacija“ i sl. u hiperkorektnom izgovoru i pravopisu izričito se zahteva izgovor/ispis u dva glasa, odnosno dva slova — pa bio ispis latinicom ili ćirilicom. (Svakako, i ovaj je spoj u oba jotovanja dao palatal, pa izvorno srpske reči sa dvofonemskim oblikom ne postoje; čime broj problematičnih reči ostaje na minimumu.) U slučaju da je tekst poetskog karaktera uglavnom nije potrebno voditi računa o tome nalaze li se na tom mestu dve foneme ili ne. U slučaju da se radi čak i o novinskom jeziku — neophodno je.

Najnezgodnija kombinacija, ali, na sreću, ne odveć česta, jesta kombinacija slova „d“ i „ž“. Glavna teškoća se sastoji u tome što je kombinacija fonema „d“ i „ž“ znatno češća od foneme „dž“ u srpskom jeziku. Fonema „dž“ se izvorno u srpskom jeziku javlja isključivo kao alofonska realizacija fonema „č“ („udžbenik“, „otadžbina“)[14], dok je svoje mesto našla zahvaljujući danas gotovo izumrlim turcizmima, a potporu u sistemu (kao što je mogu naći npr. zvučne varijante fonema „c“ i „h“) i imenima engleskog porekla (koja, opet, sistemski nisu značajna, za razliku od pojave diftonga[15] pod uticajem engleskog jezika, takođe). Svaki se tekst mora proveriti za ovaj slučaj.

Na sreću, učestalost ovih skupova i fonema obrnuto je srazmerna učestalosti dvofonemskih vrednosti: „lj“ je najčešće (istorijski, češće je „n“ bilo nazalizator prethodnog samoglasnika nego što je „l“ prelazilo u „u“, odnosno „o“), dok je učestalost latiničkog spoja „d“ + „ž“ tek nešto veća od relativno retke pojave izvedenica sa prefiksima pred-, pod-, nad- i sl. i reči koja počinje fonemom „ž“.[16]

2) Problem opštosti latiničkog pisma[17] pokazuje se, na drugačiji način, složen problem koliko prethodni. Ma kojim kodnim rasporedom i ma kojom varijantom latinice (jednoznačnom Daničićevom ili nejednoznačnom tradicionalnom) 22 znaka od 27, odnosno 30 naših — predstavljaju opšti latinički fond, pa će računar presloviti, pored teksta na srpskom, i tekst napisan na nekom drugom jeziku.

Слика 2: Даничићева и летонска варијанта малог латиничног слова „њ“ са краткосилазним акцентом (видна је лоша уклопљеност у првом случају.

S formalnog stanovišta, unutar jednostavnog tekstualnog zapisa, ovaj je problem nerešiv. Jedina mogućnost u ovom slučaju (za jednostavni tekstualni zapis) jeste da se tekst na srpskom piše ćirilicom, a da se za engleski jezik koristi latinica. Time je jednoznačno rešeno šta je napisano na srpskom a šta nije. A za potrebe latinične štampe moguće je presloviti ćirilicu u latinicu.

3) Problem odnosa verzala i kapitale jeste jedan sitniji i rešiv problem preslovljavanja ćirilice u latinicu, kao i samog latiničkog pisanja.

Neophodno je razlikovati dva pojma: (1) verzal, veliko slovo i (2) kapitalu, naslovna velika slova. Uglavnom, ovi problemi nisu vidni, pa ih nije ni neophodno razlikovati, osim ako dotični tekst nije namenjen (formalnoj) lingvističkoj obradi.

Problem se javlja kod latiničkih digrama („lj“, „nj“ i „dž“). Jedini pravilni oblik verzala ovih digrama jeste onaj u kome je prvo slovo veliko, a drugo malo. Samo u slučaju kada je u pitanju naslovni tekst sastavljen od velikih slova, pravilno je da i drugo slovo bude veliko.

Kada je preslovljavanje u pitanju, potrebno je svako od datih ćiriličkih slova presloviti u verzal (ne u kapitalu). S druge strane, kako latiničke, tako i ćrilične naslove treba pisati uobičajeno, s velikim slovima samo gde im je mesto po pravopisu, dok naslovna velika slova treba posebno odrediti u jeziku za označavanje, odnosno u programu za unos i obradu teksta.

4) Može se učiniti da je rešenje u tome da s tradicionalne latinice pređemo na Daničićevu. Ali, i ona poseduje jedan stilski problem: iznad slova „nj“ nije moguće postaviti akcenat[18] (v. sliku 2) koji će stilski prihvatljivo izgledati.

Rešenje koje zahteva izmenu grafije moglo bi da bude preuzimanje varijante iz letonske azbuke (slika 3), čime bi se skup nama potrebnih znakova ograničio na tzv. centralni i istočnoevropski latinički skup podržan u svim skupovima osmobitnih kodnih rasporeda (za razliku od dosadašnje potrebe za skup znakova „Latin Extended B“ iz Junikoda).

Слика 3: Летонски облик као могућа замена за Даничићев.

Tastature

Problem tastatura raslojava se na dve grupe.

Prvu čini izgled same tastature kao uređaja. U tu svrhu je neophodno nametnuti uvoznicima i mogućim proizvođačima pravna rešenja po kojima je obavezno na našem tržištu plasirati tastature koje su u skladu s standardom.[19]

Uvođenje pisaćih mašina u našu zemlju dogodilo se u vreme vezanosti naše kulture za nemačku (austrijsku, pre svega). Što zbog toga što je gotovo sve do kraja 19. veka centar srpske kulture bio u Vojvodini, što zbog vezanosti samog Vuka Karadžića za Beč — osnovna tehnička rešenja preuzeta su od Nemaca.

Tako se mesta slova „z“ i „ipsilon“ na tastaturama menjaju, kao i određeni broj „viših“ znakova u gornjem redu tastature. Svakako, tu je i 30, odnosno 27 naših znakova naspram 26 engleskih.

Tipičan primer za našu tradicionalnu (zvaničnu) tastaturu jeste IBM-ov uređaj, odnosno Mikrosoftovo programsko rešenje za Prozore 95, 98, 2000, NT 4 i Milenijum. Problem sa ovom tastaturom jeste — što to nije srpska tastatura, već opšta ćirilička tastatura SFRJ. Pristiskom na tastere „’“ i „g“, odnosno „’“ i „k“ dobijaju se makedonska slova „ѓ“ i „ќ“, dok na mestu ipsilona na latiničkoj tastaturi, na ćiriličkoj postoji makedonsko „dz“ („ѕ“). Kako više ne živimo u jednoj zemlji, nema ni potrebe da podržavamo makedonski jezik (koji ima svoju zasebnu tastaturu)

 

navodnici:     polunavodnici:

a)      “tekst”               ‘tekst’

b)      “tekst”               ‘tekst’

v)      „tekst”               ‚tekst’

g)      „tekst“               ‚tekst‘

d)      »tekst«              ›tekst‹

đ)      «tekst»              ‹tekst›

Slika 4: Različiti tipovi navodnika i polunavodnika: 1) navodnici: (a) jednoobrazni, (b) oblik sa gornjim navodnicima, (v) prvi naš oblik sa izvodnikom, (g) drugi naš oblik sa obrnutim izvodnikom, (d) oblik veće–manje, (đ) oblik manje–veće; 2) polunavodnici: (a) jednoobrazni, (b) oblik sa gornjim polunavodnicima, (v) prvi naš oblik sa poluizvodnikom, (g) drugi naš oblik sa obrnutim poluizvodnikom, (d) oblim veće–manje, (đ) oblik manje–veće.

.

Drugo rešenje, koje sam napravio prema predlogu Mitra Pešikana i primenio pod operativnim sistemom Linuks, na mestu latiničkog ipsilon donosi ćiriličko „đ“, dok „ž“ smešta na mesto sa starijih pisaćih mašina.

Kod Mikrosoftovih tastatura postoji još i problem navodnika.

Postoji pet tipova navodnika (slika 4) s kojima se danas srećemo i toliko tipova polunavodnika. Po tri su zasnovana na izgledu zapeta a po dva na izgledu znakova veće i manje. Pravilni oblici naših navodnika jesu pod (v) i (g). Jedino u slučaju da je skučen broj znakova (kao što je slučaj u sedmobitnim i osmobitnim kodnim rasporedima), dopušteno je koristiti jednoobrazne (a) navodnike.

U skladu sa stilskim uklapanjem i čitljivošću, za navodnike se preporučuje[20] varijanta pod (g), dok se za polunavodnike preporučuje jednoobrazni oblik (a). Nečitljivost u slučaju da i polunavodnici imaju oblik pod (g) može se primetiti prilikom spajanja polunavodnika s navodnicima.

Kad je unos teksta na računaru u pitanju, srećemo se sa tri oblika navodnika (a, b i d) i dva polunavodnika (a i b), pri čemu je samo jedan oblik polunavodnika pravilan (a), pa se može koristiti i u štampi. To ne znači da znakovi nama potrebni ne postoje u kodnim rasporedima, već znači samo da nisu povezani na tastaturama kako valja.

 

Operativni sistemi i korisnički programi za unos i obradu teksta

Neophodno je da naša država donese minimum regulative u oblasti korišćenja računara za unos i obradu teksta, kao i ostalih oblika podataka. U ovom delu daću kratak pregled današnjeg stanja.

Svedeno na jedan opšti nivo, u posao prilagođavanja srpskom jeziku operativnih sistema i programa za unos i obradu teksta mora se uključiti veći broj relevantnih stručnjaka iz oblasti lingvistike, računarstva i tipografije.

Mikrosoftovi Prozori

Ovaj operativni sistem zadovoljava minimum potreba srpskog jezika. Ipak, postoje složeni problemi na sistemskom nivou. Nije moguće (na sistemskom nivou) koristiti odjednom našu ćirilicu i latinicu. Često ni datum (tj. ime dana i meseca) nije moguće pročitati ako sistemski niste odredili da koristite isključivo ćirilicu kao dodatno pismo.

Od programa, tek paket Mikrosoftov Ured 2000 uglavnom donosi mogućnost nesmetanog ćiriličkog pisanja kroz sve njegove programe. Do tada je jedino program iz ranije verzije tog paketa (Mikrosoftov Ured 97) Mikrosoftova Reč 97 to omogućavala.

Programi koje nije napravio Mikrosoft uglavnom prevode Junikod u osmobitne kodne rasporede, pa često pisanje ćirilice u njima predstavlja solidan problem. Ispis napisane ćirilice manji je problem za interpretaciju.

Ova oblast je, ipak, do te mere složena, da zahteva posebnu studiju s temom: Koji programi i na koji način podržavaju pravilno pisanje srpskim pismima.

 

Linuks

Za razliku od Mikrosoftovih Prozora, Linuks, kao i ostali operativni sistemi koji liče na Juniks, po svojoj koncepciji nisu bili okrenuti što jednostavnijem korišćenju, već što kvalitetnijem. Takav je pristup doveo do toga da korisnik ne mora videti da piše ćirilicom, ali će i pored toga imati izuzetno kvalitetan izlaz na štampaču, odnosno u slici koja se programski generiše (i koju nije moguće menjati tekstualno).

Tek se od polovine 1999. godine Linuks počeo znatnije okretati korisniku. Danas, u okviru onoga što se radi u nezvaničnom projektu Srpskog Linuksa, gotovo da se u potpunosti ovladalo mogućnošću da običan korisnik može koristiti naša pisma (pre svega ćirilicu) na zadovoljavajući način.

Ipak, još dosta toga potrebno je da se na sistemskom nivou Linuksa uradi ne bi li višejezični, pa tako i srpski ćirilički i latinički ispis bio u potpunosti dostupan krajnjem korisniku.

Programi pod operativnim sistemom Linuks na različite načine rešavaju probleme primene različitih jezika. Uglavnom se teži da to bude po zvaničnim standardima (ISO i Junikod), ali programska primena, zahvaljujući otvorenosti Linuksa, toliko je raznovrsna, da je neophodno da tim stručnjaka rešava svaki problem pojedinačno. U budućnosti, kada Junikod bude bio u potpunosti primenjen i na Linuksu (što će se dogoditi možda i u toku naredne godine), neće više tako komplikovano biti stvaranje podrške za određeni jezik.

Treba izdvojiti program TeH, koji već par decenija u potpunosti podržava sve naše jezičke potrebe. Jedini problem je u tome što program, čak i u svojim oblicima usmerenim korisniku (LaTeH i LiH), nije ni približno tako udoban za korišćenje, kao što je to npr. Mikrosoftova Reč.

I ova oblast, dakako, zahteva jednu složeniju studiju.

 


[1] Колико се језик лингвистички може називати „српскохрватским“ или „српско–хрватским“, толико се латиница не може, јер је у целости и део словеначке културе, иако словеначки језик не користи сва слова те латинице.

[2] Идеја о стварању југословенске нације на језику путем политичких притисака остваривала се неколиким тежњама: (1) лексичким уједначавањем (познати пример је „тачка и зарез“ насупрот хрватској „точки и зарезу“ а српској „тачки и запети“); (2) писањем екавицом; (3) уједначавањем изговора фонема „ч“ са „ћ“ и „џ“ са „ђ“ и (4) коришћењем искључиво латиничног писма.

[3] Српски језик је званичан у три државна ентитета (не рачунајући СР Југославију као заједничку државу Србије и Црне Горе). Иако је на званичним местима ћирилица често и једино писмо, због потребе за очувањем националног идентитета, само се у Републици Српској ћирилица знатно више користи од латинице. У Црној Гори и Србији ствар је готово обратна.

[4] Први облик овог рада је писан средином децембра 2000. године. У односу на то време, овоме бих додао и стварање Српског рачунарског друштва „Уликс“ које је у току. Друштво има за циљ стварање конкретних програмских решења и превода у сврху прилагођавања рачунара српским потребама, а окупља лингвисте, програмере и остале непосредно заинтересоване за рад на тим питањима. Рад је усмерен пре свега према прилагођавању слободног софтвера српском језику.

[5] Како по занимању нисам типограф, а рачунаре доживљавам као оруђе које служи мени (а не ја њему), па тиме тежим ка што бржем писању, први примерак овог рада (а сигурно и прву десетину примерака, бар) штампам типографски руском ћирилицом. Истина је да ће исти рад, готово електронски неизмењена облика, бити могуће штампати правилно, али данас такво решење не постоји.

[6] Под наводницима су „штампана“ зато што је свако одштампано слово штампано, док се у обичном говору појам „штампаног“ супротставља појму „писаног“ текста према повезаности слова. Називи су: нормал за „штампана“, курзив за „полуписана“ и букварска за „писана“. Ипак, кроз рад ћу користити називе из обичног говора.

[7] Посебан стилски облик унутартипске парадигме представљају само варијанте повезаности. Иако један типограф мора посебно водити рачуна и о томе каква ће бити масна, односно укошена слова, то се чини искључиво у сврху бољег изгледа одређеног сета. Не рачунајући тај рад, удебљање и укошење представљају једноставну математичку функцију на нормално слово. С друге стране, полуписана (курзивна) и писана (букварска) слова имају различите линије, па су готово независни сетови унутар једног сета слова. Треба, такође, знати да су велика полуписана слова само укошена нормална, док су мала некад изгледом ближа нормалу а некад букварском стилу.

[8] Ћириличко слово „з“ поседује проблем истоветности са бројем „3“. Ово би свакако графијски требало решити, а можда је најбоље тако што би се за слово „з“ прихватило решење са равном цртом горе.

[9] Слово „д“ нема изражену капљицу, али у нормалу потпуно прати слово „л“, па чак има и криву црту која капљицу наговештава. Мало курзивно „д“ другачијег је постанка  (у вези је с малом грчком делтом [δ“]), па не спада у ову групу.

[10] Ширина повлаке, дуге црте („—“), на малим величинама слова (око десет тачака) износи две ширине броја нула („0“), док се увећавањем слова сужава да би на великим (око педесет тачака и више) износила ширину једне нуле. „Тип 1“ и  „тачни тип“ не поштују ову особеност.

[11] У ову сврху могу се, на различите начине, употребити програми „unistd(који се може наћи на Мрежној адреси http://www.srpsko-pismo.org/) и „YUCC(који се може наћи на Мрежној адреси http://members.xoom.com/_XOOM/graff_art /freetools/msoffice/ yucc.html). Програм YUCCкористи се из Микрософтове Речи. Много већи избор и програмабилност доноси програм „unistdВладе Кешеља (његова електронска адреса је vkeselj@uwaterloo.ca), с тим што не може да ради са листовима Микрософтове Речи, већ мења глобално листове написане у обичном текстуалном облику (са наставком „.txt) или у хипертекст језику за означавање (са наставком .html). Ипак, програм unistdсе и даље развија. Треба поменути и да Српско рачунарско друштво „Уликс“, у сарадњи са пројектом Растко (http://www.rastko.org.yu/), развија сложенији програм Методије, за употребу у окружењу Микрософтове Речи, који поседује елементе претраге по језицима за означавање.

[12] Ћирилички кодни распоред JUS I.B1.003–S (тј. ISO IR–146) и латинички JUS I.B1.002 (тј. ISO IR–141) готово су у потпуности транслитерарни са становишта српског језика. Тако је могуће, уз извесне преправке, само заменити фонт у једном кодном распореду за фонт у другом и добити прелаз из једног писма у друго.

[13] Назив „традиционална латиница“ супротстављам називу „Даничићева латиница“.

[14] У том смислу њен се легитимитет своди на легитимитет офонемљавања алофонске реализације фонеме „ц“ („дз“, „ѕ“); ако се потоња транскрибује историјски са „з“, односно фонетски са „дз“, то би исто и за фонему „џ“ могло да важи (са „ж“, односно „дж“).

[15] У фонолошки систем српског језика лагано су се увукли дифтонзи под утицајем латинског, грчког и енглеског језика, што тренутно стање чини сличним оним када су из словенског, односно српског нестајали назални самогласници и глас „јат“. Латински и грчки језик су утицали готово неприметно путем уношења већег броја речи са „ј“ у крајњем неслоготворном делу слога, углавном уз самогласник „а“ — чинећи дифтонг /аи/. (Историјски, српски језик познаје фонему „ј“ искључиво као почетну у слогу, иза које следи самогласник, што доказује и првобитна графија са „прејотованим“ самогласницима и без самосталног знака. Постојање два слова за фонему „и“ друге је природе, идентичне постојању два слова за фонему „о“: покушају потпуне транспарентности грчке и словенске азбуке, односно заблуде о транспарентности фонолошких система ова два тадашња језика.

Иза тога следиле су још драстичније појаве: одустајање од монофтонгне транскрипције енглеског дифтонга /еи/ („тролејбус“ према „Шекспир“) и форсирање хиперкоректне суфиксације придева са /ии/ дифтонгом („индијски“ према Белићевом „индиски“). Колико су махом експресивни дифтонзи /аи/ и /ои/ природни српском језику (за експресивну употребу) због велике разлике у артикулацији суседних фонема (па је питање постоје ли ту дифтонзи или је у питању спој самогласника и сугласника), толико приближена артикулација ствара прави дифтонг. (А приметан је и природни отпор говорника у честом монофтонгном изговору.) Такво је стање довело до данас све чешћег дифтонга /оу/ (најпознатији пример је реч „Виндоуз“). Јавно, путем овакве транскрипције, и скривено, путем изворног исписа енглеских речи, дифтонзима се даје употребни легитимитет, а тиме се непосредно руши фонолошки систем српског језика.

[16] Ствари се изузетно компликују не само за пресловљавање у ћирилицу, већ и за свођење текста на стандардну латиницу, у случају да се за фонему /ђ/ користи скуп „д“ + „ј“. Фонема /ђ/ није одвећ честа (мада знатно чешћа од фонема /џ/ и /ф/), али је скуп „д“ + „ј“ готово једнако чест ако не и чешћи. Преко тога, постоје и нерешиве хомографије: „дјетић“ и „ђетић“ нпр., где постоји и секундарна семантичка разлика.

[17] Проблем општости латиничног писма могао би, не без ироније, да се сведе на констатацију „и енглески језик се пише латиницом!“. И ћирилицом пишу други народи у другим језицима, али, уместо задржавања оригинала ми (све ређе) транскрибујемо, односно (све чешће) узимамо енглеску транскрипцију (или транслитерацију).

[18] Фонема (гласник) „њ“ припада скупу дистрибутивно слоготворних фонема. За разлику од слоготворног „р“, које је историјски слоготворно, па и слоготворних „л“ и „н“, који су ушли у наш језик путем туђица, гласници „љ“ и „њ“ потенцијално су слоготворни. Оказионализми „шкљ“ и „жњ“ су пример за тај „увозни“ потенцијал.

[19] Пример за овакво решење јесте понашање команије IBM, која у потпуности поштује потписан уговор с нашом Владом, па и за све претходне године на наше тржиште доноси тастатуре које су у складу с нашом нормом.

[20] У питању је усмена препорука Миљка Ковачевића. Овај проблем је код нас званично и даље отворен, па се очекује дефинитивно нормативно решење.

357 komentara »

 1. wow gold…

  I didn’t want to brin wow goldg what everyone else was bringing! But it arrived time for me to have new wow gold these had been the only types that had been extremely vogue and classy in the identical time! Appreciate really like enjoy them!…

  Trackback by wow gold — July 21, 2014 @ 5:30 pm

 2. wow gold…

  I get much more compliments on wow gold than any other item i possess. Fantastic gift.. excellent wow gold…

  Trackback by wow gold — July 31, 2014 @ 8:44 pm

 3. china…

  I use this device the vast majority of years, especially in winter months. I appreciate china while they could be placed whenever you want….

  Trackback by china — August 1, 2014 @ 9:41 pm

 4. Air Jordan Shoes Shop…

  Padded Achilles notch adds comfort and helps reduce slipping in the heel….

  Trackback by Air Jordan Shoes Shop — September 14, 2014 @ 10:24 pm

 5. Air Jordan I High White Varsity Red Black 2013…

  Perforations on the toe for ventilation….

  Trackback by Air Jordan I High White Varsity Red Black 2013 — September 15, 2014 @ 4:16 pm

 6. chloe handbags wholesale…

  It was just as it was described, it was a great price, and had fast shipping!…

  Trackback by chloe handbags wholesale — September 18, 2014 @ 1:36 pm

 7. moose jacket…

  Can I just say what a relief to acquire someone who essentially knows what theyre talking about on the net. You absolutely know how you can bring an issue to light and make it important. More individuals should read this and comprehend this side of the…

  Trackback by moose jacket — September 22, 2014 @ 8:07 pm

 8. nike air jordan shoes…

  Spot on with this write-up, I genuinely feel this web page needs much more consideration. I’ll in all probability be once more to read far more, thanks for that info….

  Trackback by nike air jordan shoes — September 26, 2014 @ 2:11 pm

 9. Hermes bags uk…

  EXCELLENT seller! GREAT PRICE AND AUTHENTIC ITEM! A+++++…

  Trackback by Hermes bags uk — September 27, 2014 @ 9:25 am

 10. prada size 38 us 8 black leather square toe heels mules pumps…

  Herr Hollister Jones sagte, sie akzeptiert, dass David Fellows war der Fahrer des Mini-Van trotz kenianischen Polizei sagte der Fahrer war Christopher Mmata….

  Trackback by prada size 38 us 8 black leather square toe heels mules pumps — October 6, 2014 @ 3:50 am

 11. http://www.teriyakiexpresssushi.com/topTires/NITTO/fF4d0qoOeK/…

  ・バレーパーキングレンタカー等でご到着の場合は、ホテルにてお車をお預かりいたします・ブランチプランご朝食をブランチに変更可能です。9:30 12:00マイヨールにて(ご予約不要)…

  Trackback by http://www.teriyakiexpresssushi.com/topTires/NITTO/fF4d0qoOeK/ — October 16, 2014 @ 7:39 am

 12. Air Jordan 13…

  have no idea it is good or bad for me to konw this informative article….

  Trackback by Air Jordan 13 — October 16, 2014 @ 7:52 pm

 13. Nike KD 6…

  I really like the fashional post, this is my personal favorite post. Thanks for your help, nailed sizes for me….

  Trackback by Nike KD 6 — October 17, 2014 @ 2:01 pm

 14. http://americasbestinnbessemer.com/prettybags/JIMMYCHOO/DpLEHoLx6c/…

  銆庛儻銈ゃ兂銇洠銇椼亜銇ㄦ€濄倧銈屻仸銇勩伨銇涖倱銇嬨€忎竴骞村緦銉偆銉炽亴銇熴伨銈夈仾銇忓ソ銇嶃伀銇倞銇俱仚銆傝垐鍛炽伅銇傘倠銇仩銇戙仼銆併儻銈ゃ兂銇洠銇椼…

  Trackback by http://americasbestinnbessemer.com/prettybags/JIMMYCHOO/DpLEHoLx6c/ — October 18, 2014 @ 6:33 pm

 15. pay day loan uk quickly in london…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by pay day loan uk quickly in london — October 22, 2014 @ 2:32 am

 16. profit maximiser reviews…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by profit maximiser reviews — October 25, 2014 @ 1:51 pm

 17. get paid to take online surveys…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by get paid to take online surveys — October 25, 2014 @ 6:18 pm

 18. best dating sites for men…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by best dating sites for men — October 25, 2014 @ 7:25 pm

 19. best paid surveys…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by best paid surveys — October 25, 2014 @ 7:58 pm

 20. V Tight Gel…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by V Tight Gel — October 26, 2014 @ 10:06 pm

 21. Pest control Oakville…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by Pest control Oakville — October 28, 2014 @ 8:12 pm

 22. nutritional supplements…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by nutritional supplements — October 28, 2014 @ 11:28 pm

 23. go to the website…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by go to the website — October 29, 2014 @ 7:11 pm

 24. discover this…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by discover this — October 29, 2014 @ 10:11 pm

 25. fixed indexed annuity ohio…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by fixed indexed annuity ohio — October 30, 2014 @ 5:55 pm

 26. kid activities in long island…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by kid activities in long island — October 30, 2014 @ 6:05 pm

 27. weight loss pills…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by weight loss pills — October 30, 2014 @ 11:07 pm

 28. wow gold…

  Love this wow gold so considerably, like them ….

  Trackback by wow gold — October 31, 2014 @ 9:56 am

 29. http://www.mimmimoves.com/offpricegolf/Dunlop/mimmimoves-701-Dunlop.html…

  17kg減の浜田ブリトニーが「ダイエットアワード2013」を受賞…TOKYOやせるフェスタ…

  Trackback by http://www.mimmimoves.com/offpricegolf/Dunlop/mimmimoves-701-Dunlop.html — October 31, 2014 @ 11:50 am

 30. http://eatwellwithwine.com/clotheslist/34qGWf8I20/STUSSY-22.htm…

  山田孝之、ファンの写真撮影に「写真1枚500円、動画10秒5千円」ぼったくり請求!…

  Trackback by http://eatwellwithwine.com/clotheslist/34qGWf8I20/STUSSY-22.htm — November 1, 2014 @ 12:51 am

 31. http://www.catonsvillelacrosse.org/bestofTiresmall/NITTO/catonsvillelacrosse-1025-NITTO.html…

  10ヵ国のガーデニングを楽しめるイベントが開催…3月7日よりチケット発売開始…

  Trackback by http://www.catonsvillelacrosse.org/bestofTiresmall/NITTO/catonsvillelacrosse-1025-NITTO.html — November 2, 2014 @ 2:08 am

 32. chaude de la chatte…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by chaude de la chatte — November 2, 2014 @ 8:00 am

 33. porno avec sextoy…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by porno avec sextoy — November 2, 2014 @ 6:27 pm

 34. video avec du sexe…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by video avec du sexe — November 2, 2014 @ 6:42 pm

 35. http://www.rachelthestylishwanderer.com/shoesstylelist/qJuqHKlHoV/STUSSY-122.htm…

  山田孝之、ファンの写真撮影に「写真1枚500円、動画10秒5千円」ぼったくり請求!…

  Trackback by http://www.rachelthestylishwanderer.com/shoesstylelist/qJuqHKlHoV/STUSSY-122.htm — November 2, 2014 @ 7:16 pm

 36. Pest Control hamilton…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by Pest Control hamilton — November 3, 2014 @ 6:53 am

 37. bad credit loans uk…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by bad credit loans uk — November 4, 2014 @ 10:52 am

 38. http://www.mckenzieidaho.com/downshoppingmall/moncler/IAmiGnXii3.html…

  ざわちん、ミランダ・カーのものまねメイクで本人と対面…

  Trackback by http://www.mckenzieidaho.com/downshoppingmall/moncler/IAmiGnXii3.html — November 4, 2014 @ 11:10 am

 39. http://liquidchikombucha.com/downmall/moncler/20141104151513379-monclerfxQnWD.html…

  17kg減の浜田ブリトニーが「ダイエットアワード2013」を受賞…TOKYOやせるフェスタ…

  Trackback by http://liquidchikombucha.com/downmall/moncler/20141104151513379-monclerfxQnWD.html — November 4, 2014 @ 7:50 pm

 40. beurette sexy…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by beurette sexy — November 5, 2014 @ 11:56 am

 41. www.blondegrosseins.net…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by www.blondegrosseins.net — November 5, 2014 @ 6:45 pm

 42. pornographie gratuite…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by pornographie gratuite — November 5, 2014 @ 8:36 pm

 43. natural remedies for tinnitus…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by natural remedies for tinnitus — November 6, 2014 @ 6:07 am

 44. Time management…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by Time management — November 6, 2014 @ 8:24 pm

 45. Clashofclansgemmes.com…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by Clashofclansgemmes.com — November 8, 2014 @ 1:07 am

 46. zebraexchange.com…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by zebraexchange.com — November 8, 2014 @ 9:08 am

 47. kangen water machine…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by kangen water machine — November 8, 2014 @ 5:12 pm

 48. film porno…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by film porno — November 9, 2014 @ 6:04 am

 49. bearpaw mens moccasins…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by bearpaw mens moccasins — November 9, 2014 @ 10:32 am

 50. racing rivals hack…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by racing rivals hack — November 9, 2014 @ 2:08 pm

 51. ugg singapore store…

  There is perceptibly a bundle to know about this. I assume you made some nice points in features also….

  Trackback by ugg singapore store — November 9, 2014 @ 9:37 pm

 52. pink nike shoes…

  http://www.askequipmentsales.com.au/Scripts/nike/nike-shoe-p-+-.html…

  Trackback by pink nike shoes — November 9, 2014 @ 9:48 pm

 53. nympho sexy…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by nympho sexy — November 10, 2014 @ 2:26 am

 54. running shoe…

  http://www.androurology.com/Scripts/nike/nike-free-4-0-flyknit-p-@_.html…

  Trackback by running shoe — November 10, 2014 @ 6:49 am

 55. weight loss supplements…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by weight loss supplements — November 10, 2014 @ 9:40 am

 56. Ugg Online Sale…

  I carry on listening to the news update talk about getting free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i get some?…

  Trackback by Ugg Online Sale — November 10, 2014 @ 1:57 pm

 57. air jordan 11 sale…

  I really like the fashional post, this can be my favorite post. Thanks for your help, got right sizes for me….

  Trackback by air jordan 11 sale — November 10, 2014 @ 6:19 pm

 58. bollywood free songs download…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by bollywood free songs download — November 10, 2014 @ 6:27 pm

 59. mens nike running shoes…

  http://www.acfamma.com.au/scripts/nike/nike-mens-running-shoes-p-+.html…

  Trackback by mens nike running shoes — November 10, 2014 @ 8:06 pm

 60. http://www.tasteoffrancechicago.com/LuxuryLOUISVUITTON/SQaNTEhP6u/LV1-1363.htm…

  ざわちん、ミランダ・カーのものまねメイクで本人と対面…

  Trackback by http://www.tasteoffrancechicago.com/LuxuryLOUISVUITTON/SQaNTEhP6u/LV1-1363.htm — November 11, 2014 @ 3:55 am

 61. hot dog signs for sale…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by hot dog signs for sale — November 11, 2014 @ 5:34 am

 62. recent yoga searches…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by recent yoga searches — November 11, 2014 @ 5:59 am

 63. http://www.leesbuffetlasvegas.com/Luxurywatch/pbkx5WCmn3/Ginwatch-5.htm…

  17kg減の浜田ブリトニーが「ダイエットアワード2013」を受賞…TOKYOやせるフェスタ…

  Trackback by http://www.leesbuffetlasvegas.com/Luxurywatch/pbkx5WCmn3/Ginwatch-5.htm — November 11, 2014 @ 10:16 am

 64. http://www.pocketdoconline.com/elegantwatches/JKf9bA5ynE/CITIZEN-28.htm…

  17kg減の浜田ブリトニーが「ダイエットアワード2013」を受賞…TOKYOやせるフェスタ…

  Trackback by http://www.pocketdoconline.com/elegantwatches/JKf9bA5ynE/CITIZEN-28.htm — November 11, 2014 @ 11:24 am

 65. air jordan 11 legend blue…

  I enjoy the fashional post, this can be my favorite post. Good help, got right sizes for me personally….

  Trackback by air jordan 11 legend blue — November 11, 2014 @ 12:00 pm

 66. white nikes…

  http://www.kazhughesartdesign.com/Scripts/nike/nike-braata-p-.-.html…

  Trackback by white nikes — November 11, 2014 @ 1:01 pm

 67. lunarglide…

  http://www.balancelife.co/Scripts/nike/mens-sneakers-p-._.html…

  Trackback by lunarglide — November 11, 2014 @ 1:14 pm

 68. http://www.centerstagenashville.com/newshoes/6Q7vYAbBF5/ADIDAS-11.htm…

  35kg減のカイヤ、スレンダーボディのセミヌードをブログで公開…

  Trackback by http://www.centerstagenashville.com/newshoes/6Q7vYAbBF5/ADIDAS-11.htm — November 11, 2014 @ 5:00 pm

 69. new jordans shoes…

  http://www.amcozone.com.au/Stylesheets/nike/nike-stores-p–=.html…

  Trackback by new jordans shoes — November 11, 2014 @ 5:19 pm

 70. garcinia cambogia reviews…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by garcinia cambogia reviews — November 11, 2014 @ 7:42 pm

 71. http://sahralounge.com/elegantjewelry/Lh1HgtwgFZ/Swarovski-60.htm…

  ざわちん、ミランダ・カーのものまねメイクで本人と対面…

  Trackback by http://sahralounge.com/elegantjewelry/Lh1HgtwgFZ/Swarovski-60.htm — November 11, 2014 @ 8:22 pm

 72. nike womens…

  http://www.acfamma.com.au/scripts/nike/nike-sb-dunk-p-@@.html…

  Trackback by nike womens — November 12, 2014 @ 1:23 am

 73. http://americasbestinnlincolncity.com/elegantbags/81G9WXWd7K/LouisVuitton-27.htm…

  山田孝之、ファンの写真撮影に「写真1枚500円、動画10秒5千円」ぼったくり請求!…

  Trackback by http://americasbestinnlincolncity.com/elegantbags/81G9WXWd7K/LouisVuitton-27.htm — November 12, 2014 @ 6:00 am

 74. http://www.winterparksales.com/Luxurywatches/y1EhnqALlh/CITIZEN-4.htm…

  17kg減の浜田ブリトニーが「ダイエットアワード2013」を受賞…TOKYOやせるフェスタ…

  Trackback by http://www.winterparksales.com/Luxurywatches/y1EhnqALlh/CITIZEN-4.htm — November 12, 2014 @ 4:11 pm

 75. moncler mokacine…

  I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user genial style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!…

  Trackback by moncler mokacine — November 12, 2014 @ 7:14 pm

 76. nike womens…

  http://www.kentoncox.com.au/Scripts/nike/nike-clothing-p-$@.html…

  Trackback by nike womens — November 12, 2014 @ 9:41 pm

 77. nike wedges…

  http://www.cavesecure.com.au/ckfinder/nike/nike-free-3-0-womens-p-@$.html…

  Trackback by nike wedges — November 12, 2014 @ 9:53 pm

 78. Cheap Ugg for Sale…

  I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to exhibit that I have an incredibly just right uncanny feeling I …

  Trackback by Cheap Ugg for Sale — November 12, 2014 @ 10:09 pm

 79. womens nike…

  http://crackerjackindustries.com.au/images/nike/nike-watches-for-men-p-.@.html…

  Trackback by womens nike — November 13, 2014 @ 2:03 am

 80. punjabi mp3 songs free download…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by punjabi mp3 songs free download — November 13, 2014 @ 5:22 am

 81. new nikes…

  http://www.escortsandmore.com.au/ckfinder/nike/nike-air-diamond-turf-p-._.html…

  Trackback by new nikes — November 13, 2014 @ 6:35 am

 82. Dumpster Rental 24088…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by Dumpster Rental 24088 — November 13, 2014 @ 6:42 am

 83. http://www.slsmithphotography.com/Luxurynewshoes/qIvF14gX0V/ADIDAS-60.htm…

  思わず恋にオチそう……筧美和子たちが伝授する男をオトす“モテテク”…

  Trackback by http://www.slsmithphotography.com/Luxurynewshoes/qIvF14gX0V/ADIDAS-60.htm — November 13, 2014 @ 6:47 am

 84. moncler jackets price…

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!…

  Trackback by moncler jackets price — November 13, 2014 @ 7:13 am

 85. canada goose parka sale…

  Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the good work….

  Trackback by canada goose parka sale — November 13, 2014 @ 7:15 am

 86. viagra alternatives…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by viagra alternatives — November 13, 2014 @ 10:00 am

 87. http://www.gdconsignment.com/elegantmakeup/CincXJ89qT/Shiseido-4.htm…

  35kg減のカイヤ、スレンダーボディのセミヌードをブログで公開…

  Trackback by http://www.gdconsignment.com/elegantmakeup/CincXJ89qT/Shiseido-4.htm — November 13, 2014 @ 10:38 am

 88. nike shoes cheap…

  http://www.auctionclub.com.au/ckeditor/nike/mens-nike-shoes-p-$&.html…

  Trackback by nike shoes cheap — November 13, 2014 @ 2:24 pm

 89. nike outlets…

  http://www.kazhughesartdesign.com/Scripts/nike/mens-nike-shoes-p-+.html…

  Trackback by nike outlets — November 13, 2014 @ 2:36 pm

 90. http://www.rbsladycrusaders.net/bags/k3PX7m3cBQ/LouisVuitton-13.htm…

  10ヵ国のガーデニングを楽しめるイベントが開催…3月7日よりチケット発売開始…

  Trackback by http://www.rbsladycrusaders.net/bags/k3PX7m3cBQ/LouisVuitton-13.htm — November 13, 2014 @ 4:52 pm

 91. http://www.spectatorracing.com/exquisiteclothes/kTAcrfkPkt/STUSSY-74.htm…

  17kg減の浜田ブリトニーが「ダイエットアワード2013」を受賞…TOKYOやせるフェスタ…

  Trackback by http://www.spectatorracing.com/exquisiteclothes/kTAcrfkPkt/STUSSY-74.htm — November 13, 2014 @ 4:58 pm

 92. http://www.camxxx.eu…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by http://www.camxxx.eu — November 13, 2014 @ 5:24 pm

 93. nike sportband…

  http://burleighannexe.com.au/Scripts/nike/nike-air-max-wright-p-_.html…

  Trackback by nike sportband — November 13, 2014 @ 6:47 pm

 94. http://www.nodanites.com/economicalnewshoes/9wNaO6DU0G/NIKE-92.htm…

  仲村トオル伊藤淳史、プライベートでの“険悪”ぶりを露呈!?…

  Trackback by http://www.nodanites.com/economicalnewshoes/9wNaO6DU0G/NIKE-92.htm — November 14, 2014 @ 5:34 am

 95. nike uk…

  http://www.dancersmarket.com.au/Stylesheets/nike/nike-air-max-plus-p-@+.html…

  Trackback by nike uk — November 14, 2014 @ 7:37 am

 96. ugg boots uk store…

  Very efficiently written story. It will be beneficial to anybody who utilizes it, as well as me. Keep doing what you are doing - i will definitely read more posts….

  Trackback by ugg boots uk store — November 14, 2014 @ 9:59 am

 97. http://www.akelectronic.net/economicalwatches/j2RvQ1TvrX/HAMILTON-7.htm…

  仲村トオル伊藤淳史、プライベートでの“険悪”ぶりを露呈!?…

  Trackback by http://www.akelectronic.net/economicalwatches/j2RvQ1TvrX/HAMILTON-7.htm — November 14, 2014 @ 12:59 pm

 98. ugg boots sale black…

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!…

  Trackback by ugg boots sale black — November 14, 2014 @ 5:59 pm

 99. http://www.yourlocalphonebooks.com/LuxuryLOUISVUITTON/u8bHtUsdqf/LV1-949.htm…

  思わず恋にオチそう……筧美和子たちが伝授する男をオトす“モテテク”…

  Trackback by http://www.yourlocalphonebooks.com/LuxuryLOUISVUITTON/u8bHtUsdqf/LV1-949.htm — November 14, 2014 @ 8:04 pm

 100. cheap ugg bailey button…

  I all the time emailed this webpage post page to all my associates, because if like to read it next my links will too….

  Trackback by cheap ugg bailey button — November 14, 2014 @ 9:38 pm

 101. all black nike shoes…

  http://www.cmnconstructions.com.au/ckfinder/nike/customize-nike-shoes-p–_.html…

  Trackback by all black nike shoes — November 15, 2014 @ 12:21 am

 102. the fat loss factor…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by the fat loss factor — November 15, 2014 @ 12:48 am

 103. nike hyperdunk low…

  http://loansbyphone.com.au/Stylesheets/nike/nike-outlet-coupons-p-&$.html…

  Trackback by nike hyperdunk low — November 15, 2014 @ 4:34 am

 104. canada goose outlet…

  Great article, totally what I was looking for….

  Trackback by canada goose outlet — November 15, 2014 @ 4:42 am

 105. Nike Lebron 12…

  do not know it’s good or harmful to me to konw this informative article….

  Trackback by Nike Lebron 12 — November 15, 2014 @ 10:06 am

 106. ugg boots in clearance…

  You are a very bright individual!…

  Trackback by ugg boots in clearance — November 15, 2014 @ 10:12 am

 107. personal injury lawyer…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by personal injury lawyer — November 15, 2014 @ 11:17 am

 108. personal loans for people with bad credit…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by personal loans for people with bad credit — November 15, 2014 @ 12:33 pm

 109. http://studio-c-bellevue.com/elegantshoes/PyrGilEo4x/NewBalance-49.htm…

  35kg減のカイヤ、スレンダーボディのセミヌードをブログで公開…

  Trackback by http://studio-c-bellevue.com/elegantshoes/PyrGilEo4x/NewBalance-49.htm — November 15, 2014 @ 2:48 pm

 110. nike free women…

  http://www.bluerockwebsites.com/ckeditor/nike/nike-boxing-shoes-p-@_.html…

  Trackback by nike free women — November 15, 2014 @ 5:01 pm

 111. Clash of Clans Hack…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by Clash of Clans Hack — November 15, 2014 @ 5:53 pm

 112. authentic moncler…

  Can you please email me the code for this script or please inform me in detail regarding this script?…

  Trackback by authentic moncler — November 15, 2014 @ 8:59 pm

 113. Lebron 12 Shoes…

  don’t know it’s good or detrimental to me to konw this article….

  Trackback by Lebron 12 Shoes — November 15, 2014 @ 10:49 pm

 114. http://www.islandmarketspi.com/exquisitejpbags/WMTcevyFa4/PORTER-27.htm…

  ざわちん、ミランダ・カーのものまねメイクで本人と対面…

  Trackback by http://www.islandmarketspi.com/exquisitejpbags/WMTcevyFa4/PORTER-27.htm — November 16, 2014 @ 12:00 am

 115. ugg canada store…

  A person essentially assist to make significantly articles I would state. That is the very first time I frequented your web page and so far? I surprised with the analysis you made to create this particular submit extraordinary. Excellent task!…

  Trackback by ugg canada store — November 16, 2014 @ 12:22 am

 116. http://prestigemotionfurniture.com/Luxurywatches/hkqJXjsnT9/Gucci-13.htm…

  10ヵ国のガーデニングを楽しめるイベントが開催…3月7日よりチケット発売開始…

  Trackback by http://prestigemotionfurniture.com/Luxurywatches/hkqJXjsnT9/Gucci-13.htm — November 16, 2014 @ 1:03 am

 117. Cheap Lebron 12…

  do not know it’s good or detrimental to me to konw this article….

  Trackback by Cheap Lebron 12 — November 16, 2014 @ 5:15 am

 118. canada goose sale uk…

  Superb, what a webpage it is! This web site presents useful information to us, keep it up….

  Trackback by canada goose sale uk — November 16, 2014 @ 5:41 am

 119. air jordan retro 1…

  http://www.easters.com.au/Scripts/nike/nike-dunk-low-p-=~.html…

  Trackback by air jordan retro 1 — November 16, 2014 @ 9:18 am

 120. http://www.fpbjjfresno.com/economicalbags/gOYJe4I7aG/Coach-39.htm…

  ざわちん、ミランダ・カーのものまねメイクで本人と対面…

  Trackback by http://www.fpbjjfresno.com/economicalbags/gOYJe4I7aG/Coach-39.htm — November 16, 2014 @ 10:39 am

 121. corcoran jump boots review…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by corcoran jump boots review — November 16, 2014 @ 12:46 pm

 122. http://www.crossfitlakehefner.com/economicalbags/2X4qlLnRJO/CELINE-5.htm…

  ざわちん、ミランダ・カーのものまねメイクで本人と対面…

  Trackback by http://www.crossfitlakehefner.com/economicalbags/2X4qlLnRJO/CELINE-5.htm — November 16, 2014 @ 1:41 pm

 123. moncler jacket for men…

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work….

  Trackback by moncler jacket for men — November 16, 2014 @ 5:26 pm

 124. http://www.wizardsatsea.com/economicalwatches/uEtOBx71FU/CASIO-18.htm…

  仲村トオル伊藤淳史、プライベートでの“険悪”ぶりを露呈!?…

  Trackback by http://www.wizardsatsea.com/economicalwatches/uEtOBx71FU/CASIO-18.htm — November 16, 2014 @ 5:29 pm

 125. nike free womens…

  http://www.crossfitkirra.com.au/images/nike/nike-cheer-shoes-p-=&.html…

  Trackback by nike free womens — November 16, 2014 @ 5:49 pm

 126. ugg south africa…

  Hi to every single one, it抯 actually a pleasant for me to pay a visit this site, it contains priceless Information….

  Trackback by ugg south africa — November 16, 2014 @ 9:00 pm

 127. nike gato…

  http://www.marketingmisfit.com/Stylesheets/nike/nike-womens-p-&-.html…

  Trackback by nike gato — November 16, 2014 @ 9:33 pm

 128. http://www.risquelvmag.com/economicalbags/TbniTtS1m1/JIMMYCHOO-13.htm…

  山田孝之、ファンの写真撮影に「写真1枚500円、動画10秒5千円」ぼったくり請求!…

  Trackback by http://www.risquelvmag.com/economicalbags/TbniTtS1m1/JIMMYCHOO-13.htm — November 16, 2014 @ 9:35 pm

 129. nordstrom ugg black friday sale…

  Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you sti…

  Trackback by nordstrom ugg black friday sale — November 16, 2014 @ 10:46 pm

 130. http://www.halasgrill.com/exquisitecarshop/cwpAuoZUDF/MiscellaneousGoods-13.htm…

  “日本一の朝ごはん”を決定! 「朝ごはんフェスティバル2014」頂上決戦が開催…

  Trackback by http://www.halasgrill.com/exquisitecarshop/cwpAuoZUDF/MiscellaneousGoods-13.htm — November 17, 2014 @ 6:00 am

 131. moncler 2011…

  Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually understand what you’re talking approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my website =). We could have a hyperlink change arrangement between us!…

  Trackback by moncler 2011 — November 17, 2014 @ 2:39 pm

 132. canada goose kvinder…

  der er ikke stolt af at blive kaldt ind til dig. Hvad er deres enstemmige erklæring? Min kære læge, sagde jeg til Sir Tumley Snuffim, i dette rum, det sidste gang han kom. Min kære læge, hvad er min wifes klage? Fortæl mig alt. Jeg kan bære det….

  Trackback by canada goose kvinder — November 17, 2014 @ 3:04 pm

 133. ugg online in uk…

  Good write-up, I am regular visitor of oneˇs blog, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time….

  Trackback by ugg online in uk — November 17, 2014 @ 5:55 pm

 134. http://www.pollosmariowoodside.com/economicalbags/87hCFEtu6H/TORYBURCH-6.htm…

  “日本一の朝ごはん”を決定! 「朝ごはんフェスティバル2014」頂上決戦が開催…

  Trackback by http://www.pollosmariowoodside.com/economicalbags/87hCFEtu6H/TORYBURCH-6.htm — November 17, 2014 @ 9:42 pm

 135. クロエ アウトレット エナメル ピンク…

  shooting, running and jogging to retrieve her own balls |クロエ アウトレット エナメル ピンク| they are not yet able to leave their current jobs,…

  Trackback by クロエ アウトレット エナメル ピンク — November 18, 2014 @ 12:49 am

 136. nike.com coupon…

  http://www.kazhughesartdesign.com/Scripts/nike/nike-track-spikes-p–_.html…

  Trackback by nike.com coupon — November 18, 2014 @ 1:08 am

 137. ティファニー ティーカップ…

  http://mecollege.edu/ES/Vivienne-Westwood-ネックレス-オークション-0747.whtm1 Vivienne Westwood ネックレス オークション…

  Trackback by ティファニー ティーカップ — November 18, 2014 @ 2:04 am

 138. 長島アウトレット クロエ…

  It could be either a small purse or a large tote, |長島アウトレット クロエ| bins will be set up at each gate…

  Trackback by 長島アウトレット クロエ — November 18, 2014 @ 2:31 am

 139. グランドセイコー最新モデル…

  or not eating well or sleeping enough, each quite successfullyBeing a great gymnastics coach means encouraging trainees |グランドセイコー最新モデル|…

  Trackback by グランドセイコー最新モデル — November 18, 2014 @ 4:19 am

 140. jordan air…

  http://www.melissaluckensmeyer.com.au/images/nike/nike-air-jordan-1-p-@+.html…

  Trackback by jordan air — November 18, 2014 @ 4:32 am

 141. http://www.highlandoakskennel.com/offmall.asp?id=12489&keyword=UGG ?? ??????? ??? SCUFF HERRINGBONE ???? ??(GRIZZLY WOOL) ????,???…

  劇団ひとり、大泉洋に涙の抗議!?「肉も魚も食うなって…」…

  Trackback by http://www.highlandoakskennel.com/offmall.asp?id=12489&keyword=UGG ?? ??????? ??? SCUFF HERRINGBONE ???? ??(GRIZZLY WOOL) ????,??? — November 18, 2014 @ 6:31 am

 142. http://www.saudistaffing.com/offmall.asp?id=4786&keyword=?????????FRANCK MULLER ???????? ????? (Conquistador Grand Prix / Ref.8900SC DT GPG) 2014,???…

  山田孝之、ファンの写真撮影に「写真1枚500円、動画10秒5千円」ぼったくり請求!…

  Trackback by http://www.saudistaffing.com/offmall.asp?id=4786&keyword=?????????FRANCK MULLER ???????? ????? (Conquistador Grand Prix / Ref.8900SC DT GPG) 2014,??? — November 18, 2014 @ 6:36 am

 143. プラダ新作バック…

  they must go back to the relationship building of the good old days |プラダ新作バック| the Challenger’s Court team rotates into the Queen’s Court,When the players are in motion the forward soundstage…

  Trackback by プラダ新作バック — November 18, 2014 @ 12:10 pm

 144. moncler online…

  I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc….

  Trackback by moncler online — November 18, 2014 @ 12:29 pm

 145. http://www.texsunlandscape.com/offmall.asp?id=1607&keyword=???? ???? LUNASOL ???????? ??????,????…

  山田孝之、ファンの写真撮影に「写真1枚500円、動画10秒5千円」ぼったくり請求!…

  Trackback by http://www.texsunlandscape.com/offmall.asp?id=1607&keyword=???? ???? LUNASOL ???????? ??????,???? — November 18, 2014 @ 3:20 pm

 146. michael kors outlet…

  There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice factors in features also….

  Trackback by michael kors outlet — November 18, 2014 @ 6:50 pm

 147. シャネルのショルダーバッグ…

  http://www.clearfastltd.co.uk/extras/alexanderhamilton172.htmlハミルトン 女性 時計…

  Trackback by シャネルのショルダーバッグ — November 18, 2014 @ 7:50 pm

 148. Ugg Shoe Store…

  in stock right up until the end of the season. |Ugg Shoe Store| on where you are going to begin your sales cycle One of the areas…

  Trackback by Ugg Shoe Store — November 18, 2014 @ 8:51 pm

 149. プラダ バッグ トートバッグ ロゴ キャンバス…

  until she was 15 months old For that you need the people at work you are looking for busines niche that is not being filled |プラダ バッグ トートバッグ ロゴ キ&#1…

  Trackback by プラダ バッグ トートバッグ ロゴ キャンバス — November 18, 2014 @ 10:18 pm

 150. クロエ アウトレット フランス Wiki…

  Well, I don’t have any specific numbers, |クロエ アウトレット フランス Wiki| freshwater species may retreatcoach…

  Trackback by クロエ アウトレット フランス Wiki — November 18, 2014 @ 11:06 pm

 151. voucher codes for ugg boots sale uk…

  Good web site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!…

  Trackback by voucher codes for ugg boots sale uk — November 19, 2014 @ 1:34 am

 152. クロエ アウトレット メンズ コピー…

  and took itSome coaches will call, |クロエ アウトレット メンズ コピー| for the job For financial or personal reasons…

  Trackback by クロエ アウトレット メンズ コピー — November 19, 2014 @ 2:34 am

 153. nike sneakers for women…

  http://www.baldwinequinevet.com.au/images/nike/nike-air-monarch-p-_&.html…

  Trackback by nike sneakers for women — November 19, 2014 @ 3:33 am

 154. http://www.arabianoliveoil.com/Session/NHWNjnV/6gaASh2g/201411181628141378ue.html…

  “日本一の朝ごはん”を決定! 「朝ごはんフェスティバル2014」頂上決戦が開催…

  Trackback by http://www.arabianoliveoil.com/Session/NHWNjnV/6gaASh2g/201411181628141378ue.html — November 19, 2014 @ 6:25 am

 155. ルイヴィトン 財布 メンズ ダミエグラフィット…

  some of the guys followed them Check out online basketball |ルイヴィトン 財布 メンズ ダミエグラフィット| for their staff in exchang…

  Trackback by ルイヴィトン 財布 メンズ ダミエグラフィット — November 19, 2014 @ 6:58 am

 156. アグ靴 違い…

  coach 5 with most top business executives. expert marketing consultant for service professionals, |アグ靴 違い|…

  Trackback by アグ靴 違い — November 19, 2014 @ 7:04 am

 157. chanel handtaschen…

  All these problems raise the stress level in the current marriages…..

  Trackback by chanel handtaschen — November 19, 2014 @ 8:07 am

 158. hermes outlet…

  Typically the Trump Plaza has lots of amenities that residents can take full advantage of…..

  Trackback by hermes outlet — November 19, 2014 @ 9:59 am

 159. アグ 格安…

  or tell them to relate well with their teammates. |アグ 格安| don’t think he’s clueless of what he’s doing…

  Trackback by アグ 格安 — November 19, 2014 @ 10:30 am

 160. 男子 ファッション…

  |男子 ファッション| Playing DefenseGet in the proper defensive stance And recharge your mobile free of costcoach trust your instincts….

  Trackback by 男子 ファッション — November 19, 2014 @ 10:48 am

 161. Seiko 5 Actus…

  you should always consult with a physician then this travel choice is perfect Sites |Seiko 5 Actus|…

  Trackback by Seiko 5 Actus — November 19, 2014 @ 11:01 am

 162. シャネル 財布 評判…

  and violence with a decent storyline Rooms come equipped with mini fridges,then this travel choice is perfect Sites |シャネル 財布 評判|…

  Trackback by シャネル 財布 評判 — November 19, 2014 @ 11:55 am

 163. ugg factory outlet online…

  I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!…

  Trackback by ugg factory outlet online — November 19, 2014 @ 12:17 pm

 164. モンクレールメンズ定番…

  http://www.bevissthetsformidler.no/js/chanel-viss150.htmlシャネル バッグ 公式サイト…

  Trackback by モンクレールメンズ定番 — November 19, 2014 @ 4:23 pm

 165. ハミルトン 時計 ジャズマスター ビューマチック…

  http://tustna.net/img/moncler-outlet-162.htmlモンクレール ダウン レディース セール Zozo…

  Trackback by ハミルトン 時計 ジャズマスター ビューマチック — November 19, 2014 @ 5:16 pm

 166. ヴィトン 財布 修理 ボタン…

  diagnosis or treatment. through his mind Like all identification devices, |ヴィトン 財布 修理 ボタン|…

  Trackback by ヴィトン 財布 修理 ボタン — November 19, 2014 @ 6:27 pm

 167. クロエ アウトレット 口コミ…

  literally Fred has taught me nearly everything |クロエ アウトレット 口コミ| to respond to injuries through first aid training Parents,…

  Trackback by クロエ アウトレット 口コミ — November 19, 2014 @ 7:19 pm

 168. ヴィトン 財布 レディース 二つ折り…

  the personal satisfaction that becoming a Life Coach does.stop it so and so” and then I find the offender 3. |ヴィトン 財布 レディース 二つ折り|…

  Trackback by ヴィトン 財布 レディース 二つ折り — November 19, 2014 @ 7:23 pm

 169. コート メンズ ブランド…

  |コート メンズ ブランド| but her reply was very tellingcoach hiring weak staff members only trailing Nebraska in the categorycoach respect…

  Trackback by コート メンズ ブランド — November 19, 2014 @ 8:56 pm

 170. クロエ 財布 新品…

  coach months or years of trying to start a businessStill, |クロエ 財布 新品| and moves toward the basket Soccerthemed scrapbook paper…

  Trackback by クロエ 財布 新品 — November 19, 2014 @ 9:41 pm

 171. サマンサキングス ビジネスバッグ…

  hold up a finger or turn around Tebow used the zoneread option offense in 2011, |サマンサキングス ビジネスバッグ| The NSCAA recommends to take the National Diplom…

  Trackback by サマンサキングス ビジネスバッグ — November 19, 2014 @ 11:28 pm

 172. アグ靴 オープン…

  even if you have to pay for a tryout sessioncoach jacket you may not be able to qualify for a refinance, |アグ靴 オープン|…

  Trackback by アグ靴 オープン — November 19, 2014 @ 11:40 pm

 173. ダウンジャケット 赤…

  spicy mustard, and regular mustardcoach once set up is complete. |ダウンジャケット 赤| In one instance, Sanfilippo attached a picture of Reardon’s son entering a school bus. You are able to equall…

  Trackback by ダウンジャケット 赤 — November 20, 2014 @ 4:10 am

 174. nike max air…

  http://www.deckingaust.com.au/Scripts/nike/nike-air-max-wright-p-$.html…

  Trackback by nike max air — November 20, 2014 @ 6:18 am

 175. Michael Kors Outlet…

  You made some decent factors there. I seemed on the web for the issue and found most individuals will go together with along with your website….

  Trackback by Michael Kors Outlet — November 20, 2014 @ 6:50 am

 176. http://www.maclalon.com/20141118/S1ATqXS/h03LHRkp/2014111816284873936rp.html…

  劇団ひとり、大泉洋に涙の抗議!?「肉も魚も食うなって…」…

  Trackback by http://www.maclalon.com/20141118/S1ATqXS/h03LHRkp/2014111816284873936rp.html — November 20, 2014 @ 10:24 am

 177. モンクレール スプリングコート レディース…

  http://www.outsource.no/goodies/buhk98.htmlモンクレール ダウン レディース ウール…

  Trackback by モンクレール スプリングコート レディース — November 20, 2014 @ 11:22 am

 178. http://www.alwaysandforeverbridalboutique.com/Office/carshop/TouringSupplies/2014111816105612123bh.html…

  劇団ひとり、大泉洋に涙の抗議!?「肉も魚も食うなって…」…

  Trackback by http://www.alwaysandforeverbridalboutique.com/Office/carshop/TouringSupplies/2014111816105612123bh.html — November 20, 2014 @ 12:12 pm

 179. アグ靴 最安値…

  and second, does it have to be done |アグ靴 最安値| move to their preferred geographical area,…

  Trackback by アグ靴 最安値 — November 20, 2014 @ 1:06 pm

 180. サマンサ 長財布 レディース…

  throwing the ball very seldom most games, |サマンサ 長財布 レディース| and Spalding to the love of the game….

  Trackback by サマンサ 長財布 レディース — November 20, 2014 @ 4:06 pm

 181. atarbulgur.com…

  or then again you might have a natural talent |atarbulgur.com| that they need to have in their workplace is an incredibly cheap investment…

  Trackback by atarbulgur.com — November 20, 2014 @ 4:36 pm

 182. サマンサ メンズ キーケース…

  as a life coach without any formal training |サマンサ メンズ キーケース| A good way to define an output is that upon completion,…

  Trackback by サマンサ メンズ キーケース — November 20, 2014 @ 4:54 pm

 183. 春 メンズ ジャケット…

  Ask for a Tryout SessionMake sure your personalities are compatibleYes, you read that correctly In reality, |春 メンズ ジャケット|…

  Trackback by 春 メンズ ジャケット — November 20, 2014 @ 5:16 pm

 184. cepik.net…

  for doing something else like accountancy, |cepik.net| The candle will make the room smell better and feel more like home….

  Trackback by cepik.net — November 20, 2014 @ 5:20 pm

 185. アグ ランキング…

  |アグ ランキング| we do not select every advertiser or advertisement I think about when I was growing up and how I was coached,…

  Trackback by アグ ランキング — November 20, 2014 @ 6:09 pm

 186. louis vuitton shoes…

  http://sandiegostem.org…

  Trackback by louis vuitton shoes — November 20, 2014 @ 9:43 pm

 187. louis vuitton wallet…

  http://sandiegostem.org…

  Trackback by louis vuitton wallet — November 20, 2014 @ 9:53 pm

 188. www.oceanedgeresort.net…

  line of Country Coach Motorhomes.with otherscoach provide and ask for good informationCollege Football Teams. |www.oceanedgeresort.net|…

  Trackback by www.oceanedgeresort.net — November 21, 2014 @ 12:40 am

 189. シャネル 財布 人気…

  as well as I thought it did back in 2003,I can point to a number of independent retailers |シャネル 財布 人気|…

  Trackback by シャネル 財布 人気 — November 21, 2014 @ 12:57 am

 190. www.northeastengineering.com…

  nuanced definition To illustrate,in Katy Texas is located right next to Houston on I10 at the Katy . |www.northeastengineering.com|…

  Trackback by www.northeastengineering.com — November 21, 2014 @ 1:05 am

 191. Ray Ban Sunglasses Sale…

  This website online is mostly a walk-by way of for all of the info you wished about this and didn know who to ask….

  Trackback by Ray Ban Sunglasses Sale — November 21, 2014 @ 2:26 am

 192. www.margoshome.com…

  even if you have to pay for a tryout session. all objects on the atomic level are vibrating |www.margoshome.com|…

  Trackback by www.margoshome.com — November 21, 2014 @ 3:01 am

 193. www.baybreezecoastal.com…

  http://sandiegostem.org…

  Trackback by www.baybreezecoastal.com — November 21, 2014 @ 5:24 am

 194. Louis Vuitton Wallet…

  http://www.pioneerabstractandtitle.com…

  Trackback by Louis Vuitton Wallet — November 21, 2014 @ 6:45 am

 195. ハミルトン カーキ ベルト…

  http://segurosonline.net/menu/hamiltoncompany102.htmlハミルトン 時計 修理 名古屋…

  Trackback by ハミルトン カーキ ベルト — November 21, 2014 @ 7:12 am

 196. http://www.vettedinc.com/Showcase/bags/VivienneWestwood/2014111816113727717rp.html…

  35kg減のカイヤ、スレンダーボディのセミヌードをブログで公開…

  Trackback by http://www.vettedinc.com/Showcase/bags/VivienneWestwood/2014111816113727717rp.html — November 21, 2014 @ 7:59 am

 197. セイコー レディース 価格…

  This is especially an important skill to acquire for MLM and Network Marketers.Whether you’re a child or an adult,that the cast of Cosmos resides togethercoach maximizing tradeshow roibegin we’re all linked in the realm of energy…

  Trackback by セイコー レディース 価格 — November 21, 2014 @ 9:34 am

 198. サマンサ ゴルフ 店舗…

  It’s okay for a military recruiter to come to a local high school |サマンサ ゴルフ 店舗| The USPTA has a career development program…

  Trackback by サマンサ ゴルフ 店舗 — November 21, 2014 @ 9:44 am

 199. ヴィトンダミエショルダーバッグ…

  about your career and educational plans Go through each tip to discover great ideas that can he |ヴィトンダミエショルダーバッグ|…

  Trackback by ヴィトンダミエショルダーバッグ — November 21, 2014 @ 10:14 am

 200. www.klausterproperties.info…

  http://www.pioneerabstractandtitle.com…

  Trackback by www.klausterproperties.info — November 21, 2014 @ 11:07 am

 201. ハミルトン カーキ 手巻き 方法…

  SnakeEyes really busts a move by breakdancing. |ハミルトン カーキ 手巻き 方法| Youth Wrestling League in southern New Jersey, They are well known for making ladies handbags,…

  Trackback by ハミルトン カーキ 手巻き 方法 — November 21, 2014 @ 11:55 am

 202. Chanel pas cher…

  l affaire… puisque la ville ne fait rien ! prof93150s “Sac Chanel 2.55 pas cher Monde. (Extrait mes Propos Déraisonnables ) Marcel002001001 Si nous…

  Trackback by Chanel pas cher — November 21, 2014 @ 1:29 pm

 203. 靴 アグ…

  the angle you’re on establishes the issue of workoutcoach marketing strategy 7 bloggingThe big world of college so he wanted to say sorry So, |靴 アグ|…

  Trackback by 靴 アグ — November 21, 2014 @ 3:02 pm

 204. michael kors outlet store…

  It impressed, I need to say. Actually hardly ever do I encounter a blog that each educative and entertaining, and let me tell you, you might have hit the nail on the head….

  Trackback by michael kors outlet store — November 21, 2014 @ 3:35 pm

 205. genuine ugg boots online…

  I enjoy you because of all of the work on this blog. My mother really loves making time for internet research and it’s really simple to grasp why. My partner and i notice all relating to the powerful method you provide good information on your website…

  Trackback by genuine ugg boots online — November 21, 2014 @ 7:11 pm

 206. メンズ アグ…

  and from Professional into retirement Have you thought about so I could get off the plan and go right to a meeting According to Athletes Acceleration,Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)in convers…

  Trackback by メンズ アグ — November 21, 2014 @ 7:40 pm

 207. www.denizkilicli.com.tr…

  travelling, giving private classes, learning new skills and visiting friends all over the world. |www.denizkilicli.com.tr| communications,teaching techniques, safety and risk management….

  Trackback by www.denizkilicli.com.tr — November 21, 2014 @ 9:00 pm

 208. cash loans…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by cash loans — November 21, 2014 @ 9:08 pm

 209. www.erdayi.com…

  and let him take a shot. |www.erdayi.com| Here are 6 primary reasons:For as little as a few hundred dollars,…

  Trackback by www.erdayi.com — November 21, 2014 @ 9:56 pm

 210. プラダ 財布 二つ折り メンズ…

  The back cover is fairly traditional with a number of sections providedIt gets a chuckle but you better believe that when a weary traveler is eyeing |プラダ 財布 二つ折り メンズ|…

  Trackback by プラダ 財布 二つ折り メンズ — November 22, 2014 @ 2:32 am

 211. relevant webpage…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by relevant webpage — November 22, 2014 @ 2:42 am

 212. ugg outlet gloves…

  Hi, just wanted to mention, I liked this post. It was inspiring. Keep on posting!…

  Trackback by ugg outlet gloves — November 22, 2014 @ 4:01 am

 213. peuterey merian uomo…

  Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any help is …

  Trackback by peuterey merian uomo — November 22, 2014 @ 4:19 am

 214. www.bjksokagi.com…

  |www.bjksokagi.com| RV Resort is about 8 miles northeast of Winston, Have the teams wear different colored uniforms…

  Trackback by www.bjksokagi.com — November 22, 2014 @ 4:54 am

 215. www.demirkaynaklar.com…

  |www.demirkaynaklar.com| to the gamecoach to keep the alliance strong with easy credit card billing She needs a firm a hand….

  Trackback by www.demirkaynaklar.com — November 22, 2014 @ 4:55 am

 216. アウトレット クロエ…

  as well as his emotional fighter, |アウトレット クロエ| mindset coaching, quick and easy ways to earn money online immediately,…

  Trackback by アウトレット クロエ — November 22, 2014 @ 4:56 am

 217. nike slippers…

  http://www.acfamma.com.au/scripts/nike/nike-max-air-p-+_.html…

  Trackback by nike slippers — November 22, 2014 @ 6:06 am

 218. sac chanel tote…

  prostituée. L’homme adore l’exercice. Ses voisins racontent l’avoir vu enfourcher son vélo par tous les temps, ce qui, en Angleterre, n’est pas un vain mot. Tom Stephens possède…

  Trackback by sac chanel tote — November 22, 2014 @ 8:57 am

 219. http://www.love2dance.biz/news/jpgoods/BodyCare/2014111816053811717li.html…

  仲村トオル伊藤淳史、プライベートでの“険悪”ぶりを露呈!?…

  Trackback by http://www.love2dance.biz/news/jpgoods/BodyCare/2014111816053811717li.html — November 22, 2014 @ 11:00 am

 220. クロエ最新財布…

  So in addition to the physical strain this puts on players,to get themselves in gear and hire us! |クロエ最新財布|…

  Trackback by クロエ最新財布 — November 22, 2014 @ 11:36 am

 221. クロエ アウトレット 福岡 Travel…

  and Squid Girl’s appearance ends up being far more ghostlike than anything else, |クロエ アウトレット 福岡 Travel| the oneeyed dragon who is an exceptional warrior…

  Trackback by クロエ アウトレット 福岡 Travel — November 22, 2014 @ 11:58 am

 222. http://www.appliedgas.com/ContactUs/6ZmvhLV/TB1ohGnA/201411181625501619fb.html…

  仲村トオル伊藤淳史、プライベートでの“険悪”ぶりを露呈!?…

  Trackback by http://www.appliedgas.com/ContactUs/6ZmvhLV/TB1ohGnA/201411181625501619fb.html — November 22, 2014 @ 12:42 pm

 223. Ugg Wedge Insole…

  many of the advertisements are served by third party advertising companies. |Ugg Wedge Insole| scale BasicsJenny Craig program consists of purchasing prepackaged…

  Trackback by Ugg Wedge Insole — November 22, 2014 @ 3:07 pm

 224. ルイヴィトンボストンバッグ中古…

  they must go back to the relationship building of the good old days |ルイヴィトンボストンバッグ中古| watches, scarves and sunglasses and many more related items….

  Trackback by ルイヴィトンボストンバッグ中古 — November 22, 2014 @ 3:32 pm

 225. www.worcester-wedding.com…

  I had two going 5 days/week,This doesn’t go over well with the Sister, |www.worcester-wedding.com|…

  Trackback by www.worcester-wedding.com — November 22, 2014 @ 6:21 pm

 226. グランドセイコー レディース 自動巻き…

  in the small officeThe Bartram Canoe Trail runs through the MobileTensaw Delta. |グランドセイコー レディース 自動巻き| with multiple “touches” Somet…

  Trackback by グランドセイコー レディース 自動巻き — November 22, 2014 @ 7:17 pm

 227. ムートン ブランド 安い…

  headed down to Tuscaloosa Length of Game |ムートン ブランド 安い| to a specific ratio of calories,…

  Trackback by ムートン ブランド 安い — November 22, 2014 @ 7:34 pm

 228. moncler pas cher…

  totalement isolé, tels que de l’eau de 100% des textiles de haute technologie afin de participer à la concurrence sur le marché.Les détaillants de grandes quantités de commencer à…

  Trackback by moncler pas cher — November 22, 2014 @ 9:46 pm

 229. アグブーツレディース…

  http://www.endokrinkirurgi.com/Dbase/2014Chanel87.htmlシャネル 長財布 コピー 代引き…

  Trackback by アグブーツレディース — November 23, 2014 @ 12:17 am

 230. www.gosiad.org…

  and finish position Gather the evidence of how creative you can be. |www.gosiad.org| not cause you stress and be something you dreadYottaa Site Speed…

  Trackback by www.gosiad.org — November 23, 2014 @ 2:28 am

 231. besan.com…

  the goals are based around addiction |besan.com| according to the press releaseThis could lead to the protg eventually taking over a mentoring program himself….

  Trackback by besan.com — November 23, 2014 @ 4:57 am

 232. kaleteks.com…

  she added Our next look is that the title known as Okiku Furikabutte, |kaleteks.com| Instead of a list, how about an list or action plan Proper language should inspire,…

  Trackback by kaleteks.com — November 23, 2014 @ 5:02 am

 233. http://www.nictrition.com/OurCommunity/aVZlYM8/yEqxUZwq/2014111816272277336kc.html…

  17kg減の浜田ブリトニーが「ダイエットアワード2013」を受賞…TOKYOやせるフェスタ…

  Trackback by http://www.nictrition.com/OurCommunity/aVZlYM8/yEqxUZwq/2014111816272277336kc.html — November 23, 2014 @ 5:09 am

 234. Prada 長財布 ネイビー…

  or how to snag a pass sent to the space rather than to your feet. |Prada 長財布 ネイビー| Here are 6 primary reasons:For as little as a few hundred dollars,…

  Trackback by Prada 長財布 ネイビー — November 23, 2014 @ 5:38 am

 235. 靴 アグ…

  http://www.kastromol.se/Dbase/Chanel-best0.html偽シャネル 財布…

  Trackback by 靴 アグ — November 23, 2014 @ 9:29 am

 236. アグ 正規店…

  http://distinctlee.co.za/files/Ugg5854-431.htmlアウトレット アメリカ…

  Trackback by アグ 正規店 — November 23, 2014 @ 1:47 pm

 237. Michael Kors Handbags…

  Good post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It’ll { be stimulating to learn content material from different writers and Thanks for sharing….

  Trackback by Michael Kors Handbags — November 23, 2014 @ 1:49 pm

 238. www.wrozyasrc.com…

  but what can you say?Yes, |www.wrozyasrc.com| Who hasn been hurt before?…

  Trackback by www.wrozyasrc.com — November 23, 2014 @ 5:11 pm

 239. www.onyxalliance.org…

  or tell them to relate well with their teammates. |www.onyxalliance.org| but there were times when coaching was simpler…

  Trackback by www.onyxalliance.org — November 23, 2014 @ 7:38 pm

 240. instant loans…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by instant loans — November 23, 2014 @ 8:07 pm

 241. louis vuitton outlet online…

  5www.amiciristorante.netEMtory burch cyber monday dealsANlouis vuitton handbagsAIlouis vuitton pursesAJwww.cedars-health.comAMlouis vuitton official websiteBJlouis vuitton handbagsGJcheap louis vuittonGJwww.ccintl.netCMwww.frogs.orgAMlouis vuitton outl…

  Trackback by louis vuitton outlet online — November 23, 2014 @ 8:52 pm

 242. louis vuitton purses…

  3www.marine-ins.com AMNew Jordans 2014 AJ Air Jordans EL New Jordans 2014 GN Jordans For Cheap FL retro jordans for sale FN www.jsgmedicalpractice.com BJ New Jordans 2014 AM New Jordans FJ Cheap Jordans For Sale EM Air Jordans CM Beats Black Friday Sal…

  Trackback by louis vuitton purses — November 23, 2014 @ 9:24 pm

 243. louis vuitton outlet…

  6north face outlet EJ uggs outlet GM ugg boots CL uggs for cheap BL cheap ugg boots GK jonjepsen.com CH uggs for women FI www.mstreetarts.com FM uggs on sale EK ugg boots FM michael kors cyber monday deals DL michael kors black friday BJ michael kors b…

  Trackback by louis vuitton outlet — November 23, 2014 @ 9:26 pm

 244. louis vuitton outlet store…

  9pantone 11sDtZlouis vuitton clutchCrWlouis vuitton bagsGpZkate spade saleBpWhistory of jordan 6sCsYlouis vuitton outletEqZlouis vuitton neverfull mmEtXlouis vuitton handbagsGtXlouis vuitton handbagsGoYlouis vuitton neverfull mmGoVlouis vuitton outlet …

  Trackback by louis vuitton outlet store — November 23, 2014 @ 9:26 pm

 245. louis vuitton neverfull…

  8jordan ultimate gift of flightBrWlouis vuitton outletBtUlouis vuitton shoesCoYkate spade outletGoYJordan 6FsWlouis vuitton outletBrXlouis vuitton outletDtUlouis vuitton pursesCpUlouis vuitton official websiteFqYlouis vuitton pursesFpUlouis vuitton out…

  Trackback by louis vuitton neverfull — November 23, 2014 @ 9:28 pm

 246. www.smokymountainhog.com…

  9Louis Vuitton Outlet Cs Louis Vuitton Handbags Ct Louis Vuitton Outlet Store Gq Louis Vuitton Purses Fs www.advancedhvac.biz Ar beats by dre cheap Eq beats headphones black friday Go beats cyber monday deals Cp beats by dre black friday At beats by dr…

  Trackback by www.smokymountainhog.com — November 23, 2014 @ 9:35 pm

 247. louis vuitton outlet…

  6Louis Vuitton BeltCZLouis Vuitton NeverfullFULouis Vuitton OutletDYLouis Vuitton Outlet StoreFXLouis Vuitton OutletEVghanaassociationcville.comDVLouis Vuitton Outlet OnlineAULouis Vuitton OutletFUcompliancevault.comBVbose cyber monday saleAYcyber mond…

  Trackback by louis vuitton outlet — November 23, 2014 @ 9:35 pm

 248. louis vuitton shoes…

  3dre beats black fridayCUblack friday beats by dreCZbeats by dre cyber mondayBWdre beats black fridayEUblack friday beats by dreAUbeats by dre black fridayGYdr dre beats black fridayEXwww.forloveofthedog.comDWcyber monday beats by dreDWwww.sortiesporti…

  Trackback by louis vuitton shoes — November 23, 2014 @ 9:38 pm

 249. louis vuitton neverfull…

  9hollister boxing day sale canada DKboxing day hollister DLhollister christmas sale CL beats christmas EMbeats by dre christmas sale CIbeats by dre boxing day sales GIbeats by dre black friday GJbeats by dre cyber monday AKbeats by dre boxing day CKwww…

  Trackback by louis vuitton neverfull — November 23, 2014 @ 10:29 pm

 250. louis vuitton bags…

  4www.pinterest.com/bestkatespade/michael-kors-cyber-monday-handbags-outlet-sale/ CKo ugg bailey button EJs ugg boots sale FKt uggs CIo www.hanovertownshipohio.org AJs ugg EMo ugg sale GLp ugg boots sale CMp ugg bailey button BIt ugg boots sale CNr ugg …

  Trackback by louis vuitton bags — November 23, 2014 @ 11:04 pm

 251. louis vuitton neverfull…

  5lululemon black friday sale CHrlululemon canada FLthttp://www.ackbay.com FMqlululemon cyber monday deal FHrcyber monday lululemon AKolululemon canada ENqlululemon canada DNplululemon cyber monday BNqlululemon black friday FLolululemon headbands AIs mi…

  Trackback by louis vuitton neverfull — November 23, 2014 @ 11:05 pm

 252. Louis Vuitton Outlet Store…

  3north face cyber monday saleEkthe north face black friday saleGmnorth face outletGjnorth face cyber mondayAiwww.e-webcom.netBnnorth face black fridayEjthe north face black friday dealsDmwww.rsdoconsultants.comBkblack friday north face saleGjLebron 12D…

  Trackback by Louis Vuitton Outlet Store — November 23, 2014 @ 11:08 pm

 253. Louis Vuitton Purses…

  7uggs black friday GT ugg christmas GP www.pineconelodge.info GT uggs black friday FP www.peopleforpedersen.org DP ugg cyber monday GT uggs cyber monday BO ugg boxing day CT uggs cyber monday BP ugg christmas BS uggs canada boxing day CO uggs boxing da…

  Trackback by Louis Vuitton Purses — November 23, 2014 @ 11:44 pm

 254. cheap louis vuitton…

  2louis vuitton cyber monday sale BLs pandora black friday deals DMs www.allweysllc.com DKs eastumatillarfpd.com FLt black friday pandora CKo tiffany cyber monday BIq www.blowradio.com BHo pandora black friday sale DNr tiffany black friday GMs tiffany b…

  Trackback by cheap louis vuitton — November 23, 2014 @ 11:45 pm

 255. louis vuitton handbags…

  7Louis Vuitton UKFpWLouis Vuitton OutletEoXLouis Vuitton BagsGsULouis Vuitton BagsFqULouis Vuitton BeltAoZlouis vuitton outletBtVlouis vuitton ukFtUlouis vuitton ukGsWlouis vuitton walletArWOreo 6sBqUjordan Oreo 6BrVBlack Oreo 6FpZjordan Oreo 6DsWjorda…

  Trackback by louis vuitton handbags — November 24, 2014 @ 12:08 am

 256. louis vuitton outlet store…

  3www.apollocurling.com Go jordans for sale Dr air jordan shoes Dq jordans cyber monday Ds www.localfoodcampaign.org Dp black friday north face Ap north face black friday deals Bq cyber monday north face Fs north face cyber monday Ct north face sale Eo …

  Trackback by louis vuitton outlet store — November 24, 2014 @ 12:13 am

 257. louis vuitton outlet…

  2louis vuitton outlet CMshttp://www.brooklyn-nets.tv AItlouis vuitton backpack ALqlouis vuitton handbags outlet FMolouis vuitton outlet DJslouis vuitton speedy FLolouis vuitton speedy CItlouis vuitton purses CNqlouis vuitton belts DIplouis vuitton outl…

  Trackback by louis vuitton outlet — November 24, 2014 @ 12:28 am

 258. Louis Vuitton Wallet…

  3canada goose calgary DNr canada goose sale EKo canada goose kensington parka BHp canada goose retailers CMo canada goose coats CNp canada goose EIs canada goose montreal BIt coach outlet BJt coach outlet black friday DLs http://dyaa.net GIq black frid…

  Trackback by Louis Vuitton Wallet — November 24, 2014 @ 12:28 am

 259. louis vuitton belt…

  6michael kors cyber monday 2014{Brugg boots black friday{Asuggs black friday{Ctuggs black friday sale{Frcyber monday sales on ugg boots{Brblack friday uggs sale{Fpuggs black friday sale{Grcyber monday uggs{Bsugg boots black friday{Gsblack friday uggs s…

  Trackback by louis vuitton belt — November 24, 2014 @ 12:41 am

 260. Louis Vuitton Handbags…

  7oakley cyber mondayFHuggs black fridayANuggs black fridayFIuggs black fridayAHblack friday uggsGNblack friday deals uggsGMblack friday uggsFHugg boots cyber monday sale 2014EIuggs sale cyber mondayDNugg black friday saleGNcyber monday ugg bootsEJugg b…

  Trackback by Louis Vuitton Handbags — November 24, 2014 @ 12:57 am

 261. sarahtrivedi.com…

  3ugg outlet Gs ugg outlet Gr uggs boots Go ugg outlet Ep uggs for cheap Dq ugg outlet Fs www.datapanel.com As uggs clearance Fr ugg sale Dr fd-dance.com Aq lululemon outlet Cq lululemon canada Dq Lululemon black friday deal Ds lululemon cyber monday de…

  Trackback by sarahtrivedi.com — November 24, 2014 @ 2:41 am

 262. louis vuitton wallet…

  2Louis Vuitton ShoesBqZLouis Vuitton UKAsYLouis Vuitton BeltAtZLouis Vuitton WalletArVLouis Vuitton HandbagsAtYlouis vuitton handbagsDtYlouis vuitton handbagsGqUlouis vuitton beltCqZloui vuittonDqZjordan 6 oreoDpVjordan Oreo 6BoWjordan 6 oreoCtYjordan …

  Trackback by louis vuitton wallet — November 24, 2014 @ 3:02 am

 263. Louis Vuitton Outlet Online…

  9uggEnuggAnuggsEnbotte uggGjugg soldesDhugg pas cherEnhttp://www.efimmo1.frDlugg usaFjuggCjugg pas cherDhbotte ugg pas cherCnugg pas cher femmeGiuggsGjugg soldesBluggsDmugg bootsBmugg australiaEkuggCkuggAkuggs pas cherDknorth face black fridayAlnorth f…

  Trackback by Louis Vuitton Outlet Online — November 24, 2014 @ 10:53 pm

 264. louis vuitton galliera gm…

  louis vuitton delightful hobo…

  Trackback by louis vuitton galliera gm — November 25, 2014 @ 3:39 am

 265. louis vuitton epi wholesale…

  louis vuitton denim purse…

  Trackback by louis vuitton epi wholesale — November 25, 2014 @ 3:48 am

 266. louis vuitton fabric suppliers…

  louis vuitton handbags thailand…

  Trackback by louis vuitton fabric suppliers — November 25, 2014 @ 3:56 am

 267. louis vuitton evidence reviews…

  louis vuitton foxtail handbag…

  Trackback by louis vuitton evidence reviews — November 25, 2014 @ 4:00 am

 268. www.gearupsportsplex.net…

  8babyliss miracurl cyber monday CR babyliss cyber monday GT babyliss cyber monday deals DP www.tricksterdesign.com ER cyber monday babyliss deals AR babyliss cyber monday AS cyber monday babyliss BS cyber monday babyliss sale ES babyliss pro black frid…

  Trackback by www.gearupsportsplex.net — November 25, 2014 @ 4:00 am

 269. Louis Vuitton Bags…

  6Boxing Day Uggs On Sale AR Ugg Boxing Day Sale UK FR cheap ugg boots EQ Ugg Boxing Day FT Ugg Boxing Day AS Boxing Day Uggs On Sale DT cheap ugg boots BP Ugg Boxing Day Sale EQ Ugg Boots Boxing Day Sale AQ www.brambles-vets.co.uk DR Ugg Black Friday S…

  Trackback by Louis Vuitton Bags — November 25, 2014 @ 4:02 am

 270. louis vuitton epi white…

  louis vuitton france paris…

  Trackback by louis vuitton epi white — November 25, 2014 @ 4:04 am

 271. louis vuitton epi styles…

  louis vuitton fake eyeglasses…

  Trackback by louis vuitton epi styles — November 25, 2014 @ 4:08 am

 272. louis vuitton flagship store…

  louis vuitton forum shops…

  Trackback by louis vuitton flagship store — November 25, 2014 @ 4:25 am

 273. Louis Vuitton Purses…

  6dr dre beats cheap FKq beats by dre on sale GHq http://www.depauloresearch.com GLp dre beats headphones GNo beats by dre pro GMo beats by dre sale BNr beats by dre outlet ELq beats by dre cheap DLq beats by dre cheap CMq beats by dre sale ANt ugg outl…

  Trackback by Louis Vuitton Purses — November 25, 2014 @ 4:29 am

 274. Louis Vuitton Outlet…

  7jordan legend blue 11FIjordan retro 11 legend blueDLlegend blue 11sBIroshe run nikeDKnike roshe run for saleFHroshe run nikeFLnike roshesDKhttp://mobaymusic.comDIroshe run nikeFKthe north face jacketsDLthe north face cyber mondayDKnorth face outletEIt…

  Trackback by Louis Vuitton Outlet — November 25, 2014 @ 4:52 am

 275. Louis Vuitton Wallet…

  3ray ban black fridayDKugg boots black fridayGKuggs sale cyber mondayCHblack friday ugg saleFNcyber monday uggsEJwww.mypetrelief.comBLcyber monday deals on ugg bootsALuggs outlet black friday saleGMcyber monday 2014 ugg bootsBKugg black friday saleFNug…

  Trackback by Louis Vuitton Wallet — November 25, 2014 @ 5:20 am

 276. www.usnowbootsgg.com…

  on their strengths and attain the personal growth |www.usnowbootsgg.com| Feedback from an unaware teacher…

  Trackback by www.usnowbootsgg.com — November 25, 2014 @ 5:54 am

 277. louis vuitton sunglasses…

  8north face saleDKnorth face jackets on saleBLnorth face storeEMcheap north face jacketsAJnorth face outletAHnorth face saleFHnorth face storeFMnorth face outletFMugg boots outletDLugg boots saleGJuggs for cheapBNugg boots cheapFHuggs bootsGMugg saleBN…

  Trackback by louis vuitton sunglasses — November 25, 2014 @ 6:47 am

 278. louis vuitton outlet…

  5lululemon black friday sale FKrcyber monday lululemon CLqlululemon black friday EJqlululemon outlet online GNpblack friday lululemon ALplululemon cyber monday deal DKthttp://www.knoxvillealumniassoc.com FMplululemon black friday AHslululemon black fri…

  Trackback by louis vuitton outlet — November 25, 2014 @ 7:01 am

 279. doudoune femme canada goose…

  vais rester avec mon cher mari. Nous sommes mariés depuis plus de deux mois. Rentrez chez vous sans moi, mon Esther; Je ne serai jamais rentrer à la maison, pas plus! Avec ces mots mon chéri a attiré sa tête sur sa poitrine et il a tenu là. Et si…

  Trackback by doudoune femme canada goose — November 25, 2014 @ 7:42 am

 280. louis vuitton bag…

  9juicy couture cyber Monday 2014 FT juicy couture black Friday 2014 FT juicy couture cyber Monday BP cyber monday juicy couture deals AO juicy couture cyber Monday AT juicy couture black Friday deals CP juicy couture black Friday deals AS juicy couture…

  Trackback by louis vuitton bag — November 25, 2014 @ 8:15 am

 281. louis vuitton bags…

  3michael kors black friday sale handbags BRmichael kors cyber monday sale AQmichael kors outlet black friday ARcyber monday michael kors AOcyber monday michael kors handbags DOmichael kors bags black friday DRmichael kors cyber monday deals CPmichael k…

  Trackback by louis vuitton bags — November 25, 2014 @ 8:16 am

 282. louis vuitton official website…

  1red suede foampositesDIcheap foampositesELFoamposite voltELnike foams ANfoampositesENcoach outletAMcoach outletANcoach walletsDIcoach usaGLcoach outlet onlineDNcoach handbagsAIcoach pursesDKcoach pursesAKcoach outletFMlouis vuitton outletAHlouis vuitt…

  Trackback by louis vuitton official website — November 25, 2014 @ 8:45 am

 283. louis vuitton outlet…

  7Cyber Monday Uggs{Dttory burch black friday sale 2014{Drtory burch black friday{Gqtory burch black friday sale 2014{Fttory burch black friday deals{Drtory burch cyber monday sale{Bstory burch cyber monday deals{Gotory burch cyber monday 2014{Fotory bu…

  Trackback by louis vuitton outlet — November 25, 2014 @ 8:53 am

 284. louis vuitton outlet…

  5timeberland boots EL www.111mercersoho.com CL www.gtwbooks.com AN nike black friday deals AJ puma black friday coupons BH Nike Lebron GM www.jstarkeydds.com BJ new balance cyber monday sale EL Nike Free AI nike black friday BK puma shoes cyber monday …

  Trackback by louis vuitton outlet — November 25, 2014 @ 8:57 am

 285. louis vuitton purses…

  5http://www.pinterest.com/realmichaelkors/2014-michael-kors-purses-cyber-monday-outlet-onlin/DTcyber monday michael korsBTmichael kors handbags outletESblack infrared 6sCOjordan black infrared 6BSOreo 6sFRjordan retro 11BPOreo 6sBOjordan 6 black infrar…

  Trackback by louis vuitton purses — November 25, 2014 @ 9:05 am

 286. louis vuitton bags…

  4lebron 12 for sale CKr lebron 12 shoes ALo lebron 12 for sale AIo Lebron 12 miami dolphins ENt LeBron 12 Dunkman BJo north face black friday EKs black friday north face sale BHp north face black friday EKo black friday north face DKp http://www.peachf…

  Trackback by louis vuitton bags — November 25, 2014 @ 9:17 am

 287. louis vuitton handbags…

  4jordan 11 legend blueAJLegend blue 11s for saleDNjordan 11 retro Legend blueFJjordan 11 retro Legend blueGJjordan 11 legend blueEMLegend blue 11sALjordan 11 legend blueBJjordan 11 legend blueBKblack infrared 6sEJretro 6 black infraredAIblack infrared …

  Trackback by louis vuitton handbags — November 25, 2014 @ 9:20 am

 288. louis vuitton handbags…

  2jordan retro 11 Fr Columbia 11s Fo jordan 11 legend blue Ao jordan 11 Columbia Gp jordan retro 11 Cq legend blue 11s Fq jordan retro 11 legend blue Bt jordan 11 legend blue Ap legend blue 11 Bs legend blue 11s Eo legend blue 11s Dp retro 11 Ds legend …

  Trackback by louis vuitton handbags — November 25, 2014 @ 9:41 am

 289. louis vuitton handbags…

  2Legend Blue 11sGrYJordan Retro 11GqZLouis Vuitton BeltDqYLouis Vuitton Outlet OnlineEpULouis Vuitton OutletFsVLouis Vuitton Outlet OnlineArVLouis Vuitton Outlet OnlineAqYLouis Vuitton OutletBpYLouis Vuitton NeverfullBrVLouis Vuitton Outlet StoreGtUlou…

  Trackback by louis vuitton handbags — November 25, 2014 @ 9:45 am

 290. louis vuitton handbags outlet…

  3kate spade outlet EQLouboutin boxing day 2014 ERboxing day kate spade sale ATchristian louboutin boxing day DRlouboutin boxing day sale GR versace black friday sale EOversace cyber monday FOversace black friday FOversace cologne cyber monday DOversace…

  Trackback by louis vuitton handbags outlet — November 25, 2014 @ 9:57 am

 291. louis vuitton outlet online…

  4jordans for sale Dp www.goodsfortheplanet.com Gt new jordans Dp www.castleabra.com Bp cheap jordans Et www.yashtec.com Cs black friday north face sale Ep cyber monday north face Eo north face black friday Go north face black friday deals Gp north face…

  Trackback by louis vuitton outlet online — November 25, 2014 @ 10:09 am

 292. Louis Vuitton Bags…

  3canada goose saleFlcanada goose jacketEmmulberry christmas saleCnlouis vuitton cyber mondayCjmulberry boxing dayAklouis vuitton boxing day saleFjlouis vuitton christmas saleGjlouis vuitton boxing dayEhlouis vuitton cyber mondayGhlouis vuitton christma…

  Trackback by Louis Vuitton Bags — November 25, 2014 @ 10:27 am

 293. www.roxfordchurch.org…

  9www.bratschlaw.comChMoncler cyber Monday saleFhMoncler outlet black FridayFhMoncler black friday dealsEjMoncler black friday saleFkMoncler cyber Monday saleGiMoncler cyber Monday saleGmMoncler cyber MondayBkMoncler cyber MondayAnMoncler cyber MondayCj…

  Trackback by www.roxfordchurch.org — November 25, 2014 @ 10:29 am

 294. cheap louis vuitton…

  9michael kors purses EJr michael kors bags CLt michael kors factory outlet BNt michael kors purses CHo michael kors purses DNp michael kors sale EIp michael kors wallets FHs cheap michael kors CJs michael kors hamilton DKq michael kors factory outlet B…

  Trackback by cheap louis vuitton — November 25, 2014 @ 10:52 am

 295. louis vuitton epi zippy…

  louis vuitton eva handbag…

  Trackback by louis vuitton epi zippy — November 25, 2014 @ 11:09 am

 296. louis vuitton handbag styles…

  louis vuitton handbags 2012…

  Trackback by louis vuitton handbag styles — November 25, 2014 @ 11:58 am

 297. louis vuitton gm damier…

  louis vuitton handbags mahina…

  Trackback by louis vuitton gm damier — November 25, 2014 @ 12:16 pm

 298. louis vuitton epi mirabeau…

  louis vuitton glasses cheap…

  Trackback by louis vuitton epi mirabeau — November 25, 2014 @ 12:29 pm

 299. louis vuitton golf bags…

  louis vuitton epi montaigne…

  Trackback by louis vuitton golf bags — November 25, 2014 @ 12:50 pm

 300. louis vuitton backpack…

  7Michael Kors Black Friday Sale BL Michael Kors Cyber Monday BI Michael Kors Cyber Monday GI Michael Kors Black Friday Sale EJ www.canyonterraceracquetball.com GM Michael Kors Cyber Monday FN nike factory store black friday CJ nike black friday EH nike…

  Trackback by louis vuitton backpack — November 25, 2014 @ 12:56 pm

 301. www.streetclassics.com…

  4black Friday abercrombie Dt www.capstonemissions.com Gs abercrombie and fitch cyber monday At black Friday abercrombie Fs abercrombie cyber monday Bp abercrombie cyber monday Ao abercrombie black Friday deals Ep mkrubin.com Fo www.burbankrollerhockey….

  Trackback by www.streetclassics.com — November 25, 2014 @ 1:04 pm

 302. louis vuitton bags…

  5kate spade diaper bagCXkate spade cyber mondayAWkate spade cyber monday saleAVblack Friday kate spadeAXwww.planetskills.comGZsecondbaptistogden.orgDVkate spade cyber monday saleFWcyber monday kate spadeFUblack Friday kate spadeCYhttp://sestrespastries…

  Trackback by louis vuitton bags — November 25, 2014 @ 1:12 pm

 303. louis vuitton bags…

  5louis vuitton outletDslouis vuitton handbags outletDslouis vuitton speedyBphttp://www.stsharbellasvegas.orgDrlouis vuitton bagsBplouis vuitton outlet storeAqlouis vuitton outletDsnorth face cyber mondayAtnorth face black friday dealsErnorth face black…

  Trackback by louis vuitton bags — November 25, 2014 @ 1:16 pm

 304. louis vuitton outlet…

  7jordan 6 black infrared GMt jordan 6s DLr retro 6 AMs http://www.truckbacker.com EMo jordan black infrared 6 DLt black infrared 6s GKq black infrared 6s FJq black infrared 6s CIr jordan 13 black infrared 23 BMp jordan 13 black infrared 23 GIr jordan 1…

  Trackback by louis vuitton outlet — November 25, 2014 @ 1:55 pm

 305. www.davidhoneyboyedwards.com…

  2cheap michael kors FNtmichael kors purses ENomichael kors bags DKpmichael kors outlet online BIomichael kors outlet AHsmichael kors purses FJsmichael kors coupon GLpmichael kors handbags DNthttp://dragonmoonpress.com AJsmichael kors handbags CNo louis…

  Trackback by www.davidhoneyboyedwards.com — November 25, 2014 @ 2:21 pm

 306. louis vuitton outlet…

  5costabravabistro.com EP www.countrylaneantiques.ca CT babyliss cyber monday deals ES babyliss miracurl black friday sale BQ babyliss cyber monday DO black friday babyliss pro CQ babyliss cyber monday sale FR babyliss black friday deals CS cyber monday…

  Trackback by louis vuitton outlet — November 25, 2014 @ 3:44 pm

 307. loui vuitton…

  3north face vest AK north face backpack sale DH north face outlet AN the north face jackets AI cheap north face jackets AM north face outlet DK north face rain jacket EL cheap north face jackets FN north face outlet CI cheap north face BI north face ba…

  Trackback by loui vuitton — November 25, 2014 @ 4:54 pm

 308. louis vuitton outlet online…

  2canada goose outlet EJs canada goose parka CJo canada goose kensington parka ALp canada goose jacket AKo canada goose outlet CKr canada goose trillium parka AIr http://www.cwmra.com EJo cyber monday coach BJt coach black friday AIq coach purses BHo co…

  Trackback by louis vuitton outlet online — November 25, 2014 @ 5:03 pm

 309. louis vuitton outlet…

  3nike free run{Grnike pas cher{Dtnike free run{Etnike free run 5.0{Bqnike free run{Ftnike air force{Arnike air force{Btnike air force{Bsnike air force 1{Csnike air force 1{Gsbasket nike pas cher{Aobeats by dre outlet{Epcheap jordans{Cocheap jordans{Cqj…

  Trackback by louis vuitton outlet — November 25, 2014 @ 5:36 pm

 310. louis vuitton shoes…

  4Legend Blue 11DnJordan Legend Blue 11EmJordan Retro 11 Legend BlueDjwww.ohamaranth.orgFjJordan Retro 11 Legend BlueFhAir Jordan ShoesFhLegend Blue 11sFknorth face cyber mondayAknorth face christmas dealsFnnorth face black friday dealsAhthe north face …

  Trackback by louis vuitton shoes — November 25, 2014 @ 5:47 pm

 311. Louis Vuitton Purses…

  9kate spade cyber monday FNr kate spade cyber monday deals FKt kate spade black Friday EMr kate spade black Friday deals EIr black Friday kate spade CIo black Friday kate spade AKr kate spade black Friday BHs kate spade cyber monday EIr kate spade cybe…

  Trackback by Louis Vuitton Purses — November 25, 2014 @ 6:24 pm

 312. louis vuitton bags…

  2black infrared 6sFJnew jordansFMjordan black infraredGNblack infrared 6sAJjordan 6 black infraredCIbeats by dre cheapDMbeats by dre soloDIbeats by dre cheapDKwireless beats by dreCMpink beats by dreCJwireless beats by dreAHwireless beats by dreBHbeats…

  Trackback by louis vuitton bags — November 25, 2014 @ 6:34 pm

 313. louis vuitton handbags outlet…

  8pinterest.com/newoakleyrayban/best-oakley-ray-ban-black-friday-outlet-100-authen/CNuggs sale cyber mondayCHblack friday uggsALblack friday uggs saleELugg boots black fridayEKcyber monday ugg bootsBLcyber monday ugg bootsBHuggs cyber mondayCKugg black …

  Trackback by louis vuitton handbags outlet — November 25, 2014 @ 6:40 pm

 314. Louis Vuitton Outlet…

  3ugg boxing day sale canada ES ugg boxing day sale GP black friday uggs ET black friday ugg boots DT ugg christmas BP ugg christmas sale 2014 ER ugg boxing day ET uggs black friday FQ boxing day uggs BT www.musicpetslove.com ER petaltothemeadow.com EO …

  Trackback by Louis Vuitton Outlet — November 25, 2014 @ 7:10 pm

 315. セイコー5 革ベルト 交換…

  that they like I didn’t loose my first tooth You may think that what’s preventing you from achieving your Big Ideas, |セイコー5 革ベルト 交換|…

  Trackback by セイコー5 革ベルト 交換 — November 25, 2014 @ 8:07 pm

 316. louis vuitton ellipse moyen…

  louis vuitton epi demi…

  Trackback by louis vuitton ellipse moyen — November 25, 2014 @ 8:42 pm

 317. louis vuitton outlet…

  5derosebelavista.org Dp Louis Vuitton Outlet Ct Louis Vuitton Handbags At Louis Vuitton Handbags Bq www.advancedhvac.biz Gr beats black friday sale Bp beats by dre cheap Aq beats by dre black friday Es cyber monday beats by dre Gp www.emailreplies.com

  Trackback by louis vuitton outlet — November 25, 2014 @ 8:57 pm

 318. louis vuitton evidence silver…

  louis vuitton epi keepall…

  Trackback by louis vuitton evidence silver — November 25, 2014 @ 9:06 pm

 319. louis vuitton epi wallet…

  louis vuitton handbags b…

  Trackback by louis vuitton epi wallet — November 25, 2014 @ 9:10 pm

 320. louis vuitton floppy purse…

  louis vuitton geant messenger…

  Trackback by louis vuitton floppy purse — November 25, 2014 @ 9:23 pm

 321. louis vuitton hard briefcase…

  louis vuitton handbags mh40045…

  Trackback by louis vuitton hard briefcase — November 25, 2014 @ 9:26 pm

 322. louis vuitton gina sunglasses…

  louis vuitton full site…

  Trackback by louis vuitton gina sunglasses — November 25, 2014 @ 9:30 pm

 323. louis vuitton outlet store…

  3nike black friday sale CN nike roshe run FH Nike Air Foamposite FM puma shoes cyber monday EJ puma black friday coupons EM Nike black friday DJ Nike Roshe GJ nike cyber monday DN adidas cyber monday sale EM nike black friday sales DJ puma shoes cyber …

  Trackback by louis vuitton outlet store — November 25, 2014 @ 9:32 pm

 324. louis vuitton epi monceau…

  louis vuitton handbags gallery…

  Trackback by louis vuitton epi monceau — November 25, 2014 @ 9:32 pm

 325. louis vuitton gold purse…

  louis vuitton graffiti scarf…

  Trackback by louis vuitton gold purse — November 25, 2014 @ 9:40 pm

 326. www.jjmorganonline.com…

  5Legend blue 11sErZjordan Legend blue 11AqYjordan 11 legend blueFtULegend blue 11DpZLegend blue 11CtXLegend blue 11sDrXjordan 11sGoWLegend blue 11s for saleCtXlouis vuitton beltArWlouis vuitton backpackGoWlouis vuitton sunglassesFpUlouis vuitton purses…

  Trackback by www.jjmorganonline.com — November 25, 2014 @ 9:59 pm

 327. Louis Vuitton Neverfull…

  8burberry black friday CQ burberry boxing day FP mulberry boxing day CT mulberry boxing day sale GO burberry black friday CO mulberry cyber monday AP mulberry christmas BO mulberry boxing day DS mulberry christmas ET burberry boxing day sale CO cyber m…

  Trackback by Louis Vuitton Neverfull — November 25, 2014 @ 11:30 pm

 328. louis vuitton outlet…

  3nike air jordan CMq nike free run DKt nike pas cher GMs nike cortez DNr canada goose outlet GIr http://studio4gaminginnovation.com BNt canada goose jacket CIs canada goose sale BKt canada goose nyc CNp canada goose kensington FHo canada goose jacket G…

  Trackback by louis vuitton outlet — November 25, 2014 @ 11:58 pm

 329. louis vuitton belt…

  9uggs black friday ET ugg christmas sale DR boxing day sales 2014 uggs BO ugg boxing day DS ugg christmas FS uggs canada boxing day DS ugg boxing day sale DR ugg christmas sale 2014 AS www.orthofitinc.com FS ugg christmas BT uggs boxing day canada sale…

  Trackback by louis vuitton belt — November 26, 2014 @ 12:01 am

 330. cheap louis vuitton…

  3louis vuitton cyber monday EJs tiffany black friday 2014 GNs tiffany black friday EJq pandora black friday sale 2014 FNt pandora cyber monday GHr pandora black friday sale DHo black friday tiffany sale AIq pandora cyber monday sale ALr black friday pa…

  Trackback by cheap louis vuitton — November 26, 2014 @ 1:04 am

 331. www.alcicekfistik.com…

  There is a playground and areas for basketball, |www.alcicekfistik.com| keep pushing the flour up to retain the well shape….

  Trackback by www.alcicekfistik.com — November 26, 2014 @ 2:17 am

 332. Louis Vuitton Wallet…

  5Ugg Boxing Day CR Ugg Boxing Day Sale UK FR Boxing Day Ugg GR Ugg Boxing Day Sale GT cheap ugg boots uk DO Ugg Boxing Day Sale CR Ugg Boots Boxing Day GT Ugg Boxing Day Sale AO uggs on sale AS www.brambles-vets.co.uk DP Uggs Cyber Monday AT www.luckyb…

  Trackback by Louis Vuitton Wallet — November 26, 2014 @ 4:01 am

 333. louis vuitton sunglasses…

  3adidas black friday deals BJ www.111mercersoho.com FH nike air max DL puma shoes cyber monday AL adidas black friday sale BH hazwoperaz.com FL cyber monday adidas shoes CJ www.lyndhurstautobody.com FL puma shoes cyber monday AJ nike black friday sales…

  Trackback by louis vuitton sunglasses — November 26, 2014 @ 4:02 am

 334. louis vuitton sunglasses…

  4michael kors boxing day 2014{Goboxing day sale michael kors{Gqmichael kors boxing day sales{Dqmichael kors boxing day 2014{Ftmichael kors boxing day{Eqmichael kors boxing day sales uk{Frmichael kors boxing day sales 2014{Fsmichael kors boxing day{Comi…

  Trackback by louis vuitton sunglasses — November 26, 2014 @ 4:46 am

 335. louis vuitton france factory…

  louis vuitton graffiti scarf…

  Trackback by louis vuitton france factory — November 26, 2014 @ 5:59 am

 336. XkSVvOpQ…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by XkSVvOpQ — November 26, 2014 @ 6:07 am

 337. louis vuitton outlet…

  2lcares.orgDpWvictoria’s secret black fridayAoZvictoria’s secret cyber mondayAtZvictoria’s secret black friday dealsDsWvictoria’s secret black friday salesGsXvictoria’s secret black friday dealsBtUvictoria’s secret cyber mondayFpYvictoria secret …

  Trackback by louis vuitton outlet — November 26, 2014 @ 6:22 am

 338. louis vuitton official website…

  7ray ban black fridayEJuggs black fridayELugg boots cyber monday sale 2014EIwww.stagathachurch.caFJugg boots black fridayFJuggs black friday saleDMuggs black fridayFMuggs outlet black friday saleBJugg black friday saleANblack friday ugg saleBLwww.milwa…

  Trackback by louis vuitton official website — November 26, 2014 @ 9:50 am

 339. fast money…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by fast money — November 26, 2014 @ 8:42 pm

 340. social security attorney jackson…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by social security attorney jackson — December 2, 2014 @ 12:06 am

 341. yqmWBngT…

  –…

  Trackback by yqmWBngT — December 2, 2014 @ 2:39 am

 342. cUrrElzO…

  –…

  Trackback by cUrrElzO — December 2, 2014 @ 6:39 pm

 343. jackson personal injury Attorney…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by jackson personal injury Attorney — December 4, 2014 @ 12:39 pm

 344. http://www.youtube.com/watch?v=Pb2ZYAPHMI8…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by http://www.youtube.com/watch?v=Pb2ZYAPHMI8 — December 5, 2014 @ 2:47 am

 345. Arts and Crafts…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by Arts and Crafts — December 5, 2014 @ 6:40 pm

 346. quick loans…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by quick loans — December 5, 2014 @ 10:58 pm

 347. Real Estate Selling…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by Real Estate Selling — December 7, 2014 @ 10:17 am

 348. via…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by via — December 7, 2014 @ 12:43 pm

 349. WNVEnZyB…

  –…

  Trackback by WNVEnZyB — December 9, 2014 @ 5:37 pm

 350. private internet access review…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by private internet access review — December 9, 2014 @ 8:46 pm

 351. greenwood auto accident attorney…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by greenwood auto accident attorney — December 13, 2014 @ 4:01 am

 352. credit car loan…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by credit car loan — January 15, 2015 @ 12:15 pm

 353. have a peek at this website…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by have a peek at this website — January 28, 2015 @ 10:34 am

 354. similar web-site…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by similar web-site — February 8, 2015 @ 3:53 pm

 355. how to win lottery…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by how to win lottery — February 23, 2015 @ 6:59 pm

 356. colorkriti.com…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by colorkriti.com — March 2, 2015 @ 11:59 pm

 357. {ngentot…

  Lingvističke aktuelnosti » M. Rančić: Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (prvi deo)…

  Trackback by {ngentot — March 13, 2015 @ 3:45 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa