Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 6

Donna Napoli: LINGUISTICS. AN INTRODUCTION. Oxford University Press, New York and Oxford, 1996, 579 str.

Knjiga Linguistics Done Napoli predstavlja značajan pokušaj da se čitalac upozna sa najnovijim rezultatima nauke o jeziku bez vulgarizacije i preteranih uprošćavanja. To je jednovremeno i udžbenik koji mogu koristiti studenti i nastavnici na univerzitetu, ali i svi ljudi koji žele da više nauče o nečemu što svakodnevno upotrebljavaju, a ipak osećaju da ga nedovoljno poznaju - jeziku. Knjiga je podeljena na pet delova koji se bave odgovarajućim lingvističkim disciplinama: fonetikom, fonologijom, morfologijom, sintaksom i semantikom. Svako poglavlje je dopunjeno nizom vežbi koje u nekim slučajevima značajno dopunjuju i proširuju teoriju obrađenu u prethodnom tekstu. Najviše primera i ilustracija Napoli uzima iz američkog engleskog, nemačkog, italijanskog, francuskog, španskog,  latinskog,  kineskog, japanskog i arapskog, ali se koristi i primerima i iz mnogih drugih jezika najrazličitijeg porekla,  a posebno je u svakoj glavi prisutan i američki znakovni jezik (jezik znakova koji koriste gluvonemi). Neke vežbe su relativno lake - samo utvrđuju uvedene pojmove, ali su neke ozbiljni problemi koji mogu biti teme seminarskih i magistarskih radova, ili čak i doktorskih disertacija. Autorka je uložila znatan trud da čitaoca korak po korak upozna sa dostignućima savremene lingvistike pokazujući mu kako se ona metodski izgrađuju polazeći od naizgled jednostavnih pretpostavki i zapažanja. Ona smatra da knjiga ovoga tipa ne treba da pruži samo osnovna znanja, koja se često sastoje iz već prevaziđenih i zastarelih teorija, nego i uvid u nova shvatanja i saznanja  koja su još predmet žustrih sporenja i rasprava. Tako čitalac stiče dinamičnu sliku o savremenoj lingvistici u kojoj ima malo opšteprihvaćenih istina, a različite škole i strujanja se bore za primat sa promenljivim uspehom. Napoli ne krije svoju privrženost generativnoj gramatici, ali to nikako ne umanjuje njenu spremnost da za svaki problem svestrano razmotri moguća rešenja, a čitaoca podstakne na samostalno razmišljanje. U skladu sa dobrom američkom tradicijom, ona smatra da se lingvistika ne može naučiti samo čitajući bez samostalnog rešavanja problema. „Vi ne možete shvatiti šta je stvarno lingvistika ukoliko se ne zabavite rešavanjem problema”, kaže Napoli. Ona veruje da je jedan ovakav uvod u lingvistiku koristan svim ljudima, a posebno onima koji se direktno ili indirektno bave jezikom. Cilj knjige je, dakle, da što širi krug čitalaca upozna sa jednom formalnom, ali ipak bogatom i uzbudljivom naukom kao što je lingvistika i, koliko je to moguće, otkloni široko rasprostranjena i pogrešna shvatanja o jeziku. Linguistics Done Napoli je ambiciozna knjiga - ona čitaoca upoznaje ne samo sa osnovnim pojmovima nego nastoji da mu približi i najnovije teorije i hipoteze. Tako u odeljku posvećenom fonetici autorka upoznaje čitaoca ne samo sa osnovnim pojmovima akustičke i artikulacione fonetike, nego i sa geometrijom distinktivnih obeležja, a upućuje ga i u tajne tumačenja spektrograma. U odeljku koji se bavi fonologijom autorka uvodi pojmove bazičnog i fonetskog predstavljanja, definiše osnovne fonološke procese, a zatim diskutuje o osnovnim pojmovima i problemima leksičke fonologije i optimalne teorije. U trećoj glavi Napoli definiše osnovne pojmove morfologije, razlikuje različite tipove morfema i njihove fonetske realizacije. Posebnu pažnju autorka posvećuje teoriji leksičke morfologije, diskutuje o problemima koji u toj teoriji proizilaze iz slojevitog uređenja leksikona, a posebno paradoks zagrada. U ovom odeljku autorka predstavlja i osnovne pojmove prozodijske morfologije i neke njene rezultate (npr. objašnjenje reduplikacije). Na kraju odeljka ona ukratko razmatra i osnovne probleme teorije klitika. U odeljku o sintaksi Napoli detaljno objašnjava pojmove teorije upravljanja i vezivanja (teorije UV), teorije X-crta, teorije padeža i kontrole, a na kraju daje i sažet pregled minimalističkog programa. U završnoj glavi knjige autorka uvodi osnovne pojmove leksičke semantike i semantike istinosnih vrednosti, teorije kvantifikacije i referencije, a upoznaje čitaoca i sa teorijom govornih činova.              Kao što se vidi i iz ovoga pregleda uvod u lingvistiku Done Napoli je vrlo ambiciozna knjiga koja od čitaoca zahteva znatnu koncentraciju i napor; svako poglavlje knjige je dovoljno bogato sadržajem da bi moglo da posluži kao osnova za jednosemestralni kurs odgovarajuće lingvističke discipline. Mada autorka smatra da njena knjiga može korisno da posluži i čitaocu bez ikakvih prethodnih znanja, najviše koristi od nje ipak će imati studenti završnih godina studija, postdiplomci, a i specijalisti koji se na ovaj ili onaj način bave jezikom. Najupadljivija odlika knjige je njeno bogatstvo sadržaja - autroka upoznaje čitaoca sa najnovijim teorijskim pristupima, pa čak i sa takvim teorijama koje su još u fazi kristalizacije kao što je npr. slučaj sa minimalističkim programom Čomskog. Napoli nastoji da lingvistički obrazuje čitaoca u pravom smislu te reči i pokaže mu kako se jedan problem može razmatrati sa različitih tačaka gledišta: ona u tome čak i preteruje - stalno naizmenično nizanje primera i protivprimera može da bude zamorno, a neiskusnog čitaoca navede na pomisao da u nauci koja se zove lingvistika i nema nekakvih sigurnih znanja oko kojih se vredi potruditi.

Knjiga se zbog bogatog sadržaja ipak može preporučiti čitaocu koji u ovoj knjizi dobija autoritativan uvod u glavne oblasti lingvistike, a istovremeno  i uvid u najnovije teorije koje su upravo u  sadašnjem vremenu predmet žive diskusije i sporenja. Za studente i nastavnike su posebno korisni odeljci sa vežbama i problemima sa odabranom bibliografijom jer mogu da posluže za biranje tema i za ozbiljnije radnje. U situaciji kada kod nas već deceniju gotovo uopšte ne stižu ni knjige ni časopisi iz sveta,  kada se borimo da nekako održimo korak i smanjimo zaostajanje, knjige kao što je ova Done Napoli dragocena su pomoć jer pružaju neophodan pogled i uvid u dinamičan razvoj lingvističkih nauka u svetu. Knjiga sadrži indeks jezika i pojmova i bibliografiju klasifikovanu po lingvističkim disciplinama, a i posebno uz  pojedine vežbe i probleme.

 

Stanimir Rakić  (Beograd)

    

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa