Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj 6

 

UČENjE SRPSKOG JEZIKA NA DALjINU

(DOPISNI KURSEVI SRPSKOG JEZIKA ZA STRANCE)

U okviru Centra za srpski jezik i kulturu, Azbukum, sa sedištem u Novom Sadu, postoje dopisni programi za učenje srpskog namenjeni strancima. Oni su, kao i ostali Azbukumovi projekti, rezultat dugogodišnjeg iskustva i metodičkog usavršavanja u nastavi srpskog jezika kao stranog.

Ideja o dopisnom programu učenja srpskog jezika, što je jedna od posebnosti Centra Azbukum, javila se iz potrebe studenata, prvenstveno onih koji su već pohađali kurseve  u Centru, da po njihovom završetku i dalje ostanu u kontaktu sa svojim profesorima da bi obnavljali i proširivali svoja znanja srpskog jezika. S namerom da se i na ovaj način izađe u susret studentima, sredinom 1999. godine pokrenuta je prva faza realizacije dopisnih programa. Druga faza, pokrenuta sledeće godine, namenjena je onima koji nikada nisu bili u Azbukumu i u skoroj budućnosti neće biti u prilici da dođu u Jugoslaviju, ali im je znanje srpskog jezika preko potrebno. Za njih je pokrenuta izrada softvera prilagođenog Internetu. Tako danas u Azbukumu postoje dva načina učenja srpskog jezika na daljinu.  Početnom i nižem nivou znanja srpskog jezika namenjen je poseban softver program za učenje preko Interneta (internet kurs), dok je za srednji nivo osmišljen program baziran na slanju lekcija studentu putem regularne i elektronske pošte, odnosno, klasični dopisni kurs.

             Internet kurs namenjen je, dakle, onima kojima je osnovno znanje srpskog jezika neophodno. Korisnici ovog kursa su najčešće ljudi neslavističke, a često i nefilološke, struke. Imajući na umu takav profil korisnika, kurs je kreiran tako da ponudi osnovne konverzacione modele iz svakodnevnog života i određenu leksiku koja bi zadovoljila njihove poslovne potrebe. On je osmišljen interaktivno: kroz vežbanja, koja su u formi zadataka. Svaka vežba, odnosno zadatak, postavljen je tako da se korisnik navede da zatraži informaciju da bi mogao da ga reši. Tako će shvatiti da bez savladavanja gradiva korak po korak nema napredovanja. Svaki zadatak praćen je određenim segmentima  koje korisnici mogu da pozovu u pomoć u rešavanju svog zadatka, a to su: gramatička objašnjenja, rečnik sa prevodom na engleski i(li) komentar gde se kriju korisne fraze i izrazi, zapažanja o srpskom jeziku u poređenju sa engleskim, odstupanja od pravila i sl. 

Internet kurs omogućava polaznicima da na srpskom savladaju veštine čitanja, razumevanja, pisanja, slušanja, pravljenja osnovnih rečeničnih i konverzacionih modela. Za progovaranje na srpskom najbolje je kombinovanje ovog kursa sa kratkim intenzivnim kursom u trajanju 2-3 dana koji Azbukum organizuje nekoliko puta godišnje za sve one koji  su korisnici dopisnog programa. Tom prilikom se radi revizija i utvrđivanje stečenog znanja, a pažnja se maksimalno poklanja konverzaciji.

Internet kurs oba nivoa (početnog i nižeg) sastoji se od 10 lekcija i 4 testa. Svaka lekcija podeljena je na određena ‘poglavlja’: Uvod, Čitanje i razumevanje, Svakodnevni srpski, Gramatičke vežbe, Rečnik i Radni list.

Polaznik se pažljivo uvodi u lekciju, tako što se upoznaje sa leksikom i gramatičkim kategorijama koje će se koristiti u njoj.

Potom slede čitalački pasaži koji mogu biti ozvučeni. Ovo poglavlje je glavni deo lekcije i sastavljeno je prvenstveno od tekstova osmišljenih tako da budu savremeni, zanimljivi i funkcionalni. Vežbe za razumevanje teksta zamišljene su pre svega kao vežbe za usvajanje određenih rečeničnih modela, a ne kao vežbe za proveru usvojenosti gramatičkih kategorija.

Zatim, sledi poglavlje pod nazivom Svakodnevni srpski koje služi za eventualno usvajanje  nove leksike, odnosno za usvajanje i vežbu nekih funkcionalnih rečeničnih modela. U ovom poglavlju se mogu naći i diktati.

Gramatička objašnjenja (samo osnovne informacije, tabele, prikazi gramatičkih struktura i sl.) prate gramatiku po lekcijama. Ona su na engleskom jeziku. Uz njih slede i gramatičke vežbe koncipirane tako da se u jednom zadatku vežba samo određeni, dakle jedan gramatički problem.

Radni list  je celina za sebe, poseban Word document file koji može da se štampa. Ovaj segment zamenjuje domaći zadatak u klasičnoj nastavi za koju polaznik ne dobija rešenja odmah (kao kod svih ostalih zadataka), nego tek od profesora. Odgovore može poslati ili E-mail-om ili poštom. To je prilika da proverimo našeg polaznika; šta je savladao iz lekcije i da li je u savladavanju novog gradiva imao problema. Svakom korisniku dodeljen je mentor koji ga prati, odgovara na njegova pitanja i usmerava ga. Korisnik ima priliku da na svakom koraku postavi pitanje svom mentoru (što je smisao interaktivnog metoda) u vezi sa određenim zadatkom i da mu mentor ubrzo odgovori.

Rečnik je takođe poseban Word document file koji može da se štampa, a koji predstavlja sumirane pojedinačne rečnike iz lekcije.

             Test, koji se pojavljuje isprva posle svake druge, a kasnije posle svake treće lekcije, namenjen je ponavljanju najvažnijih gramatičkih problema. Budući da je ovo, ipak,  učenje na daljinu, ovaj test zamenjuje fizičko prisustvo profesora koji stalno podseća na ponavljanje važnih detalja.

             Klasičan dopisni kurs namenjen je uglavnom studentima koji su pohađali neke od kurseva srpskog jezika u Azbukumu i već imaju svoj dosije u Centru. Na osnovu pažljivog praćenja potreba i interesovanja studenta, profesor priprema lekcije koje sadrže upravo one segmente koji su se pokazali kao najproblematičniji u radu tokom regularnog kursa.

             Svaka lekcija se sastoji od minimum dva obimnija teksta praćena pitanjima i zadacima kao i objašnjenjima novih gramatičkih jedinica, odnosno vežbanjima kroz koja se gramatička pravila utvrđuju i usvajaju. Uz svaku lekciju ide i Radni list koji je student dužan da pošalje profesoru (faksom ili E-mail-om). Profesor pregleda Radni list, šalje studentu svoj komentar, dalja uputstva i dodatna vežbanja (ukoliko je potrebno da se nova oblast još bolje savlada).

             Ukoliko polaznik nije prethodno bio student Azbukuma, mora uraditi prijemni test na osnovu kojeg se ustanovljava nivo znanja koji on poseduje i pravi detaljan plan i program rada. Polaznik bira koliko lekcija želi da dobije u paketu (minimum je 5). Svaka lekcija, ako se pažljivo radi i ako se zadaci  ne preskaču, traje oko 3-4 sata rada.

             I ovom tipu polaznika Azbukum omogućava organizovanje intenzivnih kurseva u trajanju od nekoliko dana sa po šest i više časova dnevno. Tom prilikom se radi revizija do tada urađenog gradiva putem dopisnog kursa, kao i predstavljanje nove građe i priprema za sledeći paket lekcija.

             Nakon završenih kurseva studenti dobijaju Svedočanstva o pohađanju programa kao i kratko pismo preporuke sa opisom programa i utiskom predavača.   

             Naravno, polaznici imaju priliku i da ocenjuju kurseve, kako u celini tako i po segmentima, što je svakako u cilju njihovog poboljšanja i prilagođavanja stvarnim potrebama korisnika.

 

Nataša Milićević-Dobromirov  (Novi Sad)

Marina Petrovski  (Novi Sad)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa